ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appreciation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appreciation-, *appreciation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciation(n) การประเมินค่า, Syn. evaluation
appreciation(n) การมีค่าเพิ่มขึ้น
appreciation(n) ความสำนึกบุญคุณ, See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thankfulness, recognition, gratefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก, การหยั่งรู้, การเพิ่มขึ้นของราคา, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance, Ant. disregard, depreciation
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciation(n) การเห็นคุณค่า, การยกย่อง, การชมเชย, การสำนึกบุญคุณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appreciationความนิยม [TU Subject Heading]
Appreciationการเพิ่มค่า, Example: โดยทั่วไป หมายถึงการเพิ่มค่าของเงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราสกุล อื่น ๆ เช่น ค่าเงินเยนญี่ปุ่นได้เพิ่มค่าขึ้นจาก อัตรา 110 เยน ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็น 100 เยน ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มค่าเงินเป็นการสะท้อน ให้เห็นถึงสถานะทางด้านดุลการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยกัน ประเทศที่มีดุลการชำระเงินเกินดุลมากๆ ติดต่อกันก็จะส่งผลให้ค่าของเงินตราประเทศนั้น เพิ่มค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศอื่นๆ การเพิ่มค่านี้อาจใช้กับสิ่งของและสินทรัพย์ต่างๆ นอกจาเงินตราได้ เช่น มูลค่าตลาดของหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทต่างๆ ที่ดิน หรือเครื่องประดับเพชรพลอย [สิ่งแวดล้อม]
Appreciationชื่นชมยินดีในผลงาน [การแพทย์]
Appreciationการแปล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
appreciationค่าเพิ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One jump ahead of the lawmen That's all, and that's no joke, These guys don't appreciate I'm broke!แค่นั้นแหละ และนี่ไม่ใช่การล้อเล่น พวกนี้ไม่พอใจที่ฉันจน Aladdin (1992)
A woman appreciates a man who can make her laugh!ผู้หญิง ชอบผู้ชายที่ทำให้เธอยิ้มได้ เชื่อสิ Aladdin (1992)
Thank you so much. She'll really appreciate it.ขอบคุณมากค่ะ ลูกดีใจแน่ ๆ The Bodyguard (1992)
Look here, Junior, I appreciate what you're trying to do here.ฟังนะ จูเนียร์ ฉันชื่นชมสิ่งที่นายทำนะ Cool Runnings (1993)
I'd appreciate it if you'd leave us alone.ฉันขอบคุณมัน หากคุณต้องการออกจากเราคนเดียว In the Name of the Father (1993)
I dust off all her trophy. Appreciate me?ฉันคอยปัดฝุ่นถ้วยรางวัลทั้งหมดของเธอ แต่รู้บุญคุณฉันไหม ไม่เลย The Joy Luck Club (1993)
Easy to appreciate memory.ง่ายที่จะรู้ซึ้ง... ความทรงจำ The Joy Luck Club (1993)
I was glad to help and knew he appreciated it.ฉันดีใจที่ได้ช่วยและรู้ว่าเขาก็รู้สึกขอบคุณ The Joy Luck Club (1993)
It's funny how you don't appreciate somebody until they're gone.แปลกดีนะที่คุณไม่ชอบใครสักคนจนกระทั่งพวกเขาไป Junior (1994)
It's when you start to become really afraid of death... that you learn to appreciate life.มันเริ่มตอนที่เธอเริ่มจะกลัวตายจริง ๆ... มันจะทำให้เธอเห็นคุณค่าของชีวิต Léon: The Professional (1994)
You got to appreciate what an explosive element... this Bonnie situation is.คุณได้ชื่นชมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบระเบิด ... นี้สถานการณ์บอนนี่เป็น Pulp Fiction (1994)
I was led to believe if she comes home and finds us here, she wouldn't appreciate it much.ผมได้นำไปสู่​​การเชื่อว่าถ้าเธอกลับมาบ้านและพบว่าเราอยู่ที่นี่เธอจะไม่เห็นคุณค่าของมันมาก Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciationA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
appreciationHere is a present for you in token of our appreciation.
appreciationHe sent me a letter of appreciation.
appreciationI don't know if you'd call it a hobby, but to stretch it a little, you could say music appreciation is my hobby.
appreciationI have some appreciation of your problems.
appreciationI wanted to show them my appreciation.
appreciationI want to express my appreciation for your help.
appreciationI wish to express my deep appreciation for your kindness.
appreciationMay I present this to you in token of my appreciation?
appreciationThen the guest of honor opens them and expresses his or her appreciation.
appreciationThe yen's appreciation accelerated the decline of that company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนิยม(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
ปฏิการะ(n) gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ
ความซึ้ง(n) impressiveness, See also: appreciation, profoundness, Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ
ความนิยม(n) favor, See also: appreciation, popularity, liking, approval, Syn. ความชอบ, ความชื่นชอบ, ความชื่นชม, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: ความนิยมที่ผู้ชมมีต่อนักร้องคนนี้ช่างมากมายเหลือเกิน
ความชื่นชม(n) appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai Definition: ความปีติยินดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[cheūnchom] (n) EN: appreciation  FR: appréciation [ f ]
กตัญญู[katanyū] (n) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety  FR: gratitude [ f ] ; dévotion [ f ] ; reconnaissance [ f ]
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium
ของชำร่วย[khøng chamrūay] (n, exp) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento
ความเห็น[khwāmhen] (n) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding  FR: opinion [ f ] ; avis [ m ] ; idée [ f ] ; jugement [ m ] ; appréciation [ f ] ; point de vue [ m ]
ความนิยม[khwām niyom] (n) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval  FR: popularité [ f ]
ความนิยมชมชอบ[khwām niyom chomchøp] (n, exp) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval
ความสำนึกบุญคุณ[khwām samneuk bunkhun] (n, exp) EN: appreciation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
appreciation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciation
appreciations

WordNet (3.0)
appreciation(n) understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something, Syn. grasp, hold
appreciation(n) an expression of gratitude
appreciation(n) an increase in price or value, Ant. depreciation
admiration(n) a favorable judgment, Syn. appreciation
taste(n) delicate discrimination (especially of aesthetic values), Syn. perceptiveness, appreciation, discernment

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Appreciation

n. [ Cf. F. appréciation. ] 1. A just valuation or estimate of merit, worth, weight, etc.; recognition of excellence. [ 1913 Webster ]

2. Accurate perception; true estimation; as, an appreciation of the difficulties before us; an appreciation of colors. [ 1913 Webster ]

His foreboding showed his appreciation of Henry's character. J. R. Green. [ 1913 Webster ]

3. A rise in value; -- opposed to depreciation. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ,  ] appreciation (of a car, house etc); to increase in value #5,400 [Add to Longdo]
赏识[shǎng shí, ㄕㄤˇ ㄕˊ,   /  ] appreciation #22,902 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertungsüberschuss { m }appreciation surplus [Add to Longdo]
Problembewusstsein { n }appreciation of the problem [Add to Longdo]
Problembewusstsein { n }appreciation of the difficulties [Add to Longdo]
Zuschreibung { f }appreciation in value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
理解[りかい, rikai] (n, vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) #755 [Add to Longdo]
鑑賞[かんしょう, kanshou] (n, vs) appreciation (e.g. of art); aesthetic sense; (P) #7,094 [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
意識一般[いしきいっぱん, ishikiippan] (n) transcendental appreciation [Add to Longdo]
円高ドル安[えんだかドルやす, endaka doru yasu] (n) appreciation of the yen against the (American) dollar [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n, vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
感謝の印[かんしゃのしるし, kanshanoshirushi] (n) token of appreciation [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n, vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]
鑑賞眼[かんしょうがん, kanshougan] (n) appreciation (e.g. of art) [Add to Longdo]
玩味[がんみ, ganmi] (n, vs) relish; appreciation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top