ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appreciation

AH0 P R IY2 SH IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appreciation-, *appreciation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciation(n) การประเมินค่า, Syn. evaluation
appreciation(n) การมีค่าเพิ่มขึ้น
appreciation(n) ความสำนึกบุญคุณ, See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thankfulness, recognition, gratefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก, การหยั่งรู้, การเพิ่มขึ้นของราคา, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance, Ant. disregard, depreciation
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciation(n) การเห็นคุณค่า, การยกย่อง, การชมเชย, การสำนึกบุญคุณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appreciationความนิยม [TU Subject Heading]
Appreciationการเพิ่มค่า, Example: โดยทั่วไป หมายถึงการเพิ่มค่าของเงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราสกุล อื่น ๆ เช่น ค่าเงินเยนญี่ปุ่นได้เพิ่มค่าขึ้นจาก อัตรา 110 เยน ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็น 100 เยน ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มค่าเงินเป็นการสะท้อน ให้เห็นถึงสถานะทางด้านดุลการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยกัน ประเทศที่มีดุลการชำระเงินเกินดุลมากๆ ติดต่อกันก็จะส่งผลให้ค่าของเงินตราประเทศนั้น เพิ่มค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศอื่นๆ การเพิ่มค่านี้อาจใช้กับสิ่งของและสินทรัพย์ต่างๆ นอกจาเงินตราได้ เช่น มูลค่าตลาดของหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทต่างๆ ที่ดิน หรือเครื่องประดับเพชรพลอย [สิ่งแวดล้อม]
Appreciationชื่นชมยินดีในผลงาน [การแพทย์]
Appreciationการแปล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
appreciationค่าเพิ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party.On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party. Anna and the King (1999)
Lex, did you know the caesars would send their sons to the furthermost corners of the empire so they could get an appreciation of how the world works?เล็กซ์, แกน่าจะรู้จักซีซาร์นะ ที่เขาส่งลูกชายตัวเอง ไปเป็นทหารประจำการในที่ไกลๆ เพื่อที่จะให้ลูกเขาได้เรียนรู้โลกกว้าง Hothead (2001)
"In Appreciation for Tanaka Naomi'"ขอแสดงความขอบคุณจาก ทานากะ นาโอมิ" Swing Girls (2004)
Just wanna show my appreciation for your work.คุณไม่เข้าใจ ทุกอย่างที่ผมบอกคุณล้วนแต่ลับสุดยอด Mission: Impossible III (2006)
That girl had no appreciation for taste.ผู้หญิงคนนั้นไม่มีรสนิยมซะเลย Unstoppable Marriage (2007)
Rotten folks with no appreciation for saving electricity...ไม่รู้จักประหยัดไฟฟ้ากันบ้างเลย... Unstoppable Marriage (2007)
"readiness to show appreciation for and return kindness. ""พร้อมที่จะแสดง ความขอบคุณและความมีน้ำใจ" Charlie Bartlett (2007)
Remember in Music Appreciation we had a class on Mozart?จำที่เราเรียนเกี่ยวกับโมซาทได้ไหมคะ August Rush (2007)
You know, a little appreciation wouldn't kill you.คุณรู้ เล็กน่อยๆ ไม่ฆ่าคุณหรอก Chuck Versus the Break-Up (2008)
But sports appreciation was all full up at my community college.แต่ในคณะผม กีฬามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ Masterpiece (2008)
Has an appreciation for golden-age hollywoodแทบจะไม่มีที่ติ The Dark Night (2008)
You, show my appreciation for respecting our agreement.เธอแสดงให้ฉันเห็นแล้วว่า เคารพข้อตกลงของเรา The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciationA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
appreciationHere is a present for you in token of our appreciation.
appreciationHe sent me a letter of appreciation.
appreciationI don't know if you'd call it a hobby, but to stretch it a little, you could say music appreciation is my hobby.
appreciationI have some appreciation of your problems.
appreciationI wanted to show them my appreciation.
appreciationI want to express my appreciation for your help.
appreciationI wish to express my deep appreciation for your kindness.
appreciationMay I present this to you in token of my appreciation?
appreciationThen the guest of honor opens them and expresses his or her appreciation.
appreciationThe yen's appreciation accelerated the decline of that company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนิยม(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
ปฏิการะ(n) gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ
ความซึ้ง(n) impressiveness, See also: appreciation, profoundness, Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ
ความนิยม(n) favor, See also: appreciation, popularity, liking, approval, Syn. ความชอบ, ความชื่นชอบ, ความชื่นชม, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: ความนิยมที่ผู้ชมมีต่อนักร้องคนนี้ช่างมากมายเหลือเกิน
ความชื่นชม(n) appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai Definition: ความปีติยินดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[cheūnchom] (n) EN: appreciation  FR: appréciation [ f ]
กตัญญู[katanyū] (n) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety  FR: gratitude [ f ] ; dévotion [ f ] ; reconnaissance [ f ]
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium
ของชำร่วย[khøng chamrūay] (n, exp) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento
ความเห็น[khwāmhen] (n) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding  FR: opinion [ f ] ; avis [ m ] ; idée [ f ] ; jugement [ m ] ; appréciation [ f ] ; point de vue [ m ]
ความนิยม[khwām niyom] (n) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval  FR: popularité [ f ]
ความนิยมชมชอบ[khwām niyom chomchøp] (n, exp) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval
ความสำนึกบุญคุณ[khwām samneuk bunkhun] (n, exp) EN: appreciation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPRECIATION AH0 P R IY2 SH IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciation (n) ˈəprˌiːʃɪˈɛɪʃən (@1 p r ii2 sh i ei1 sh @ n)
appreciations (n) ˈəprˌiːʃɪˈɛɪʃənz (@1 p r ii2 sh i ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, ] appreciation (of a car, house etc); to increase in value #5,400 [Add to Longdo]
赏识[shǎng shí, ㄕㄤˇ ㄕˊ, / ] appreciation #22,902 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertungsüberschuss { m }appreciation surplus [Add to Longdo]
Problembewusstsein { n }appreciation of the problem [Add to Longdo]
Problembewusstsein { n }appreciation of the difficulties [Add to Longdo]
Zuschreibung { f }appreciation in value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
理解[りかい, rikai] (n, vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) #755 [Add to Longdo]
鑑賞[かんしょう, kanshou] (n, vs) appreciation (e.g. of art); aesthetic sense; (P) #7,094 [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
意識一般[いしきいっぱん, ishikiippan] (n) transcendental appreciation [Add to Longdo]
円高ドル安[えんだかドルやす, endaka doru yasu] (n) appreciation of the yen against the (American) dollar [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n, vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
感謝の印[かんしゃのしるし, kanshanoshirushi] (n) token of appreciation [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n, vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]
鑑賞眼[かんしょうがん, kanshougan] (n) appreciation (e.g. of art) [Add to Longdo]
玩味[がんみ, ganmi] (n, vs) relish; appreciation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top