ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญาณ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญาณ-, *ญาณ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ(n) Pubbenivāsānussatiñāna

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาณ(n) perception, See also: insight, knowledge, Example: เมื่อใจเราหนักแน่นเป็นกลางแล้ว ความคิดพิจารณาญาณก็กระจ่างแจ่มใส เป็นไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์, Thai Definition: ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ญาณวิทยา(n) epistemology, Thai Definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยกำเนิดลักษณะ และความถูกต้องแห่งความรู้ ตลอดจนวิธีหาความรู้
ญาณศาสตร์(n) the science of fortune-telling, See also: a treatise on prophecy, prognostication and prediction, Thai Definition: ตำราพยากรณ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ญาณ, ญาณ-(ยาน, ยานะ-, ยานนะ-) น. ปัญญาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ.
ญาณวิทยา(ยานะวิดทะยา, ยานนะวิดทะยา) น. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยบ่อเกิด ลักษณะ หน้าที่ ประเภท ระเบียบวิธี และความสมเหตุสมผลของความรู้.
ญาณศาสตร์(ยานะสาด, ยานนะสาด) น. ตำราพยากรณ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epistemologyญาณวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
theory of knowledgeญาณวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge, theory ofญาณวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intuitionญาณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-That's a bad sign.นั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You're a double-dyed democrat!แกมันขัดต่อคำปฏิญาณ The Great Dictator (1940)
The soul of man has been given wings.จิตวิญญาณของมนุษย์ มันมีปีก The Great Dictator (1940)
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น Pinocchio (1940)
Bless my soul.ให้ศีลให้พรจิตวิญญาณของฉัน Pinocchio (1940)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
To "pass blood" was a sign of death.หากถ่ายเป็นเลือด คือสัญญาณแห่งความตาย Night and Fog (1956)
May God have mercy on his soul. Proceed!ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
May the Lord have mercy on his soul. Proceed.ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The Lord have mercy on your soul.ขอพระเจ้าเมตตาดวงวิญญาณแก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The fighting spirit is in this bottle!วิญญาณนักสู้ในขวดนี้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาณ[yān] (n) EN: perception ; insight ; knowledge ; vision ; sight  FR: clairvoyance [ f ] ; lucidité [ f ] ; pouvoir surnaturel [ m ] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [ m ]
ญาณวิถี[yānwithī] (n) EN: means of perception
ญาณวิทยา[yānnawitthayā] (n) EN: epistemology
ญาณศาสตร์[yānnasāt] (n) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), See also: camera, CMOS sensor
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, Syn. V/S
GPRS(abbrev) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที
seance[เซ-อองซฺ] การติดต่อกับภูตผีวิญญาณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
alarm(อะลาร์ม') n., vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert, Ant. allay
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
amort(อะมิรท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีจิตวิญญาณ
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)

English-Thai: Nontri Dictionary
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย, ความตกใจกลัว
attest(vi, vt) พิสูจน์, ให้การ, รับรอง, ยืนยัน, ให้คำปฏิญาณ, สาบาน, เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน, การให้การ, การรับรอง, พยานหลักฐาน, การปฏิญาณตน
avow(vt) รับสารภาพ, ประกาศ, รับรอง, สบถสาบาน, ปฏิญาณ
avowal(n) การยอมรับ, การสารภาพ, การรับรอง, การปฏิญาณ
beacon(n) ไฟสัญญาณ, ประภาคาร, กระโจมไฟ, ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ, เตือน, นำทาง, เป็นสัญญาณให้
beam(vi) เปล่งแสง, สว่าง, แผ่รังสี, ส่งสัญญาณวิทยุ, ยิ้ม
beck(n) การให้สัญญาณ, การเรียก, การกวักมือ, การผงกศีรษะ
blinker(n) แว่นตา, ไฟกะพริบ, ไฟสัญญาณ

German-Thai: Longdo Dictionary
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง(เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคนิค) เช่น das Signal stellen ตั้งสัญญาณให้ถูก
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| สัญญาณไฟแดง
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน
Seele(n) |die, pl. Seelen| ดวงวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ความคิด, See also: Geist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top