ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clairvoyance

K L EH0 R V OY1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clairvoyance-, *clairvoyance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์, การรู้ที่เหนือมนุษย์, ไหวพริบ (intuition)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your clairvoyance is real.พลังวิเศษของแท้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาณ[yān] (n) EN: perception ; insight ; knowledge ; vision ; sight  FR: clairvoyance [ f ] ; lucidité [ f ] ; pouvoir surnaturel [ m ] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLAIRVOYANCE K L EH0 R V OY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clairvoyance (n) klˈɛəʳvˈɔɪəns (k l e@1 v oi1 @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千里眼[qiān lǐ yǎn, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄧㄢˇ,    /   ] clairvoyance #60,701 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
千里眼[せんりがん, senrigan] (n) clairvoyance [Add to Longdo]
天眼通[てんがんつう, tengantsuu] (n) clairvoyance [Add to Longdo]
透視[とうし, toushi] (n, vs) (1) seeing through; (2) X-ray (examination); (3) clairvoyance; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clairvoyance \Clair*voy"ance\, n. [F.]
   A power, attributed to some persons while in a mesmeric
   state, of discerning objects not perceptible by the senses in
   their normal condition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clairvoyance
   n 1: apparent power to perceive things that are not present to
      the senses [syn: {clairvoyance}, {second sight},
      {extrasensory perception}, {E.S.P.}, {ESP}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top