ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*perceive*

P ER0 S IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: perceive, -perceive-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perceive(vt) รับรู้, See also: สัมผัสรู้, เข้าใจ, Syn. sense, experience, apperceive, know

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
perceive(เพอซีฟว) vt. สังเกต,มองเห็น,มองออก,เข้าใจ,สัมผัสรู้,สำเหนียก,รู้., See also: perceivedly adv. perceiver n., Syn. observe, see, understand, know

English-Thai: Nontri Dictionary
perceive(vt) รู้,สังเกตเห็น,แลเห็น,เข้าใจ,ได้ยิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perceiveกำหนดรู้, รับรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceiveBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
perceiveHe could not perceive any difference between the twins.
perceiveI perceive by your face that you have good news.
perceiveI perceived an object looming through the mist.
perceiveI perceived you entering my room.
perceiveMinds that have nothing to confer find little to perceive.
perceiveNobody perceived me entering the room.
perceiveShe perceived that her husband was unhappy.
perceiveShe will perceive his irony.
perceiveThe alert guard perceived a dim shape in the distance.
perceiveThe alert officer perceived a dim shape in the distance.
perceiveThe officer on duty perceived an elderly man coming up behind him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังเกต(v) observe, See also: notice, perceive, Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
สัมผัส(v) feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
ประจักษ์ชัด(v) realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai Definition: ปรากฏชัด
รู้ดี(v) know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai Definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง
ล่วงรู้(v) perceive, See also: foresee, sense, detect, know in advance, Syn. รู้ทัน, รู้ใจ, Example: พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
สังเกต(v) observe, See also: notice, note, perceive, discern, spot, see, Example: ผมสะดุ้งเล็กน้อย และพยายามไม่ให้อาจารย์ท่านนั้นสังเกตได้, Thai Definition: คอยจับตาดู, หมายจดจำไว้, ฟังหรือดูอย่างละเอียดละออ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฟังออก(v) understand, See also: know, comprehend, grasp, perceive, Syn. เข้าใจ, รู้, ฟังรู้เรื่อง, Example: เขาฟังออกนะว่าเธอพูดตำหนิเขาอย่างไรบ้าง
รู้สึกนึกคิด(v) perceive, See also: sense, think, feel, Example: ความตายไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความรู้สึก และการรับรู้อย่างคนเป็นเลย เคยรู้สึกนึกคิดอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น
ทราบฝ่าพระบาท(v) know, See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty), Thai Definition: รู้ (ใช้กราบทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอที่ทรงกรมขึ้นไปจนถึงสมเด็จเจ้าฟ้า), Notes: (ราชา)
ทราบเกล้าทราบกระหม่อม(v) know, See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty), Syn. รู้, ทราบเกล้าฯ, Thai Definition: กราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ทราบมา, Notes: (ราชา)
ทราบ(v) know, See also: understand, realize, learn, perceive, see, recognize, Syn. รู้, Example: เมื่อรถหุ่นยนต์เคลื่อนที่ มันจะเตือนให้มนุษย์ทราบ ด้วยการส่งเสียงดัง บี๊บ บี๊บ
ชำนัญ(v) know, See also: be aware of, understand, comprehend, perceive, Syn. รู้
ซึมทราบ(v) know well, See also: realize, understand, perceive, Example: ฉันซึมทราบปัญหาต่างๆ ของที่นี่จากการคลุกคลีกับชาวบ้าน, Thai Definition: รู้ละเอียด, เข้าใจดี
สัมผัส(v) touch, See also: impact, be contiguous, be in control, perceive, Syn. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบ, Example: ผมก็ได้แต่อยู่ห่างๆ เธอ แม้ว่าอยากจะไปสัมผัสชิดใกล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[chamnan] (v) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive
ได้รับการมองว่า[dāirap kān møng wā] (v, exp) EN: perceive
ล่วงรู้[lūangrū] (v) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance  FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
มองเห็น[mønghen] (v) EN: see ; catch sight of ; sight ; behold ; notice ; perceive  FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner
รู้ดี[rū dī] (v, exp) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand  FR: bien connaître
รู้สึกนึกคิด[rūseuk neukkhit] (v, exp) EN: perceive ; sense ; think ; feel
สำนึก[samneuk] (v) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with  FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สัมผัส[samphat] (n) EN: touch ; feel ; come into contact : perceive  FR: toucher ; palper ; sentir
สังเกต[sangkēt] (v) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor  FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตออก[sangkēt øk] (v) EN: see ; make out ; perceive ; find out  FR: percevoir
ยิน[yin] (v) EN: become aware of ; perceive by the ear  FR: entendre ; percevoir

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCEIVE P ER0 S IY1 V
PERCEIVED P ER0 S IY1 V D
PERCEIVES P ER0 S IY1 V Z
MISPERCEIVE M IH0 S P ER0 S IY1 V
MISPERCEIVED M IH0 S P ER0 S IY1 V D
MISPERCEIVES M IH0 S P ER0 S IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perceive (v) pˈəsˈiːv (p @1 s ii1 v)
perceived (v) pˈəsˈiːvd (p @1 s ii1 v d)
perceiver (n) pˈəsˈiːvər (p @1 s ii1 v @ r)
perceives (v) pˈəsˈiːvz (p @1 s ii1 v z)
perceivers (n) pˈəsˈiːvəz (p @1 s ii1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直观[zhí guān, ㄓˊ ㄍㄨㄢ, / ] direct observation; directly perceived through the senses; intuitive; audiovisual, #11,050 [Add to Longdo]
闻到[wén dào, ㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] to smell; to sniff sth out; to perceive by smelling, #12,078 [Add to Longdo]
觉察[jué chá, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄚˊ, / ] to sense; to perceive; to come to realize, #25,494 [Add to Longdo]
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
気づく[きづく, kiduku] TH: สังเกตเห็น  EN: to perceive

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bemerktperceived [Add to Longdo]
erkennen | er/sie erkenntto perceive | er/sie perceives [Add to Longdo]
unbemerktunperceived [Add to Longdo]
unbemerkt {adv}unperceivedly [Add to Longdo]
wahrnehmen; mit den Sinnen erfassen | wahrnehmend | wahrgenommen | er/sie nimmt wahr | ich/er/sie nahm wahr | er/sie hat/hatte wahrgenommento perceive | perceiving | perceived | he/she perceives | I/he/she perceived | he/she has/had perceived [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーン[so-n] (n) sone (unit of perceived loudness) [Add to Longdo]
窺い知る;伺い知る;窺いしる[うかがいしる, ukagaishiru] (v5r,vt) to perceive; to understand [Add to Longdo]
感じ取る[かんじとる, kanjitoru] (v5r,vt) to perceive; to sense; to take in; to grasp; to feel; (P) [Add to Longdo]
気がつく;気が付く[きがつく, kigatsuku] (v5k) (1) to notice; to become aware; to perceive; to realize; to realise; (2) to recover consciousness; to come to oneself [Add to Longdo]
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P) [Add to Longdo]
見て取る[みてとる, mitetoru] (v5r,vt) to perceive; to grasp (the situation) [Add to Longdo]
見取る[みとる, mitoru] (v5r,vt) to perceive; to understand [Add to Longdo]
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r,vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P) [Add to Longdo]
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people [Add to Longdo]
斬り捨て御免;切り捨て御免;斬捨て御免;切捨て御免;斬捨御免(io);切捨御免(io)[きりすてごめん, kirisutegomen] (n) right of samurai to kill commoners for perceived affronts (Edo period) [Add to Longdo]
時間のたつ[じかんのたつ, jikannotatsu] (exp) passage of time; perceived time; relative time [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
心付く;心づく[こころづく, kokoroduku] (v5k,vi) (See 気づく) to perceive; to notice [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening [Add to Longdo]
知覚品質[ちかくひんしつ, chikakuhinshitsu] (n) perceived quality [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) [Add to Longdo]
捕らえる(P);捕える(P);捉える[とらえる, toraeru] (v1,vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to grasp; to perceive; to treat (as); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perceive \Per*ceive"\ (p[~e]r*s[=e]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Perceived} (p[~e]r*s[=e]vd"); p. pr. & vb. n. {Perceiving}.]
   [OF. percevoir, perceveir, L. percipere, perceptum; per (see
   {Per-}) + capere to take, receive. See {Capacious}, and cf.
   {Perception}.]
   1. To obtain knowledge of through the senses; to receive
    impressions from by means of the bodily organs; to take
    cognizance of the existence, character, or identity of, by
    means of the senses; to see, hear, or feel; as, to
    perceive a distant ship; to perceive a discord. --Reid.
    [1913 Webster]
 
   2. To take intellectual cognizance of; to apprehend by the
    mind; to be convinced of by direct intuition; to note; to
    remark; to discern; to see; to understand.
    [1913 Webster]
 
       Jesus perceived their wickedness.   --Matt. xxii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       You may, fair lady,
       Perceive I speak sincerely.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Till we ourselves see it with our own eyes, and
       perceive it by our own understandings, we are still
       in the dark.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To be affected of influented by. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The upper regions of the air perceive the collection
       of the matter of tempests before the air here below.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To discern; distinguish; observe; see; feel; know;
     understand.
 
   Usage: To {Perceive}, {Discern}. To perceive a thing is to
      apprehend it as presented to the senses or the
      intellect; to discern is to mark differences, or to
      see a thing as distinguished from others around it. We
      may perceive two persons afar off without being able
      to discern whether they are men or women. Hence,
      discern is often used of an act of the senses or the
      mind involving close, discriminating, analytical
      attention. We perceive that which is clear or obvious;
      we discern that which requires much attention to get
      an idea of it. "We perceive light, darkness, colors,
      or the truth or falsehood of anything. We discern
      characters, motives, the tendency and consequences of
      actions, etc." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perceive
   v 1: to become aware of through the senses; "I could perceive
      the ship coming over the horizon" [syn: {perceive},
      {comprehend}]
   2: become conscious of; "She finally perceived the futility of
     her protest"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top