Search result for

ทราบเกล้าทราบกระหม่อม

(5 entries)
(0.0624 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทราบเกล้าทราบกระหม่อม-, *ทราบเกล้าทราบกระหม่อม*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ทราบเกล้าทราบกระหม่อม มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ทราบเกล้าทราบกระหม่อม*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทราบเกล้าทราบกระหม่อม    [V] know, See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty), Syn. รู้, ทราบเกล้าฯ, Thai definition: กราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ทราบมา, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทราบเกล้าทราบกระหม่อมก. รู้ (ใช้กราบทูลเจ้านายตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป), เขียนย่อว่า ทราบเกล้าฯ.
กระหม่อมคำสำหรับใช้ควบกับคำที่ขึ้นต้นว่า “เกล้า” เช่น ทราบเกล้าทราบกระหม่อม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในการเขียนหนังสือใช้ไปยาลน้อยแทนก็ได้ เช่น ทราบเกล้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย.

Are you satisfied with the result?

Go to Top