ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beholder

B IY0 HH OW1 L D ER0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beholder-, *beholder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beholder[N] ผู้มองเห็น

English-Thai: Nontri Dictionary
beholder(n) ผู้ชม,คนดู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's in the eye of the beholderไม่ไกลเกินสายตาผู้หยั่งเห็น Like Stars on Earth (2007)
Looking at them will cleanse the mind of the beholderกล่าวกันว่าภาพๆนี้ ช่วยจรรโลงจิตใจของคนได้ Portrait of a Beauty (2008)
Interpretation is in the eyes of the beholderนัยของภาพนั้น ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ดู Portrait of a Beauty (2008)
Well, 'beauty is in the eye of the beholder', they say.อืม เขาพูดกันว่า ความสวยให้มองดูที่นัยย์ตา Heartbreak Library (2008)
Chaos is in the eye of the beholder.ความวุ่นวายเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์สร้างได้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Legit is in the eye of the beholder.กฎหมายมันอยู่ในสายตาของคนที่่ใช้มันเท่านั้น Surface Tension (2011)
Hmm. It's a secret, beauty is in the eye of the beholder ...มันเป็นความลับคะ ความสวยในตาที่คุณมอง Episode #1.5 (2011)
Justice, like beauty, is in the eye of the beholder.ความยุติธรรม เหมือนกับความสวยงาม ที่เห็นแตกต่างออกไป ในสายตาของแต่ละคน Justice (2012)
We're preceptors, beholders, chroniclers of all that which man does not understand.เราเป็นผู้สอน บรรดาผู้เฝ้ามอง ผู้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด\Mซึ่งมนุษย์ไม่เข้าใจ As Time Goes By (2013)
I guess that's why they say art is in the eye of the beholder.เขาถึงได้พูดกันว่า ศิลปะอยู่ที่ผู้ถือครอง Magnum Opus (2013)
You know what else is in the eye of the beholder?นายรู้ไหม อะไรอยู่ที่ผู้ถือครองอีก Magnum Opus (2013)
That's gonna depend on the eye of the beholder.ขึ้นกับมุมมองของแต่ละคน Snowden (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beholderBeauty is altogether in the eye of the beholder.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEHOLDER    B IY0 HH OW1 L D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beholder    (n) bˈɪhˈouldər (b i1 h ou1 l d @ r)
beholders    (n) bˈɪhˈouldəz (b i1 h ou1 l d @ z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beholder \Be*hold"er\, n.
   One who beholds; a spectator.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beholder
   n 1: a person who becomes aware (of things or events) through
      the senses [syn: {perceiver}, {percipient}, {observer},
      {beholder}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 beholder
  1. barrel
  2. jug; box; container; vessel
  3. vase; vessel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top