ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beholder

B IY0 HH OW1 L D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beholder-, *beholder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beholder(n) ผู้มองเห็น

English-Thai: Nontri Dictionary
beholder(n) ผู้ชม, คนดู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hmm. It's a secret, beauty is in the eye of the beholder ...มันเป็นความลับคะ ความสวยในตาที่คุณมอง Episode #1.5 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beholderBeauty is altogether in the eye of the beholder.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEHOLDER B IY0 HH OW1 L D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beholder (n) bˈɪhˈouldər (b i1 h ou1 l d @ r)
beholders (n) bˈɪhˈouldəz (b i1 h ou1 l d @ z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beholder \Be*hold"er\, n.
   One who beholds; a spectator.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beholder
   n 1: a person who becomes aware (of things or events) through
      the senses [syn: {perceiver}, {percipient}, {observer},
      {beholder}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 beholder
  1. barrel
  2. jug; box; container; vessel
  3. vase; vessel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top