Search result for

รู้ทัน

(11 entries)
(0.0784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้ทัน-, *รู้ทัน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้ทัน    [V] know what the other is up to, Syn. รู้เท่าทัน, Example: เธอหัวเราะอย่างรู้ทันในคำพูดของผม, Thai definition: อย่างรู้ถึงเหตุการณ์หรือความคิดของบุคคลได้ทันที
รู้ทัน    [V] know what the other is up to, Syn. รู้เท่าทัน, Example: เธอหัวเราะอย่างรู้ทันในคำพูดของผม, Thai definition: อย่างรู้ถึงเหตุการณ์หรือความคิดของบุคคลได้ทันที
รู้ทันเหตุการณ์    [V] penetrate, See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
รู้ทันเหตุการณ์    [V] be aware of the facts, See also: be cognizant of the facts, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
รู้ทันเหตุการณ์    [V] be aware of the facts, See also: be cognizant of the facts, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้ทันก. รู้ถึงเหตุการณ์หรือความคิดของบุคคลอื่นไม่เพลี่ยงพล้ำเสียเปรียบ เช่น รู้ทันว่าน้ำจะท่วมจึงขนของหนีเสียก่อน รู้ทันความคิดของเพื่อนว่าจะหักหลังเรื่องผลประโยชน์, รู้เท่าทัน ก็ว่า.
พอแย้มปากก็เห็นไรฟันรู้ทันกัน, พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ ก็ว่า.
พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่รู้ทันกัน, พอแย้มปากก็เห็นไรฟัน ก็ว่า.
รู้เท่ารู้ทัน เช่น รู้เท่าความคิดของผู้อื่น, รู้เท่าทัน ก็ว่า.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get up to    [PHRV] รู้ทัน, See also: ทันสมัย, Syn. be out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hip(ฮิพ) n. ตะโพก, (ก่อสร้าง) อกไก่ interj. คำอุทานที่ใช้เชียร์ adj. รู้ทันเหตุการณ์,รอบรู้ adj. ซึ่งยาวถึงตะโพก,คลุมตะโพก vt. ทำให้ตะโพกบาดเจ็บ,ทำให้ตะโพกเคลื่อน

Are you satisfied with the result?

Go to Top