ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*interface*

IH1 N T ER0 F EY2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: interface, -interface-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interface(n) พื้นที่ร่วมของสองสิ่ง, See also: อินเตอร์เฟส, จุดที่สองสิ่งสัมผัสกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graphical user interfaceการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ใช้ตัวย่อว่า GUI (อ่านว่ากุย) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
interfaceตัวประสานหมายถึง การเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ แต่มักนำมาใช้ในความหมายของ user interface ที่แปลว่า การติดต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์, จอภาพ ต่างก็เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ทั้งสิ้น
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SCSI (small computer system interface)เอสซีเอสไอ, สกัสซี (ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SCSI (small computer system interface)เอสซีเอสไอ, สกัสซี (ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application program interface (API)ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
API (application program interface)เอพีไอ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ASPI (advanced SCSI program interface)เอเอสพีไอ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมสกัสซีระดับสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
advanced SCSI program interface (ASPI)ส่วนต่อประสานโปรแกรมสกัสซีระดับสูง (เอเอสพีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit rate interface (BRI)ส่วนต่อประสานอัตราบิต (บีอาร์ไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BRI (bit rate interface)บีอาร์ไอ (ส่วนต่อประสานอัตราบิต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล (มิดิ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล (มิดิ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menu-driven interfaceส่วนต่อประสานรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPI-C (common programming interface for communications)ซีพีไอซี (ตัวต่อประสานการโปรแกรมร่วมสำหรับการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
common programming interface for communications (CPI-C)ตัวต่อประสานการโปรแกรมร่วมสำหรับการสื่อสาร (ซีพีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
common gateway interface (CGI)โปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับเกตเวย์ (ซีจีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
common gateway interface (CGI)โปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับเกตเวย์ (ซีจีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CGI (common gateway interface)ซีจีไอ (โปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับเกตเวย์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CGI (common gateway interface)ซีจีไอ (โปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับเกตเวย์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
command-line interfaceส่วนต่อประสานรายคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphical user interface (GUI)ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (กุย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphical user interface (GUI)ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (กุย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
GUI (graphical user interface)กุย (ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GUI (graphical user interface)กุย (ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
FDDI (fiber distributed data interface)เอฟดีดีไอ (ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FDDI (fiber distributed data interface)เอฟดีดีไอ (ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interface๑. ต่อประสาน๒. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน๓. โปรแกรมต่อประสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interfaceระหว่างหน้า, ระหว่างผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interfaceหน้าสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
interface๑. ต่อประสาน๒. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน๓. โปรแกรมต่อประสาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interface๑. ต่อประสาน๒. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interface cardแผ่นวงจรต่อประสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interface cardแผ่นวงจรต่อประสาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HMI (human-machine interface)เอชเอ็มไอ (ส่วนต่อประสานคนกับเครื่อง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human-machine interface (HMI)ส่วนต่อประสานคนกับเครื่อง (เอชเอ็มไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human-machine interface (HMI)ส่วนต่อประสานคนกับเครื่อง (เอชเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HMI (human-machine interface)เอชเอ็มไอ (ส่วนต่อประสานคนกับเครื่อง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
network interface cardแผ่นวงจรต่อประสานข่ายงาน [ มีความหมายเหมือนกับ network adapter ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interfaceส่วนต่อประสาน [คอมพิวเตอร์]
Hardware interfaceส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ [คอมพิวเตอร์]
Software interfaceส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]
User interfaceส่วนต่อประสานผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์]
Musical Instrument Digital Interfaceกฎเกณฑ์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องดนตรีกับคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Computer interfaceคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส [คอมพิวเตอร์]
Small Computer System Interfaceสกัสชี, Example: เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
User interfaces (Computer system)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์]
Graphical user interface (Computer system)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก [คอมพิวเตอร์]
Enhanced Small Device Interfaceตัวประสานอุปกรณ์ขนาดเล็ก [คอมพิวเตอร์]
user interfaceส่วนต่อประสานผู้ใช้, Example: ส่วนต่อของโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สื่อสารใ้งานคอมพิวเตอร์ได้ โดยปกติมักจะต้องกำหนด หรือออกแบบส่วนนี้ให้ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
graphical user interfaceส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ลักษณะการแสดงคำสั่ง โปรแกรม หรือสิ่งอื่ีนๆ เป็นภาพกราฟิก (เรียกว่า icon หรือ สัญรูป) บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Computer interfacesตัวเชื่อมประสานกับคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Graphical user interfaces (Computer systems)ตัวเชื่อมประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Programmable peripheral interfacesการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ [TU Subject Heading]
User interfaces (Computer systems)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร) [TU Subject Heading]
Events, Interfaceเหตุการณ์ตรงจุดประสาน [การแพทย์]
Interfaceชั้นแยกของเนื้อเยื่อ, ผิวประจัน, บริเวณผิวอณู [การแพทย์]
Interface Impedanceอิมปิแดนซ์ของผิวหน้าระหว่างร่างกายกับอีเล็คโตรด [การแพทย์]
Interface, Aqueous-Airรอยต่อระหว่างน้ำและอากาศ [การแพทย์]
Liquid Gas Interfaceผิวหน้าของของเหลวส่วนที่สัมผัสกับอากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One day early in this journey it dawned on me that the way Id been running interface is the way of the plunderer plundering something that's not mine something that belongs to every creature on earth and I said to myselfวันหนึ่งในช่วงต้น ๆ ของการเดินทางครั้งนี้ ผมฉุกคิดขึ้นมาว่า วิธีที่ผมบริหารบริษัทอินเตอร์เฟซ คือวิถีทางของโจรปล้น The Corporation (2003)
Dear Scott, pursuant to your request for further information regarding the security-interface issues unfortunately, the information that you requested is not available.ถึง Scott, ตามคำร้องที่แนบมาของคุณ... ...สำหรับสนับสนุนข้อมูลการพิจารณา ความปลอดภัยการเชื่อมต่อ... ...น่าเสียใจ, ข้อมูล ที่คุณร้องขอไม่สามารถทำได้ Firewall (2006)
Symbol responses, thought About using a natural language Interface, but decided against It.การตอบสนองสัญลักษณ์ คิดตรงกันข้ามกับพวกเรา พื้นที่ทั้ง 2 นี่มันเป็นธรรมชาติ แต่มันจะมีปัญหาอีกครั้ง Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
My job involves public interface. This is not... I'm afraid you don't understand...- คุณยังไม่เข้าใจค่ะ ไกด์ไลน์บอกไว้ว่า... Burn After Reading (2008)
Yes, sir. And we'll interface with the FBI on this dead body.และเราจะติดต่อกับเอฟบีไอเรื่อง Burn After Reading (2008)
There should be an R-6 interface module on the back of your comm device.มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ NR-6 อยู่ในกระเป๋าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
So if these chips are actually alive, like some form of techno-organic interface, then the watch must be in overdrive to scan 'em.เจ้าชิปพวกนี้มันมีชีวิต เหมือนสิ่งมีชีวิตแบบชีวจักรกล ออมนิทริกซ์ก็เลยรวน เพราะพยายามสแกน Ben 10: Alien Swarm (2009)
I've found some new information regarding the ancient chair interface.ผมพบข้อมูลบางอย่าง เกี่ยวกับเก้าอี้อินเตอร์เฟสของแอนเชี่ยน Justice (2009)
The control interface room.ห้องควบคุมอินเตอร์เฟส Justice (2009)
Neural interface?ควบคุมโดยใช้สมอง? Life (2009)
Neural interface device..อุปกรณ์เชื่อมต่อกลาง Life (2009)
Technically a brain-computer interface, or BCI.ในทางเทคนิคเรียกว่า คอมพิวเตอร์ควบคุมสมอง หรือ BCI. Dream Logic (2009)
The brain, too, but with a chip interface.สมองก็ของแท้ แต่มีชิพประกอบอยู่ด้วย Terminator Salvation (2009)
I don't know. An interface or something.ไม่รู้สิ จุดเชื่อมต่อหรืออะไรพวกนี้ Repo Men (2010)
- Neural interface?- Neural interface? Space (2010)
He used their own neural interface against them, getting what he needed so we could escape.เขาใช้อุปกรณ์ของพวกนั้น ต่อต้านพวกมันเอง ให้สิ่งที่เขาต้องการ แล้วเราก็สามารถหนีออกมาได้ Space (2010)
Away from the control interface room.จาก ห้องควบคุม Divided (2010)
We modified the interface.พวกเราปรับแปลงอินเตอร์เฟส Human (2010)
How does this new interface work?แล้วอินเตอร์เฟสใหม่นี้ทำงานยังไำงล่ะ? Human (2010)
Colonel Young, would you please join me in the control interface room?ผู้พันยังค์ ช่วยมาพบผมที่ ห้องควบคุมInterfaceได้มั้ย? Sabotage (2010)
The Colonel needs to see you in the interface room right away.ผู้การต้องพบคุณในห้องเชื่อมต่อประสาท ตอนนี้ Sabotage (2010)
Anybody in the control interface room?มีใครอยู่ในห้องควบคุมหรือเปล่า? Pain (2010)
Yeah, we could check those... control interface room probably has something...ใช่ เราควรตรวจดูตรงนั้น... ห้องควบคุมอาจจะมีอะไรสักอย่าง... Subversion (2010)
You hold the control interface roomคุณยึดห้องควบคุมระบบประสาทไว้ Incursion: Part 1 (2010)
This is the control interface room.นี้คือห้องควบคุมระบบประสาท Incursion: Part 1 (2010)
We take the control interface room, เราควบคุมห้องระบบประสาท Incursion: Part 1 (2010)
Yep. With an interactive interfaceใช่ ด้วยการเชื่อมต่อสื่อสาร The Predator in the Pool (2010)
Organic interface?ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต Over There: Part 2 (2010)
The device seem to need a specific human interface, ดูเหมือนเจ้าเครื่องนี้จะเจาะจงคนที่จะใช้มันนะ The Box (2010)
The interface is frozen.หน้าต่างควบคุมก็ไม่ขยับเลย Aftermath (2010)
I can't go near the control interface room...ฉันโดนห้ามเข้าใกล้ห้องควบคุมเส้นประสาท... . Pathogen (2010)
The neural interface.ระบบเชื่อมต่อประสาท Pathogen (2010)
Will not allow any non-human to interface with it.จะไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มาเชื่อมต่อกับมัน Pathogen (2010)
Colonel Young, this is Brody, in the control interface room.ผู้พันยังค์ นี้โบลดี้ที่ห้องควบคุมส่วนประสาท Trial and Error (2010)
Colonel Young, this is Brody, in the control interface room.ผู้พันยัง นี่โบรดี้ ในห้องควบคุมอินเตอร์เฟส Trial and Error (2010)
Colonel Young, this is Brody, in the control interface room.ผู้่พันยังค์ นี้โบลดี้ ในห้องควบคุม Trial and Error (2010)
Are you in the navigation interface?นายอยู่ในหน้าระบบนำทางใช่มั้ย? Malice (2010)
An interface pattern approach we've never seen before.และวิธีการแทรกซึม ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน Everything Will Change (2010)
How far along are we on constructing the interface?เราสร้างอินเตอร์เฟสไปถึงไหนแล้ว Everything Will Change (2010)
That interface is nowhere near powerful enough to get us home.อินเตอร์เฟสนั้นยังไม่มี สมรรถนะพอที่จพพาเรากลับบ้านได้ Everything Will Change (2010)
And your server interface.แล้วก็นี่ตัวเชื่อม เสริฟเวอร์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
I thought we might start by talking about the user interface.ฉันว่าเราควรเริ่ม คุยกันเรื่องสร้างวิธีใช้งาน The Bus Pants Utilization (2011)
Could you join us in the control interface room, please?คุณมาหาเราได้ไหม? ที่ห้องควบคุม Gauntlet (2011)
Go back down to the control interface room and go through the database.เอาล่ะ ไปที่ห้องควบคุม และไปดูข้อมูลจากในฐานข้อมูลซะ Gauntlet (2011)
Look, you said you would get his password when he accessed Division's interface to ask for help.คุณบอกว่าคุณสามารถเอารหัสจากเขาได้ เมื่อเขาเข้าระบบดิวีชั่นเพื่อขอความช่วยเหลือ Free (2011)
- Can we interface with them? - Well, no.สื่อสารกับพวกเขาได้ไหม ไม่ได้ครับ Welcome to the Occupation (2011)
There are two interfaces that simulate a human mouth.มีระบบติดต่อคอม ที่จำลองปากของคน The Infestation Hypothesis (2011)
To protect and provide interface for the Division asset Ramon.รักษาและ ให้ข้อมูลของเป้าหมายชื่อ ราโมน Knightfall (2011)
He wants us to interface on a weekly basis, whatever that is, and...เขาอยากให้เราเชื่อมต่อ รากฐานรายสัปดาห์ Hecking Order (2011)
Same interface as the "Colorado,"รูปแบบ อินเตอร์เฟส เดียวกับ โคโลลาโด้ Captain (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERFACE IH1 N T ER0 F EY2 S
INTERFACE IH1 N ER0 F EY2 S
INTERFACES IH1 N T ER0 F EY2 S IH0 Z
INTERFACES IH1 N ER0 F EY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interface (n) ˈɪntəfɛɪs (i1 n t @ f ei s)
interfaces (n) ˈɪntəfɛɪsɪz (i1 n t @ f ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接口[jiē kǒu, ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] interface; port; connector #3,230 [Add to Longdo]
界面[jiè miàn, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, ] interface #7,085 [Add to Longdo]
端口[duān kǒu, ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, ] interface; port #13,916 [Add to Longdo]
人机界面[rén jī jiè miàn, ㄖㄣˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] user interface #71,444 [Add to Longdo]
搭界[dā jiè, ㄉㄚ ㄐㄧㄝˋ, ] an interface; to relate with; to affiliate #91,316 [Add to Longdo]
介面[jiè miàn, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, ] interface [Add to Longdo]
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Fiber Distributed Data Interface; FDDI [Add to Longdo]
光纤分布数据接口[guāng xiān fēn bù shù jù jiē kǒu, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] FDDI; Fiber Distributed Data Interface [Add to Longdo]
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]
光纤接口[guāng xiān jiē kǒu, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] optical interface [Add to Longdo]
共同闸道介面[gòng tóng zhá dào jiè miàn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄚˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Common Gateway Interface; CGI [Add to Longdo]
汇流环[huì liú huán, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] slip-ring; rotary electrical interface; collector ring [Add to Longdo]
图像用户介面[tú xiàng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] graphical user interface; GUI [Add to Longdo]
图形用户界面[tú xíng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]
媒体接口连接器[méi tǐ jiē kǒu lián jiē qì, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] medium interface connector [Add to Longdo]
应用程式介面[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] application programming interface; API [Add to Longdo]
数据介面[shù jù jiè miàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] data interface [Add to Longdo]
数据接口[shù jù jiē kǒu, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] data interface [Add to Longdo]
本地管理界面[běn dì guǎn lǐ jiè miàn, ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, ] Local Management Interface; LMI [Add to Longdo]
用户到网络接口[yòng hù dào wǎng luò jiē kǒu, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] user-network interface; UNI [Add to Longdo]
用户到网络的接口[yòng hù dào wǎng luò de jiē kǒu, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] User-Network Interface; UNI [Add to Longdo]
用户界面[yòng hù jiè miàn, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] user interface [Add to Longdo]
管理接口[guǎn lǐ jiē kǒu, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] management interface [Add to Longdo]
网管接口[wǎng guǎn jiē kǒu, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] network management interface [Add to Longdo]
网路节点介面[wǎng lù jié diǎn jiè miàn, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] network node interface [Add to Longdo]
临时的本地管理接口[lín shí de běn dì guǎn lǐ jiē kǒu, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] Interim Local Management Interface; ILMI [Add to Longdo]
资料介面[zī liào jiè miàn, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] data interface [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwenderschnittstelle { f }user interface [Add to Longdo]
Anwendungsschnittstelle { f } [ comp. ]application interface [Add to Longdo]
Bedieneroberfläche { f } (Computerprogramm)user interface [Add to Longdo]
Benutzeroberfläche { f }; Benutzungsoberfläche { f }user interface [Add to Longdo]
Bus-Schnittstelle { f } [ comp. ]bus interface [Add to Longdo]
Grenzfläche { f }interface [Add to Longdo]
Interface { n }interface [Add to Longdo]
Kanalanschluss { m }channel interface [Add to Longdo]
Netzwerk-Interface-Steuereinheit { f } [ comp. ]network interface controller (NIC) [Add to Longdo]
Normanschluss { m }; Standardschnittstelle { f }standard interface [Add to Longdo]
Parallel-Schnittstelle { f }parallel interface [Add to Longdo]
Parallelschnittstelle { f }auxiliary interface [Add to Longdo]
Parallelschnittstelle { f }; Interface parallel { n }interface (parallel) [Add to Longdo]
Programmübergangsstelle { f }; Programmschnittstelle { f }program interface [Add to Longdo]
Schnittstelle { f }; Nahtstelle { f }; Verbindung { f } | Schnittstellen { pl } | Schnittstelle für parallel arbeitenden Drucker [ comp. ]interface | interfaces | Centronics interface [Add to Longdo]
Schnittstellenanforderung { f } | primäre Schnittstellenanforderungeninterface requirement | primary interface requirements [Add to Longdo]
Schnittstellenanpassungseinrichtung { f }interface adapter [Add to Longdo]
Schnittstellenbeschreibung { f }interface description [Add to Longdo]
Schnittstellenmodul { n }interface module; sub module [Add to Longdo]
Schnittstellensteckverbinder { m } | vielpoliger Schnittstellensteckverbinder | geschirmter Schnittstellensteckverbinderinterface connector | multiway interface connector | shielded interface connector [Add to Longdo]
Seriellschnittstelle { f }; Interface seriell { n }interface (serial) [Add to Longdo]
Steckverbinder-Stirnfläche { f }connector interface [Add to Longdo]
asynchrone Start-Stopverbindung { f }asynchronous start stop interface [Add to Longdo]
ProgrammierschnittstelleAPI : application programming interface [Add to Longdo]
Programmierschnittstelle für ISDN-KartenCAPI : common application programming interface [Add to Longdo]
FDDI : Technologie für GlasfasernetzwerkeFDDI : fiber data distributed interface [Add to Longdo]
(Bussystem im Computer)SCSI : small computer system interface [Add to Longdo]
grafische BenutzeroberflächeGUI : graphical user interface [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) { comp } common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
アイコニックインタフェース[aikonikkuintafe-su] (n) { comp } iconic interface [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[atacchimentoyunittointafe-su] (n) { comp } attachment unit interface; AUI [Add to Longdo]
アプリケーションインターフェース[apurike-shon'inta-fe-su] (n) { comp } application interface [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[apurike-shonpuroguraminguintafe-su] (n) { comp } application programming interface; API [Add to Longdo]
インターフェース;インターフェイス;インタフェース;インタフェイス;インタフェス[inta-fe-su ; inta-feisu ; intafe-su ; intafeisu ; intafesu] (n) { comp } interface [Add to Longdo]
インターフェースアダプタ[inta-fe-suadaputa] (n) { comp } interface adapter [Add to Longdo]
インターフェースビルダ[inta-fe-subiruda] (n) { comp } interface builder [Add to Longdo]
インターフェイスボード[inta-feisubo-do] (n) { comp } interface board [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) { comp } Interface Message Processor; IMP [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[intafe-suadoresu] (n) { comp } interface address [Add to Longdo]
インタフェースカード[intafe-suka-do] (n) { comp } interface card [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[intafe-sumoju-ru] (n) { comp } interface module [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] (n) { comp } interface type [Add to Longdo]
インタフェース定義言語[インタフェースていぎげんご, intafe-su teigigengo] (n) { comp } Interface Definition Language [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[infureadointafe-su] (n) { comp } infrared interface [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[enhansutoparareruintafe-su] (n) { comp } enhanced parallel interface [Add to Longdo]
オブジェクト指向インタフェース[オブジェクトしこうインタフェース, obujiekuto shikou intafe-su] (n) { comp } object-oriented interface [Add to Longdo]
グラフィカルインターフェイス[gurafikaruinta-feisu] (n) graphical interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェース[gurafikaruyu-za-inta-fe-su] (n) { comp } graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェイス[gurafikaruyu-za-inta-feisu] (n) { comp } graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザインタフェース[gurafikaruyu-zaintafe-su] (n) { comp } graphical user interface; GUI [Add to Longdo]
コマンドラインインターフェイス[komandorain'inta-feisu] (n) { comp } command line interface [Add to Longdo]
コマンドラインインタフェース[komandorain'intafe-su] (n) { comp } command-line interface; CLI [Add to Longdo]
コマンド入力型インタフェース[コマンドにゅうりょくがたインタフェース, komando nyuuryokugata intafe-su] (n) { comp } command-oriented user interface [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[konpyu-tagurafikusuintafe-su] (n) { comp } Computer Graphics Interface; CGI [Add to Longdo]
サウンドインターフェース[saundointa-fe-su] (n) sound (audio) interface [Add to Longdo]
シリアルインターフェース[shiriaruinta-fe-su] (n) { comp } serial interface [Add to Longdo]
シリアルインターフェイス[shiriaruinta-feisu] (n) { comp } serial interface [Add to Longdo]
シリアルインタフェース[shiriaruintafe-su] (n) { comp } serial interface [Add to Longdo]
スキン[sukin] (n) (1) skin; (2) (col) condom; (3) { comp } skin (e.g. alternative look and feel for interface of a program); (P) [Add to Longdo]
セントロニクスインターフェース[sentoronikusuinta-fe-su] (n) { comp } centronics interface [Add to Longdo]
テキストベース[tekisutobe-su] (n) { comp } text based (e.g. interface) [Add to Longdo]
データインタフェース[de-taintafe-su] (n) { comp } data interface [Add to Longdo]
ネットワークインターフェースカード;ネットワークインターフェイスカード[nettowa-kuinta-fe-suka-do ; nettowa-kuinta-feisuka-do] (n) { comp } network interface card; NIC [Add to Longdo]
パラレルインターフェース[parareruinta-fe-su] (n) { comp } parallel interface [Add to Longdo]
パラレルインターフェイス[parareruinta-feisu] (n) { comp } parallel interface [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[parareruintafe-su] (n) { comp } parallel interface [Add to Longdo]
ヒューマンインターフェース[hyu-man'inta-fe-su] (n) { comp } human interface [Add to Longdo]
ヒューマンインタフェース[hyu-man'intafe-su] (n) { comp } computer human interface; CHI [Add to Longdo]
プログラミングインターフェイス[puroguraminguinta-feisu] (n) { comp } programming interface [Add to Longdo]
プロセスインタフェースシステム[purosesuintafe-sushisutemu] (n) { comp } process interface system [Add to Longdo]
ポインティングデバイスインタフェース[pointeingudebaisuintafe-su] (n) { comp } pointing device interface [Add to Longdo]
マンマシンインターフェース;マンマシンインタフェース[manmashin'inta-fe-su ; manmashin'intafe-su] (n) { comp } man-machine interface; MMI [Add to Longdo]
ユーザーインターフェース;ユーザインタフェース[yu-za-inta-fe-su ; yu-zaintafe-su] (n) { comp } user interface [Add to Longdo]
ユーザーインターフェイス[yu-za-inta-feisu] (n) { comp } user interface [Add to Longdo]
ユーザーインタフェース[yu-za-intafe-su] (n) { comp } user interface [Add to Longdo]
ユーザー網インタフェース[ユーザーあみインタフェース, yu-za-ami intafe-su] (n) { comp } user network interface; UNI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェース[ぐらふぃかるゆーざーいんたーふぇーす, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザインタフェース[ぐらふぃかるゆーざいんたふぇーす, gurafikaruyu-zaintafe-su] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface [Add to Longdo]
シリアルインタフェース[しりあるいんたふぇーす, shiriaruintafe-su] serial interface [Add to Longdo]
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface) [Add to Longdo]
データインタフェース[でーたいんたふぇーす, de-taintafe-su] data interface [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface [Add to Longdo]
ヒューマンインタフェース[ひゅーまん'いんたふぇーす, hyu-man ' intafe-su] (computer) human interface, CHI [Add to Longdo]
プロセスインタフェースシステム[ぷろせすいんたふぇーすしすてむ, purosesuintafe-sushisutemu] process interface system [Add to Longdo]
ポインティングデバイスインタフェース[ぽいんていんぐでばいすいんたふぇーす, pointeingudebaisuintafe-su] pointing device interface [Add to Longdo]
マンマシンインタフェース[まんましん'いんたふぇーす, manmashin ' intafe-su] MMI, man-machine interface [Add to Longdo]
ユーザーインタフェース[ゆーざーいんたふぇーす, yu-za-intafe-su] user interface [Add to Longdo]
ユーザー網インタフェース[ユーザーあにインタフェース, yu-za-ani intafe-su] user network interface (UNI) [Add to Longdo]
ユーザインタフェース[ゆーざいんたふぇーす, yu-zaintafe-su] user interface [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] implicit interface [Add to Longdo]
引用仕様[いんようしよう, inyoushiyou] interface [Add to Longdo]
引用仕様宣言[いんようしようせんげん, inyoushiyousengen] interface block [Add to Longdo]
引用仕様本体[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] interface body [Add to Longdo]
回線インタフェース[かいせんインタフェース, kaisen intafe-su] line interface [Add to Longdo]
回線インタフェースモジュール[かいせんインタフェースモジュール, kaisen intafe-sumoju-ru] line interface module [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
基本アクセスインターフェース[きほんアクセスインターフェース, kihon akusesuinta-fe-su] basic rate interface (BRI) [Add to Longdo]
検索インタフェース[けんさくインタフェース, kensaku intafe-su] search interface [Add to Longdo]
光インタフェース[ひかりインタフェース, hikari intafe-su] optical interface [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
高速シリアルインターフェース[こうそくシリアルインターフェース, kousoku shiriaruinta-fe-su] High-Speed Serial Interface, HSSI [Add to Longdo]
高速直列インターフェイス[こうそくちょくれつインターフェイス, kousokuchokuretsu inta-feisu] high speed serial interface [Add to Longdo]
手続引用仕様[てつづきいんようしよう, tetsudukiinyoushiyou] procedure interface [Add to Longdo]
赤外線インタフェース[せきがいせんインタフェース, sekigaisen intafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
接続機構インタフェース[せつぞくきこうインタフェース, setsuzokukikou intafe-su] connection-machine interface [Add to Longdo]
操作インタフェース[そうさインタフェース, sousa intafe-su] operation-interface [Add to Longdo]
超高速並列インターフェース[ちょうこうそくへいれつインターフェース, choukousokuheiretsu inta-fe-su] HIPPI, High Performance Parallel Interface [Add to Longdo]
媒体インタフェースコネクタ[ばいたいインタフェースこねくた, baitai intafe-su konekuta] MIC, media interface connector [Add to Longdo]
媒体依存インタフェース[ばいたいいぞんインタフェース, baitaiizon intafe-su] medium-dependent interface [Add to Longdo]
物理インタフェース[ぶつりインタフェース, butsuri intafe-su] physical interface [Add to Longdo]
明示的引用仕様[めいじてきいんようしよう, meijitekiinyoushiyou] explicit interface [Add to Longdo]
インターフェース[いんたーふぇーす, inta-fe-su] interface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 interface \interface\ n.
   1. a surface forming a common boundary between two things,
    especially between two fluids. [WordNet sense 1]
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Computers) hardware that links one device with another
    (especially a computer). [WordNet sense 2]
    [WordNet 1.5]
 
   3. (Computers) That part of a computer program which controls
    the way a program interacts with a user; the manner of
    inputting and outputting of data, and the way information
    is presented on a computer monitor; also called {user
    interface}; as, a graphical user interface; a
    character-based interface.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interface
   n 1: (chemistry) a surface forming a common boundary between two
      things (two objects or liquids or chemical phases)
   2: (computer science) a program that controls a display for the
     user (usually on a computer monitor) and that allows the user
     to interact with the system [syn: {interface}, {user
     interface}]
   3: the overlap where two theories or phenomena affect each other
     or have links with each other; "the interface between
     chemistry and biology"
   4: (computer science) computer circuit consisting of the
     hardware and associated circuitry that links one device with
     another (especially a computer and a hard disk drive or other
     peripherals) [syn: {interface}, {port}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Interface /intrfeːs/ 
  inferface

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 interface /intərfes/
  interface

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 interface /ɛ̃tɛʀfas/ 
  interface

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top