ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interface

IH1 N T ER0 F EY2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interface-, *interface*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interface(n) พื้นที่ร่วมของสองสิ่ง, See also: อินเตอร์เฟส, จุดที่สองสิ่งสัมผัสกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interfaceตัวประสานหมายถึง การเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ แต่มักนำมาใช้ในความหมายของ user interface ที่แปลว่า การติดต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์, จอภาพ ต่างก็เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ทั้งสิ้น
graphical user interfaceการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ใช้ตัวย่อว่า GUI (อ่านว่ากุย) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interface๑. ต่อประสาน๒. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน๓. โปรแกรมต่อประสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interfaceระหว่างหน้า, ระหว่างผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interfaceหน้าสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
interface๑. ต่อประสาน๒. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน๓. โปรแกรมต่อประสาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interface๑. ต่อประสาน๒. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interface cardแผ่นวงจรต่อประสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interface cardแผ่นวงจรต่อประสาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interfaceส่วนต่อประสาน [คอมพิวเตอร์]
Interfaceชั้นแยกของเนื้อเยื่อ, ผิวประจัน, บริเวณผิวอณู [การแพทย์]
Interface Impedanceอิมปิแดนซ์ของผิวหน้าระหว่างร่างกายกับอีเล็คโตรด [การแพทย์]
Interface, Aqueous-Airรอยต่อระหว่างน้ำและอากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One day early in this journey it dawned on me that the way Id been running interface is the way of the plunderer plundering something that's not mine something that belongs to every creature on earth and I said to myselfวันหนึ่งในช่วงต้น ๆ ของการเดินทางครั้งนี้ ผมฉุกคิดขึ้นมาว่า วิธีที่ผมบริหารบริษัทอินเตอร์เฟซ คือวิถีทางของโจรปล้น The Corporation (2003)
Yes, sir. And we'll interface with the FBI on this dead body.และเราจะติดต่อกับเอฟบีไอเรื่อง Burn After Reading (2008)
There should be an R-6 interface module on the back of your comm device.มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ NR-6 อยู่ในกระเป๋าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
The control interface room.ห้องควบคุมอินเตอร์เฟส Justice (2009)
Neural interface device..อุปกรณ์เชื่อมต่อกลาง Life (2009)
I don't know. An interface or something.ไม่รู้สิ จุดเชื่อมต่อหรืออะไรพวกนี้ Repo Men (2010)
He used their own neural interface against them, getting what he needed so we could escape.เขาใช้อุปกรณ์ของพวกนั้น ต่อต้านพวกมันเอง ให้สิ่งที่เขาต้องการ แล้วเราก็สามารถหนีออกมาได้ Space (2010)
Away from the control interface room.จาก ห้องควบคุม Divided (2010)
How does this new interface work?แล้วอินเตอร์เฟสใหม่นี้ทำงานยังไำงล่ะ? Human (2010)
Colonel Young, would you please join me in the control interface room?ผู้พันยังค์ ช่วยมาพบผมที่ ห้องควบคุมInterfaceได้มั้ย? Sabotage (2010)
The Colonel needs to see you in the interface room right away.ผู้การต้องพบคุณในห้องเชื่อมต่อประสาท ตอนนี้ Sabotage (2010)
Anybody in the control interface room?มีใครอยู่ในห้องควบคุมหรือเปล่า? Pain (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERFACE IH1 N T ER0 F EY2 S
INTERFACE IH1 N ER0 F EY2 S
INTERFACES IH1 N T ER0 F EY2 S IH0 Z
INTERFACES IH1 N ER0 F EY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interface (n) ˈɪntəfɛɪs (i1 n t @ f ei s)
interfaces (n) ˈɪntəfɛɪsɪz (i1 n t @ f ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接口[jiē kǒu, ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] interface; port; connector, #3,230 [Add to Longdo]
界面[jiè miàn, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, ] interface, #7,085 [Add to Longdo]
端口[duān kǒu, ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, ] interface; port, #13,916 [Add to Longdo]
介面[jiè miàn, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, ] interface [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interface { n }interface [Add to Longdo]
Parallelschnittstelle { f }; Interface parallel { n }interface (parallel) [Add to Longdo]
Schnittstelle { f }; Nahtstelle { f }; Verbindung { f } | Schnittstellen { pl } | Schnittstelle für parallel arbeitenden Drucker [ comp. ]interface | interfaces | Centronics interface [Add to Longdo]
Schnittstellenanforderung { f } | primäre Schnittstellenanforderungeninterface requirement | primary interface requirements [Add to Longdo]
Schnittstellenanpassungseinrichtung { f }interface adapter [Add to Longdo]
Schnittstellenbeschreibung { f }interface description [Add to Longdo]
Schnittstellenmodul { n }interface module; sub module [Add to Longdo]
Schnittstellensteckverbinder { m } | vielpoliger Schnittstellensteckverbinder | geschirmter Schnittstellensteckverbinderinterface connector | multiway interface connector | shielded interface connector [Add to Longdo]
Seriellschnittstelle { f }; Interface seriell { n }interface (serial) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) { comp } common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
アイコニックインタフェース[aikonikkuintafe-su] (n) { comp } iconic interface [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[atacchimentoyunittointafe-su] (n) { comp } attachment unit interface; AUI [Add to Longdo]
アプリケーションインターフェース[apurike-shon'inta-fe-su] (n) { comp } application interface [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[apurike-shonpuroguraminguintafe-su] (n) { comp } application programming interface; API [Add to Longdo]
インターフェース;インターフェイス;インタフェース;インタフェイス;インタフェス[inta-fe-su ; inta-feisu ; intafe-su ; intafeisu ; intafesu] (n) { comp } interface [Add to Longdo]
インターフェースアダプタ[inta-fe-suadaputa] (n) { comp } interface adapter [Add to Longdo]
インターフェースビルダ[inta-fe-subiruda] (n) { comp } interface builder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 interface \interface\ n.
   1. a surface forming a common boundary between two things,
    especially between two fluids. [WordNet sense 1]
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Computers) hardware that links one device with another
    (especially a computer). [WordNet sense 2]
    [WordNet 1.5]
 
   3. (Computers) That part of a computer program which controls
    the way a program interacts with a user; the manner of
    inputting and outputting of data, and the way information
    is presented on a computer monitor; also called {user
    interface}; as, a graphical user interface; a
    character-based interface.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interface
   n 1: (chemistry) a surface forming a common boundary between two
      things (two objects or liquids or chemical phases)
   2: (computer science) a program that controls a display for the
     user (usually on a computer monitor) and that allows the user
     to interact with the system [syn: {interface}, {user
     interface}]
   3: the overlap where two theories or phenomena affect each other
     or have links with each other; "the interface between
     chemistry and biology"
   4: (computer science) computer circuit consisting of the
     hardware and associated circuitry that links one device with
     another (especially a computer and a hard disk drive or other
     peripherals) [syn: {interface}, {port}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 interface /ɛ̃tɛʀfas/ 
  interface

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Interface /intrfeːs/ 
  inferface

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 interface /intərfes/
  interface

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top