Search result for

sasses

(574 entries)
(0.1823 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sasses-, *sasses*, sasse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sasses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sasses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sash[N] สายคาดเอว, See also: สายสะพาย, Syn. cincture, girdle, cummerbund
sash[N] วงกบ, See also: กรอบหน้าต่างหรือประตู
sass[N] การพูดจาโอหัง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. rudeness, talk back
sass[VT] พูดอย่างยโสโอหัง
sassy[ADJ] โอหัง, See also: ยโส, หยาบคาย, Syn. rude
Kansas[N] รัฐแคนซัสในประเทศสหรัฐอเมริกา
sashay[VI] เดินกรีดกราย
Xhosas[N] คำนามพหูพจน์ของ Xhosa, See also: ผู้อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้
assassin[N] ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า, See also: ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. murderer, slayer, butcher
disaster[N] ความพินาศ, See also: ความวินาศ, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความโชคร้าย, Syn. misfortune, bad luck, calamity, Ant. good luck, good fortune
sassafras[N] พืชจำพวก Sassafras albidum ในอเมริกาเหนือ
assassinate[VT] ทำลาย, See also: ทำอันตราย, Syn. harm
assassinate[VT] ลอบสังหาร, See also: ลอบฆ่า, สังหาร, กำจัด, Syn. kill, murder
disassociate[VT] แยก, See also: ไม่เกี่ยวข้อง
assassination[N] การทำลาย, Syn. destruction
assassination[N] การลอบสังหาร, See also: การลอบฆ่า, Syn. killing, shooting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arkansas(อาร์'คันซัส) n. ชื่อมลรัฐในอเมริกา. -Arkansan, Arkansian n., adj.
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
assassinate(อะแซส'ซิเนท) vt. ลอบฆ่า
disaster(ดิซาส'เทอะ) n. ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความล่มจม., Syn. calamity
disaster-riddenadj. ซึ่งได้รับความหายนะ
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
sash(แซช) n. ผ้ายาวสะพาย,สายสะพาย,สายคาดเอว,แพรสะพาย,กรอบกระจกหน้าต่างหรือ vt. ใส่กรอบกระจกหน้าต่างหรือประตู,ใส่วงกบหน้าต่างหรือประตู
windowsash(วิน'โดแซช) n. กรอบหน้าต่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
sash(n) วงกบ,ผ้าคาดพุง,สายสะพาย,บานเลื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
packet assembler/disassembler (PAD)ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล (แพด, พีเอดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packet assembler/disassembler (PAD)ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล (แพด, พีเอดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PAD (packet assembler/disassembler)แพด, พีเอดี (ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PAD (packet assembler/disassembler)แพด, พีเอดี (ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
one disaster or casualty clauseข้อกำหนดความเสียหายต่อครั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, disasterเขตประสบภัยพิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบฆ่า, การลอบสังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Arkansas stoneหินอาร์คันซอ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
common disaster clauseข้อกำหนดภัยพิบัติร่วมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disaster areaเขตประสบภัยพิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disassemblerดิสแอสเซมเบลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disassemblyถอดแยกภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assassinationการลอบฆ่า [TU Subject Heading]
Assassination attempt, [date]การพยายามลอบฆ่า, [ปี] [TU Subject Heading]
Attempts assassination ; Assassination attemptsการพยายามลอบฆ่า [TU Subject Heading]
Child disaster victimsเด็กที่ประสบภัย [TU Subject Heading]
Church work with disaster victimsคริสตจักรสงเคราะห์ผู้ประสบภัย [TU Subject Heading]
Disaster insuranceประกันวินาศภัย [TU Subject Heading]
Disaster reliefการบรรเทาสาธารณภัย [TU Subject Heading]
Disaster victims ผู้ประสบภัย [TU Subject Heading]
Disastersภัยพิบัติ [TU Subject Heading]
Immunosassayอิมมูโนแอสเซย์ [TU Subject Heading]
Natural disaster effectsผลกระทบของภัยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Natural disaster warning systemsระบบเตือนภัยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Natural disastersภัยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
SAS (Computer files)เอสเอเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Sasquatchแซสควอทช์ [TU Subject Heading]
Submarine disastersภัยพิบัติทางเรือดำน้ำ [TU Subject Heading]
Trials (Assassination)การพิจารณาและตัดสินคดี (การลอบฆ่า) [TU Subject Heading]
Visasวีซา [TU Subject Heading]
ASEAN Experts Group on Disaster Managementการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ [การทูต]
disaster reliefการบรรเทาภัยพิบัติ [การทูต]
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
full dress uniform with sash and decoration without sword เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารตำรวจ) [การทูต]
long evening dress with sash and decorationชุดราตรียาว ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [การทูต]
national dress with sash and decorationชุดประจำชาติ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [การทูต]
Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinatorสำนักงานผู้ประสานงานในการบรรเทาภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
white tie with sash and decorationชุดราตรีสโมสร ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [การทูต]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน
ระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Disastersวินาศภัย [การแพทย์]
Disasters, Wartimeอุบัติเหตุจากภัยสงคราม [การแพทย์]
flood disasterflood disaster, อุทกภัยร้ายแรง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
SAS (n name) ชื่อกลุ่มทหารของอังกฤษ เป็นหน่วยตำรวจในเกมส์ คาวเตอสไต๊ย
SASD (jargon slang) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบเรียงลำดับ ไม่สามารถเข้าถึงโดยตรงได้ เช่น สายเทปบันทึกเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sash.Sash. The Challenge (2003)
- Sasha.- Sasha. Murmuration (2015)
This is an absolute disaster. Serena is in "women's wear daily.นี่ต้องเป็นหายนะแน่ๆ // เซรีน่าถูกถ่ายรูปลง \"Women New Haven Can Wait (2008)
Was a disaster, but, uh... well, we were young and stupid then.มันเลวร้ายมาก แต่ตอนนั้นเรายังเด็กและโง่อยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Okay, wait, wait. that was trish and saskia,โอเค เดี๋ยวนะ Trish กับ Saskia หน่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, trish and saskia are, like, the hottest stylists.ฉันหมายความว่า Trish กับ Saskia ต้องชอบชุดของเธอแน่ ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
it was a disaster, okay?มันพังพินาศเลยนะ โอเคไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
Character-assassinate me to the dean.เธอจะทำลายฉันด้วยการไปบอก ดีน There Might be Blood (2008)
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
These assassin droids can be very unpredictable.มันคือดรอยด์ลอบสังหาร เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมาก Downfall of a Droid (2008)
Kazan wo bakuhatsu saseru And makes one of its volcanoes explode!Kazan wo bakuhatsu saseru Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
She is a gifted Assassinนางเป็นมือสังหารพรสวรรค์ Cloak of Darkness (2008)
Halt, assassinหยุดนะ เจ้ามือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
This Assassin,มือสังหารคนนี้ Cloak of Darkness (2008)
You see, Assassin?เจ้าเห็นมั้ย มือสังหาร? Cloak of Darkness (2008)
I always had a good feeling about you, Assassinข้ามีความรู้สึกดีๆ กับเจ้าเสมอ มือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
I hear that Tauren tried to assassinate Uther.ได้ข่าวว่าทอเรนพยายามสังหารอูเธอร์ To Kill the King (2008)
By an unknown assassin.ด้วยน้ำมือของมือสังหารนิรนาม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There's always the possibility of an unknown assassin,อาจยังมีมือสังหารที่เราไม่รู้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But you have touched Lee Won Ho in the process. That's a growing disaster.แต่เจ้าอยู่ใกล้ ลีวอนโฮ นั่นจะเป็นปัญหาใหญ่ Iljimae (2008)
There's no one like him. His sashimi's the best.ไม่มีใครเหมือนเขา ซาเซมิของเขาสุดยอด Heartbreak Library (2008)
But Kansas ain't what it used to be.แต่ตอนนี้แคนซัสไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว Babylon A.D. (2008)
MY SASSY GIRL- มาย แซสซี่ เกิร์ล - My Sassy Girl (2008)
Excuse me. I wrote "My Sassy Girl."และพยายามทำตัวเองให้ยุ่งตลอด 2 ปี ขอโทษครับ ผมเป็นคนเขียน 'มาย แซสซี่ เกิร์ล' ครับ My Sassy Girl (2008)
- Sasquatch, I gotta go. - Bye.ไม่ใช่ความผิดเธอ The Eye (2008)
Meanwhile, word from Spanish and the United States authorities is that they shot and killed the lone assassin responsible for today's attack.ระหว่างนี้ได้มีการแถลงข่าวจากทางการของสเปน และอเมริกา ว่าพวกเค้าได้จัดการกับมือปืน ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เรียบร้อยแล้ว Vantage Point (2008)
How does one become an expert in disasters?คุณมาเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้ยังไง? Passengers (2008)
He's old school SAS.เขาเคยอยูหนวยจูโจม Rambo (2008)
- It's a disaster.- นี่มันหายนะแท้ๆ The Other Boleyn Girl (2008)
Jesus, every time the two of us try to get anywhere... it's fucking disaster after fucking disaster.ให้ตายสิ ทุกครั้งที่เราสองคน พยายามที่จะไปที่ไหน... มันต้องมีหายนะ แล้วก็หายนะตามมา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Your father was one of the greatest assassins who ever lived.พ่อของคุณเคยเป็นหนึ่ง ในนักฆ่าที่เก่งที่สุดที่เคยมีมา Wanted (2008)
A fraternity of assassins. The weapons of fate.ในองค์กรณ์เรา Wanted (2008)
Assassinations.ผมไม่รู้ นี่มันเสื้อนักฆ่าเหรอ Wanted (2008)
You know, I thought I was learning to be some kind of super assassin.คุณรู้ไหม ผมกำลังคิดว่ากำลังเรียนรู้การเป็นซุปเปอร์นักฆ่า Wanted (2008)
You're not an assassin of fate, Sloan.นายไม่ใช้ผู้รับใช่ชะตา Wanted (2008)
Otherwise, shoot this motherfucker and let us take our Fraternity of Assassins to heights reserved only for the gods of men.ไม่อย่างนั้นก็ ยิงไอ้เวรนี่ซะ และช่วยยกองค์กรเราขึ้นสูงสุด Wanted (2008)
Assassin?นักฆ่า Wanted (2008)
Oh, hey. Look, a Sasquatch.เฮ้ย ดูนั่นสิ ไอ้ตีนโต Inkheart (2008)
You're just not in Kansas anymore.เธอไม่ได้อยู่ในแคนซัสแล้วล่ะจ้ะ Inkheart (2008)
Who is disastrous?ใครเป็นคนทำให้มัน, หายนะล่ะ? Episode #1.8 (2008)
Ahjummanim, you are a disaster.คุณป้า, ตัวแกเองแหละที่เป็นความหายนะ Episode #1.8 (2008)
I mean the roadside bombings, the assassination of Iraqi police the kidnappings, the crowded marketplaces and innocent families that have been wiped off the face of the Earth.ผมหมายถึงระเบิดข้างถนน การลอบยิงตำรวจ การลักพาตัว การค้าขายที่พังพินาศ คนบริสุทธิ์ต้องล้มตาย หรือไม่ก็พลัดพรากจากกัน Body of Lies (2008)
This is a disaster. He's my only...- นี่เป็นหายนะ เขาเป็นคนเดียวที่... The Love Guru (2008)
-I'II disassemble the trigger mechanism. -It's got an anti-tamper system.ฉันจะลองพยายามถอดกลไกสลักดู มันมีระบบป้องกันการถอดอยู่ 24: Redemption (2008)
Political assassination wasn't in the contract.การลอบยิงผู้นำทางการเมือง ไม่ได้อยู่ในสัญญา Bangkok Dangerous (2008)
Met his new girlfriend Sasha. Met his other new girlfriend Angie.เจอแฟนใหม่ของเขา ซาช่า และแฟนใหม่อีกคน แองจี้ Marley & Me (2008)
Went to an Easter egg hunt atJenny's boss's house in Boca. Drank mimosas.ไปงานอีสเตอร์ที่บ้านของเจ้านายเจนนี่ที่โบคา ดื่มมิโมซาส Marley & Me (2008)
I know it was a disaster, but she's...ฉันรู้ว่ามันเป็นหายนะ แต่ว่าเธอ... The House Bunny (2008)
Prepare for war! /The other rulers hired assassins /to kill the Kingเจ้าผู้ครองแคว้นอื่นจึงจ้างนักฆ่าหวังสังหารฮ่องเต้ ก่อนจะถูกพระองค์บีฑาฆ่าเข่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sasThe earthquake was the greatest disaster the country had ever experienced.
sasHappening in wartime, this would amount to disaster.
sasDid you live in Sasayama last year?
sasMasashi and Takako were at odds with each other over where to spend their vacation.
sasSlight inattention can cause a great disaster.
sasThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
sasThis seat, it's real leather isn't it? It would be a disaster if some slip up gets it dirtied.
sasThe earthquake which caused the disaster occurred in 1995.
sasIf the hay caught fire, it would be a real disaster.
sasThey must have been overcome by the recent disasters.
sasTo have lots of disasters.
sasRelief supplies were raced to the disaster area.
sasThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.
sasHe narrowly escaped the disaster.
sasA string of disasters struck the region.
sasI have often met Mr Sasaki at the station.
sasHow long have you lived in Sasayama?
sasI lived in Sasayama two years ago.
sasMy name is Hisashi.
sasRecords are particularly scarce for this era, perhaps owing to a long series of natural disasters which befell the capital.
sasI will live in Sasayama next year.
sasWe must always provide against disasters.
sasHave you lived in Sasayama since last year?
sasHappening in a city, the accident would have caused a disaster.
sasIt sounds as if he were to blame for the disaster.
sasIn recent years we've had frequent disasters.
sasSadako Sasaki died on October 25, 1955.
sasMan fears disasters such as floods and fires.
sasThey believed the jewel would bring disaster.
sasHow to prepare black porgy: Sashimi, Whatever anybody says sashimi is the tastiest.
sasWe will first ascertain the cause of the disaster.
sasIf he had stayed at home that day, he would not have met with disaster.
sasWill you live in Sasayama next year?
sasThat terrorist was to blame for the disaster.
sasInvestigators uncovered an assassination plot.
sasThe medical supplies were allocated to the victims of the disaster.
sasIt was not until I came to Japan that I ate sashimi.
sasDo you live in Sasayama?
sasThe general took the bull by the horns and saved his army from disaster.
sasThe earthquake brought about disaster.
sasThey were calm in the face of disaster.
sasYou don't like sashimi, do you?
sasEarthquakes and floods are natural disasters.
sasThe damage of the disaster has been enormous.
sasI have lived in Sasayama for three years.
sasYoung people know the disasters of war only in the abstract.
sasHe courted disaster by reckless driving.
sasCan you make sashimi out of this fish I just caught?
sasThey are apprehensive that some further disaster might occur.
sasLast year we had frequent disasters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดีลอบสังหาร[N] assassination, See also: killing, Syn. คดีลอบฆ่า, Example: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai definition: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
ผู้ลอบสังหาร[N] assassin, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำงานหนักอีกครั้ง กับการติดตามหาผู้ลอบสังหารครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลอบฆ่าบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลสำคัญ
ยับ[ADV] disastrously, See also: completely, severely, Syn. ป่นปี้, ย่อยยับ, ยับย่อย, ยับเยิน, Example: ประชาชนรุมสวดยับกับการทำงานของรัฐบาล
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
ลอบฆ่า[V] assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบสังหาร, Example: ผู้ที่ลอบฆ่าประธานาธิบดีเคนเนดีเป็นคนวิกลจริต
ลอบสังหาร[V] assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบฆ่า, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างเหี้ยมโหด
วิบัติ[N] disaster, See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune, Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความล่มจม, ความหายนะ, Ant. เจริญ, Example: งบประมาณในด้านต่างๆ ถูกตัดลงอย่างถ้วนหน้า เหตุเพราะวิบัติทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รื้อ[V] dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
หมดอาลัยไยดี[V] be unconcerned, See also: be not interested in, disassociate, be indifferent, be cool, Example: เขาหมดอาลัยไยดีกับหล่อนเสียแล้ว, Thai definition: ไม่ไยดี, ไม่สนใจ, หมดความเอาใจใส่
เหตุร้าย[N] accident, See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster, Syn. เคราะห์ร้าย, โชคร้าย, เคราะห์หามยามร้าย, Example: หมอดูทำนายว่าจะเกิดเหตุร้ายในช่วงเบญจเพส
เภทภัย[N] calamity, See also: disaster, catastrophe, Syn. ภัย, ภัยอันตราย, เหตุเภทภัย, Example: ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยเภทภัยต่างๆ, Thai definition: ภัยต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นักฆ่า[N] killer, See also: assassin, slyer, gunman, hit man, Syn. มือสังหาร, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่ามือปืนต้องเป็นนักฆ่ามืออาชีพหรือไม่ก็ผ่านงานที่ใช้อาวุธมาอย่างโชกโชน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างสังหารชีวิตผู้อื่น
ย่อยยับ[ADV] disastrously, See also: ruinously, catastrophically, terribly, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: กิจการของเขาขาดทุนย่อยยับตั้งตัวแทบไม่ติด, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
ภัยธรรมชาติ[N] natural disaster, See also: natural calamity, Example: ภาคใต้ประสบกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงกว่าทุกครั้ง, Thai definition: ภัยอันเกิดตามธรรมชาติเอง
ภัยพิบัติ[N] disaster, See also: calamity, catastrophe, Syn. เภทภัย, ภัย, หายนะ, ภัยอันตราย, ภัยพินาศ, Example: มูลนิธินี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ความหายนะ[N] disaster, See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction, Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความย่อยยับ, ความเสื่อม, Example: ข้อเรียกร้องภายนอกของสังคมหลายๆ อย่างที่ขัดแย้งกันย่อมนำไปสู่ความหายนะได้ในที่สุด
ฆ่า[V] assassinate, See also: kill, murder, slay, slaughter, Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Thai definition: ทำให้ตาย, ทำลาย
ฆาต[N] death, See also: end, disaster, Syn. ความตาย, จุดจบ, อวสาน, การสิ้นสุด, ความหายนะ, Ant. การเกิด, กำเนิด, Example: ชีวิตของคนเราจะถึงฆาตเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้
ฆาตกร[N] murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายฆ่าคน
ฆ่าฟัน[V] kill, See also: assassinate, murder, slay, slaughter, Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ประหาร, ทำลาย, Example: ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน
เผชิญภัย[V] face danger, See also: face calamity or disaster, confront with danger, Syn. ผจญภัย, Example: ่พวกเรารู้ว่าทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอันตรายจึงเตรียมตัวเผชิญภัยไว้ล่วงหน้าแล้ว, Thai definition: เจออันตรายเฉพาะหน้า, กล้าเสี่ยงภัยโดยรู้ว่าจะมีอันตราย
พิบัติ[N] disaster, See also: calamity, catastrophe, Syn. ความฉิบหาย, หายนะ, ภัยพิบัติ, Example: ผมคาดว่าฝีมือของมนุษย์เองที่จะนำพิบัติต่างๆ มาสู่โลกของเรา, Thai definition: สิ่งที่เป็นภัยหรือความเดือดร้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
มีอันเป็นไป[V] suffer misfortune, See also: suffer disaster, be destined to misfortune, die, expire, Example: สามีของเธอจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดหากเธอเสียชีวิตหรือมีอันเป็นไป, Thai definition: ประสบเหตุร้ายต่างๆ
ผลร้าย[N] bad effect, See also: harmful effect, unfavorable effect, disastrous effect, Syn. โทษ, ผลเสีย, Ant. ผลดี, ผลประโยชน์, Example: ค่ายบางระจันเป็นร่องรอยหลักฐานอันแน่ชัดถึงผลร้ายของการแตกสามัคคีกันระหว่างชนในชาติ, Thai definition: สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา
สายสะพาย[N] sash, See also: shoulder-strap, Example: หล่อนทำงานให้การกุศลมากมายจนได้รับสายสะพายเพื่อเป็นเกียรติประวัติ, Count unit: เส้น, Thai definition: แพรแถบสีเดียวหรือหลายสี เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง ใช้สะพายบ่า
ตาร้าย[N] misfortune, See also: ill-omen, time of calamity, time of misfortune, disaster, Syn. ชะตาร้าย, คราวร้าย, Ant. ตาดี, เคราะห์ดี, Example: หากเข้าตาร้ายทัพเราอาจพ่ายแพ้ให้แก่ศัตรู, Thai definition: ถึงคราวที่เดือดร้อน, โชคไม่ดี
ตะพาย[V] were something over the shoulder, See also: bear something over the shoulder, were on one shoulder like a sash or a sidearm, Syn. สะพาย, แขวนบ่า, ห้อยบ่า, เฉียงบ่า, Example: เขาตะพายดาบเตรียมออกรบ
ยับย่อย[ADV] tally damaged, See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้, Thai definition: เสียหายป่นปี้
ประคดเอว[N] girdle-cloth, See also: sash-cloth, breast-cloth, Thai definition: เครื่องคาดเอวหรืออกของพระภิกษุสามเณร, ถ้าเป็นสายถักเป็นแผ่นสำหรับคาดเอว เรียกว่า ประคดเอว
ป่นปี้[ADV] severely, See also: bitterly, disastrously, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, เสียหาย, พินาศ, บรรลัย, ยับย่อย, Example: สมัย 150 ปีกว่าที่ล่วงมานี้ พระนครศรีอยุธยาถูกข้าศึกเผาผลาญเสียป่นปี้, Thai definition: เสียหายอย่างยิ่ง
ปลงพระชนม์[V] commit regicide, See also: assassinate, kill, Syn. ฆ่า, Example: เทพธิดาไอลิสร้องให้อาลัยรักต่อมหาเทพโอสิริสสวามีที่ถูกปลงพระชนม์
มหันตภัย[N] calamity, See also: disaster, great danger, catastrophe, Example: ในชีวิตของเขาต้องประสบกับมหันตภัยหนักๆ หลายครั้ง, Thai definition: ภัยที่ร้ายแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การลอบสังหาร[N] assassination, See also: murder, Syn. การลอบฆ่า, Example: ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อต้านนักศึกษากับขบวนการนักศึกษานำไปสู่การลอบสังหารและทำร้ายผู้นำประชาชน, Thai definition: การทำลายชีวิตผู้อื่นโดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้
มหาภัย[N] calamity, See also: great danger, disaster, Example: มหาภัยที่สำคัญที่สุดของเยาวชนไทยในเวลานี้ก็คือยาเสพย์ติด, Thai definition: ภัยอันใหญ่หลวง, ภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่
มหาภัย[ADJ] dangerous, See also: perilous, disastrous, calamitous, hazardous, Example: อาชญากรรายนี้ลงทุนเผยแพร่ดิสก์มหาภัยดังกล่าวผ่านทางนิตยสารฉบับหนึ่ง, Thai definition: เกี่ยวกับภัยอันใหญ่หลวง, เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่
ความพินาศ[N] disaster, See also: calamity, cataclysm, Syn. ความวินาศ, ความฉิบหาย, ความหายนะ, Example: ทุกคนในเมืองโกเบตื่นขึ้นมาโดยไม่ทราบว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งความพินาศของเมือง
เจียระบาด[N] long girdle, See also: girdle adorned with tinsel hanging, long waistband, long sash, Thai definition: ผ้าคาดเอวชนิดหนึ่ง มีชายห้อยลงที่หน้าขา
แหลกลาญ[ADV] disastrously, Syn. ย่อยยับ, แตกทลาย, พังทลาย, Example: เขาถูกผ่ายตรงข้ามโจมตีแหลกลาญไม่มีชิ้นดี
ความฉิบหาย[N] catastrophe, See also: disaster, calamity, Syn. ความวอดวาย, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความพินาศ, Ant. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Example: บ้านเมืองจะมีแต่ความฉิบหายถ้าได้ผู้บริหารประเทศที่แย่
ความวิบัติ[N] disaster, See also: calamity, catastrophe, cataclysm, Syn. ความหายนะ, ความวอดวาย, ความพินาศ, ความฉิบหาย, Ant. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Example: ประเทศในแถบแอฟริกาประสบกับความวิบัติอย่างรุนแรงเมื่อกลางปีที่แล้ว
ต้นร้ายปลายดี[N] be bad at the beginning and good at the end, See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious, Ant. ต้นดีปลายร้าย, Example: ธรรมดาของการทำการค้ามักจะต้นร้ายปลายดีเสมอ, Thai definition: ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสำนึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป, ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน-มุม-ด้าน (ด.ม.ด.)[n. exp.] (dān-mum-dān) EN: side-angle-side (SAS)   
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR:sastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
อิ่ม ๆ[v. exp.] (im-im) EN: be satiated ; be filled   FR: être tout à fait rassas
อิ่มแล้ว[v. exp.] (im laēo) EN: be full   FR: être rassasié ; être repu
การลอบฆ่า[n. exp.] (kān løpkhā) EN: assassination   
การลอบสังหาร[n. exp.] (kān løpsanghān) EN: assassination   FR: assassinat [m] ; meurtre [m]
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คดีลอบสังหาร[n. exp.] (khadī løpsanghān) EN: assassination ; killing   FR: assassinat [m] ; meutre [m]
ฆ่าคน[v. exp.] (khā khon) EN: murder   FR: tuer ; assassiner
ฆ่าคนตาย[v. exp.] (khā khon tāi) EN: murder   FR: assassiner
ฆ่าคนตายโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon tāi dōi jēttanā) FR: assassiner ; tuer avec préméditation
ฆาต[n.] (khāt) EN: death ; end ; fate ; disaster   FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide   FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin   FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
เครื่องยังชีพ[n. exp.] (khreūang yangchīp) EN: disaster relief package   
ความหายนะ[n.] (khwām hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; ruin   
ความหายนะทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām hāyana thāng sētthakit) EN: economic disaster   FR:sastre économique [m]
ความวิบัติ[n.] (khwām wibat) EN: disaster   FR:sastre [m]
แหลกลาญ[adv.] (laēklān) EN: disastrously   
ลี้ภัย[v. exp.] (lī phai) EN: flee from a disaster   FR: fuir le danger ; fuir la catastrophe
ลอบฆ่า[v.] (løpkhā) EN: assassinate   FR: assassiner
ลอบสังหาร[v.] (løpsanghān) EN: assassinate   FR: assassiner
โอซาซูน่า[TM] (Ōsāsūnā) EN: Osasuna   FR: Osasuna
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster   FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภัยพิบัติ[n.] (phaiphibat) EN: disaster ; calamity ; catastrophe   FR:sastre [m] ; calamité [f]
ภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (phaiphibat thammachāt) EN: natural disaster ; natural calamity   FR: catastrophe naturelle [f]
ภัยธรรมชาติ[n. exp.] (phai thammachāt) EN: natural disaster; natural calamity ; danger caused by nature   FR: calamité naturelle [f] ; risque naturel [m]
เภทภัย[n.] (phētphai) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering   FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]
พิบัติ[n.] (phibat) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; plague ; suffering   FR: catastrophe [f] ; désastre [m] ; calamité [f]
ผู้ฆ่า[n.] (phūkhā) EN: killer ; assassin   
ผู้ร้ายฆ่าคน[n. exp.] (phūrāi khā khon) EN: killer ; murderer   FR: meurtrier [m] ; tueur [m] ; assassin [m]
ผู้สังหาร[n. exp.] (phū sanghān) EN: assassin   
ประลัย[n.] (pralai) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe   
ร่ำ[v.] (ram) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly   FR: ressasser ; rabâcher
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down   FR: démonter ; démolir ; démanteler
สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Sakaēndinēwiēn Aēlai) EN: SAS ; Scandinavian Airlines   FR: SAS [f] ; Scandinavian Airlines [f]
สายสะพาย[n.] (saīsaphāi) EN: sash ; shoulder-strap   
ซ้ำ ๆ[v. exp.] (sam-sam) FR: rabâcher ; ressasser
ถุงยังชีพ[n. exp.] (thung yangchīp) EN: disaster relief package   
อุทกภัย[n.] (uthokkaphai) EN: flood ; inundation ; flood disaster ; flooding ; deluge ; flood-hazard   FR: inondation [f] ; déluge [m]
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune   FR:sastre [m] ; catastrophe [f]
วินาศ[n.] (wināt) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity   FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศภัย[n.] (winātsaphai = winātphai) EN: casualty ; loss ; disaster   
ยับ[adv.] (yap) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces   
ย่อยยับ[adv.] (yǿiyap) EN: to pieces ; disastrously   FR:sastreusement
ยุคเข็ญ[n. exp.] (yuk khen) EN: age of calamity ; age of disaster   
ยุบยับ[adv.] (yupyap) EN: disastrously ; crushingly ; heavily   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAS    S AE1 S
SASS    S AE1 S
SASH    S AE1 SH
SASEK    S AE1 S IH0 K
VISAS    V IY1 Z AH0 Z
SASSY    S AE1 S IY0
ELSAS    EH1 L S AH0 Z
ROSAS    R OW1 Z AH0 Z
SASHA    S AE1 SH AH0
SASSE    S AE1 S
SASSO    S AE1 S OW0
SASSI    S AE1 S IY0
CASAS    K AA1 S AH0 Z
SASSON    S AE1 S AH0 N
SASAKI    S AA0 S AA1 K IY0
KANSAS    K AE1 N Z AH0 S
SASLOW    S AE1 S L OW0
SASHES    S AE1 SH AH0 Z
SASSER    S AE1 S ER0
KANSAS'    K AE1 N Z AH0 S
SASSMAN    S AE1 S M AH0 N
LOSASSO    L OW0 S AA1 S OW0
MEDUSAS    M AH0 D UW1 S AH0 Z
SASSULO    S AH0 S UW1 L OW0
ROSASCO    R OW0 Z AA1 S K OW0
SASNETT    S AE1 S N EH0 T
ARANSAS    ER0 AE1 N S AH0 S
CSASZAR    K AH0 S AA1 SH ER0
SASSANO    S AA0 S AA1 N OW0
CASASSA    K AA0 S AA1 S AH0
SASSNET    S AE1 S N EH2 T
SASSONE    S AA0 S OW1 N IY0
SASSY'S    S AE1 S IY0 Z
SASSOON    S AH0 S UW1 N
SASSEEN    S AE1 S IY0 N
CSASZAR    S AA1 SH ER0
ASSASSIN    AH0 S AE1 S AH0 N
SASAYAMA    S AE2 S AH0 Y AA1 M AH0
THOMASAS    T AA1 M AH0 S AH0 S
ARKANSAS    AA1 R K AH0 N S AA2
SASSNETS    S AE1 S N EH2 T S
EMPRESAS    EH0 M P R EH1 S AH0 Z
HATTUSAS    HH AH0 T UW1 S AH0 S
SASSER'S    S AE1 S ER0 Z
KANSAS'S    K AE1 N Z AH0 S AH0 Z
DISASTER    D IH2 Z AE1 S T ER0
SASSAMAN    S AE1 S AH0 M AH0 N
MANASSAS    M AH0 N AA1 S AH0 S
MATAKSAS    M AH0 T AE1 K S AH0 S
ELSASSER    EH1 L S AH0 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sash    (n) (s a1 sh)
visas    (v) (v ii1 z @ z)
Kansas    (n) (k a1 n z @ s)
balsas    (n) (b oo1 l s @ z)
sashes    (n) (s a1 sh i z)
Sassari    (n) (s a1 s @ r ii)
mimosas    (n) (m i1 m ou1 z @ z)
Arkansas    (n) (aa1 k @ n s oo)
assassin    (n) (@1 s a1 s i n)
disaster    (n) (d i1 z aa1 s t @ r)
Sassenach    (n) (s a1 s @ n a k)
assassins    (n) (@1 s a1 s i n z)
disasters    (n) (d i1 z aa1 s t @ z)
sash-cord    (n) - (s a1 sh - k oo d)
sash-line    (n) - (s a1 sh - l ai n)
Sassenachs    (n) (s a1 s @ n a k s)
disastrous    (j) (d i1 z aa1 s t r @ s)
sash-cords    (n) - (s a1 sh - k oo d z)
sash-lines    (n) - (s a1 sh - l ai n z)
Kansas City    (n) - (k a2 n z @ s - s i1 t ii)
assassinate    (v) (@1 s a1 s i n ei t)
Saskatchewan    (n) (s @1 s k a1 ch @ w @ n)
assassinated    (v) (@1 s a1 s i n ei t i d)
assassinates    (v) (@1 s a1 s i n ei t s)
disassociate    (v) (d i2 s @ s ou1 sh i ei t)
disastrously    (a) (d i1 z aa1 s t r @ s l ii)
assassinating    (v) (@1 s a1 s i n ei t i ng)
assassination    (n) (@1 s a2 s i n ei1 sh @ n)
disassociated    (v) (d i2 s @ s ou1 sh i ei t i d)
disassociates    (v) (d i2 s @ s ou1 sh i ei t s)
assassinations    (n) (@1 s a2 s i n ei1 sh @ n z)
disassociating    (v) (d i2 s @ s ou1 sh i ei t i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
刷新[さっしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป
易しい[やさしい, yasashii] (adj) ง่ายๆ, เรียบง่าย
優しい[やさしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ,อ่อนน้อม
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] (n adj phrase) หลังจากที่เวลาผ่านไปนาน, ใช้ทักกันเวลาไม่ได้เจอกันนานๆ แล้วมาพบกัน เช่น 久しぶりですね ไม่ได้เจอกันเสียนานเลยนะ
物差し[ものさし, monosashi] (n) ไม้บรรทัด, See also: S. 定規,
人差指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] (n) นิ้วชี้
蠍座[さそりざ, sasoriza] (n) ราศีีพิจิก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
刺す[さす, sasu] Thai: แทง English: to pierce
刺す[さす, sasu] Thai: กระซวก English: to stab
刺す[さす, sasu] Thai: ทิ่ม English: to prick
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: สอด English: to insert
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: ส่องแสงเข้ามา English: to shine in
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: เสียบ
差す[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to raise umbrella
支える[ささえる, sasaeru] Thai: สนับสนุน
誘う[さそう, sasou] Thai: เชิญชวน English: to invite
誘う[さそう, sasou] Thai: ชวนไปข้างนอก English: to call out
指す[さす, sasu] Thai: ชี้ English: to point
指す[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to put up umbrella
指す[さす, sasu] Thai: เล่นหมากรุก English: to play

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesäß(n) |das, pl. Gesäße| ก้น , See also: S. Po,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abszisse {f}; x-Koordinate {f}; x-Achse {f} (Waagerechte im Diagramm) [math.]abscissa; x-coordinate; axis of abscissas; x-axis [Add to Longdo]
Angriff {m}; Anschlag {m} (auf) | Angriffe {pl} | einem Anschlag zum Opfer fallen | zum Angriff bereitattack (on) | attacks | to be assassinated | ready to attack [Add to Longdo]
Anwaltsassistent {m}; Anwaltsassistentin {f}; juristische Hilfskraft {f}paralegal [Add to Longdo]
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone [Add to Longdo]
Attentäter {m}; Mörder {m} | Attentäter {pl}; Meuchelmörder {pl}assassin | assassins [Add to Longdo]
Betriebsassistent {m}assistant to works manager [Add to Longdo]
Brandkatastrophe {f}fire disaster [Add to Longdo]
Demontage {f} | Demontagen {pl}disassembly | disassemblies [Add to Longdo]
Direktionsassistent {m}assistant to top management [Add to Longdo]
Disassemblerprogramm {n} [comp.]disassembler [Add to Longdo]
Disassemblierung {f} [comp.]disassembly [Add to Longdo]
Einkaufsassistent {m}assistant merchandiser [Add to Longdo]
Ermordung {f}assassination [Add to Longdo]
Flutkatastrophe {f}flood disaster [Add to Longdo]
Frechheit {f}sassiness [Add to Longdo]
Freisasse {m} [hist.]franklin [Add to Longdo]
Fremdassembler {m}; Kreuzassembler {m}; Wirtsassembler {m}cross assembler [Add to Longdo]
Gussasphalt {m}bituminous mastic concrete [Add to Longdo]
Technischer Hilfsdienstdisaster-relief team [Add to Longdo]
Insasse {m} | Insassen {pl}inmate | inmates [Add to Longdo]
Insassenversicherung {f}passenger insurance [Add to Longdo]
Katastrophenalarm {m}disaster alert; emergency alert [Add to Longdo]
Katastropheneinsatzgruppe {f}; Einsatzgruppe {f}disaster-relief team [Add to Longdo]
Katastrophenfall {m}disaster situation [Add to Longdo]
Katastrophengebiet {n}; Notstandsgebiet {n}disaster area [Add to Longdo]
Mantisse {f} | Mantissen {pl}mantissa | mantissas [Add to Longdo]
Meuchelmörder {m}assassin [Add to Longdo]
Meuchelmörder {m} | Meuchelmörder {pl}assassinator | assassinators [Add to Longdo]
Meuchelmord {m} | Meuchelmorde {pl}assassination | assassinations [Add to Longdo]
mysteriöses behaartes "Monster" Nordamerikasbigfoot, sasquatch [Add to Longdo]
Naturkatastrophe {f} | Naturkatastrophen {pl}natural disaster | natural disasters [Add to Longdo]
Rand {m}; Grenze {f}; Einfassung {f} | Ränder {pl} | ohne Rand | am Rande des Untergangs stehen | gefährlich nahe am Rand des Abgrundesborder; edge | borders | borderless | to be on the edge of disaster | on the ragged edge [Add to Longdo]
Rufmord {m}character assassination [Add to Longdo]
Sack {m} | Säcke {pl}bursa | bursas [Add to Longdo]
Sassafras {m}; Sassafraswurzel {f}sassafras [Add to Longdo]
Sassaparille {f} | Sassaparillen {pl}sarsaparilla | sarsaparillas [Add to Longdo]
Schärpe {f} | Schärpen {pl}sash | sashes [Add to Longdo]
Schiebefenster {n}; Aufziehfenster {n}sash window [Add to Longdo]
Schieberahmen {m}sash [Add to Longdo]
Sichtvermerk {m} | Sichtvermerke {pl} | mit Sichtvermerk versehenvisa | visas | visaed [Add to Longdo]
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe [Add to Longdo]
Unglück {n}; Katastrophe {f}; Desaster {n} | Unglücke {pl}disaster | disasters [Add to Longdo]
Unglückseligkeit {f}disastrousness [Add to Longdo]
mit offenen Augen ins Verderben rennento rush headlong into disaster with one's eyes wide open [Add to Longdo]
Verfremdung {f}disassociation [Add to Longdo]
Visum {n} | Visa {pl}; Visen {pl}visa | visas [Add to Longdo]
disassemblieren [comp.] | disassemblierend | disassembliertto disassemble | disassembling | disassembled [Add to Longdo]
ermorden; meucheln | ermordend | ermordet; gemeucheltto assassinate | assassinating | assassinated [Add to Longdo]
frech; unverschämt {adj}sassy [Add to Longdo]
gleiten; flutschen | gleitend; flutschend | gleitet; flutscht | glitt; flutschteto sashay | sashaying | sashays | sashayed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see [Add to Longdo]
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious [Add to Longdo]
ささくれ[, sasakure] (n) fine split; hangnail [Add to Longdo]
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
ささめく[, sasameku] (v5k,vi) to whisper [Add to Longdo]
ささやき声;囁き声[ささやきごえ, sasayakigoe] (n) whisper; murmur [Add to Longdo]
さし[, sashi] (n) blowfly maggots used as fishing bait [Add to Longdo]
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
さしもの[, sashimono] (exp) (See 流石) as though one is [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
さすけね;サスケネ[, sasukene ; sasukene] (exp) (thb [Add to Longdo]
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
させ子[させこ, saseko] (n) whore [Add to Longdo]
さっさと[, sassato] (adv) (on-mim) quickly; (P) [Add to Longdo]
じゃ無さそう;では無さそう[じゃなさそう(じゃ無さそう);ではなさそう(では無さそう), janasasou ( ja nasa sou ); dehanasasou ( deha nasa sou )] (exp,aux) does not seem (to be) [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
わさび醤油;山葵醤油[わさびじょうゆ, wasabijouyu] (n) soy sauce flavoured with grated wasabi (used for sashimi, etc.) [Add to Longdo]
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck [Add to Longdo]
アイソメトリックエクササイズ[, aisometorikkuekusasaizu] (n) isometric exercise [Add to Longdo]
アガパンサス[, agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
アサシネイション[, asashineishon] (n) assassination [Add to Longdo]
アサシネイト[, asashineito] (vs) assassinate [Add to Longdo]
アサシン[, asashin] (n) assassin [Add to Longdo]
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame) [Add to Longdo]
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate [Add to Longdo]
エアサス[, easasu] (n) (abbr) air suspension [Add to Longdo]
エアサスペンション[, easasupenshon] (n) air suspension [Add to Longdo]
エキササイズ[, ekisasaizu] (n,vs) exercise [Add to Longdo]
エキササイズウォーキング[, ekisasaizuuo-kingu] (n) exercise walking [Add to Longdo]
エクササイズ[, ekusasaizu] (n) exercise [Add to Longdo]
エッサッサ;えっさっさ[, essassa ; essassa] (int) heave-ho (chant when doing heavy work) [Add to Longdo]
カンザス[, kanzasu] (n) Kansas; (P) [Add to Longdo]
コーカサス諸語[コーカサスしょご, ko-kasasu shogo] (n) Caucasian languages [Add to Longdo]
コーカサス人種[コーカサスじんしゅ, ko-kasasu jinshu] (n) (See コーカソイド) Caucasoid [Add to Longdo]
コロッサス[, korossasu] (n) colossus [Add to Longdo]
コンセンサス[, konsensasu] (n) consensus; (P) [Add to Longdo]
ササスズメダイ[, sasasuzumedai] (n) scaly chromis (Chromis lepidolepis) [Add to Longdo]
ササニシキ[, sasanishiki] (n) Sasanishiki (variety of rice) [Add to Longdo]
サスカチワン[, sasukachiwan] (n) Saskatchewan [Add to Longdo]
サステイナビリティ;サステナビリティ[, sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability [Add to Longdo]
サステイナブル[, sasuteinaburu] (adj-f) sustainable [Add to Longdo]
サステイナブルディベロップメント[, sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, ] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly [Add to Longdo]
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s) [Add to Longdo]
人祸[rén huò, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] human disaster [Add to Longdo]
以卵击石[yǐ luǎn jī shí, ㄧˇ ㄌㄨㄢˇ ㄐㄧ ㄕˊ, / ] lit. to strike a stone with egg (成语 saw); to attempt the impossible; to invite disaster by overreaching oneself [Add to Longdo]
倒栽葱[dào zāi cōng, ㄉㄠˋ ㄗㄞ ㄘㄨㄥ, / ] to fall headlong; fig. a disastrous setback [Add to Longdo]
备荒[bèi huāng, ㄅㄟˋ ㄏㄨㄤ, / ] prepare against natural disasters [Add to Longdo]
凶多吉少[xiōng duō jí shǎo, ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄕㄠˇ, / ] everything bodes ill, no positive signs (成语 saw); inauspicious; everything points to disaster [Add to Longdo]
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, / ] assailant; murderer; assassin [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder [Add to Longdo]
刺客[cì kè, ㄘˋ ㄎㄜˋ, ] assassin; murderer [Add to Longdo]
刺杀[cì shā, ㄘˋ ㄕㄚ, / ] to assassinate; murderous [Add to Longdo]
劫余[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] remnants after a disaster; aftermath [Add to Longdo]
化险为夷[huà xiǎn wéi yí, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟˊ ㄧˊ, / ] to turn peril into safety (成语 saw); to avert disaster [Add to Longdo]
受灾[shòu zāi, ㄕㄡˋ ㄗㄞ, / ] disaster-stricken; to be hit by a natural calamity [Add to Longdo]
受灾地区[shòu zāi dì qū, ㄕㄡˋ ㄗㄞ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] disaster area [Add to Longdo]
吊窗[diào chuāng, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄨㄤ, ] a sash window [Add to Longdo]
哀鸿遍野[āi hóng biàn yě, ㄞ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 鸿 / ] lit. plaintive whine of geese (成语 saw); fig. land swarming with disaster victims; starving people fill the land [Add to Longdo]
因祸得福[yīn huò dé fú, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄈㄨˊ, / ] to profit from a disaster (成语 saw); some good comes out of a setback; It's an ill wind that blows nobody any good. [Add to Longdo]
堪萨斯[kān sà sī, ㄎㄢ ㄙㄚˋ ㄙ, / ] Kansas (US state) [Add to Longdo]
堪萨斯州[Kān sà sī zhōu, ㄎㄢ ㄙㄚˋ ㄙ ㄓㄡ, / ] Kansas, US state [Add to Longdo]
多尔[Duō ěr, ㄉㄨㄛ ㄦˇ, / ] Dole (name); Bob Dole (1923-), US Republican politician, Kansas senator 1969–1996 [Add to Longdo]
大祸[dà huò, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster; calamity [Add to Longdo]
大跃进[dà yuè jìn, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] the Great Leap Forward (1958-1960), in retrospect widely viewed as an unprecedented economic and social disaster, with estimated 20 million people dying of starvation [Add to Longdo]
天灾[tiān zāi, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ, / ] natural disaster [Add to Longdo]
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software) [Add to Longdo]
太子丹[Tài zǐ Dān, ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, ] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC [Add to Longdo]
奥马哈[Ào mǎ hā, ㄠˋ ㄇㄚˇ ㄏㄚ, / ] Omaha (name of several US towns, in Nebraska, Illinois, Arkansas, Texas etc) [Add to Longdo]
威奇托[wēi qí tuō, ㄨㄟ ㄑㄧˊ ㄊㄨㄛ, ] Wichita (city in Kansas) [Add to Longdo]
尚慕杰[shàng mù jié, ㄕㄤˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] James Sasser (US Ambassador to China) [Add to Longdo]
崔亚琳[Cuī Yà lín, ㄘㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Charles Yah Lin Trie (Arkansas restauranteur) [Add to Longdo]
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence [Add to Longdo]
常住论[cháng zhù lùn, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda) [Add to Longdo]
幸存[xìng cún, ㄒㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ, ] survivor (of a disaster) [Add to Longdo]
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, / ] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc) [Add to Longdo]
惹祸[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] stirring up trouble; to invite disaster [Add to Longdo]
惨事[cǎn shì, ㄘㄢˇ ㄕˋ, / ] disaster [Add to Longdo]
惨变[cǎn biàn, ㄘㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] disastrous turn; tragic event [Add to Longdo]
惨遭不幸[cǎn zāo bù xìng, ㄘㄢˇ ㄗㄠ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] to meet with disaster; to die tragically [Add to Longdo]
惨重[cǎn zhòng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] disastrous [Add to Longdo]
成灾[chéng zāi, ㄔㄥˊ ㄗㄞ, / ] disastrous; to turn into a disaster [Add to Longdo]
战祸[zhàn huò, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster of war [Add to Longdo]
抗灾[kàng zāi, ㄎㄤˋ ㄗㄞ, / ] defense against natural disasters [Add to Longdo]
拆开[chāi kāi, ㄔㄞ ㄎㄞ, / ] to dismantle; to disassemble; to open up (sth sealed); to unpick [Add to Longdo]
招灾惹祸[zhāo zāi rě huò, ㄓㄠ ㄗㄞ ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] to invite disaster [Add to Longdo]
救灾[jiù zāi, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ, / ] to relieve disaster; to help disaster victims [Add to Longdo]
暗杀[àn shā, ㄢˋ ㄕㄚ, / ] assassinate [Add to Longdo]
未遂[wèi suì, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄟˋ, ] not accomplished; unsuccessful (attempt at assassination); abortive [Add to Longdo]
次生灾害[cì shēng zāi hài, ㄘˋ ㄕㄥ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] secondary disaster (e.g. epidemic following floods) [Add to Longdo]
死于非命[sǐ yú fēi mìng, ㄙˇ ㄩˊ ㄈㄟ ㄇㄧㄥˋ, / ] violent death (成语 saw); to die in a disaster; an unnatural death [Add to Longdo]
殉难[xùn nàn, ㄒㄩㄣˋ ㄋㄢˋ, / ] to sacrifice oneself in a just cause; a victim of a disaster [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail [Add to Longdo]
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] disassembler [Add to Longdo]
逆アセンブル[ぎゃくアセンブル, gyaku asenburu] disassembly (vs) [Add to Longdo]
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated [Add to Longdo]
検査数字[けんさすうじ, kensasuuji] check digit [Add to Longdo]
差し替え表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication [Add to Longdo]
指し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to [Add to Longdo]
指す[さす, sasu] to point, to indicate, to nominate, to measure [Add to Longdo]
自動動作種別[じどうどうさしゅべつ, jidoudousashubetsu] auto-action-type [Add to Longdo]
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy [Add to Longdo]
操作者[そうさしゃ, sousasha] operator [Add to Longdo]
操作進行状況[そうさしんこうじょうきょう, sousashinkoujoukyou] operation progress [Add to Longdo]
相互動作性[そうごどうさせい, sougodousasei] interoperability [Add to Longdo]
相互動作性試験[そうごどうさせいしけん, sougodousaseishiken] interoperability test, study [Add to Longdo]
走査線[そうさせん, sousasen] scan line (e.g. TV) [Add to Longdo]
長さ指示子[ながさしじし, nagasashijishi] length indicator, (LI) [Add to Longdo]
適合検査試験[てきごうけんさしけん, tekigoukensashiken] conformance test [Add to Longdo]
動作指定[どうさしてい, dousashitei] action entry [Add to Longdo]
サジー[さじー, saji-] SASI [Add to Longdo]
サス[さす, sasu] SAS [Add to Longdo]
ペガサス[ぺがさす, pegasasu] Pegasus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
久しい[ひさしい, hisashii] -lange, lange_Zeit [Add to Longdo]
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
人差し指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] Zeigefinger [Add to Longdo]
優しい[やさしい, yasashii] freundlich, sanft [Add to Longdo]
冊子[さっし, sasshi] -Heft, Broschuere [Add to Longdo]
刷新[さっしん, sasshin] Reform, Erneuerung [Add to Longdo]
刺さる[ささる, sasaru] gestochen_werden, stecken_bleiben [Add to Longdo]
刺し傷[さしきず, sashikizu] Stichwunde [Add to Longdo]
刺し殺す[さしころす, sashikorosu] erstechen [Add to Longdo]
刺す[さす, sasu] stechen [Add to Longdo]
刺身[さしみ, sashimi] in_Scheiben_geschnittener_roher_Fisch [Add to Longdo]
左遷[させん, sasen] Degradierung, Strafversetzung [Add to Longdo]
差し当たり[さしあたり, sashiatari] vorlaeufig, einstweilen [Add to Longdo]
差し戻す[さしもどす, sashimodosu] (Gerichtsfall) zuruecksenden [Add to Longdo]
差し支え[さしつかえ, sashitsukae] Hindernis, Einwand [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] die_Haende_erheben, hineinstecken [Add to Longdo]
指す[さす, sasu] zeigen (auf) [Add to Longdo]
挿し木[さしき, sashiki] Ableger, Setzling [Add to Longdo]
挿す[さす, sasu] einfuegen [Add to Longdo]
挿絵[さしえ, sashie] Illustration, Abbildung [Add to Longdo]
支える[ささえる, sasaeru] unterstuetzen, stuetzen [Add to Longdo]
易しい[やさしい, yasashii] leicht [Add to Longdo]
査察[ささつ, sasatsu] Inspektion, Nachforschung [Add to Longdo]
浅瀬[あさせ, asase] Untiefe, Sandbank, -Furt [Add to Longdo]
詐取[さしゅ, sashu] Betrug [Add to Longdo]
詐称[さしょう, sashou] eine_falschen_Namen_angeben [Add to Longdo]
誘い水[さそいみず, sasoimizu] Anreiz [Add to Longdo]
誘う[さそう, sasou] einladen, abholen, veranlassen, verfuehren [Add to Longdo]
[みささぎ, misasagi] kaiserliches_Grab, Mausoleum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top