ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cataclysm

K AE1 T AH0 K L IH2 S AH0 M   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cataclysm-, *cataclysm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cataclysm[N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางสังคมหรือการเมือง)
cataclysm[N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของเปลือกโลก, Syn. catastrophe
cataclysm[N] ความหายนะ, See also: ความพินาศ, Syn. disaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster

English-Thai: Nontri Dictionary
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cataclysmวินาศภัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cataclysmic (adj ) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
We found evidence of a cataclysmic climate shift 10,000 years ago.เราพบหลักฐาน... ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10,000 ปีก่อน The Day After Tomorrow (2004)
The fury of Hurricane Noelani stunned weather experts yesterday slamming into the island chain with a cataclysmic force never before witnessed.ความรุนแรงของเฮอร์ริเคนโนลานี ทำเอานักพยากรณ์อากาศต้องอึ้ง ... พายุโถมเข้าสู่ญี่ปุ่น... ... ซึ่งไม่ได้เตรียมการรับมือพลังมหันตภัย The Day After Tomorrow (2004)
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้ Pathology (2008)
Many did not survive the cataclysm.หลายคนไม่อาจรอดชีวิตจากกลียุคนี้ Home (2009)
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี 2012 (2009)
Cataclysmic interference.คลื่นแทรกจากมหันตภัย Watchmen (2009)
A cataclysmic event.มันผลิตจริงวิบัติ, Angels & Demons (2009)
Tonight, there will be a cataclysmic event.คืนนี้ จะมีเหตุการณ์กลียุค The Princess' Man (2011)
Look, we decipher that code, we can save this country from a nameless cataclysmic event.. ถ้าเราแก้รหัสนั่นได้ เราจะช่วยชาติได้เลยนะ จากเหตุการณ์ของผู้ไม่ประสงค์ัดีน่ะ Pandora (2012)
During cataclysmic global events-- tsunami, earthquake, the attacks on 9/11-- these random numbers suddenly stop being random.ในช่วงกลียุค สถานการณ์ทั่วโลก ได้แก่-- ซึนามิ, แผ่นดินไหว มันเกิดขึ้นเมื่อ 11 กันยายน-- Noosphere Rising (2012)
During cataclysmic global events, our collective consciousness synchronizes.ในระหว่าเหตุการแผ่นดินไหวทั่วโลก เรามีจิดสำนึกเหมือนกัน Noosphere Rising (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CATACLYSM    K AE1 T AH0 K L IH2 S AH0 M
CATACLYSMIC    K AE2 T AH0 K L IH1 Z M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cataclysm    (n) kˈætəklɪzəm (k a1 t @ k l i z @ m)
cataclysms    (n) kˈætəklɪzəmz (k a1 t @ k l i z @ m z)
cataclysmic    (j) kˌætəklˈɪzmɪk (k a2 t @ k l i1 z m i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katastrophe {f}; Naturkatastrophe {f}; Kataklysmus {m} | Katastrophen {pl}; Naturkatastrophen {pl}cataclysm | cataclysms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大変革[だいへんかく, daihenkaku] (n) revolution; cataclysm; drastic change [Add to Longdo]
天変地異[てんぺんちい, tenpenchii] (n) natural disaster; cataclysm [Add to Longdo]
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cataclysm \Cat"a*clysm\, n. [L. cataclysmos, Gr. kataklysmo`s,
   from ? to dash over, inundate; kata` downward, against + ? to
   wash or dash over: cf. F. cataclysme.]
   1. An extensive overflow or sweeping flood of water; a
    deluge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) Any violent catastrophe, involving sudden and
    extensive changes of the earth's surface.
    [1913 Webster] Cataclysmal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cataclysm
   n 1: a sudden violent change in the earth's surface [syn:
      {catastrophe}, {cataclysm}]
   2: an event resulting in great loss and misfortune; "the whole
     city was affected by the irremediable calamity"; "the
     earthquake was a disaster" [syn: {calamity}, {catastrophe},
     {disaster}, {tragedy}, {cataclysm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top