Search result for

cataclysm

(30 entries)
(0.0847 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cataclysm-, *cataclysm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cataclysm[N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางสังคมหรือการเมือง)
cataclysm[N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของเปลือกโลก, Syn. catastrophe
cataclysm[N] ความหายนะ, See also: ความพินาศ, Syn. disaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster

English-Thai: Nontri Dictionary
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cataclysmวินาศภัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cataclysmic (adj ) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้ Pathology (2008)
Many did not survive the cataclysm.หลายคนไม่อาจรอดชีวิตจากกลียุคนี้ Home (2009)
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี 2012 (2009)
Cataclysmic interference.คลื่นแทรกจากมหันตภัย Watchmen (2009)
A cataclysmic event.มันผลิตจริงวิบัติ, Angels & Demons (2009)
Tonight, there will be a cataclysmic event.คืนนี้ จะมีเหตุการณ์กลียุค The Princess' Man (2011)
Look, we decipher that code, we can save this country from a nameless cataclysmic event.. ถ้าเราแก้รหัสนั่นได้ เราจะช่วยชาติได้เลยนะ จากเหตุการณ์ของผู้ไม่ประสงค์ัดีน่ะ Pandora (2012)
During cataclysmic global events-- tsunami, earthquake, the attacks on 9/11-- these random numbers suddenly stop being random.ในช่วงกลียุค สถานการณ์ทั่วโลก ได้แก่-- ซึนามิ, แผ่นดินไหว มันเกิดขึ้นเมื่อ 11 กันยายน-- Noosphere Rising (2012)
During cataclysmic global events, our collective consciousness synchronizes.ในระหว่าเหตุการแผ่นดินไหวทั่วโลก เรามีจิดสำนึกเหมือนกัน Noosphere Rising (2012)
And the very real possibility of a cataclysmic event.และเป็นไปได้จริงมากของเหตุการณ์กลียุค Keep Your Enemies Closer (2013)
after all, we're looking at it by light that left the star 7,500 years ago-- it will be a cataclysm unlike anything we've seen before.หลังจากทั้งหมดเรากำลังมอง หาที่มันด้วยแสงดาวที่เหลือ 7,500 ปี ago-- มันจะเป็นความหายนะแตกต่าง จากสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อน Sisters of the Sun (2014)
But many of them were swept away in vast cataclysms that overwhelmed the planet.แต่หลายคนก็ถูกกวาด ออกไปในกว้างใหญ่ ที่ครอบงำโลก Some of the Things That Molecules Do (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
CATACLYSM    K AE1 T AH0 K L IH2 S AH0 M
CATACLYSMIC    K AE2 T AH0 K L IH1 Z M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cataclysm    (n) (k a1 t @ k l i z @ m)
cataclysms    (n) (k a1 t @ k l i z @ m z)
cataclysmic    (j) (k a2 t @ k l i1 z m i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katastrophe {f}; Naturkatastrophe {f}; Kataklysmus {m} | Katastrophen {pl}; Naturkatastrophen {pl}cataclysm | cataclysms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大変革[だいへんかく, daihenkaku] (n) revolution; cataclysm; drastic change [Add to Longdo]
天変地異[てんぺんちい, tenpenchii] (n) natural disaster; cataclysm [Add to Longdo]
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cataclysm \Cat"a*clysm\, n. [L. cataclysmos, Gr. kataklysmo`s,
   from ? to dash over, inundate; kata` downward, against + ? to
   wash or dash over: cf. F. cataclysme.]
   1. An extensive overflow or sweeping flood of water; a
    deluge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) Any violent catastrophe, involving sudden and
    extensive changes of the earth's surface.
    [1913 Webster] Cataclysmal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cataclysm
   n 1: a sudden violent change in the earth's surface [syn:
      {catastrophe}, {cataclysm}]
   2: an event resulting in great loss and misfortune; "the whole
     city was affected by the irremediable calamity"; "the
     earthquake was a disaster" [syn: {calamity}, {catastrophe},
     {disaster}, {tragedy}, {cataclysm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top