ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

divorce

D IH0 V AO1 R S   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divorce-, *divorce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divorce[N] การแตกแยก, See also: การแยกจากกัน
divorce[N] การหย่า, See also: การหย่าร้าง, Syn. separation, disunion, disjunction, Ant. union, fusion
divorce[VT] แยกออก, See also: แยกเป็นสองส่วน, Syn. divide, part, split, Ant. unite, connect
divorce[VT] หย่า, See also: เลิก, ร้าง, หย่าร้าง, หย่าขาด
divorce[VI] หย่าร้าง, See also: หย่าขาด, เลิกร้าง
divorcee[N] หญิงที่หย่ากับสามีแล้ว
divorcement[N] การหย่าร้าง, See also: การแยกกัน
divorce from[PHRV] หย่ากับ, See also: เลิกร้างกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divorce(ดิวอร์ส') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) ., See also: divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce
divorcee(ดิวอร์ซี') n. หญิงที่หย่ากับสามีแล้ว.
divorcement(ดิวอร์ส'เมินทฺ) n. การหย่าร้าง,การแยกออก,การตัดขาด (piece of turf)

English-Thai: Nontri Dictionary
divorce(n) การหย่า,การตัดขาด,การแยกทาง
divorce(vt) หย่าร้าง,ฟ้องหย่า,ตัดขาด,แยกทางกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divorceการหย่า, การหย่าร้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
divorceผู้หย่า (ชาย), ผู้หย่าร้าง (ชาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
divorceการหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divorce by judgment of the Courtการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divorce by mutual consentการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divorce rateอัตราหย่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
divorce rate for married personsอัตราหย่าของคู่สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
divorce, ground forเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divorce, hotelการหย่าโดยสมรู้ว่ามีชู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divorce, Mexicanการหย่าโดยไม่ต้องมีภูมิลำเนา (ในประเทศที่ทำการหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Divorceการหย่า [TU Subject Heading]
Divorceการหย่าร้าง,การหย่า [การแพทย์]
Divorce mediationการไกล่เกลี่ยกรณีหย่า [TU Subject Heading]
Divorced peopleบุคคลที่หย่าร้าง [TU Subject Heading]
Divorced womenสตรีที่หย่าร้าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก" Rebecca (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
Mrs. Gate is getting a divorce.นาง เกต จะได้รับ การหย่าร้าง I Spit on Your Grave (1978)
We are divorced. Like everybody else in Moscow.เรามีการหย่าร้าง เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในมอสโก The Russia House (1990)
You're not gonna get a divorce. We're not "animali. "นายจะไม่หย่ากับเธอ เราไม่ใช่หน้าตัวเมีย Goodfellas (1990)
No divorce. She'll never divorce him.ไม่หย่า เธอไม่หย่ากับเขาหรอก Goodfellas (1990)
She'll kill him, but she won't divorce him.เธอฆ่าเขาได้ แต่ไม่มีทางหย่า Goodfellas (1990)
What makes you think I'm divorced?อะไรทำให้คุณคิดว่าผมหย่า? Basic Instinct (1992)
For instance, you look a little divorced.อย่างเช่น คุณดูเหมือนเพิ่งหย่า Basic Instinct (1992)
Your divorce.การหย่าของคุณ Basic Instinct (1992)
When we got divorced, she got all upset like it was my fault.ตอนที่เราหย่ากัน เธอก็โมโหอย่างกับว่ามันเป็นความผิดของฉัน The Joy Luck Club (1993)
- Not since the divorce.- แต่ยังไม่ได้หย่า Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divorceAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
divorceBecause the parents divorced, the girl had little contact with the father.
divorceCan't you divorce fantasy from reality?
divorceCompared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.
divorceDivorce is becoming more common nowadays.
divorceDivorce rates might reach a plateau soon.
divorceDivorce tends to be associated with a negative image.
divorceEspecially it is not ignored how the divorce will affect children's mind.
divorceEven disaster is better than such a divorce between emotion and action.
divorceHe concealed the fact that he had divorced his wife.
divorceHe divorced her after years of unhappiness.
divorceHe divorced his wife last month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่าขาด[V] divorce, See also: dissolve a marriage, annul, Syn. หย่า, หย่าร้าง, Example: ศาลพิพากษาให้หย่าขาดได้ตามคำฟ้องของผู้เป็นภรรยา, Thai definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
หย่า[V] divorce, See also: get a divorce, Syn. ร้าง, หย่าร้าง, แยกกัน, เลิกกัน, แยกทาง, Example: ดิฉันจะหย่าเขาเพราะเขาเป็นคนสองใจ, Thai definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน, ทำให้การสมรสสิ้นสุดลงโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาล
หย่าร้าง[V] divorce, See also: separate, Syn. หย่า, เลิกร้าง, แยกทาง, Ant. แต่งงาน, สมรส, Example: ถ้าคู่สมรสไม่สามารถจะอดทนอยู่ด้วยกันได้ ศาลจะอนุญาตให้หย่าร้างได้ตามกฎหมาย, Thai definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
เลิกร้าง[V] divorce, See also: separate, Syn. หย่าร้าง, เลิก, แยกทาง, Example: เมื่อคู่สมรสอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขก็เลิกร้างกันไปง่ายๆ
การหย่า[N] divorce, Syn. การยกเลิก, การเลิก, การแยกทาง, การแยกกัน, การหย่าร้าง, การร้าง, Example: ปัจจุบันการหย่าร้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุของการหย่าเนื่องมาจากคู่สมรสขาดความเข้าใจในการปรับตัวเรื่องคู่, Thai definition: การทำให้การสมรสสิ้นสุดลงโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาล, Notes: (กฎหมาย)
แม่ร้าง[N] grass widow, See also: divorcee, Syn. แม่ม่ายผัวร้าง, แม่ม่าย, แม่หม้าย, Thai definition: หญิงที่เลิกกับผัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้หย่า[v. exp.] (dāi yā) EN: obtain a divorce   FR: obtenir le divorce
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against   FR: intenter une action en divorce
เหตุฟ้องหย่า[n. exp.] (hēt føng yā) EN: ground for divorce   FR: motif de divorce [m]
เหตุหย่า[n. exp.] (hēt yā) EN: grounds for divorce   
จดทะเบียนหย่า[n. exp.] (jotthabīen yā) EN: divorce register   FR: registre des divorces [m]
การจากกัน[n.] (kān jāk kan) FR: séparation [f] ; divorce [m]
การหย่า[n.] (kān yā) EN: divorce   FR: divorce [m]
การหย่าโดยความยินยอม[n. exp.] (kān yā dōi khwām yinyøm ) FR: divorce à l'amiable [m]
การหย่าโดยความยินยอม(ของ)ทั้งสองฝ่าย[n. exp.] (kān yā dōi khwām yinyøm (khøng) thang søng fāi) FR: divorce par consentement mutuel [m]
การแยกกัน[n. exp.] (kān yaēk kan) EN: divorce   FR: divorce [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVORCE    D IH0 V AO1 R S
DIVORCED    D IH0 V AO1 R S T
DIVORCEE    D AH0 V AO1 R S IY2
DIVORCEE    D AH0 V AO1 R S EY2
DIVORCES    D IH0 V AO1 R S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
divorce    (v) dˈɪvˈɔːs (d i1 v oo1 s)
divorced    (v) dˈɪvˈɔːst (d i1 v oo1 s t)
divorcee    (n) dˈɪvˌɔːsˈiː (d i1 v oo2 s ii1)
divorces    (v) dˈɪvˈɔːsɪz (d i1 v oo1 s i z)
divorcees    (n) dˈɪvˌɔːsˈiːz (d i1 v oo2 s ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离异[lí yì, ㄌㄧˊ ㄧˋ, / ] divorce, #23,803 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheidung {f}; Ehescheidung {f} (eines Ehepaares) | Scheidungen {pl}; Ehescheidungen {pl} | die Scheidung einreichendivorce | divorces | to file a petition for divorce [Add to Longdo]
Scheidungsklage {f}divorce suit; petition for divorce [Add to Longdo]
Scheidungsurkunde {f}divorce certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばついち;バツイチ[, batsuichi ; batsuichi] (n) divorced (once) (lit [Add to Longdo]
縁を切る[えんをきる, enwokiru] (exp,v5r) to get a divorce; to sever connections [Add to Longdo]
縁切り[えんきり, enkiri] (n,vs) separation; divorce; severing of connections [Add to Longdo]
暇を出す[ひまをだす, himawodasu] (exp,v5s) (1) to fire someone; to discharge someone; (2) to divorce one's wife [Add to Longdo]
去る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant [Add to Longdo]
協議離婚[きょうぎりこん, kyougirikon] (n) divorce by consent [Add to Longdo]
行き戻り[ゆきもどり, yukimodori] (n) going and returning; divorced woman [Add to Longdo]
三行半;三下半;三下り半[みくだりはん, mikudarihan] (n) letter of divorce [Add to Longdo]
熟年離婚[じゅくねんりこん, jukunenrikon] (n) (col) divorce of a couple who have been married for a long time (often brought on by retirement of the husband) [Add to Longdo]
審判離婚[しんばんりこん, shinbanrikon] (n) divorce by (Family Court) arbitration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divorce \Di*vorce"\, n. [F. divorce, L. divortium, fr.
   divortere, divertere, to turn different ways, to separate.
   See {Divert}.]
   1. (Law)
    (a) A legal dissolution of the marriage contract by a
      court or other body having competent authority. This
      is properly a divorce, and called, technically,
      divorce a vinculo matrimonii. "from the bond of
      matrimony."
    (b) The separation of a married woman from the bed and
      board of her husband -- divorce a mensa et toro (or a
      mensa et thoro), "from bed and board".
      [1913 Webster]
 
   2. The decree or writing by which marriage is dissolved.
    [1913 Webster]
 
   3. Separation; disunion of things closely united.
    [1913 Webster]
 
       To make divorce of their incorporate league. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which separates. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of divorce}. See under {Bill}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divorce \Di*vorce"\, v. t. [imp. & p. p. {Divorced}; p. pr. &
   vb. n. {Divorcing}.] [Cf. F. divorcer. See {Divorce}, n.]
   1. To dissolve the marriage contract of, either wholly or
    partially; to separate by divorce.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate or disunite; to sunder.
    [1913 Webster]
 
       It [a word] was divorced from its old sense.
                          --Earle.
    [1913 Webster]
 
   3. To make away; to put away.
    [1913 Webster]
 
       Nothing but death
       Shall e'er divorce my dignities.   --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divorce
   n 1: the legal dissolution of a marriage [syn: {divorce},
      {divorcement}]
   v 1: part; cease or break association with; "She disassociated
      herself from the organization when she found out the
      identity of the president" [syn: {disassociate},
      {dissociate}, {divorce}, {disunite}, {disjoint}]
   2: get a divorce; formally terminate a marriage; "The couple
     divorced after only 6 months" [syn: {divorce}, {split up}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 divorce /divɔʀs/ 
  divorce

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top