Search result for

disaster

(73 entries)
(0.0982 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disaster-, *disaster*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disaster    [N] ความพินาศ, See also: ความวินาศ, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความโชคร้าย, Syn. misfortune, bad luck, calamity, Ant. good luck, good fortune

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disaster areaเขตประสบภัยพิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน
ระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Disaster insuranceประกันวินาศภัย [TU Subject Heading]
Disaster reliefการบรรเทาสาธารณภัย [TU Subject Heading]
disaster reliefการบรรเทาภัยพิบัติ [การทูต]
Disaster victims ผู้ประสบภัย [TU Subject Heading]
Disastersภัยพิบัติ [TU Subject Heading]
Disastersวินาศภัย [การแพทย์]
Disasters, Wartimeอุบัติเหตุจากภัยสงคราม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disasterSuch a disaster won't come again in my time.
disasterThey must have been overcome by the recent disasters.
disasterRecords are particularly scarce for this era, perhaps owing to a long series of natural disasters which befell the capital.
disasterThe flood was the greatest disaster they had ever had.
disasterAfter the disaster, there was scarcely any water left on the island.
disasterThe damage of the disaster has been enormous.
disasterThe earthquake which caused the disaster occurred in 1995.
disasterThat terrorist was to blame for the disaster.
disasterThe fire which caused the disaster broke out on the second floor of the hospital.
disasterThe earthquake brought about disaster.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disaster(ดิซาส'เทอะ) n. ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความล่มจม., Syn. calamity
disaster-riddenadj. ซึ่งได้รับความหายนะ

English-Thai: Nontri Dictionary
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิบัติ    [N] disaster, See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune, Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความล่มจม, ความหายนะ, Ant. เจริญ, Example: งบประมาณในด้านต่างๆ ถูกตัดลงอย่างถ้วนหน้า เหตุเพราะวิบัติทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เภทภัย [N] calamity, See also: disaster, catastrophe, Syn. ภัย, ภัยอันตราย, เหตุเภทภัย, Example: ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยเภทภัยต่างๆ, Thai definition: ภัยต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภัยพิบัติ    [N] disaster, See also: calamity, catastrophe, Syn. เภทภัย, ภัย, หายนะ, ภัยอันตราย, ภัยพินาศ, Example: มูลนิธินี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ความหายนะ    [N] disaster, See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction, Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความย่อยยับ, ความเสื่อม, Example: ข้อเรียกร้องภายนอกของสังคมหลายๆ อย่างที่ขัดแย้งกันย่อมนำไปสู่ความหายนะได้ในที่สุด
พิบัติ    [N] disaster, See also: calamity, catastrophe, Syn. ความฉิบหาย, หายนะ, ภัยพิบัติ, Example: ผมคาดว่าฝีมือของมนุษย์เองที่จะนำพิบัติต่างๆ มาสู่โลกของเรา, Thai definition: สิ่งที่เป็นภัยหรือความเดือดร้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
มหันตภัย    [N] calamity, See also: disaster, great danger, catastrophe, Example: ในชีวิตของเขาต้องประสบกับมหันตภัยหนักๆ หลายครั้ง, Thai definition: ภัยที่ร้ายแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความพินาศ    [N] disaster, See also: calamity, cataclysm, Syn. ความวินาศ, ความฉิบหาย, ความหายนะ, Example: ทุกคนในเมืองโกเบตื่นขึ้นมาโดยไม่ทราบว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งความพินาศของเมือง
ความฉิบหาย    [N] catastrophe, See also: disaster, calamity, Syn. ความวอดวาย, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความพินาศ, Ant. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Example: บ้านเมืองจะมีแต่ความฉิบหายถ้าได้ผู้บริหารประเทศที่แย่
ความวิบัติ    [N] disaster, See also: calamity, catastrophe, cataclysm, Syn. ความหายนะ, ความวอดวาย, ความพินาศ, ความฉิบหาย, Ant. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Example: ประเทศในแถบแอฟริกาประสบกับความวิบัติอย่างรุนแรงเมื่อกลางปีที่แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
ฆาต[n.] (khāt) EN: death ; end ; fate ; disaster   FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
เครื่องยังชีพ[n. exp.] (khreūang yangchīp) EN: disaster relief package   
ความหายนะ[n.] (khwām hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; ruin   
ความหายนะทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām hāyana thāng sētthakit) EN: economic disaster   FR: désastre économique [m]
ความวิบัติ[n.] (khwām wibat) EN: disaster   FR: désastre [m]
ลี้ภัย[v. exp.] (lī phai) EN: flee from a disaster   FR: fuir le danger ; fuir la catastrophe
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster   FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภัยพิบัติ[n.] (phaiphibat) EN: disaster ; calamity ; catastrophe   FR: désastre [m] ; calamité [f]
ภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (phaiphibat thammachāt) EN: natural disaster ; natural calamity   FR: catastrophe naturelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISASTER    D IH2 Z AE1 S T ER0
DISASTERS    D IH2 Z AE1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disaster    (n) (d i1 z aa1 s t @ r)
disasters    (n) (d i1 z aa1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katastrophenfall {m}disaster situation [Add to Longdo]
Katastrophenalarm {m}disaster alert; emergency alert [Add to Longdo]
Katastrophengebiet {n}; Notstandsgebiet {n}disaster area [Add to Longdo]
Unglück {n}; Katastrophe {f}; Desaster {n} | Unglücke {pl}disaster | disasters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
逢う魔が時;逢魔が時[おうまがとき, oumagatoki] (exp) (See 大禍時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight) [Add to Longdo]
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]
化学汚染災害[かがくおせんさいがい, kagakuosensaigai] (n) chemical contamination disaster [Add to Longdo]
禍;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster [Add to Longdo]
核災害[かくさいがい, kakusaigai] (n) nuclear disaster [Add to Longdo]
干害[かんがい, kangai] (n) drought disaster [Add to Longdo]
環境災害[かんきょうさいがい, kankyousaigai] (n) environmental disaster [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受灾[shòu zāi, ㄕㄡˋ ㄗㄞ, / ] disaster-stricken; to be hit by a natural calamity [Add to Longdo]
受灾地区[shòu zāi dì qū, ㄕㄡˋ ㄗㄞ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] disaster area [Add to Longdo]
大祸[dà huò, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster; calamity [Add to Longdo]
惨事[cǎn shì, ㄘㄢˇ ㄕˋ, / ] disaster [Add to Longdo]
战祸[zhàn huò, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster of war [Add to Longdo]
[zāi, ㄗㄞ, / ] disaster; calamity [Add to Longdo]
灾区[zāi qū, ㄗㄞ ㄑㄩ, / ] disaster area; stricken region [Add to Longdo]
灾殃[zāi yāng, ㄗㄞ ㄧㄤ, / ] disaster [Add to Longdo]
灾祸[zāi huò, ㄗㄞ ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster [Add to Longdo]
灾难[zāi nàn, ㄗㄞ ㄋㄢˋ, / ] disaster; catastrophe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disaster \Dis*as"ter\, n. [F. d['e]sastre; pref. d['e]s- (L.
   dis-) + astre star, fr. L. astrum; a word of astrological
   origin. See {Aster}, {Astral}, {Star}.]
   1. An unpropitious or baleful aspect of a planet or star;
    malevolent influence of a heavenly body; hence, an ill
    portent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Disasters in the sun.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An adverse or unfortunate event, esp. a sudden and
    extraordinary misfortune; a calamity; a serious mishap.
    [1913 Webster]
 
       But noble souls, through dust and heat,
       Rise from disaster and defeat
       The stronger.             --Longfellow.
 
   Syn: Calamity; misfortune; mishap; mischance; visitation;
     misadventure; ill luck. See {Calamity}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disaster \Dis*as"ter\, v. t.
   1. To blast by the influence of a baleful star. [Obs.] --Sir
    P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring harm upon; to injure. [R.] --Thomson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disaster
   n 1: a state of extreme (usually irremediable) ruin and
      misfortune; "lack of funds has resulted in a catastrophe
      for our school system"; "his policies were a disaster"
      [syn: {catastrophe}, {disaster}]
   2: an event resulting in great loss and misfortune; "the whole
     city was affected by the irremediable calamity"; "the
     earthquake was a disaster" [syn: {calamity}, {catastrophe},
     {disaster}, {tragedy}, {cataclysm}]
   3: an act that has disastrous consequences

Are you satisfied with the result?

Go to Top