Search result for

girdle

(62 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -girdle-, *girdle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
girdle[N] ผ้ารัดเอว, See also: ผ้าคาดเอว, Syn. cinch, sash
girdle about[PHRV] โอบล้อมด้วย, See also: ล้อมรอบด้วย, Syn. girdle around, girdle round
girdle round[PHRV] โอบล้อมด้วย, See also: ล้อมรอบด้วย, Syn. girdle around, girdle round
girdle around[PHRV] โอบล้อมด้วย, See also: ล้อมรอบด้วย, Syn. girdle about, girdle round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
girdle(เกอร์'เดิล) n. สายคาด,เข็มขัด,สิ่งที่ล้อมโอบ vt. รัดเข็มขัด,ล้อมรอบ, Syn. belt,compass,ring,enclose
girdler(เกิร์ด'เลอะ) n. ผู้ใส่สายคาด,สิ่งที่โอบรอบ
engirdlevt. ล้อมรอบ,โอบล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
girdle(n) เข็มขัด,สายคาด
girdle(vt) คาดเข็มขัด,พัน,รัด,ล้อมรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
girdle๑. กระดูกโอบ๒. ส่วนโอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle of fire; ring of fireวงแหวนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
girdle painอาการปวดรอบเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle sensation; sensation, cincture; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, pectoral; girdle, thoracicกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, pelvicกระดูกโอบเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, shoulderกระดูกโอบไหล่ [มีความหมายเหมือนกับ girdle, pectoral; girdle, thoracic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, thoracic; girdle, pectoralกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Girdleสายคาด [การแพทย์]
Girdlestone Resectionการตัดหัวของกระดูกต้นขาออกเพื่อรักษาโรค [การแพทย์]
Girdlestone-Taylor Procedureการผ่าตัดรักษานิ้วเท้างุ้มโดยย้ายเอ็นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some privileged mo-fo trying to impress me out of my girdle. Uh-huh... A desk, Persian rug, books of "artistic nudes".ไอ้บ้าพยายามจะเข้ากระโปรง โต๊ะ พรมเปอร์เชีย เปลืออย่างศิลป์ Can't See the Fae-Rest (2011)
Now I'm wearing girdle and deodorant for no reason.นี่ฉันก็เลยใส่ชุดรัดรูป กับทาโรลออนมาแบบเสียเที่ยว And the '90s Horse Party (2011)
I will not allow you to unleash a teenage maelstrom of gender-bent sexual confusion at this school, so you can turn it around and make it a launch party for your very own line of male girdles and brand-new fragrance call "nut whiff."ฉันจะไม่ยอมคุณหรอก ที่จะให้ทำให้เกิดความวุ่นวาย ของความสับสนทางเพศ ในดรงเรียนนี้ The Role You Were Born to Play (2012)
This girdle is cutting off my air supply.ผ้าคาดเอวนี้มันรัดกระบังลมฉัน Grave New World (2013)
Man girdle, okay.โอเค The Host (2015)
Loosen your girdle, Merrydew. Have a drink with the unwashed.คลายเข็มขัด, Merrydew ของคุณ มีเครื่องดื่มที่มีไม่เคยอาบน้ำ The Russia House (1990)
A girdle to set you free.ผ้ารัดเอวที่จะปลดปล่อยเธอ Mona Lisa Smile (2003)
- I got a blade in my girdle. Wait. Okay, you carry a gun?เดี๋ยว คุณพกทั้งปืน พกทั้งมีด นี่มันอะไรกัน Big Momma's House 2 (2006)
Cut along the ventral side from the pelvic to the pectoral girdle.กรีดตามรอยช่องท้องจากหัวเหน่า ไปที่หน้าอก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็มขัด[N] belt, See also: girdle, Syn. สายรัดเอว, Example: ในยุคนี้ทองกำลังแพงใครมีเข็มขัดทองหรือสร้อยทองเส้นโตๆ แสดงว่าเป็นคนมีฐานะดี, Count unit: เส้น, Thai definition: เครื่องคาดเอวชนิดหนึ่ง ทำจากวัสดุต่างๆ กัน เช่น เงิน ทอง หนัง เป็นต้น
ปั้นเหน่ง[N] belt, See also: girdle, Syn. เข็มขัด, Example: อิเหนาประดับองค์ด้วยปั้นเหน่ง, Notes: ชวา
ประคดเอว[N] girdle-cloth, See also: sash-cloth, breast-cloth, Thai definition: เครื่องคาดเอวหรืออกของพระภิกษุสามเณร, ถ้าเป็นสายถักเป็นแผ่นสำหรับคาดเอว เรียกว่า ประคดเอว
ขวั้น[N] girdle, Syn. หัวขั้ว, Notes: (ถิ่น-อีสาน)
เจียระบาด[N] long girdle, See also: girdle adorned with tinsel hanging, long waistband, long sash, Thai definition: ผ้าคาดเอวชนิดหนึ่ง มีชายห้อยลงที่หน้าขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายพันธน์[n.] (kāiyaphan) EN: waist's belt ; belt ; waist-band ; girdle   
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; bind ; tie   FR: ceindre ; nouer ; entourer
ควั่น[v.] (khwan) EN: girdle ; make a ring around ; cut into rings   
ผ้ารัดเอว[n. exp.] (phā rat ēo) EN: girdle   

CMU English Pronouncing Dictionary
GIRDLE    G ER1 D AH0 L
GIRDLER    G ER1 D AH0 L ER0
GIRDLEY    G ER1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
girdle    (v) (g @@1 d l)
girdled    (v) (g @@1 d l d)
girdles    (v) (g @@1 d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gürtel {m} | Gürtel {pl}girdle | girdles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[, inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
ガードル[, ga-doru] (n) girdle [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]
パンティーガードル[, pantei-ga-doru] (n) panty girdle [Add to Longdo]
パンティーコルセット;パンティー・コルセット[, pantei-korusetto ; pantei-. korusetto] (n) (See パンティーガードル) panty girdle; panty corset [Add to Longdo]
ヒップアップガードル[, hippuappuga-doru] (n) hip-up girdle [Add to Longdo]
扱き[しごき, shigoki] (n) (1) hazing; gruelling training; (2) waistband; woman's undergirdle [Add to Longdo]
下肢帯[かしたい, kashitai] (n) pelvic girdle [Add to Longdo]
鎧蜥蜴[よろいとかげ, yoroitokage] (n) girdle-tailed lizard [Add to Longdo]
肩甲帯[けんこうたい, kenkoutai] (n) shoulder girdle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] girdle; brassiere; to plaster [Add to Longdo]
束腰[shù yāo, ㄕㄨˋ ㄧㄠ, ] girdle [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, / ] girdle ornaments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Girdle \Gir"dle\, n.
   A griddle. [Scot. & Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Girdle \Gir"dle\, n. [OE. gurdel, girdel, AS. gyrdel, fr.
   gyrdan; akin to D. gordel, G. g["u]rtel, Icel. gyr?ill. See
   {Gird}, v. t., to encircle, and cf. {Girth}, n.]
   [1913 Webster]
   1. That which girds, encircles, or incloses; a circumference;
    a belt; esp., a belt, sash, or article of dress encircling
    the body usually at the waist; a cestus.
    [1913 Webster]
 
       Within the girdle of these walls.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their breasts girded with golden girdles. --Rev. xv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   2. The zodiac; also, the equator. [Poetic] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       From the world's girdle to the frozen pole.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       That gems the starry girdle of the year. --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Jewelry) The line ofgreatest circumference of a
    brilliant-cut diamond, at which it is grasped by the
    setting. See Illust. of {Brilliant}. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) A thin bed or stratum of stone. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The clitellus of an earthworm.
    [1913 Webster]
 
   {Girdle bone} (Anat.), the sphenethmoid. See under
    {Sphenethmoid}.
 
   {Girdle wheel}, a spinning wheel.
 
   {Sea girdle} (Zool.), a ctenophore. See {Venus's girdle},
    under {Venus}.
 
   {Shoulder}, {Pectoral}, & {Pelvic}, {girdle}. (Anat.) See
    under {Pectoral}, and {Pelvic}.
 
   {To have under the girdle}, to have bound to one, that is, in
    subjection.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Girdle \Gir"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Girdled}; p. pr. & vb. n.
   {Girdling}.]
   1. To bind with a belt or sash; to gird. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose; to environ; to shut in.
    [1913 Webster]
 
       Those sleeping stones,
       That as a waist doth girdle you about. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a cut or gnaw a groove around (a tree, etc.)
    through the bark and alburnum, thus killing it. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 girdle
   n 1: an encircling or ringlike structure
   2: a band of material around the waist that strengthens a skirt
     or trousers [syn: {girdle}, {cincture}, {sash}, {waistband},
     {waistcloth}]
   3: a woman's close-fitting foundation garment [syn: {corset},
     {girdle}, {stays}]
   v 1: cut a girdle around so as to kill by interrupting the
      circulation of water and nutrients; "girdle the plant"
      [syn: {girdle}, {deaden}]
   2: put a girdle on or around; "gird your loins" [syn: {girdle},
     {gird}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top