ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazardous

HH AE1 Z ER0 D AH0 S   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazardous-, *hazardous*, hazardou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hazardous[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ที่เป็นอันตราย, Syn. dangerous, perilous, risky, Ant. safe, secure, unhazardous
hazardously[ADV] อย่างเป็นอันตราย, Syn. dangerously, perilously, riskily, Ant. safely, securely, unhazardously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hazardous(แฮซ'เซิร์ดดัส) adj. เสี่ยง,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เสี่ยงดวง,ตามดวง, See also: hazardousness n., Syn. perilous

English-Thai: Nontri Dictionary
hazardous(adj) มีอันตราย,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hazardous contractสัญญาที่มีความเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous employmentงานเสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous insuranceการประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazardous เสี่ยงอันตราย
คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous วัตถุอันตราย
วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วันถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Biological Waste ของเสียชีวภาพเสี่ยงอันตราย
ขยะเสี่ยงอันตรายมีกำเนิดทางชีวภาพ ซึ่งมีลักษณะที่ต้องมีการดูแลอย่างมากในด้านสาธารณสุขชุมชน [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Material วัตถุอันตราย
วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วันถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมวัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Materials วัสดุเสี่ยงอันตราย
วัสดุที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัย หรืออันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Pollutantสารมลพิษเสี่ยงอันตราย
สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและถึงตายได้ ซึ่งมีการจัดกลุ่ม โดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และ แบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Pollutant สารมลพิษเสี่ยงอันตราย
สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง และถึงตายได้ ซึ่งมี การจัดกลุ่มโดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และแบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Substanceสารอันตราย วัตถุอันตราย
สารที่มีส่วนประกอบหรือที่เจือปนด้วยสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย วัตถุระเบิด สารพิษ สารกัมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน และ/หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค วัตถุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous substancesสารอันตราย [TU Subject Heading]
Hazardous wasteของเสียอันตราย
ของเสียที่มีองค์ประกอบของวัตถุอันตรายได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hazardous wasteกากของเสียอุตสาหกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's hazardous duty, sir.- I applied for tunnel rat, sir. Casualties of War (1989)
It's your job to watch for toys that could be hazardous to kids.งานของนายคือ เฝ้าระวังของเล่น ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก ไม่ให้หลุดออกไป Death Has a Shadow (1999)
You know studies indicate that smoking can be hazardous to your health.สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Told you smoking could be hazardous to your health.บอกแล้วสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Chuck Versus the Wookiee (2007)
But you, veteran warriors, wouldn't be interested in such a hazardous journey as that taken by an old Greek historian.แต่เจ้า นักรบที่เจนศึก กลับไม่กล้าผจญภัยเสี่ยงตาย เหมือนนักประวัติศาตร์ชาวกรีกแก่ๆคนนึง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
It could be hazardous to your health--มันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ The Ex-Files (2008)
I understand how hazardous this plan might be.หม่อมฉันเข้าใจดีว่ามันอันตรายที่จะใช้แผนนี้. The Kingdom of the Winds (2008)
Being my girlfriend is hazardous to your health.เป็นแฟนชั้น เสี่ยงอันตรายนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The National Guard has informed us that an extremely hazardous ash cloud is headed for Las Vegas.กองกำลังป้องกันประเทศได้แจ้งเตือนเราว่า กลุ่มเมฆขี้เถ้าอันตราย กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส 2012 (2009)
This shelter has been designated as a hazardous zone. Please evacuate to a safety zone as soon as possible. I repeatหลุมหลบภัยแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อันตราย กรุณาทำการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยด่วน ขอย้ำ... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
But a general by the name of Garza has overthrown a hazardous governmentนายพลการ์ซ่า คุมเสียงรัฐบาลบนเกาะนั้นกว่าครึ่ง The Expendables (2010)
Now, if customers don't have hazardous spills, mislabeled product, surly employees to distract them, well, they may start to enjoy their time here.ตอนนี้ ถ้าลูกค้าไม่มีรอยน้ำหกบนพื้น หรือสินค้าที่ติดป้ายผิด แน่นอนพวกพนักงานก็จะมากวนเขาพวกเขา พวกเขาอาจเริ่มสนุกกับที่นี่ Chuck Versus the Suitcase (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazardousThis plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.
hazardousToo much drinking may be hazardous to your health.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ขยะอันตราย[n. exp.] (khaya antarāi) EN: hazardous waste   FR: déchet dangereux [m]
ขยะพิษ[n. exp.] (khaya phit) EN: hazardous waste   FR: déchet dangereux [m] ; déchet toxique [m]
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe   FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
สินค้าอันตราย[n. exp.] (sinkhā antarāi) EN: hazardous goods   

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZARDOUS HH AE1 Z ER0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hazardous (j) hˈæzədəs (h a1 z @ d @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危险品[wēi xiǎn pǐn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] hazardous materials, #30,698 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahrstoff {m}hazardous material; HAZMAT [Add to Longdo]
Sondermüll {m}hazardous waste [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危険物[きけんぶつ, kikenbutsu] (n) hazardous materials; dangerous goods; explosives; combustibles [Add to Longdo]
極限作業ロボット[きょくげんさぎょうロボット, kyokugensagyou robotto] (n) robot for hazardous conditions [Add to Longdo]
劇物[げきぶつ, gekibutsu] (n) (covered by 劇物取締法) hazardous substance [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]
冒険的[ぼうけんてき, boukenteki] (adj-na) adventurous; risky; hazardous; perilous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazardous \Haz"ard*ous\ (-[u^]s), a. [Cf. F. hasardeux.]
   Exposed to hazard; dangerous; risky.
   [1913 Webster]
 
      To enterprise so hazardous and high!   --Milton.
 
   Syn: Perilous; dangerous; bold; daring; adventurous;
     venturesome; precarious; uncertain. -- {Haz"ard*ous*ly},
     adv. -- {Haz"ard*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazardous
   adj 1: involving risk or danger; "skydiving is a hazardous
       sport"; "extremely risky going out in the tide and fog";
       "a wild financial scheme" [syn: {hazardous}, {risky},
       {wild}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top