ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wee

W IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wee-, *wee*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
sweet basil(n) โหระพา, Syn. basil
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, See also: A. interviewer
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wee(sl) ฉี่, See also: ถ่ายปัสสาวะ, Syn. wee-wee
wee(adj) เล็กมาก, See also: เล็กจิ๋ว, จิ๋ว, Syn. teeny, teeny-weeny, tiny, Ant. enormous, huge, vast
weed(sl) ใบของพืชที่ทำให้มึนเมา เช่น ใบกัญชา ใบกระท่อม
weed(n) วัชพืช
weed(n) กัญชา (คำสแลง), Syn. ganja, grass, marijuana
weed(vt) กำจัดวัชพืช
week(n) หนึ่งสัปดาห์, See also: ช่วงระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน, หนึ่งอาทิตย์
ween(vt) คิด (คำโบราณ), See also: เข้าใจว่า, คิดว่า, คาดคิด, Syn. believe, suppose, think
weep(vi) ร้องไห้, See also: ร้อง, ร่ำไห้, Syn. cry, sob, whimper
weep(vt) คร่ำครวญในขณะที่ร้องไห้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wee(วี) adj. จิ๊ด, เล็กมาก, เล็กยิ่ง, เช้ามาก n. ชิ้นเล็ก, นิดเดียว, ระยะเวลาอันสั้นมาก
weed(วีด) n. วัชพืช, ต้นยาสูบ, สัตว์ผอมที่อ่อนแอ, แถบผ้าสีดำไว้ทุกข์, เสื้อผ้า vt. vi. กำจัดวัชพืชทิ้ง, ขจัด, ถอนราก, คัดออก -Phr. (the weed ต้นยาสูบ), Syn. hoe, clear
weeds(วีดซฺ) n. ชุดไว้ทุกข์
weedy(วี'ดี) adj. มีวัชพืชเต็ม, ผอมและอ่อนแอ, See also: weedily adv. weediness n., Syn. lanky
week(วีค) n. สัปดาห์, อาทิตย์ adv. เป็นเวลา7วันก่อนหรือหลังวันที่กำหนดให้
weekday(วีค'เด) n., adj. วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันอาทิตย์,
weekdays(วีค'เดซ) adv. ทุกวันของสัปดาห์ (ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือยกเว้นวันอาทิตย์)
weekend(วีค'เอนดฺ) n. วันสุดสัปดาห์ vi. ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์
weekender(วีค'เอนเดอะ) n. ผู้ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์, แขกวันสุดสัปดาห์,
weekends(วีค'เอนดซ) adv. ทุกวันสุดสัปดาห์, ระหว่างวันสุดสัปดาห์

English-Thai: Nontri Dictionary
wee(adj) เล็กนิดเดียว, กระจ้อยร่อย
weed(n) วัชพืช, บุหรี่, ความผอมโซ
weeds(n) เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์, แถบไว้ทุกข์
weedy(adj) มีหญ้ารก, ผอมโซ
week(n) สัปดาห์, อาทิตย์
weekday(n) ทุกวันในสัปดาห์นอกจากวันอาทิตย์
weekend(n) ปลายสัปดาห์, วันสุดสัปดาห์
weekly(adj) รายสัปดาห์, สุดสัปดาห์, ต่อสัปดาห์, ทุกสัปดาห์
weekly(n) หนังสือรายสัปดาห์
weep(vt) ร้องไห้, รั่ว, เยิ้ม, ไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weedวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
weed killer; herbicideสารฆ่าวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
week tenancyการเช่าเป็นรายสัปดาห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weekly premium increaseเบี้ยประกันภัยเพิ่มรายสัปดาห์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weekly premium insuranceมีความหมายเหมือนกับ industrial insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weep๑. ร้องไห้๒. ซึมเยิ้ม [ มีความหมายเหมือนกับ ooze ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weed controlweed control, การควบคุมวัชพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Weed--Controlการควบคุมวัชพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weedingการคัดหนังสือออก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Weedingการคัดหนังสือออก, Example: หมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ <p><b>ทำไมต้องมีการคัดหนังสือออก</b> <p>การคัดหนังสือออกเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของห้องสมุดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้มีสภาพและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการให้บริการในปัจจุบัน เพราะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การคัดหนังสือออกเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อหนังสือที่มีให้บริการอยู่นั้น ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะการใช้งาน และเนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บหนังสือทุกเล่มไว้ <p><b>ประโยชน์ของการคัดหนังสือออก</b> <p>1. ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนมาก การที่ห้องสมุดมีแต่การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเข้ามา ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี <p>2. ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชั้นหนังสือที่หนาแน่นไปด้วยหนังสือที่ไม่จำเป็น จะทำให้เสียเวลาในการหาและหยิบหนังสือ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดชั้นหนังสือ <p>3. ทำให้สามารถจัดหาหนังสือที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า และเหมาะสมกว่าเข้ามาแทนที่ <p>4. เป็นการรักษาให้มีแต่หนังสือที่จำเป็นต้องใช้อย่างแท้จริง <p>5. เป็นการประเมินหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในการจัดหาหนังสือ <p><b>เกณฑ์พื้นฐานของการคัดเลือกหนังสือออก</b> <p>1. ด้านเนื้อหา: มีเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เนื่องจากอาจจะเคยเป็นเนื้อหาได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีฉบับที่พิมพ์ปรับปรุงใหม่แล้ว หนังสือที่ได้รับไม่ครบชุด หนังสือที่พิมพ์ฉบับเก่าซึ่งมีการพิมพ์ฉบับที่ใหม่กว่า เนื้อหาที่มีความลำเอียง อคติหรือมีอันตรายแฝงอยู่ หรือเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว <p>2. ด้านการใช้: หมายถึง จำนวนครั้งในการยืมหนังสือ ไม่มีการยืมภายใน 5 ปีล่าสุด <p>3. ด้านจำนวนฉบับซ้ำ: มีจำนวนฉบับซ้ำมากเกินไป สามารถคัดออกและมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น <p>4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ: เช่น ไม่ควรเก็บวารสารที่ไม่ได้จัดทำดรรชนีวารสาร วารสารที่สามารถหาได้ในฐานข้อมูลฉบับเต็ม หนังสือไม่ครบชุด หนังสือที่มีอายุเกิน 20 ปี สารานุกรมที่มีอายุกว่า 10 ปี หนังสือรายปีที่อายุเกินกว่า 2 ปีแต่ให้เก็บฉบับเก่าไว้อย่างน้อย 5 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและมีอายุกว่า 7 ปี <p>5. ด้านสภาพของหนังสือ: หนังสือเล่มนั้นมีสภาพที่เสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมหรือไม่ ขาด ปกชำรุด กระดาษเป็นสีเหลือง ขาดหายไปบางหน้า <p>6. เกณฑ์อื่นๆ: หนังสือเล่มนั้นสามารถใช้ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือเล่มนั้นได้รับการประเมินว่าเป็นหนังสือคลาสสิคที่ยังต้องเก็บไว้ <p><b>หลังจากการคัดหนังสือออก</b> <p>หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่าควรคัดออก อาจถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บหนังสือ และยังคงมีกระบวนการการคัดเลือกหนังสือออกอย่างถาวรต่อไป ฐานข้อมูลที่เก็บรายการระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือจะถูกเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ทราบว่าหนังสือถูกนำไปอยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ และสามารถขอใช้บริการได้ <p>หลังจากหนังสือที่ถูกเก็บเกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีการถูกยืมและไม่มีการแนะนำจากบรรณารักษ์ว่าควรจะเก็บไว้ หนังสือนั้นจะถูกคัดออกจากห้องสมุดอย่างถาวร หนังสือที่ถูกคัดออกอย่างถาวรอาจนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่มีความต้องการหรือสามารถใช้หนังสือนั้นได้อย่างเหมาะสม หรือถูกส่งนำไปเข้าโครงการรีไซเคิล <p><b>บรรณานุกรม:</b> <p>Larson, Jeanette. 2008. CREW: a Weeding Manual for Modern Libraries. [ Online ] : Available: https://www.tsl.state.tx.us/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf. Accessed: 11-08-2012. <p>Book Weeding. 2012. [ Online ]: Available: http://www.msoe.edu/library/services/weed/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Weedingการปราบวัชพืช, Example: การกำจัดพืชพรรณทุกชนิดที่ขึ้นมาแก่งแย่ง หมู่ไม้ชนิดที่ต้องการ โดยไม่ได้คำนึงว่าพืชพรรณที่มาขึ้นแก่งแย่งนั้น จะมีเรือนยอดปกคลุมไม้ชนิดที่ต้องการหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามคำว่าการทำความสะอาดสวน (cleaning) และการปราบวัชพืชนั้นมักใช้ในความหมายเดียวกัน และใช้ทดแท [สิ่งแวดล้อม]
Weedsวัชพืช [TU Subject Heading]
Weedsวัชพืช, Example: พืชที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ต้องการให้พืช ชนิดนั้นขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Weeds--Control ; Weed controlการควบคุมวัชพืช [TU Subject Heading]
weep holeweep hole, รูระบายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
weed(n, slang) กัญชา วัชพืช
weed killersสารกำจัดวัชพืช
weedicide(n) ยาฆ่าวัชพืช, Syn. ้herbicide
weee(abbrev) เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Syn. Waste from Electrical and Electronics Equipment

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a wee little peaเธอเป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียว The Little Prince (1974)
We have incident at Wee Jerusalem.เรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุง วี เยรูซาเล็ม Mad Max (1979)
A fast run out of Wee Jerusalem.วิ่งอย่างรวดเร็วจากวีกรุง เยรูซาเล็ม Mad Max (1979)
Would you care for a wee drop?คุณจะลองชิมนี่ดูมั้ยครับ An American Tail (1986)
When I was a wee lad, I used to wonder what you were doing under the towel.เมื่อฉันถูกเด็กหนุ่มวี, ฉันเคยสงสัย สิ่งที่คุณได้กร? In the Name of the Father (1993)
My wee hand in your big hand.วีมือของฉันในมือใหญ่ของคุณ In the Name of the Father (1993)
"Made a wee bit of a mistake, but you can be on your way now"?"Made บิตวีของผิดพลาด แต่คุณสามารถได้รับในทางของคุณตอน? In the Name of the Father (1993)
Unless you happened to catch the Wee One's production of Pinocchio.อ้อ เว้นเธอจะได้ดู ละครเด็กเรื่องพิน็อคคิโอนะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Fresh are you, sporty, wee fuckup.ฟิชเชอร์ ไอ้หนุ่มน้อยหน้าสิว Rushmore (1998)
Must be all the exercise I get scampering up and down these stairs like a wee lad.คงเพราะดิฉันขึ้นลงบันไดวันละหลายหน The Time Machine (2002)
I warn you. This could be a wee bit of a shock.เตือนไว้ก่อน อาจเป็นเรื่องน่าตกใจ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- you wee motherless mongrel.-เขาไม่มีความเป็นแม่สักกะจิ๊ดน่า Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weeA bad cold has kept me from studying this week.
weeA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
weeAbout three weeks.
weeAbout two weeks.
weeAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
weeAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
weeAfter they argued, they didn't speak to each other for a week.
weeAfter working all week, we took it easy on Sunday.
weeAll the class are present once a week.
weeAnd after that she, at a pace of three times a week, gets drunk and at those times brings back a different man.
weeAn employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.
weeA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากำจัดวัชพืช(n) herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai Definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช(n) herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai Definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
ขี้แง(adj) weepy, See also: whiny, Syn. ขี้แย, ใจน้อย, Example: พี่น่ะดีแต่มานั่งพร่ำรำพันเป็นเด็กขี้แงอยู่อย่างงี้แหละ, Thai Definition: ร้องไห้ง่ายและร้องไห้บ่อย, Notes: (ปาก)
บ้านพักตากอากาศ(n) weekend house
ประจำสัปดาห์(adj) weekly, Syn. ประจำอาทิตย์, Example: ขอให้ทุกท่านติดตามเพลงเด่นประจำสัปดาห์นี้ให้ดี, Thai Definition: ทีมีขึ้นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกๆ อาทิตย์
สัปดาห์(n) week
รายสัปดาห์(adj) weekly, Example: พอท่านจันทร์เสด็จกลับเมืองไทยแล้ว พระบิดาของท่านก็เริ่มออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์, Thai Definition: สัปดาห์ละครั้ง
สุดสัปดาห์(n) weekend, Example: พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งนี้จะมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 7, 000 คนในช่วงสุดสัปดาห์
หนังสือรายสัปดาห์(n) weekly, Example: นิตยสารที่เป็นหนังสือรายสัปดาห์มีจำนวนไม่มากนักบนแผงหนังสือ
สัปดาห์(n) week, Syn. อาทิตย์, Example: การคำนวณเหล่านี้บางครั้งอาจกินเวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์, Count Unit: สัปดาห์, Thai Definition: ระยะเวลา 7 วัน โดยปกติเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิตย์[āthit] (n) EN: week  FR: semaine [ f ]
อาทิตย์ก่อน[āthit køn] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine précédente
อาทิตย์หน้า[āthit nā] (n, exp) EN: next week  FR: la semaine prochaine
อาทิตย์ที่แล้ว[āthit thīlaēo] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine dernière
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute
ใบโหระพา[bai hōraphā] (n, exp) EN: stem of sweet basil ; sweet basil
ใบแมงลัก[bai maenglak] (n, exp) EN: stem of sweet basil
บ้านพักตากอากาศ[bānphak tāk-ākāt] (n, exp) EN: weekend house  FR: résidence secondaire [ f ]
บีบน้ำตา[bīp nāmtā] (v, exp) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear  FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บัวลอย[būaløi] (n) EN: bualoi (Thai sweetmeat)  FR: bualoi [ m ] (dessert thaï)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WEE W IY1
WEEP W IY1 P
WEED W IY1 D
WEEK W IY1 K
WEEDS W IY1 D Z
WEENY W IY1 N IY0
WEEKS W IY1 K S
WEEDY W IY1 D IY0
WEEMS W IY1 M Z
WEECH W IY1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wee (v) wˈiː (w ii1)
weed (v) wˈiːd (w ii1 d)
week (n) wˈiːk (w ii1 k)
weep (v) wˈiːp (w ii1 p)
wees (v) wˈiːz (w ii1 z)
weeds (v) wˈiːdz (w ii1 d z)
weedy (j) wˈiːdiː (w ii1 d ii)
weeks (n) wˈiːks (w ii1 k s)
weeny (j) wˈiːniː (w ii1 n ii)
weeps (v) wˈiːps (w ii1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星期[xīng qī, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, ] week #3,102 [Add to Longdo]
周刊[zhōu kān, ㄓㄡ ㄎㄢ, / ] weekly publication; weekly #7,604 [Add to Longdo]
哭泣[kū qì, ㄎㄨ ㄑㄧˋ, ] weep #8,228 [Add to Longdo]
礼拜[lǐ bài, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, / ] week; religious service; worship #11,106 [Add to Longdo]
杂草[zá cǎo, ㄗㄚˊ ㄘㄠˇ, / ] weeds #16,428 [Add to Longdo]
双休日[shuāng xiū rì, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, / ] week with two rest days #17,293 [Add to Longdo]
野草[yě cǎo, ㄧㄝˇ ㄘㄠˇ, ] weeds #30,420 [Add to Longdo]
除草剂[chú cǎo jì, ㄔㄨˊ ㄘㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] weed killer; herbicide #43,331 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] weep #46,592 [Add to Longdo]
悲泣[bēi qì, ㄅㄟ ㄑㄧˋ, ] weep with grief #77,486 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, suf) (1) interval; period of time; (2) among; between; inter- #202 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) (1) 1.818 m (6 shaku); (ctr) (2) counter used to number the gaps between pillars #202 [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... #210 [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb #232 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.) #501 [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
彼女[かのじょ, kanojo] (pn) (1) she; her; (adj-no) (2) her; (3) girl friend; girlfriend; sweetheart; (P) #918 [Add to Longdo]
週間[しゅうかん, shuukan] (n) week; weekly; (P) #1,086 [Add to Longdo]
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull #1,400 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] week [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
同曜日[どうようび, douyoubi] same day (of the week) [Add to Longdo]
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
暦週[れきしゅう, rekishuu] calendar week [Add to Longdo]
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets) [Add to Longdo]
ピーシーウィーク[ぴーしーういーく, pi-shi-ui-ku] PCWEEK [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wee \Wee\, n. [OE. we a bit, in a little we, probably originally
   meaning, a little way, the word we for wei being later taken
   as synonymous with little. See {Way}.]
   A little; a bit, as of space, time, or distance. [Obs. or
   Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wee \Wee\, a.
   Very small; little. [Colloq. & Scot.]
   [1913 Webster]
 
      A little wee face, with a little yellow beard. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wee
   adj 1: (used informally) very small; "a wee tot" [syn: {bitty},
       {bittie}, {teensy}, {teentsy}, {teeny}, {wee}, {weeny},
       {weensy}, {teensy-weensy}, {teeny-weeny}, {itty-bitty},
       {itsy-bitsy}]
   2: very early; "the wee hours of the morning"
   n 1: a short time; "bide a wee"
   v 1: eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive
      rug" [syn: {make}, {urinate}, {piddle}, {puddle},
      {micturate}, {piss}, {pee}, {pee-pee}, {make water},
      {relieve oneself}, {take a leak}, {spend a penny}, {wee},
      {wee-wee}, {pass water}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 wee /we/
  1. ache; pain
  2. woe

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top