ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comb out

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comb out-, *comb out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comb out[PHRV] สางผม, Syn. comb through
comb out[PHRV] สางผมเพื่อเอา (บางสิ่ง) ออก, See also: สางออก
comb out[PHRV] ค้น (บางสิ่ง) เพื่อหา, See also: ตรวจค้น(บางสิ่ง)เพื่อหา
comb out[PHRV] ค้นหา, Syn. comb through
comb out[PHRV] เอาออกจากกลุ่ม (โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ต้องการ), See also: ย้ายออกจากกลุ่ม

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] comb out; weed out, eliminate, #55,288 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解かす(P);梳かす;融かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) (1) to comb out; (2) to melt; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comb out
   v 1: remove unwanted elements; "The company weeded out the
      incompetent people"; "The new law weeds out the old
      inequities" [syn: {weed out}, {comb out}]
   2: smoothen and neaten with or as with a comb; "comb your hair
     before dinner"; "comb the wool" [syn: {comb}, {comb out},
     {disentangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top