Search result for

week

(120 entries)
(0.0507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -week-, *week*
English-Thai: Longdo Dictionary
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
week[N] หนึ่งสัปดาห์, See also: ช่วงระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน, หนึ่งอาทิตย์
weekly[ADJ] ทุกสัปดาห์, See also: รายสัปดาห์
weekly[ADV] ทุกสัปดาห์, See also: รายสัปดาห์
weekday[N] วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์, See also: วันธรรมดา, Syn. working day
weekday[ADJ] เกี่ยวกับวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
weekend[N] วันสุดสัปดาห์, See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์
weekend[ADJ] เกี่ยวกับวันสุดสัปดาห์, See also: เกี่ยวกับวันสุดท้ายของสัปดาห์, ปลายสัปดาห์
weekend[VI] ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์, See also: ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์
weekdays[ADV] ทุกๆ วันธรรมดา, See also: เกือบทุกวันธรรมดา
weekends[ADV] ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
week(วีค) n. สัปดาห์,อาทิตย์ adv. เป็นเวลา7วันก่อนหรือหลังวันที่กำหนดให้
weekday(วีค'เด) n.,adj. วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันอาทิตย์,
weekdays(วีค'เดซ) adv. ทุกวันของสัปดาห์ (ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือยกเว้นวันอาทิตย์)
weekend(วีค'เอนดฺ) n. วันสุดสัปดาห์ vi. ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์
weekender(วีค'เอนเดอะ) n. ผู้ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์,แขกวันสุดสัปดาห์,
weekends(วีค'เอนดซ) adv. ทุกวันสุดสัปดาห์,ระหว่างวันสุดสัปดาห์
weekly(วีค'ลี) adj.,adv. ต่อสัปดาห์ n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นรายสัปดาห์
biweekly(ไบวีค'ลี่) adj.,adv.,ทุกสองอาทิตย์,อาทิตย์ละสองครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 2 อาทิตย์
yesterweek(เยส'เทอวีค) n.,adv. เมื่อสัปดาห์ก่อน, Syn. last week,during last week

English-Thai: Nontri Dictionary
week(n) สัปดาห์,อาทิตย์
weekday(n) ทุกวันในสัปดาห์นอกจากวันอาทิตย์
weekend(n) ปลายสัปดาห์,วันสุดสัปดาห์
weekly(adj) รายสัปดาห์,สุดสัปดาห์,ต่อสัปดาห์,ทุกสัปดาห์
weekly(n) หนังสือรายสัปดาห์
biweekly(adj) สัปดาห์ละสองครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
week tenancyการเช่าเป็นรายสัปดาห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weekly premium increaseเบี้ยประกันภัยเพิ่มรายสัปดาห์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weekly premium insuranceมีความหมายเหมือนกับ industrial insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A week?1 อาทิตย์? Episode #1.15 (2010)
Not a word in a week, though I can't seem to escape her.ไม่ได้คุยสักคำมาอาทิตย์นึงแล้ว แต่ฉันก็ไม่ได้หนีเธอหรอกนะ New Haven Can Wait (2008)
This weekend concludes college visits.อาทิตย์นี้ คนที่ตัดสินใจในการเข้ามหาลัยจะมา New Haven Can Wait (2008)
Looks like we'll be spending the weekend togetherดูเหมือนว่าเรากำลังจะใช้เวลาในสุดสัปดาห์นี้ด้วยกันนะ New Haven Can Wait (2008)
I heard he's on campus this weekend.ฉันได้ยินว่าอาทิตย์นี้เค้าจะมาที่นี่ล่ะ. New Haven Can Wait (2008)
Champion of the legendary lost weekend.แชมป์ของบุคคลที่ใช้สุดสัปดาห์ได้เหลวแหลกทีสุด New Haven Can Wait (2008)
Before the weekend's out,ก่อนสิ้นอาทิตย์นี้ New Haven Can Wait (2008)
A weekend curfew of 1:00 a.M. Is that eastern or pacific?วันเสาร์อาทิตย์ ห้ามกลับบ้านหลังตี 1 Chuck in Real Life (2008)
Housekeeper has the week off, so...คนทำความสะอาดลาหยุดหนะ เลย Chuck in Real Life (2008)
Don't forget that, uh, weekend with sarkozyอย่าลืมตอนที่ไป weekend กับ Sakozy ด้วยนะ Chuck in Real Life (2008)
Uh, no, no. But we haven't talked much this week, so...- เออ ไม่ ไม่เลยนะ เราไม่ได้คุยอะไรกันมากเลยอาทิตย์นี้ There Might be Blood (2008)
You haven't spoken two words to me all week.คุณไม่พูดกับฉันเลยทั้งอาทิตย์ There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weekWith so many people absent this week, we weren't able to complete the project.
weekThis is the same purse that I lost a week ago.
weekMy sister takes piano lessons twice a week.
weekHe has been busy this week.
weekI'll expect you next week.
weekWe used to go skating every weekend.
weekHow many times a week do you go shopping at a supermarket?
weekMy watch loses three minutes a week.
weekLet's resume reading where we left off last week.
weekWhat days of the week does it take place?
weekI had my licence renewed a week ago.
weekHe advanced me a week's wages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านพักตากอากาศ[N] weekend house
ประจำสัปดาห์[ADJ] weekly, Syn. ประจำอาทิตย์, Example: ขอให้ทุกท่านติดตามเพลงเด่นประจำสัปดาห์นี้ให้ดี, Thai definition: ทีมีขึ้นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกๆ อาทิตย์
สัปดาห์[N] week
รายสัปดาห์[ADJ] weekly, Example: พอท่านจันทร์เสด็จกลับเมืองไทยแล้ว พระบิดาของท่านก็เริ่มออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์, Thai definition: สัปดาห์ละครั้ง
สุดสัปดาห์[N] weekend, Example: พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งนี้จะมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 7,000 คนในช่วงสุดสัปดาห์
หนังสือรายสัปดาห์[N] weekly, Example: นิตยสารที่เป็นหนังสือรายสัปดาห์มีจำนวนไม่มากนักบนแผงหนังสือ
สัปดาห์[N] week, Syn. อาทิตย์, Example: การคำนวณเหล่านี้บางครั้งอาจกินเวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์, Count unit: สัปดาห์, Thai definition: ระยะเวลา 7 วัน โดยปกติเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์, Notes: (สันสกฤต)
มิงโค[N] week, Thai definition: รอบ 7 วัน, หนึ่งสัปดาห์, Notes: (ชวา)
มิงโค[N] week, Thai definition: รอบ 7 วัน, หนึ่งสัปดาห์, Notes: (ชวา)
อาทิตย์[N] week, Syn. สัปดาห์, Example: บริษัทจัดให้มีการสอนสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานอาทิตย์ละครั้ง, Thai definition: รอบ 7 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: week   FR: semaine [f]
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week   FR: la semaine précédente
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
อาทิตย์ที่แล้ว[n. exp.] (āthit thīlaēo) EN: last week   FR: la semaine dernière
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk-ākāt) EN: weekend house   FR: résidence secondaire [f]
จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์[v. exp.] (jøng lūang-nā neung āthit) EN: book a week in advance   FR: réserver une semaine à l'avance
ค่าจ้างรายสัปดาห์[n. exp.] (khājāng rāisapdā ) EN: weekly wage   FR: salaire hebdomadaire [m]
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว[X] (meūa sapdā thīlaēo) EN: last week   FR: la semaine dernière ; la semaine passée
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[n. exp.] (nangseūphim rāisapdā ) EN: weekly newspaper   FR: hebdomadaire [m] ; presse hebdomadaire [f]
หนังสือรายสัปดาห์[n. exp.] (nangseū rāisapdā ) EN: weekly ; weekly magazine   FR: hebdomadaire [m] ; magazine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEEK    W IY1 K
WEEKS    W IY1 K S
WEEKES    W IY1 K S
WEEKLY    W IY1 K L IY0
WEEKS'    W IY1 K S
WEEK'S    W IY1 K S
WEEKEND    W IY1 K EH2 N D
WEEKEND    W IY1 K IH2 N D
WEEKDAY    W IY1 K D EY2
WEEKLEY    W IY1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
week    (n) (w ii1 k)
weeks    (n) (w ii1 k s)
weekly    (n) (w ii1 k l ii)
weekday    (n) (w ii1 k d ei)
weekend    (v) (w ii1 k e1 n d)
weekdays    (n) (w ii1 k d ei z)
weekends    (v) (w ii1 k e1 n d z)
weeklies    (n) (w ii1 k l i z)
weekended    (v) (w ii1 k e1 n d i d)
weekender    (n) (w ii1 k e1 n d @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しゅう, shuu] Thai: สัปดาห์ English: week

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonntagsausflügler {m}week ender [Add to Longdo]
Woche {f} | Wochen {pl} | zweimal die Woche | in der Woche; unter der Wocheweek | weeks | twice a week | during the week [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
また来週;又来週[またらいしゅう, mataraishuu] (exp) See you next week [Add to Longdo]
ウィーク(P);ウイーク[, ui-ku (P); ui-ku] (n) (1) week; (2) weak; (P) [Add to Longdo]
ウィークエンド(P);ウイークエンド(P)[, ui-kuendo (P); ui-kuendo (P)] (n) weekend; (P) [Add to Longdo]
ウィークエンドハウス[, ui-kuendohausu] (n) weekend house [Add to Longdo]
ウィークデー;ウイークデー;ウィークデイ;ウイークデイ[, ui-kude-; ui-kude-; ui-kudei ; ui-kudei] (n) weekday [Add to Longdo]
ウィークリー(P);ウイークリー;ウィークリ[, ui-kuri-(P); ui-kuri-; ui-kuri] (n,adv) weekly; (P) [Add to Longdo]
ウィークリーマンション[, ui-kuri-manshon] (n) small apartment rented by the week (wasei [Add to Longdo]
ウイークエンドカーペンター[, ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周会[zhōu huì, ㄓㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] weekly meeting; weekly assembly [Add to Longdo]
平常日[píng cháng rì, ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄖˋ, ] weekday [Add to Longdo]
星期[xīng qī, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, ] week [Add to Longdo]
礼拜[lǐ bài, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, / ] week; religious service; worship [Add to Longdo]
周刊[zhōu kān, ㄓㄡ ㄎㄢ, / ] weekly publication; weekly [Add to Longdo]
周末[zhōu mò, ㄓㄡ ㄇㄛˋ, / ] weekend [Add to Longdo]
双休日[shuāng xiū rì, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, / ] week with two rest days [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅう, shuu] week [Add to Longdo]
同曜日[どうようび, douyoubi] same day (of the week) [Add to Longdo]
暦週[れきしゅう, rekishuu] calendar week [Add to Longdo]
ピーシーウィーク[ぴーしーういーく, pi-shi-ui-ku] PCWEEK [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Week \Week\, n. [OE. weke, wike, woke, wuke AS. weocu, wicu,
   wucu; akin to OS. wika, OFries. wike, D. week, G. woche, OHG.
   wohha, wehha, Icel. vika, Sw. vecka, Dan. uge, Goth. wik?,
   probably originally meaning, a succession or change, and akin
   to G. wechsel change, L. vicis turn, alternation, and E.
   weak. Cf. {Weak}.]
   A period of seven days, usually that reckoned from one
   Sabbath or Sunday to the next.
   [1913 Webster]
 
      I fast twice in the week.        --Luke xviii.
                          12.
   [1913 Webster]
 
   Note: Although it [the week] did not enter into the calendar
      of the Greeks, and was not introduced at Rome till
      after the reign of Theodesius, it has been employed
      from time immemorial in almost all Eastern countries.
      --Encyc. Brit.
      [1913 Webster]
 
   {Feast of Weeks}. See {Pentecost}, 1.
 
   {Prophetic week}, a week of years, or seven years. --Dan. ix.
    24.
 
   {Week day}. See under {Day}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 week
   n 1: any period of seven consecutive days; "it rained for a
      week" [syn: {week}, {hebdomad}]
   2: hours or days of work in a calendar week; "they worked a
     40-hour week" [syn: {workweek}, {week}]
   3: a period of seven consecutive days starting on Sunday [syn:
     {week}, {calendar week}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 week [wek]
   soft
   week
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top