ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่ำไห้

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่ำไห้-, *ร่ำไห้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ำไห้[V] cry, See also: weep and wail incessantly, Example: สองพี่น้องกอดกันร่ำไห้กระทั่งเข้าคืนดึกดื่น, Thai definition: ร้องไห้รำพันไม่หยุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่ำไห้ก. ร้องไห้เป็นเวลานาน, ร้องไห้ไม่หยุดหย่อน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน The Great Dictator (1940)
Wherever people cry out for justice.ที่ที่ผู้คนร่ำไห้หาความยุติธรรม Blazing Saddles (1974)
Please don't cryโปรดอย่าร่ำไห้ The Bodyguard (1992)
And Hindley, whose sorrow was of the kind that could not weep or pray without her life, lost all interest in his own.และฮินด์ลีย์ ผู้ซึ่งเต็มไป ด้วยความเศร้า ชนิดที่ไม่อาจร่ำไห้หรือสวดมนต์ได้ เมื่อปราศจากหล่อน ก็หมดสิ้นความสนใจในชีวิตตนเอง Wuthering Heights (1992)
- [ Siren Wailing ln Distance ] - [ Dog Barking ]- [ไซเรนร่ำไห้ ln ระยะทาง] - [สุนัขเห่า] Pulp Fiction (1994)
(Sirens wail)(ไซเรนร่ำไห้The Shawshank Redemption (1994)
You're upset, you're confused, it's tearing you up inside!คุณเสียใจ สับสน ร่ำไห้อยู่ข้างใน! Wicker Park (2004)
-Oh, God. -Weep not for the demon.โอ พระเจ้า การร่ำไห้ มิใช่สำหรับปีศาจ Silent Hill (2006)
Now, none of us knows how much time we have left, so we can't waste it sitting around grieving about things we can't change.พวกเราไม่รู้ว่า เหลือเวลาชีวิตอีกนานแค่ไหน.. ไม่เสียเวลาเปลืองเปล่า รำพันร่ำไห้ไปกับเรื่องที่เราแก้ไขไม่ได้ Flyboys (2006)
A day will come when they will weep and pray for your souls.วันนั้นจะมาถึง เมื่อเราได้รับการร่ำไห้ และสวดมนต์ภาวนาให้ดวงวิญญาณของเรา Letters from Iwo Jima (2006)
Crying. People said that,uh,ร่ำไห้ Self Made Man (2008)
I kept wiping them but they wouldn't stopข้าพยายามปลอบโยน แต่เขาก็ยังคงร่ำไห้อยู่มิวาย Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่ำไห้[v.] (ramhai) EN: cry ; weep and wail incessantly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cry[VI] ร้องไห้, See also: ร่ำไห้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sob(ชอบ) vi.,vt.,n. (การ) ร้องไห้สะอึกสะอื้น,ร่ำไห้,สะอื้น,ทำเสียงสะอื้น,เสียงสะอึกสะอื้น,เสียงร่ำไห้, Syn. cry,weep,keen,wail
wail(เวล) vi. vt.,n. (การ,เสียง) คร่ำครวญ,ร้องคร่ำครวญ,ร่ำไห้,ร้องโหยหวน, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน,ร้องสะอึกสะอื้น, See also: wailer n. wailingly adv., Syn. mourn,grieve,cry
weep(วีพ) {wept,wept,weeping,weeps} vi. vt.,n. (การ) ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตา,หยด,รั่ว, (หนอง) ไหล,ซึมออก, Syn. sob,cry,wail,bawl
weeping(วี'พิง) adj. ร่ำไห้,ไหลซึม,มีฝนตก, See also: weepingly adv., Syn. sobbing

English-Thai: Nontri Dictionary
bewail(vt) โศกเศร้า,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
cry(vi) ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตา
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
sob(vi) สะอื้น,ร้องไห้,ร่ำไห้
wail(n) การครวญคราง,การโอดครวญ,การร่ำไห้
wail(vi) ครวญคราง,โอดครวญ,ร่ำไห้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top