Search result for

sob

(117 entries)
(0.3693 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sob-, *sob*
English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sob[VI] สะอื้นสะอื้น, See also: ส่งเสียงร้องไห้, คร่ำครวญ, Syn. cry, weep, lament
sob[N] เสียงสะอื้น, See also: การสะอึกสะอื้น, การร้องไห้คร่ำครวญ, Syn. weeping
sober[ADJ] ไม่เมา (ยาหรือเหล้า), Syn. abstinent, moderate, Ant. intemperate
sober[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, เยือกเย็น, สุขุม, Syn. serious, solemn, Ant. frivolous
sob to[PHRV] สะอึกสะอื้นกับ, See also: คร่ำครวญกับ
sob out[PHRV] เล่าอย่างสะอึกสะอื้น
sober up[PHRV] เลิกดื่ม, See also: หยุดดื่ม
sobriety[N] การงดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์หรือยา, Syn. abstention, temperance
sob story[SL] เรื่องเศร้าเคล้าน้ำตา
sobriquet[N] ชื่อเล่น, See also: ฉายา, นิคเนม, Syn. nickname, alias, epithet, name

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sob(ชอบ) vi.,vt.,n. (การ) ร้องไห้สะอึกสะอื้น,ร่ำไห้,สะอื้น,ทำเสียงสะอื้น,เสียงสะอึกสะอื้น,เสียงร่ำไห้, Syn. cry,weep,keen,wail
sobbingly(ซอบ'บิงลี่) adv. อย่างสะอึกสะอื้น
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ,สุขุม,สงบเสงี่ยม,เยือกเย็น,มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint
sobriquet(โซ'บระเค) n. ชื่อเล่น,ฉายา,ฉายานาม,นามแฝง,สมญานาม pl. sobriquets, Syn. soubriquet, See also: sobriquetical adj.
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง
disobey(ดิสอะเบ') vt.,vi. ไม่เชื่อฟัง
disoblige(ดิสอะไบลจ') vt. ไม่สนองความต้องการของ,ผิดใจ,ทำให้ไม่สะดวก., See also: disobligingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
sob(vi) สะอื้น,ร้องไห้,ร่ำไห้
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soboliferous; caespitose; cespitose; tuftedเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sober (adj ) สร่างเมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)
Then we'll worry about making you sober.ดังนั้นเรากังวลที่จะทำให้คุณมีสติ Birthmarks (2008)
SOBBING AND GASPINGSOBBING AND GASPING Episode #1.5 (2008)
SOBBING Kel. Kel! Kelly, look at me.Kelly มองฉันซิ Episode #1.5 (2008)
I drink it to sobering up this morning, as my stomach wasn't feeling too well.ผมดื่มเพื่อให้หายาเมาในตอนเช้า และให้ท้องผมรู้สึกสบายขึ้น Beethoven Virus (2008)
Let's talk again after you're sober.เอาไว้คุยกันที่หลังตอนที่ไม่เมาดีกว่าครับ Beethoven Virus (2008)
If you must know, we have a long standing agreement never to go to bed sober.ถ้าอยากจะรู้ล่ะก็ เรามี สัญญากันมานานแล้วว่า ไม่เมาไม่หลับ ถูกต้องมั้ยที่รัก? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
There is no sob story. Not really.ไม่มีนิยายน้ำเน่า ไม่มีจริงๆ Passengers (2008)
What are we going to do? (Kristen sobbing, coughing) Where are you going?คุณจะทำยังไงต่อไป คุณจะไปไหน The Strangers (2008)
You're a devious SOB.นายมันยอกย้อนจริงๆ Body of Lies (2008)
[GRUNTING AND SOBBING ][GRUNTING AND SOBBING ] 24: Redemption (2008)
(WOMAN SOBBING)Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sobThe first thing that came to my attention was the large sofa. It was covered in sober coloured leather, the seat and the back both looked wide and comfortable.
sobThe audience sobbed throughout the climax of the movie.
sobHe led a sober life.
sobWere you sober at that time?
sobRegardless of how much he drank, he seems as sober as ever.
sobA lost child was sobbing at the police box.
sobThe poor little girl did nothing but sob all day.
sobWhen I visited my friend in Nagoya, I was treated to delicious soba.
sobShe continued sobbing without looking up.
sobShe choked her utterance with sobs.
sobWhen I visited my friend in Nagano, I was treated to delicious soba.
sobI could hear her sobbing in her bedroom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะอื้น[V] sob, See also: cry, Syn. ครวญคราง, ฟูมฟาย, รำพัน, Ant. หัวเราะ, ขำ, ขำขัน
สะอื้น[V] sob, See also: cry, howl, weep, Syn. ถอนสะอื้น, สะอึกสะอื้น, Example: หล่อนสะอื้นแล้วก็ร้องไห้ราวกับหัวใจได้แตกสลายลงแล้ว, Thai definition: ถอนใจสะท้อนเป็นระยะๆ ตามปกติมักมีอาการร้องไห้ร่ำไรควบคู่กันไป เหตุเพราะเสียใจระทมใจเป็นต้น
นามสมญา[N] nickname, See also: sobriquet, alias, assumed name, Syn. สมญานาม, ฉายานาม, Ant. นามจริง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ผู้อื่นตั้งให้ด้วยความยกย่อง
กระซิก[ADV] sobbingly, Syn. กระซิกๆ, กระซี้กระซิก, Example: แม่ร้องไห้กระซิกสลับกับเสียงแผ่วเครือเจือสะอื้น, Thai definition: อาการร้องไห้ สะอื้นเบาๆ
สะอึกสะอื้น[V] sob, See also: weep, wail, mourn, Example: หล่อนร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจ, Thai definition: อาการที่ร้องไห้ร่ำไร มีเสียงชะงักเป็นห้วงๆ
สะอึกสะอื้น[V] sob, See also: weep, wail, mourn, Example: หล่อนร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจ, Thai definition: อาการที่ร้องไห้ร่ำไร มีเสียงชะงักเป็นห้วงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อเรียกสั้น ๆ[n. exp.] (cheū rīek san-san) FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนคำสั่ง[v. exp.] (fāfeūn khamsang) EN: disobey an order   
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
ไห้[v.] (hai) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail   FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
จงใจขัดคำสั่งศาล[v. exp.] (jongjai khat khamsang sān) EN: disobey a court order   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOB    S AA1 B
SOBS    S AA1 B Z
SOBEL    S OW1 B AH0 L
SOBEK    S OW1 B IH0 K
SOBEY    S OW1 B IY0
SOBOL    S OW1 B AH0 L
SOBLE    S OW1 B AH0 L
SOBER    S OW1 B ER0
SOBIN    S OW1 B IH2 N
SOBON    S OW0 B AO1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sob    (v) (s o1 b)
sobs    (v) (s o1 b z)
sober    (v) (s ou1 b @ r)
sobbed    (v) (s o1 b d)
sobers    (v) (s ou1 b @ z)
sobbing    (v) (s o1 b i ng)
sobered    (v) (s ou1 b @ d)
soberly    (a) (s ou1 b @ l ii)
sobering    (v) (s ou1 b @ r i ng)
sobriety    (n) (s @1 b r ai1 @ t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sobald; sowie {adv}as soon as [Add to Longdo]
sobald als möglichas soon as possible [Add to Longdo]
Sobald die Umstände es erlauben ...As soon as (the) circumstances shall permit (allow) ... [Add to Longdo]
Sobald ich sie sah ...The instant I saw her ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
くっすん[, kussun] (n) sobbing noise [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
しくしく泣く[しくしくなく, shikushikunaku] (v5k) to sob; to weep [Add to Longdo]
しゃくり上げる[しゃくりあげる, shakuriageru] (v1) to sob convulsively; to heave with sobs [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
すすり泣く;啜り泣く;啜りなく[すすりなく, susurinaku] (v5k,vi) to sob [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] sobbing; sound of bell [Add to Longdo]
呜咽[wū yè, ㄧㄝˋ, / ] sob; whimper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
要素別処理[ようそべつしょり, yousobetsushori] elemental [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
祖母[そぼ, sobo] Grossmutter, -Oma [Add to Longdo]
粗暴[そぼう, sobou] -wild, -roh, -rauh, heftig [Add to Longdo]
素描[そびょう, sobyou] Zeichnung, Skizze [Add to Longdo]
素朴[そぼく, soboku] einfach, kunstlos, naiv [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sob \Sob\ (s[o^]b), v. t. [See {Sop}.]
   To soak. [Obs.] --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sob \Sob\, v. i. [imp. & p. p. {Sobbed} (s[o^]bd); p. pr. & vb.
   n. {Sobbing}.] [OE. sobben; akin to AS. se['o]fian,
   si['o]fian, to complain, bewail, se['o]fung, si['o]fung,
   sobbing, lamentation; cf. OHG. s[=u]ft[=o]n, s[=u]ftj[=o]n,
   to sigh, MHG. siuften, siufzen, G. seufzen, MHG. s[=u]ft a
   sigh, properly, a drawing in of breath, from s[=u]fen to
   drink, OHG. s[=u]fan. Cf. {Sup}.]
   To sigh with a sudden heaving of the breast, or with a kind
   of convulsive motion; to sigh with tears, and with a
   convulsive drawing in of the breath.
   [1913 Webster]
 
      Sobbing is the same thing [as sighing], stronger.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      She sighed, she sobbed, and, furious with despair.
      She rent her garments, and she tore her hair. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sob \Sob\, n.
   1. The act of sobbing; a convulsive sigh, or inspiration of
    the breath, as in sorrow.
    [1913 Webster]
 
       Break, heart, or choke with sobs my hated breath.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Any sorrowful cry or sound.
    [1913 Webster]
 
       The tremulous sob of the complaining owl.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 SOB
   n 1: a dyspneic condition [syn: {shortness of breath}, {SOB},
      {breathlessness}]
   2: insulting terms of address for people who are stupid or
     irritating or ridiculous [syn: {asshole}, {bastard},
     {cocksucker}, {dickhead}, {shit}, {mother fucker},
     {motherfucker}, {prick}, {whoreson}, {son of a bitch}, {SOB}]
   3: convulsive gasp made while weeping [syn: {sob}, {sobbing}]
   v 1: weep convulsively; "He was sobbing inconsolably"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SOB
     Start Of Block
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 sob
   below; beneath; under; underneath
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top