Search result for

จิ๋ว

(41 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิ๋ว-, *จิ๋ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิ๋ว[ADJ] midget, See also: miniature, very small, Syn. เล็กมาก, กระจิริด, กระจ้อยร่อย, เล็กกระจิดริด, Ant. ใหญ่, โต, ใหญ่โต, มโหฬาร, Example: ไมโครฟิลม์เป็นฟิล์มที่มีขนาดจิ๋วมากๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิ๋วว. เล็กมาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Puny!จิ๋วDragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
The buttons were so small!ปุ่มมันเล็กกระจิ๋วหลิว! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I used to use this little gun when I was a prostitute.ฉันเคยใช้ปืนจิ๋วนี่ตอนที่เป็นโสเภณี Pineapple Express (2008)
Nanomites, perfect little soldiers originally developed to isolate and kill cancer cells.นาโนไมต์ ทหารจิ๋วแต่แจ๋ว เดิมทีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อคัดแยกฆ่าเซลล์มะเร็ง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
With this baby, we'll never be lost!มีเจ้าจิ๋วนี่ ไม่ต้องกลัวหลงทางฮะ Up (2009)
CHLOE: Tony's UMPC device is damaged everywhere I look.คอมพ์ขนาดจิ๋วของโทนี่ ถุกทำลายทุกส่วนเลย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Looks like I can reconstruct the memory state of the UMPC at the time it was damaged.ดูเหมือนว่าฉันจำลองสถานะ ความจำของเครื่องคอมพ์จิ๋วนี้- ขณะที่มันถูกทำลายได้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
They pass through ordinary matter almost undisturbed.มวลขนาดจิ๋ว ไม่มีประจุไฟฟ้า ทะลุสะสารในอวกาศได้ โดยไม่ส่งผลอะไร 2012 (2009)
A COUSIN VISITING FROM A NEARBY TOWN. IS THERE ANY CROSSOVER BETWEEN THE VICTIMS AND THE 2 TOWNS, GARCIA?มันเป็นเมืองเล็กกระจิ๋วหลิว มันก็เลยโยงกันได้หมด เอ่อ... House on Fire (2009)
He's turned into some kind of nano-mechanical organism.สิ่งชีวิตจักรกลจิ๋วระดับนาโนไง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Time to get small.งานนี้จิ๋วได้อีก Ben 10: Alien Swarm (2009)
They're like humans, but miniature.พวกนี้เหมือนมนุษย์ แต่รุ่นจิ๋ว Frenzy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee   FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diminutive[ADJ] เล็กมาก, See also: จิ๋ว, กระจิริด, Syn. tiny, teeny-weeny, Ant. huge, vast, enormous
minuscule[ADJ] เล็กมาก, See also: จิ๋ว, Syn. miniscule
micro[PRF] เล็ก, See also: จิ๋ว
cle[SUF] เล็ก, See also: จิ๋ว
cule[SUF] เล็ก, See also: จิ๋ว
el[SUF] จิ๋ว, See also: เล็ก
let[SUF] จิ๋ว, See also: เล็ก
ule[SUF] จิ๋ว, See also: เล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diminutive(ดิมิน'นิทิฟว) adj. เล็ก,จิ๋ว,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แคระ. n. สิ่งที่เล็ก,คนที่มีรูปร่างเล็ก,คนแคระ. diminutiveness n. ดูdiminutive, Syn. small
exiguous(เอคซิก'กิวเอิส) adj. เล็ก,น้อย,จิ๋ว,เบาบาง., See also: exiguity n. exiguous adv., Syn. scanty
fiche(ฟีช) n. ฟิล์มจิ๋ว
haversian canalร่องจิ๋วในกระดูก เป็นทางเดินของเส้นโลหิต
microไมโครหมายถึง คำที่ใช้นำหน้าคำอื่น มีค่าเท่ากับ 1 /ล้าน เช่น microsecond หรือ ไมโครวินาที ก็เท่ากับ 1 /ล้านวินาที (10 -6) คำ "micro" นั้นแปลแต่เพียงว่า ขนาดเล็กจิ๋ว เช่น microproces sor ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า ตัวประมวลแบบจุลภาค เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า microcomputer ก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือที่บางทีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซี
micro-Pref. =เล็ก,จิ๋ว
microfilm(ไม'คระฟิล์ม) n. ฟิล์มจิ๋ว
microscopic(ไมโครสคอพ'พิค, -เคิล) adj. เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น,เล็กมาก,จิ๋ว, See also: microscopically adv., Syn. minuscule,minute,tiny
microscopical(ไมโครสคอพ'พิค, -เคิล) adj. เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น,เล็กมาก,จิ๋ว, See also: microscopically adv., Syn. minuscule,minute,tiny
minuscule(มิน'นัสคิว) adj. เล็กมาก,จิ๋ว,เล็ก. n. ตัวอักษรที่เล็กมาก., See also: minuscular adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
diminutive(adj) เล็ก,จิ๋ว,น้อย,แคระ,จุ๋มจิ๋ม
microscopic(adj) เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์,เล็กมาก,จิ๋ว
petite(adj) เล็ก,จิ๋ว,จุ๋มจิ๋ม,น่ารัก,น้อย
small(adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก
tiny(adj) เล็กน้อย,จ้อย,จิ๋ว,กระจิริด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ミニアチュア[みにあちゅあ, miniachua] จิ๋ว จำลองขนาดเล็ก

German-Thai: Longdo Dictionary
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
winzig(adj) เล็กจิ๋ว, เล็กมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top