Search result for

ween

(55 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ween-, *ween*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ween[VT] คิด (คำโบราณ), See also: เข้าใจว่า, คิดว่า, คาดคิด, Syn. believe, suppose, think
weeny[ADJ] เล็กมาก, See also: เล็กจิ๋ว, จิ๋ว, Syn. teeny, tiny, weensy
weenie[SL] ไส้กรอก
weenie[SL] อวัยวะเพศชาย (มักใช้กับเด็กและใช้ในเชิงขำขัน)
weensy[ADJ] เล็กมาก, See also: เล็กจิ๋ว, จิ๋ว, Syn. teeny, tiny, weeny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ween(วีน) vt. vi. คิด,คาดคิด,คิดว่า,เข้าใจว่า
between(บิทวีน') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน, See also: betweenness n., Syn. amidst,mid,betwixt -Conf. between each
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง,นายหน้า,ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
inbetween(อินบิทะวีน') n. สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง. -adj. ซึ่งระหว่างกลาง
overween(โอ'เวอวีน) vi. หยิ่ง,ยะโส, See also: overweener n.
tweeny(ทวีน'นี) n. หญิงคนใช้วัยรุ่นที่ช่วยทำ}

English-Thai: Nontri Dictionary
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง
between(pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง
overweening(adj) หยิ่งยโส,อวดดี,จองหอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pipe please, gentlemen, then you can go back to your little weenie roast.ขอกล้องยาเส้นด้วย.. ท่านสุภาพบุรุษ แล้วค่อยกลับไปกินไส้กรอกปิ้ง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
All right, ladies, who had the weenies?นั่นสุภาพสตรีที่มีใส้กรอก Rock Star (2001)
Tell you what, Vande-cramp... what if I took his beanie... and put it on my weenie?ใครบอกมึงหา ไอ่แวนแคมป์ ถ้ากูใส่หมวก แล้วกูเอาไปใส่ควยกูล่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Eloise who lived in the Plaza Hotel with her dog Weenie and her parents, who were always away and her English nanny who had eight hairpins made out of bones.เอโลอีสที่พักอยู่ในโรงแรมพลาซ่า... ...กับหมาชื่อวีนี่ย์ และพ่อแม่ที่มักจะไม่ค่อยอยู่บ้าน... และพี่เลี้ยงชาวอังกฤษของเธอกับ ที่ติดผมทำจากกระดูก 8 อัน The Brave One (2007)
Yes sir. We should've brought weenies.ครับผม เราควรพาวีนี่ส์มาด้วย No Country for Old Men (2007)
Maybe I'll have a teensy weensy little bit of strawberry.หรืออาจจะทีนซี่วีนซี่ แถมสตรอเบอรี่อีกหน่อย Snow Buddies (2008)
Well, how about, um, you know, just a teensy, weensy little Wednesday matinee?งั้นเอาเป็นว่า อืม... คุณก็รู้ แค่เรื่องเล็กน้อยมากๆเหมือนกับมาตินี่ในวันพุธ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Anyoneho can take that kind of abuse makes James Bond look like a ween.ใครก็ทนความเจ็บปวดได้ นั่นทำให้ เจมส์ บอนด์ เหมือนเป็นไส้กรอก The Bond in the Boot (2009)
Weenie?ไส้กรอก? The Bond in the Boot (2009)
A teeny, weeny bit?ไม่แม้สักนิดเดียว Goblin's Gold (2010)
Uh, we got a big fat weenie in the car.อ่า เรามียาวใหญ่อยู่ในรถ Help Us Help You (2011)
And you'll be teaching him about masturbation and, you know, all the do's and all the don'ts that have to do with the little guy's weenie.และลูกจะต้องสอนเขาช่วยตัวเองด้วยนะ แล้วก็ รู้มั้ย ต้องสอนไอ้ที่ทำได้ทำไม่ได้ กับไส้กรอกของเจ้าหนูน้อยนี่ด้วยน้า American Reunion (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
ฮอทดอก[n.] (høt-døk) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie   FR: hot dog [m]
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; hold between one's lips ; catch ; carry   FR: saisir avec la bouche
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance   
กลาง[prep.] (klāng) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid   FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางคัน[adv.] (klāngkhan) EN: in between   
แม่น้ำสาละวิน[n. prop.] (Maēnām Sālawin) EN: Salween River ; Salwine River ; Salawin River   
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat   
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEENY    W IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weeny    (j) (w ii1 n ii)
weenier    (j) (w ii1 n i@ r)
weeniest    (j) (w ii1 n i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
この内(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ween \Ween\, v. i. [OE. wenen, AS. w?nan, fr. w?n hope,
   expectation, opinion; akin to D. waan, OFries. w?n, OS. &
   OHG. w[=a]n, G. wahn delusion, Icel. v[=a]n hope,
   expectation, Goth. w?ns, and D. wanen to fancy, G.
   w[aum]hnen, Icel. v[=a]na to hope, Goth. w?njan, and perhaps
   to E. winsome, wish.]
   To think; to imagine; to fancy. [Obs. or Poetic] --Spenser.
   Milton.
   [1913 Webster]
 
      I have lost more than thou wenest.    --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      For well I ween,
      Never before in the bowers of light
      Had the form of an earthly fay been seen. --J. R.
                          Drake.
   [1913 Webster]
 
      Though never a dream the roses sent
      Of science or love's compliment,
      I ween they smelt as sweet.       --Mrs.
                          Browning.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top