ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weekly

W IY1 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weekly-, *weekly*, week
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weekly(adj) ทุกสัปดาห์, See also: รายสัปดาห์
weekly(adv) ทุกสัปดาห์, See also: รายสัปดาห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weekly(วีค'ลี) adj., adv. ต่อสัปดาห์ n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นรายสัปดาห์
biweekly(ไบวีค'ลี่) adj., adv., ทุกสองอาทิตย์, อาทิตย์ละสองครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 2 อาทิตย์

English-Thai: Nontri Dictionary
weekly(adj) รายสัปดาห์, สุดสัปดาห์, ต่อสัปดาห์, ทุกสัปดาห์
weekly(n) หนังสือรายสัปดาห์
biweekly(adj) สัปดาห์ละสองครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weekly premium increaseเบี้ยประกันภัยเพิ่มรายสัปดาห์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weekly premium insuranceมีความหมายเหมือนกับ industrial insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, Rhett, how many times have I told you to wash up after weekly cross-burning?ฉันบอกกี่ครั้งให้อาบน้ำ... หลังถูกย่างสด Blazing Saddles (1974)
The pilot for a weekly series called Open Audition.เป็นตัวอย่างรายการประจำชื่อ "การคัดเลือกแบบเปิด" Punchline (1988)
Telephone. computer.... ..fax machine. 52 weekly paychecks and 48 airline flight coupons.เค้าใส่มันในซองปิดผนึก มอบให้สมาชิกด้วยตัวเอง Fight Club (1999)
I see we're making our visits a weekly ritual.ฉันเห็นว่าเราพบกัน ทุกๆอาทิตย์เลยนะ 10 Things I Hate About You (1999)
The weekly pilgrimage to Flushing...เส้นทางแสวงบุญประจำสัปดาห์ สู่ฟลัชชิ่ง Saving Face (2004)
I have to give Lincoln a weekly checkup now.ฉันต้องไปตรวจร่างกายประจำสัปดาห์ให้ลินคอล์น Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
- Weekly World News. - World...- เวิล์ด.. Bloodlust (2006)
- Weekly world.- ผมเป็นเด็กใหม่นะครับ Bloodlust (2006)
You know, I read in the Farmer's Weekly that more than 1600 farmers have been murdered in 8000 farm attacks.ฉันอ่านเจอในฟาร์มเมอร์ส วี๊คลี่ย์ว่า มีชาวไร่มากกว่า 1600 คนถูกฆ่า ในการปล้นไร่ 8 พันครั้ง Faith Like Potatoes (2006)
I'm in this weekly gamein this, uh, corner in queens.I'm in this weekly gamein this, uh, corner in queens. Bad News Blair (2007)
Teen Weekly Sung-min, the pretty boyTeen Weekly หนุ่มน่ารัก ซองมิน Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Only during the weekly visits from his mother does he show brief glimpses of the boy he once may have been.ครั้งเดียวในทุกสัปดาห์แม่เขาจะมาเยี่ยม ที่ซึ่งเขาจะแสดงความเป็นเด็กออกมา เขาแสดงให้เห็นแค่ครั้งเดียว Halloween (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weeklyHere are one weekly magazines.
weeklyHe sat reading a weekly magazine.
weeklyHe was convinced that he could make a success of the weekly magazine in the long run.
weeklyHis weekly wages are $20.
weeklyI bought a weekly magazine.
weeklyIs there a weekly rate?
weeklyMr Miura brought an action of libel against a weekly magazine.
weeklyThe boy sat there reading a weekly magazine.
weeklyThe weekly appears on Thursday.
weeklyThis weekly comes out once a week.
weeklyTom bought a weekly magazine at the station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำสัปดาห์(adj) weekly, Syn. ประจำอาทิตย์, Example: ขอให้ทุกท่านติดตามเพลงเด่นประจำสัปดาห์นี้ให้ดี, Thai Definition: ทีมีขึ้นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกๆ อาทิตย์
รายสัปดาห์(adj) weekly, Example: พอท่านจันทร์เสด็จกลับเมืองไทยแล้ว พระบิดาของท่านก็เริ่มออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์, Thai Definition: สัปดาห์ละครั้ง
หนังสือรายสัปดาห์(n) weekly, Example: นิตยสารที่เป็นหนังสือรายสัปดาห์มีจำนวนไม่มากนักบนแผงหนังสือ
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์(n) weekly newspaper

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าจ้างรายสัปดาห์[khājāng rāisapdā] (n, exp) EN: weekly wage  FR: salaire hebdomadaire [ m ]
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[nangseūphim rāisapdā] (n, exp) EN: weekly newspaper  FR: hebdomadaire [ m ] ; presse hebdomadaire [ f ]
หนังสือรายสัปดาห์[nangseū rāisapdā] (n, exp) EN: weekly ; weekly magazine  FR: hebdomadaire [ m ] ; magazine [ m ]
ประจำสัปดาห์[prajam sapdā] (x) EN: weekly  FR: hebdomadaire
รายสัปดาห์[rāisapdā] (adj) EN: weekly  FR: hebdomadaire
ตลาดนัด[talāt nat] (n, exp) EN: weekly market ; market fair ; weekend market ; free market ; occasional market ; morning market ; Sunday market  FR: marché hebdomadaire [ m ] ; foire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WEEKLY W IY1 K L IY0
WEEKLY'S W IY1 K L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weekly (n) wˈiːkliː (w ii1 k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周刊[zhōu kān, ㄓㄡ ㄎㄢ, / ] weekly publication; weekly, #7,604 [Add to Longdo]
周会[zhōu huì, ㄓㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] weekly meeting; weekly assembly, #244,015 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wochenblatt { n } | Wochenblätter { pl }weekly paper | weekly papers [Add to Longdo]
Wochenkarte { f }weekly season ticket [Add to Longdo]
Wochenlohn { m } | Wochenlöhne { pl }weekly pay; weekly wages { pl } | weekly pays [Add to Longdo]
Wochenmarkt { m }weekly market [Add to Longdo]
Wochenschau { f }weekly newsreel [Add to Longdo]
Wochenzeitung { f } | Wochenzeitungen { pl }weekly newspaper | weekly newspapers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィークリー(P);ウイークリー;ウィークリ[ui-kuri-(P); ui-kuri-; ui-kuri] (n, adv) weekly; (P) [Add to Longdo]
極め;決め[ぎめ, gime] (n, n-suf) (uk) (See 月極め, 日極め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.) [Add to Longdo]
時間割(P);時間割り(P)[じかんわり, jikanwari] (n) timetable (esp. a weekly school timetable); schedule; (P) [Add to Longdo]
写真週刊誌[しゃしんしゅうかんし, shashinshuukanshi] (n) weekly pictorial magazine [Add to Longdo]
週案[しゅうあん, shuuan] (n) weekly ideas; weekly thoughts; ideas brought forth at the conclusion of a week [Add to Longdo]
週刊[しゅうかん, shuukan] (n) published weekly; (P) [Add to Longdo]
週刊雑誌[しゅうかんざっし, shuukanzasshi] (n) (See 週刊誌) weekly magazine [Add to Longdo]
週刊紙[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 日刊紙) weekly newspaper [Add to Longdo]
週刊誌[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 週刊雑誌) weekly publication; weekly magazine; (P) [Add to Longdo]
週間[しゅうかん, shuukan] (n) week; weekly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weekly \Week"ly\, a.
   1. Of or pertaining to a week, or week days; as, weekly
    labor.
    [1913 Webster]
 
   2. Coming, happening, or done once a week; hebdomadary; as, a
    weekly payment; a weekly gazette.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weekly \Week"ly\, n.; pl. {Weeklies}.
   A publication issued once in seven days, or appearing once a
   week.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weekly \Week"ly\, adv.
   Once a week; by hebdomadal periods; as, each performs service
   weekly.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cyclic \Cyc"lic\ (s?k"l?k or s?"kl?k), Cyclical \Cyc"lic*al\
   (s?k"l?-kal), a. [Cf. F. cycluque, Gr. kykliko`s, fr. ky`klos
   See {Cycle}.]
   1. Of or pertaining to a cycle or circle; moving in cycles;
    as, cyclical time. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chemistry) Having atoms bonded to form a ring structure.
    Opposite of {acyclic}.
 
   Note: Used most commonly in respect to organic compounds.
 
   Note: [Narrower terms: {bicyclic}; {heterocyclic};
      {homocyclic, isocyclic}]
 
   Syn: closed-chain, closed-ring.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Recurring in cycles[2]; having a pattern that repeats at
    approximately equal intervals; periodic. Opposite of
    {noncyclic}.
 
   Note: [Narrower terms: {alternate(prenominal),
      alternating(prenominal)}; {alternate(prenominal), every
      other(prenominal), every second(prenominal)};
      {alternating(prenominal), oscillating(prenominal)};
      {biyearly}; {circadian exhibiting 24-hour
      periodicity)}; {circular}; {daily, diurnal};
      {fortnightly, biweekly}; {hourly}; {midweek,
      midweekly}; {seasonal}; {semestral, semestrial};
      {semiannual, biannual, biyearly}; {semiweekly,
      biweekly}; {weekly}; {annual, yearly}; {biennial};
      {bimonthly, bimestrial}; {half-hourly}; {half-yearly};
      {monthly}; {tertian, alternate(prenominal)};
      {triennial}]
      [WordNet 1.5]
 
   4. Marked by repeated cycles[2].
    [WordNet 1.5]
 
   {Cyclic chorus}, the chorus which performed the songs and
    dances of the dithyrambic odes at Athens, dancing round
    the altar of Bacchus in a circle.
 
   {Cyclic poets}, certain epic poets who followed Homer, and
    wrote merely on the Trojan war and its heroes; -- so
    called because keeping within the circle of a single
    subject. Also, any series or coterie of poets writing on
    one subject. --Milman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weekly
   adv 1: without missing a week; "she visited her aunt weekly"
       [syn: {hebdomadally}, {weekly}, {every week}, {each
       week}]
   adj 1: of or occurring every seven days; "a weekly visit";
       "weekly paper" [syn: {weekly}, {hebdomadal},
       {hebdomadary}]
   n 1: a periodical that is published every week (or 52 issues per
      year)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top