Search result for

weekly

(68 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weekly-, *weekly*, week
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weekly[ADJ] ทุกสัปดาห์, See also: รายสัปดาห์
weekly[ADV] ทุกสัปดาห์, See also: รายสัปดาห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weekly(วีค'ลี) adj.,adv. ต่อสัปดาห์ n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นรายสัปดาห์
biweekly(ไบวีค'ลี่) adj.,adv.,ทุกสองอาทิตย์,อาทิตย์ละสองครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 2 อาทิตย์

English-Thai: Nontri Dictionary
weekly(adj) รายสัปดาห์,สุดสัปดาห์,ต่อสัปดาห์,ทุกสัปดาห์
weekly(n) หนังสือรายสัปดาห์
biweekly(adj) สัปดาห์ละสองครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weekly premium increaseเบี้ยประกันภัยเพิ่มรายสัปดาห์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weekly premium insuranceมีความหมายเหมือนกับ industrial insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's been making weekly cash deposits For about a year now.เธอฝากเงินสดสัปดาห์ละหน\ มาประมาณปีนึงแล้ว Adverse Events (2008)
There are weekly payouts. 50 quid here, 20 there.มีรายจ่ายสัปดาห์ละ 50 ปอนด์ที่นี่ 20 ที่นั่น The Bank Job (2008)
You don't have weekly women's magazines?คุณไม่มีนิตรยสารผู้หญิงรายสัปดาห์เหรอ Heartbreak Library (2008)
The weekly publications are at the library, sir.ไม่มีที่ห้องสมุด Heartbreak Library (2008)
4 and make it weekly.4 ต่อเดือน Made of Honor (2008)
What? It's your weekly check-in.อาทิตย์นี้ยังไม่มารายงานตนเลย The Echo (2008)
...which means that our weekly capabilities would be almost tripled, so, therefore, by the end of the summer......ซึ่งแสดงว่า เราจะมีศักยภาพต่อสัปดาห์หนึ่ง มากขึ้นถึง 3 เท่าตัว... ดังนั้น ก่อนหมดหน้าร้อนนี้... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
A bisque of some kind? Or an US Weekly?น้ำซุปข้นหรืออย่างอื่น หรือจะเป็น "วันหยุด" Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Looks like my weekly letter to the Ohio Show Choir Committee finally paid off!สงสัยจดหมายที่ฉันส่งไปให้ คณะกก.วงประสานเสียงโอไฮโอ้ จะได้ผล! Ballad (2009)
There's dad, off to his weekly poker game. [car ignition starts] And if I were the delinquent son,เหล่าพ่อบ้าน มีนัดเล่นไพ่ในสัปดาห์นี้ และ ทิ้งลูกทั้งหมดเอาไว้ที่บ้าน Blinded by the Light (2009)
I should know not to ask you a favor on your weekly comics run.ชั้นไม่น่าขอคุณ ทำอะไรให้ในช่วงที่คุณดูการ์ตูนอยู่ / คุณเอานี่ไม๊? Pilot (2009)
Gary promised his daughter some ink in Us Weekly, and I am here to make that happen.แกรี่สัญญากับลูกสาวเค้าว่าจะได้ลงUs Weekly(หนังสือกอซซิบชื่อดัง) แล้วชั้นก็มาที่นี่เพื่อให้ได้ลง Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weeklyHere are one weekly magazines.
weeklyHe sat reading a weekly magazine.
weeklyHe was convinced that he could make a success of the weekly magazine in the long run.
weeklyHis weekly wages are $20.
weeklyI bought a weekly magazine.
weeklyIs there a weekly rate?
weeklyMr Miura brought an action of libel against a weekly magazine.
weeklyThe boy sat there reading a weekly magazine.
weeklyThe weekly appears on Thursday.
weeklyThis weekly comes out once a week.
weeklyTom bought a weekly magazine at the station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำสัปดาห์[ADJ] weekly, Syn. ประจำอาทิตย์, Example: ขอให้ทุกท่านติดตามเพลงเด่นประจำสัปดาห์นี้ให้ดี, Thai definition: ทีมีขึ้นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกๆ อาทิตย์
รายสัปดาห์[ADJ] weekly, Example: พอท่านจันทร์เสด็จกลับเมืองไทยแล้ว พระบิดาของท่านก็เริ่มออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์, Thai definition: สัปดาห์ละครั้ง
หนังสือรายสัปดาห์[N] weekly, Example: นิตยสารที่เป็นหนังสือรายสัปดาห์มีจำนวนไม่มากนักบนแผงหนังสือ
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[N] weekly newspaper

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าจ้างรายสัปดาห์[n. exp.] (khājāng rāisapdā ) EN: weekly wage   FR: salaire hebdomadaire [m]
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[n. exp.] (nangseūphim rāisapdā ) EN: weekly newspaper   FR: hebdomadaire [m] ; presse hebdomadaire [f]
หนังสือรายสัปดาห์[n. exp.] (nangseū rāisapdā ) EN: weekly ; weekly magazine   FR: hebdomadaire [m] ; magazine [m]
ประจำสัปดาห์[X] (prajam sapdā) EN: weekly   FR: hebdomadaire
รายสัปดาห์[adj.] (rāisapdā ) EN: weekly   FR: hebdomadaire
ตลาดนัด[n. exp.] (talāt nat) EN: weekly market ; market fair ; weekend market ; free market ; occasional market ; morning market ; Sunday market   FR: marché hebdomadaire [m] ; foire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEEKLY    W IY1 K L IY0
WEEKLY'S    W IY1 K L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weekly    (n) (w ii1 k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wochenschau {f}weekly newsreel [Add to Longdo]
Wochenblatt {n} | Wochenblätter {pl}weekly paper | weekly papers [Add to Longdo]
Wochenkarte {f}weekly season ticket [Add to Longdo]
Wochenlohn {m} | Wochenlöhne {pl}weekly pay; weekly wages {pl} | weekly pays [Add to Longdo]
Wochenmarkt {m}weekly market [Add to Longdo]
Wochenzeitung {f} | Wochenzeitungen {pl}weekly newspaper | weekly newspapers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィークリー(P);ウイークリー;ウィークリ[, ui-kuri-(P); ui-kuri-; ui-kuri] (n,adv) weekly; (P) [Add to Longdo]
極め;決め[ぎめ, gime] (n,n-suf) (uk) (See 月極め,日極め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.) [Add to Longdo]
時間割(P);時間割り(P)[じかんわり, jikanwari] (n) timetable (esp. a weekly school timetable); schedule; (P) [Add to Longdo]
写真週刊誌[しゃしんしゅうかんし, shashinshuukanshi] (n) weekly pictorial magazine [Add to Longdo]
週案[しゅうあん, shuuan] (n) weekly ideas; weekly thoughts; ideas brought forth at the conclusion of a week [Add to Longdo]
週刊[しゅうかん, shuukan] (n) published weekly; (P) [Add to Longdo]
週刊雑誌[しゅうかんざっし, shuukanzasshi] (n) (See 週刊誌) weekly magazine [Add to Longdo]
週刊紙[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 日刊紙) weekly newspaper [Add to Longdo]
週刊誌[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 週刊雑誌) weekly publication; weekly magazine; (P) [Add to Longdo]
週間[しゅうかん, shuukan] (n) week; weekly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周会[zhōu huì, ㄓㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] weekly meeting; weekly assembly [Add to Longdo]
周刊[zhōu kān, ㄓㄡ ㄎㄢ, / ] weekly publication; weekly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weekly \Week"ly\, a.
   1. Of or pertaining to a week, or week days; as, weekly
    labor.
    [1913 Webster]
 
   2. Coming, happening, or done once a week; hebdomadary; as, a
    weekly payment; a weekly gazette.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weekly \Week"ly\, n.; pl. {Weeklies}.
   A publication issued once in seven days, or appearing once a
   week.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weekly \Week"ly\, adv.
   Once a week; by hebdomadal periods; as, each performs service
   weekly.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cyclic \Cyc"lic\ (s?k"l?k or s?"kl?k), Cyclical \Cyc"lic*al\
   (s?k"l?-kal), a. [Cf. F. cycluque, Gr. kykliko`s, fr. ky`klos
   See {Cycle}.]
   1. Of or pertaining to a cycle or circle; moving in cycles;
    as, cyclical time. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chemistry) Having atoms bonded to form a ring structure.
    Opposite of {acyclic}.
 
   Note: Used most commonly in respect to organic compounds.
 
   Note: [Narrower terms: {bicyclic}; {heterocyclic};
      {homocyclic, isocyclic}]
 
   Syn: closed-chain, closed-ring.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Recurring in cycles[2]; having a pattern that repeats at
    approximately equal intervals; periodic. Opposite of
    {noncyclic}.
 
   Note: [Narrower terms: {alternate(prenominal),
      alternating(prenominal)}; {alternate(prenominal), every
      other(prenominal), every second(prenominal)};
      {alternating(prenominal), oscillating(prenominal)};
      {biyearly}; {circadian exhibiting 24-hour
      periodicity)}; {circular}; {daily, diurnal};
      {fortnightly, biweekly}; {hourly}; {midweek,
      midweekly}; {seasonal}; {semestral, semestrial};
      {semiannual, biannual, biyearly}; {semiweekly,
      biweekly}; {weekly}; {annual, yearly}; {biennial};
      {bimonthly, bimestrial}; {half-hourly}; {half-yearly};
      {monthly}; {tertian, alternate(prenominal)};
      {triennial}]
      [WordNet 1.5]
 
   4. Marked by repeated cycles[2].
    [WordNet 1.5]
 
   {Cyclic chorus}, the chorus which performed the songs and
    dances of the dithyrambic odes at Athens, dancing round
    the altar of Bacchus in a circle.
 
   {Cyclic poets}, certain epic poets who followed Homer, and
    wrote merely on the Trojan war and its heroes; -- so
    called because keeping within the circle of a single
    subject. Also, any series or coterie of poets writing on
    one subject. --Milman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weekly
   adv 1: without missing a week; "she visited her aunt weekly"
       [syn: {hebdomadally}, {weekly}, {every week}, {each
       week}]
   adj 1: of or occurring every seven days; "a weekly visit";
       "weekly paper" [syn: {weekly}, {hebdomadal},
       {hebdomadary}]
   n 1: a periodical that is published every week (or 52 issues per
      year)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top