Search result for

สนิทสนม

(48 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนิทสนม-, *สนิทสนม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิทสนม[V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. สนิท, คุ้นเคย, ชอบพอ, ใกล้ชิด
สนิทสนม[ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. คุ้นเคย, สนิท, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางสนิทสนมกับทุกคน, Thai definition: ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เข้ากันได้ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนิทสนมก. ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เช่น สองคนนี้สนิทสนมกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก.
สนิทสนมว. แนบเนียน เช่น เขาพูดเท็จได้อย่างสนิทสนม เขาชำระแผลให้คนเป็นโรคเรื้อนได้อย่างสนิทสนมโดยไม่รังเกียจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So your mom told me how close-knit your family is.แม่เธอบอกว่าครอบครัวนี้สนิทสนมกันมาก Chuck in Real Life (2008)
Two, they have learned enough from Aisha to know she's your pal.สอง พวกมันรู้ว่านายกับไอชาสนิทสนมกัน Body of Lies (2008)
Tasha was so chummy with Cammie.ทาช่าดูสนิทสนมกับแคมมี่นะ Loyal and True (2008)
You and Lechero made friends.นายกับเลเชอโรสนิทสนมกัน Boxed In (2008)
Where I'm good, where I really excel, people I've slept with.โดยเฉพาะกับคนที่มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนม จนถึงขั้นนอนด้วย Duplicity (2009)
Where I'm good, where I really excel, people I've slept with.โดยเฉพาะกับคนที่ผมสนิทสนมกลมเกลียว ถึงขั้นนอนด้วย Duplicity (2009)
This is the problem with getting attached to someone.นี่คือปัญหาเวลาเราทำตัวสนิทสนมกับใคร Zombieland (2009)
we've been having some problems, So the theory is it creates intimacy and brings you closer.เรากำลังมีปัญหาบางอย่าง งั้นทฤษฎีสามารถสร้างความสนิทสนม และทำให้คุณใกล้ชิดกันมากขึ้น Bargaining (2009)
They look pretty cozy.พวกเขาดูสนิทสนมกันมาก Potlatch (2009)
You cozied up to him,ที่เธอมาสนิทสนมกับเขา Hello, Dexter Morgan (2009)
They look like they were pretty close.ดูเหมือนว่าพวกเขา สนิทสนมกันมาก Harbingers in a Fountain (2009)
Not sure that adds up to "pretty close."ไม่แน่ใจว่านั่นคือการนับ ว่าสนิทสนมกันมากด้วยรึเปล่า Harbingers in a Fountain (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar   FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bound[ADJ] ผูกพัน, See also: สนิทสนม
fraternize with[PHRV] เป็นมิตรกับ, See also: สนิทสนมกับ, มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
get off with[PHRV] สนิทสนมกับ, See also: มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
hang about[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: สนิทสนมกับ
hang around[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: สนิทสนมกับ
hang round[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: สนิทสนมกับ
pally[ADJ] สนิทสนมกัน, See also: ชอบพอกัน, เป็นมิตรกัน, Syn. friendly, bosom, chummy, Ant. unfriendly
thick[ADJ] สนิทสนม, See also: ใกล้ชิด, ชิด, สนิทสนม, เป็นกันเอง, Syn. close, intimate
tight[ADJ] สนิทสนม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ใกล้ชิดสนิทสนม, Syn. intimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
chum(ชัม) {chummed,chumming,chums} n. เพื่อนสนิท,เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกัน vi. อยู่ร่วมห้องเดียวกัน,สนิทสนม
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
colloquial(คะโล'เควียล) adj. เกี่ยวกับภาษาสนทนาอย่างสนิทสนมและธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับการสนทนา., See also: colloquialness n. ดูcolloquial
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy

English-Thai: Nontri Dictionary
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
closeness(n) ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความทึบ,ความอบอ้าว,ความลับ
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง
intimacy(n) ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนม English: to befriend

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top