ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

深い

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -深い-, *深い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
深い[ふかい, fukai] (adj) ลึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
深い[ふかい, fukai] (adj-i) deep; profound; thick; close; (P) [Add to Longdo]
深い愛情[ふかいあいじょう, fukaiaijou] (n) deep affection [Add to Longdo]
深い関係[ふかいかんけい, fukaikankei] (n) close connection [Add to Longdo]
深い川は静かに流れる[ふかいかわはしずかにながれる, fukaikawahashizukaninagareru] (exp) (id) still waters run deep [Add to Longdo]
深い[ふかいきり, fukaikiri] (n) thick (dense) fog [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a deep pond there ten years ago.10年前に、そこに深い池があった。
The two friends have formed a deep bond of friendship.2人の友人は深い友情のきずなをつくりだした。
Watch out for him. That guy can really hold a grudge.あいつは執念深いから気をつけた方がいいよ。
You are far from a careful driver.あなたはけっして注意深いドライバーではありませんよ。
You are fortunate to have such loving parents.あんなに愛情深いご両親がいらっしゃるなんてあなたは幸運です。
The most careful man sometimes makes mistakes.いかに注意深い人でさえもときどき過ちを犯すことがある。
The Inca were religious people.インカ人は信心深い民族だった。
Perhaps it is only in childhood that books have any deep influence on our lives.おそらく、書物がわれわれの人生に対して深い影響を及ぼすのは子供時代だけであろう。
A man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.カルロスという名の男がその老人を探してある山深い村へやってきました。
Cuzco is one of the most interesting places in the world.クスコは世界でもっとも興味深い場所のひとつである。
The snow is very deep here in our town in January.ここ私たちの街では1月は雪がとても深い
This lake is deepest at this point.この湖はここが最も深い

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is interesting.[JA] - 興味深い The Flag House (2017)
Interesting.[JA] - 興味深い The Flag House (2017)
I made my way out of the deep darkness[CN] 300)\blur2}さぁ 目を覚ませ 300)\blur2}冲破这无边的黑暗 300)\blur2}深い闇 オレは抜け出した Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
Ms. Lonas, I'd like you to prepare a home study and a deeper background investigation.[JA] ロナスさん あなたには自宅学習と より深い背景の調査を準備してください Imminent Risk (2017)
And now a split in your famous partnership with Dar Adal.[JA] そして今、君との深い絆のある ダール・アダールとの亀裂 The Return (2017)
I escaped for my life[CN] 300)\blur2}深い闇 オレは抜け出した 300)\blur2}疾风一般逃离 300)\blur2}疾風みたいに逃げ出した Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)
I began to walk through a deep dark abyss[CN] 300)\blur2}さぁ 目を覚ませ 300)\blur2}冲破这无边的黑暗 300)\blur2}深い闇 オレは抜け出した Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
I made my way out of the deep darkness[CN] 300)\blur2}さぁ 目を覚ませ 300)\blur2}冲破这无边的黑暗 300)\blur2}深い闇 オレは抜け出した Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
You were in a coma, Peter, a deep coma.[JA] おまえは深い昏睡状態だった Imminent Risk (2017)
But I'm grateful to her. We had a very interesting talk.[JA] でも彼女には感謝してます 興味深いおしゃべりをしました The Return (2017)
Very loving and affectionate.[JA] そして 愛情深い関係を 続けていくの  ()
We should give the Last Hearth and Karhold to new families, loyal families who supported us against Ramsay.[JA] ラストハースとカーホールドを新しい家に与えるべきだ ラムジーに反して私達を支援した忠義深い家に Dragonstone (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
深い[ふかい, fukai] tief [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top