Search result for

clump

(49 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clump-, *clump*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clump    [N] ก้อน (ดิน), See also: กลุ่มก้อน, Syn. lump, mass, cluster, knot, heap
clump    [N] การจับตัวเป็นกลุ่มของเซลล์
clump    [VI] จับกันเป็นกลุ่มก้อน, Syn. lump, agglutinate, mass, cluster
clump    [VT] ทำให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน, Syn. mass, cluster
clump    [VT] ปลูกไว้เป็นหมู่
clump    [VI] เดินลงส้น, See also: เดินเท้าหนัก, เดินกระแทกเท้า, เดินลงเท้า, Syn. tramp, stamp, bump
clump    [N] เสียงเดินลงส้น, See also: การเดินกระแทกเท้า
clump    [SL] ชก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clumpingการเกาะกลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ agglutination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clumpจับกลุ่ม,รวมเป็นกลุ่ม,เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ [การแพทย์]
Clump-Likeเป็นกลุ่ม [การแพทย์]
Clumpingการจับกลุ่มตกตะกอน,จับเป็นกลุ่ม,การทำให้เกิดรวมกลุ่ม,จับกันเป็นกระจุกเล็กๆทั่วไป,เป็นก้อน,รวมตัวเป็นกลุ่ม [การแพทย์]
Clumpsกลุ่ม [การแพทย์]
Clumpyจับกันเป็นก้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clumpThere are clumps of daisies here and there.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clump(คลัมพฺ) n. หมู่ต้นไม้,ก้อน,กลุ่ม v. เดินหนักและงุ่มง่าม,จับกันเป็นกลุ่มก้อน, See also: clumpy,clumpish, Syn. bunch,

English-Thai: Nontri Dictionary
clump(n) กลุ่ม,ก้อน,ทิวไม้
clump(vi) เดินงุ่มง่าม,เดินกะเผลก
clump(vt) จับกลุ่ม,จับเป็นก้อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่อม    [N] patch, See also: clump, cluster, tuft, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มาก แม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่เป็นหย่อมก็ตาม, Thai definition: หมู่เล็กๆ, กองเล็กๆ
พง    [N] thicket, See also: clump, brush, Syn. ดง, Example: ชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการเพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ
กอ    [CLAS] clump, See also: cluster, tussock, grove, tuft, Example: ซอยที่จะเลี้ยวเข้าไปจะสังเกตเห็นได้ง่ายมาก เพราะจะมีไผ่อยู่ 2 กอหน้าปากทาง, Count unit: กอ
กอ    [N] clump, See also: tussock, grove, Example: เมื่อขับรถผ่านกาญจนบุรีจะเห็นกอไผ่ขึ้นตามรายทางมากมาย, Count unit: กอ, Thai definition: กลุ่มแห่งต้นไม้ที่เกิดจากเหง้าเดียวกัน
กอหญ้า    [N] clump of grass, Example: นกที่วางไข่ตามกอหญ้า บนดินทราย หรือตามหิน ก็มักจะมีสีสันคล้ายพื้นที่บริเวณนั้นๆ เพื่อพรางตาจากศัตรู, Count unit: กอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket   FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster   FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch   FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
หย่อม[n.] (yǿm) EN: patch ; clump ; cluster ; tuft   FR: petit groupe [m] ; petit tas [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUMP    K L AH1 M P
CLUMPS    K L AH1 M P S
CLUMPY    K L AH1 M P IY0
CLUMPING    K L AH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clump    (v) (k l uh1 m p)
clumps    (v) (k l uh1 m p s)
clumped    (v) (k l uh1 m p t)
clumping    (v) (k l uh1 m p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klumpen {m}; Batzen {m} | Klumpen {pl}clump | clumps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドシンドシン;どしんどしん[, doshindoshin ; doshindoshin] (adv-to) (on-mim) walking (with heavy steps); tramping; lumbering; clumping [Add to Longdo]
ドスンドスン[, dosundosun] (adv) (on-mim) (See どしんどしん) thud thud (esp. footsteps); clump clump [Add to Longdo]
火叩き;火たたき[ひたたき, hitataki] (n) traditional Japanese fire extinguisher (bamboo pole with a clump of rope attached at the end) [Add to Longdo]
塊(P);固まり;塊まり[かたまり, katamari] (n) lump; mass; bundle; clump; clod; cluster; (P) [Add to Longdo]
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination [Add to Longdo]
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P) [Add to Longdo]
根鉢[ねばち, nebachi] (n) root clump [Add to Longdo]
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clump \Clump\ (kl[u^]mp), n. [Cf. D. klomp lump, G. klump,
   klumpen, Dan. klump, Sw. klump; perh. akin to L. globus, E.
   globe. Cf. {Club}.]
   1. An unshaped piece or mass of wood or other substance.
    [1913 Webster]
 
   2. A cluster; a group; a thicket.
    [1913 Webster]
 
       A clump of shrubby trees.       --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. The compressed clay of coal strata. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clump \Clump\, v. t.
   To arrange in a clump or clumps; to cluster; to group.
   --Blackmore.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clump \Clump\, v. i.
   To tread clumsily; to clamp. [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clump
   n 1: a grouping of a number of similar things; "a bunch of
      trees"; "a cluster of admirers" [syn: {bunch}, {clump},
      {cluster}, {clustering}]
   2: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder"
     [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}]
   3: a heavy dull sound (as made by impact of heavy objects) [syn:
     {thump}, {thumping}, {clump}, {clunk}, {thud}]
   v 1: make or move along with a sound as of a horse's hooves
      striking the ground [syn: {clop}, {clump}, {clunk},
      {plunk}]
   2: come together as in a cluster or flock; "The poets
     constellate in this town every summer" [syn: {cluster},
     {constellate}, {flock}, {clump}]
   3: walk clumsily [syn: {clump}, {clomp}]
   4: gather or cause to gather into a cluster; "She bunched her
     fingers into a fist" [syn: {bunch}, {bunch up}, {bundle},
     {cluster}, {clump}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top