ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thicken

TH IH1 K AH0 N   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thicken-, *thicken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thicken[VT] ทำให้หนาขึ้น, Syn. solidify, freeze, clot, congeal, thick, Ant. thaw, weaken
thicken[VI] หนาขึ้น, See also: หนาแน่นขึ้น, Syn. solidify, freeze, clot, congeal, thick, Ant. thaw, weaken
thickener[N] สารเพิ่มความเข้มข้นของของเหลว
thicken up[PHRV] หนาขึ้น, See also: หนาขึ้น
thickening[N] การทำให้เข้มข้นขึ้น, See also: การทำให้หนาแน่นขึ้น, Syn. coagualtion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thicken(ธิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นหนาขึ้น,ทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้นขึ้น
thickening(ธิค'คะนิง) n. การทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้น,ส่วนที่เข้มข้น,ส่วนหนา,ส่วนบวม,ตัวทำให้เข้มข้นขึ้นหรือหนา

English-Thai: Nontri Dictionary
thicken(vi) หนาแน่นขึ้น,คลุ้ง,ข้นขึ้น,ชุลมุน
thicken(vt) ทำให้หนา,ทำให้ข้น,ทำให้เข้มข้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thickener ถังทำข้น
ถังสำหรับการทำให้ตะกอนมีความเข้มข้นมากขึ้น, ดู concentrator [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had also been hung and restrained and that's where the plot thickens like bad soup.เขายังถูกแขวนและรัดด้วย และนั่นคือตอนที่เนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้น เหมือนซุปแย่ๆ The Lesson (2012)
Logan. And that's where the plot thickens like a bad pudding.โลแกน แล้วเรื่องก็เข้มข้นขึ้น The Pact (2012)
Why would you want to thicken a sauce?ทำไมนายถึงอยากให้ซอสข้นล่ะ Episode #18.3 (2012)
Cornflour, you use it to thicken a sauce, say.ก็แป้งข้าวโพดมีไว้ เวลาจะให้ซอสข้นขึ้น Episode #18.3 (2012)
The air thickens when things don't feel right.อากาศก็ขุ่นมัว เมื่อมีสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ Stealing Home (2012)
When the smoke thickens and I can't breathe... When there's no guarantee we'll survive, please let me be ready.เมื่อฉันเจอกับเวลาที่ลำบาก ระหว่างชีวิตและความตาย โปรดบอกผมล่วงหน้าก่อน Episode #1.17 (2011)
And what that does is it thickens this layer of atmosphere, more of the outgoing infrared is trapped.การทำเช่นนี้ทำให้ชั้นบรรยากาศหนาขึ้น การแผ่รังสีอินฟราเรดออกไปก็ยิ่งถูกกักไว้มากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thickenIf it continues to be stimulated the skin's protective function causes thickening and it becomes stiff and hard with pores that stand out.
thickenThe fog was thickening quickly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้น[V] thicken, See also: become concentrated, condense, Example: ซุปนี้ข้นเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้น[v.] (khon) EN: thicken ; condense   FR: épaissir

CMU English Pronouncing Dictionary
THICKEN    TH IH1 K AH0 N
THICKENS    TH IH1 K AH0 N Z
THICKENED    TH IH1 K AH0 N D
THICKENER    TH IH1 K AH0 N ER0
THICKENING    TH IH1 K AH0 N IH0 NG
THICKENING    TH IH1 K N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thicken    (v) θˈɪkən (th i1 k @ n)
thickens    (v) θˈɪkənz (th i1 k @ n z)
thickened    (v) θˈɪkənd (th i1 k @ n d)
thickening    (v) θˈɪkənɪŋ (th i1 k @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增稠剂[zēng chóu jì, ㄗㄥ ㄔㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] thickener, #87,317 [Add to Longdo]
变厚[biàn hòu, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄡˋ, / ] thicken [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シックナー[, shikkuna-] (n) thickener [Add to Longdo]
スラブ毛糸[スラブけいと, surabu keito] (n) slub yarn (yarn with lumps, thickening, etc.) [Add to Longdo]
角質肥厚[かくしつひこう, kakushitsuhikou] (n) skin thickening [Add to Longdo]
増粘剤[ぞうねんざい, zounenzai] (n) thickener [Add to Longdo]
濃化[のうか, nouka] (n,vs) thicken; concentrate [Add to Longdo]
濃餅汁;能平汁[のっぺいじる, noppeijiru] (n) (See 濃餅) soup with fried tofu, shiitake mushrooms, carrots, sweet potatoes and daikon flavored with salt or soy sauce and thickened with potato starch [Add to Longdo]
能平;濃餅[のっぺい;のっぺ, noppei ; noppe] (n) soup with fried tofu, shiitake mushrooms, carrots, sweet potatoes and daikon flavored with salt or soy sauce and thickened with potato starch [Add to Longdo]
肥厚[ひこう, hikou] (n,vs) thickening (of organic tissue such as skin) [Add to Longdo]
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thicken \Thick"en\, v. i.
   To become thick. "Thy luster thickens when he shines by."
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The press of people thickens to the court. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The combat thickens, like the storm that flies.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thicken \Thick"en\, v. t. [imp. & p. p. {Thickened}; p. pr. &
   vb. n. {Thickening}.]
   To make thick (in any sense of the word). Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) To render dense; to inspissate; as, to thicken paint.
     [1913 Webster]
   (b) To make close; to fill up interstices in; as, to thicken
     cloth; to thicken ranks of trees or men.
     [1913 Webster]
   (c) To strengthen; to confirm. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        And this may to thicken other proofs. --Shak.
     [1913 Webster]
   (d) To make more frequent; as, to thicken blows.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thicken
   v 1: make thick or thicker; "Thicken the sauce"; "inspissate the
      tar so that it becomes pitch" [syn: {thicken},
      {inspissate}] [ant: {thin}]
   2: become thick or thicker; "The sauce thickened"; "The egg yolk
     will inspissate" [syn: {thicken}, {inspissate}] [ant: {thin}]
   3: make viscous or dense; "thicken the sauce by adding flour"
     [syn: {thicken}, {inspissate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top