หรือคุณหมายถึง thickneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thickness

TH IH1 K N AH0 S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thickness-, *thickness*, thicknes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thickness[N] ความหนา, Syn. density, compactness, solidity, Ant. thinness, slimness
thickness[N] ชั้นของวัตถุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thickness(ธิค'นิส) n. ความหนา,ส่วนหนา

English-Thai: Nontri Dictionary
thickness(n) ความหนา,ความข้น,ความทึบ,ความแน่น,ความโง่,ความชุลมุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thickness measurementการวัดความหนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The shading and the thickness of the lines moving over the bison's hump.มีเงาและความหนาของเส้น ที่ไล่ไปตามหนอกกระทิง Mona Lisa Smile (2003)
"the thickness of that varnish relative to that globe"สัดส่วนความหนาของวานิชกับลูกโลก" An Inconvenient Truth (2006)
"as the thickness of the Earth's atmosphere"กับความหนาของชั้นบรรยากาศจริง" An Inconvenient Truth (2006)
Starting in 1970, there was a precipitous drop-off in the amount and extent and thickness of the Arctic ice cap.เริ่มในปี 1970 ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา มากเท่ากับขนาดและความหนาทั้งหมดของ ภูเขาน้ำแข็งอาร์คติก An Inconvenient Truth (2006)
With the x-ray showing that he's left with a partial thickness burn to the arm.จากผลเอ็กซ์เรย์พบว่า แขนซ้ายไหม้ลึกลงไปส่วนหนึ่ง Fireproof (2008)
Yeah, but the thickness of the sample indicates it's not from a crustacean.ใช่ แต่จากความหนาของตัวอย่าง มันไม่ได้มาจากสัตว์จำพวกนั้น Page Turner (2008)
It's really just ice milk with carrageenan added for thickness.ที่จริงมันคือนมที่ผสมวุ้นเพิ่มความเหนียว The Bad Fish Paradigm (2008)
Under the effect of global warming, the ice cap has lost 40% of its thickness in 40 years.เพราะผลกระทบจากภาวะโลกร้อน, แผ่นน้ำแข็งหายไป 40% และบางลงในเวลา 40 ปี Home (2009)
The thickness of the hip bone suggests a hacking blade.ส่วนหนาที่สุดของกระดูกสะโพก ชี้ให้เห็นถึงร่องใบมีด Bone Voyage (2009)
Thickness: .0043 inches.You know what? Not now. The Town (2010)
Skin is the same level of thickness from the inside as from the outside!จะนอกหรือใน ก็หนังเดียวกันรึเปล่าวะ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนาบาง[N] thickness, Example: รูปโลหะแบบหล่อพลาสติกหรือโลหะจะประกอบด้วยพื้นผิวโค้งที่มีความหนาบางแตกต่างกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหนา [n.] (khwām nā) EN: thickness   FR: épaisseur [f]
ส่วนหนา [n.] (suannā) EN: thickness   FR: épaisseur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THICKNESS    TH IH1 K N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thickness    (n) θˈɪknəs (th i1 k n @ s)
thicknesses    (n) θˈɪknəsɪz (th i1 k n @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厚度[hòu dù, ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ, ] thickness, #7,418 [Add to Longdo]
粗细[cū xì, ㄘㄨ ㄒㄧˋ, / ] thickness (caliber); coarseness; quality of work, #26,329 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dickenlehre {f}thickness gauge [Add to Longdo]
Dickenmesser {m}thickness tester [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろみ[, toromi] (n) {food} (See とろとろ・3,とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity [Add to Longdo]
[あつ, atsu] (suf) thickness [Add to Longdo]
厚さ[あつさ, atsusa] (n) thickness; (P) [Add to Longdo]
厚み(P);厚味[あつみ, atsumi] (n) thickness; profound; (P) [Add to Longdo]
厚薄[こうはく, kouhaku] (n) thickness; partiality [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See 束・そく) handbreadth; bundle [Add to Longdo]
中細[なかぼそ, nakaboso] (adj-no) medium-fine (thickness of string, noodles, pencil lead, etc.); medium pointed (e.g. pen) [Add to Longdo]
肉(P);宍[にく(肉)(P);しし, niku ( niku )(P); shishi] (n) (1) flesh; (2) meat; (3) (にく only) the physical body (as opposed to the spirit); (4) (にく only) thickness; (5) (にく only) (See 印肉) ink pad; (P) [Add to Longdo]
濃度[のうど, noudo] (n) (1) concentration; thickness; density; (2) cardinality; (P) [Add to Longdo]
板厚[いたあつ, itaatsu] (n) board thickness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thickness \Thick"ness\, n. [AS. ?icnes.]
   The quality or state of being thick (in any of the senses of
   the adjective).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thickness
   n 1: the dimension through an object as opposed to its length or
      width [ant: {slenderness}, {tenuity}, {thinness}]
   2: indistinct articulation; "judging from the thickness of his
     speech he had been drinking heavily"
   3: used of a line or mark [syn: {thickness}, {heaviness}]
   4: resistance to flow [ant: {thinness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top