Search result for

ทดสอบ

(68 entries)
(0.0711 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทดสอบ-, *ทดสอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทดสอบ[V] test, Syn. ตรวจสอบ, Example: นักวิทยาศาสตร์ทดสอบยาที่ทำขึ้นว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่, Thai definition: ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแน่นอน
ทดสอบ[V] test, See also: examine, Syn. สอบ, Example: นักเรียนต่างเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อทดสอบวิชาภาษาไทย, Thai definition: สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทดสอบก. ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแน่นอน เช่น ทดสอบเครื่องยนต์
ทดสอบสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเป็นต้น เช่น ทดสอบความรู้ของนักเรียนด้วยการให้ลองปฏิบัติ.
ลอง ๒ทดสอบความสามารถหรือคุณภาพว่าพอดีหรือเหมาะสมหรือไม่ เช่น ลองเสื้อ ลองแว่น ลองรองเท้า ลองกำลัง ลองรถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Pressure Testทดสอบโดยกดดันทางหน้าท้อง, ทดสอบโดยกดดันหน้าท้อง [การแพทย์]
Ascorbic Acid Load Test, Urinaryทดสอบกรดแอสคอร์บิคที่ออกมาทางปัสสาวะ [การแพทย์]
Clotting Testทดสอบการแข็งตัว [การแพทย์]
Confrontation Fieldทดสอบโดยใช้นิ้วมือทีละตา [การแพทย์]
Drop Testingทดสอบโดยการทำตก [การแพทย์]
Eye Movements, Testing ofทดสอบการกลอกตา [การแพทย์]
Frei Testทดสอบทางผิวหนัง [การแพทย์]
Integrity Testทดสอบความสมบูรณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Testทดสอบ Piranha 3DD (2012)
Check.- ทดสอบ The Space Between Us (2017)
We sorted through all the Arctic tests, and there's no sign of any human remains.เราเรียงลำดับผ่านทุกการทดสอบอาร์ติค และไมมีสัญญาณของมนุษย์ Odyssey (2008)
Test for anything and everything.ทดสอบมาให้หมดเลย Dead Space: Downfall (2008)
I think this is a test of our faith.นี่เป็นคงการทดสอบศรัทธาของเรา Dead Space: Downfall (2008)
Four autopsies and about 1,000 lab tests say It's not cancer.ผลชันสูตรศพทั้ง 4 ประมาณ 1,000 ผลการทดสอบในห้องแลบ บอกชัดเจนว่า มันไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
Redo the thousand tests and the four autopsies.ทดสอบทั้ง 1,000 เทสนั่นใหม่ แล้วก็ชันสูตรทั้ง 4 ศพนั่นด้วย Not Cancer (2008)
You just did the test. She didn't squint.คุณเพิ่งจะทดสอบไปเอง เธอไม่ได้หรี่ตา Not Cancer (2008)
How can a test that will probably kill him-การทดสอบนี้อาจจะฆ่าเขาได้งั้นเหรอ Not Cancer (2008)
And test anyone else with stomach pain.และทดสอบทุกๆคน เกี่ยวกับแผลในช่องท้อง Not Cancer (2008)
We use the same high pressure water jet We use to test cardiac workload.เราใช้วิธีเหมือนเครื่องฉีดน้ำแรงสูง เราใช้การทดสอบการทำงานการเต้นของหัวใจ Not Cancer (2008)
Then you have tests indicating-ดังนั้น คุณแสดงผลการทดสอบ ไม่ Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทดสอบ[v.] (thotsøp) EN: test ; examine   FR: examiner ; tester
ทดสอบกล้องถ่ายรูป[v. exp.] (thotsøp klǿng thāirūp) EN: test a camera   FR: tester un appareil photo

English-Thai: Longdo Dictionary
test(n) การทดสอบ, การสอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audition[VT] ทดสอบการแสดง, See also: ทดลองแสดง
audition[VI] ทดสอบการแสดง, See also: ทดลองแสดง
examine in[PHRV] ทดสอบ, See also: สอบ
examine on[PHRV] ทดสอบ, See also: สอบ
essay[VT] ทดสอบ, Syn. test
experiment[VI] ทดลอง (ทางวิทยาศาสตร์), See also: ทดสอบ, Syn. analyze, test, verify
overhaul[VT] ยกเครื่อง (เครื่องยนต์), See also: ทดสอบหรือแก้ไขเครื่องยนต์, Syn. repair, check
pretest[VI] ทดสอบเบื้องต้น, See also: ทดสอบล่วงหน้า
pretest[VT] ทดสอบเบื้องต้น, See also: ทดสอบล่วงหน้า
proof[VT] ทดสอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
essay(เอส'เส) n. เรียงความร้อยแก้ว,ข้อเขียนสั้น ๆ ,ปกิณกะ,ความพยายาม,การทดลอง vt. (เอสเซ') พยายาม,ทดสอบ., See also: essayer n. ดูessay essayistic adj. ดูessay
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,

English-Thai: Nontri Dictionary
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
assay(vt) พยายาม,ทดสอบ,ตรวจสอบ,ทดลอง,วิเคราะห์
essay(vt) ทดสอบ,ลอง,ทดลอง,พยายาม
essayist(n) ผู้เขียนเรียงความ,ผู้ทดสอบ
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
experiment(vt) ทดลอง,ทดสอบ,พิสูจน์
experimentation(n) การทดลอง,วิธีทดลอง,การทดสอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Test (n ) ทดสอบ
test (modal verb ) ทดสอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
テスト[てすと, tesuto] (n) ทดสอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
補数[ほすう, hosuu] ทดสอบ
ลงบรรทัดใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
試す[ためす, tamesu] Thai: ทดสอบ English: to test
試みる[こころみる, kokoromiru] Thai: ทดสอบ English: to test

German-Thai: Longdo Dictionary
untersuchen(vt) |untersuchte, hat untersucht| ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: S. kontrollieren, testen,

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top