ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

testament

T EH1 S T AH0 M AH0 N T   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testament-, *testament*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testament[N] พินัยกรรม
testament[N] ข้อพิสูจน์ชัดแจ้ง, Syn. evidence, proof, testimonial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
testament(เทส'ทะเมินทฺ) n. พินัยกรรม,หนังสือพระคัมภีร์, See also: testamentary adj.
new testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหม่ที่ประกอบด้วย Gospels,Acts of the Apostles,Epistles,Revelation of St. John the Divine
old testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าหรือเล่มต้นของคริสต์ศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
Testament(n) พระคัมภีร์ไบเบิล
testament(n) พินัยกรรม
testamentary(adj) ตามพินัยกรรม,เกี่ยวกับพินัยกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testament๑. พันธสัญญา๒. วรรณกรรมเจตจำนง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
testamentพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testamentary capacityความสามารถในการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testamentary dispositionข้อกำหนดพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testamentary freedomเสรีภาพในการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testamentary intentionเจตนาในการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Testament {n} | sein Testament machen (n ) พินัยกรรม, ความประสงค์ครั้งสุดท้าย, บันทึกการยกมรดก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Doesn't the New Testament say:- พระเจ้าตรัสว่า Gandhi (1982)
It says here... in the final testament of great thirteenth Dalai Lama.คำสั่งเสียขององค์ทะไลลามะที่ 13 Seven Years in Tibet (1997)
The fact that my first address to you comes from a consulate on foreign soil is a testament to our changed reality.การที่ผมกล่าวสุทรพจน์ครั้งแรกจากแผ่นดินต่างแดน... ...คือหลักฐานยืนยันความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป The Day After Tomorrow (2004)
Bold Leonidas gives testament to our bloodline.เป็นเกียรติที่ได้ตายเคียงข้างท่าน 300 (2006)
The guys I started with are a testament to that.กลุ่มแรกที่ร่วมฝูงกับฉัน เป็นข้อพิสูจน์ได้ดี Flyboys (2006)
Should be a testament to symmetry and beauty.ควรจะทำสัญญาใหม่ที่เสมอภาคและสวยงาม Art Isn't Easy (2007)
Technically, that would be kickin' it Old Testament.จริงๆแล้ว นั่นอยู่ในเรื่องบัญญัติสิบประการ Juno (2007)
l-I'm sorry everybody, but this lady's perspective is a little too Old Testament for my taste.ฉันขอโทษทุกคนนะ แต่ผู้หญิงคนนี้ เธอล้าหลังเกินไปหน่อยในความเห็นชั้น The Mist (2007)
Hope it's your last will and testament.หวังว่ามันคง เป็นความประสงค์ครั้งสุดท้ายของนาย The Pull (2008)
This being the last will and testament of Colonel George Herbert Merryweather of London.นี่คือพินัยกรรมของพันเอก จอร์จ เฮอเบิร์ต The Secret of Moonacre (2008)
This is my last will and testament.นี่คือคำสั่งเสียและพินัยกรรมฉบับสุดท้ายของผม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yes, your life has been a testament to that.ใช่ ชีวิตคุณ ถูกกำหนดไว้แล้ว Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
testamentWhy God allows these sort of actions by Satan is explained in Job in the New Testament.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินัยกรรม[N] will, See also: testament, Example: พ่อบุญธรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เขาทั้งหมด, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว, Notes: (อังกฤษ)
หนังสือพินัยกรรม[N] testament, See also: will

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์พินัยกรรม[n. exp.] (kān phisūt phinaikam) EN: probate   FR: homologation d'un testament [f]
การเพิกถอนพินัยกรรม[n. exp.] (kān phoēkthøn phinaikam) EN: revocation of a will   FR: révocation de testament [f]
หนังสือพินัยกรรม[n. exp.] (nangseū phinaikam) EN: testament ; will   FR: testament [m]
พินัยกรรม[n.] (phinaikam) EN: will ; testament   FR: testament [m] ; volonté [f]
พินัยกรรมด้วยวาจา[n. exp.] (phinaikam dūay wājā) EN: verbal testament ; muncupative will   
พระคัมภีร์เก่า[n. prop.] (Phrakhamphī Kao) EN: Old Testament   FR: Ancien Testament [m]
พระคัมภีร์ใหม่[n. prop.] (Phrakhamphī Mai) EN: New Testament   FR: Nouveau Testament [m]
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม[n. exp.] (phūjatkān møradok tām phinaikam) EN: executor ; executrix ; administrator   FR: exécuteur testamentaire [m]
ทะเบียนพินัยกรรม[n. exp.] (thabīen phinaikam) EN: testament   FR: testament [m]
ทำพินัยกรรมไว้[v. exp.] (tham phinaikam wai) EN: make a will   FR: faire un testament

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTAMENT    T EH1 S T AH0 M AH0 N T
TESTAMENTS    T EH1 S T AH0 M AH0 N T S
TESTAMENTARY    T EH2 S T AH0 M EH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testament    (n) tˈɛstəmənt (t e1 s t @ m @ n t)
testaments    (n) tˈɛstəmənts (t e1 s t @ m @ n t s)
testamentary    (j) tˌɛstəmˈɛntriː (t e2 s t @ m e1 n t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遗嘱[yí zhǔ, ㄧˊ ㄓㄨˇ, / ] testament; will, #18,510 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Testament {n} | sein Testament machenlast will; last will and testament | to make a will [Add to Longdo]
Testamentseröffnung {f}opening of will; reading of the will [Add to Longdo]
Testamentsvollstrecker {m}executor [Add to Longdo]
testamentarischtestamentary [Add to Longdo]
testamentarischby will [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テスタメント[, tesutamento] (n) testament [Add to Longdo]
遺言[ゆいごん(P);いごん;いげん, yuigon (P); igon ; igen] (n,vs) will; testament; last request; (P) [Add to Longdo]
遺言書[ゆいごんしょ, yuigonsho] (n) testament [Add to Longdo]
遺言証書[いごんしょうしょ, igonshousho] (n) testamentary document [Add to Longdo]
遺言状[ゆいごんじょう, yuigonjou] (n) will; testament [Add to Longdo]
遺言信託[ゆいごんしんたく, yuigonshintaku] (n) testamentary trust [Add to Longdo]
遺告[ゆいごう, yuigou] (n) will; testament [Add to Longdo]
遺書[いしょ, isho] (n) will; testament; testamentary letter; (P) [Add to Longdo]
旧新約聖書[きゅうしんやくせいしょ, kyuushinyakuseisho] (n) Old and New Testaments [Add to Longdo]
旧新約全書[きゅうしんやくぜんしょ, kyuushinyakuzensho] (n) Old and New Testaments [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
遺言[ゆいごん, yuigon] Testament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testament \Tes"ta*ment\, n. [F., fr. L. testamentum, fr. testari
   to be a witness, to make one's last will, akin to testis a
   witness. Cf. {Intestate}, {Testify}.]
   1. (Law) A solemn, authentic instrument in writing, by which
    a person declares his will as to disposal of his estate
    and effects after his death.
    [1913 Webster]
 
   Note: This is otherwise called a will, and sometimes a last
      will and testament. A testament, to be valid, must be
      made by a person of sound mind; and it must be executed
      and published in due form of law. A man, in certain
      cases, may make a valid will by word of mouth only. See
      {Nuncupative will}, under {Nuncupative}.
      [1913 Webster]
 
   2. One of the two distinct revelations of God's purposes
    toward man; a covenant; also, one of the two general
    divisions of the canonical books of the sacred Scriptures,
    in which the covenants are respectively revealed; as, the
    Old Testament; the New Testament; -- often limited, in
    colloquial language, to the latter.
    [1913 Webster]
 
       He is the mediator of the new testament . . . for
       the redemption of the transgressions that were under
       the first testament.         --Heb. ix. 15.
    [1913 Webster]
 
   {Holographic testament}, a testament written wholly by the
    testator himself. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 testament
   n 1: a profession of belief; "he stated his political testament"
   2: a legal document declaring a person's wishes regarding the
     disposal of their property when they die [syn: {will},
     {testament}]
   3: strong evidence for something; "his easy victory was a
     testament to his skill"
   4: either of the two main parts of the Christian Bible

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 testament /tɛstamɑ̃/ 
  testament; will

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Testament /tɛstamɛnt/ 
  last will; last will and testament

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 testament /tɛstamɛnt/
  testament; will

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top