ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลักเกณฑ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักเกณฑ์-, *หลักเกณฑ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์น. หลักที่กำหนดไว้เพื่อใช้วินิจฉัยและปฏิบัติตาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruleหลักเกณฑ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rule of adjunctionหลักเกณฑ์การเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rule of signsหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Cramer's ruleหลักเกณฑ์คราเมอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Simpson's ruleหลักเกณฑ์ซิมป์สัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
true value ruleหลักเกณฑ์ประเมินราคาตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chain ruleหลักเกณฑ์ลูกโซ่, กฎลูกโซ่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parabolic ruleหลักเกณฑ์เชิงพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trapezoidal ruleหลักเกณฑ์เชิงสี่เหลี่ยมคางหมู [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
l'Hิpital's rule; l'Hospital's ruleหลักเกณฑ์โลปีตาล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anglo-American Cataloguing Rulesหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน, Example: เป็นหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อความหมายให้ตรงกัน ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะจัดทำหรือใช้ในที่ใด ประเทศใด ภาษาใดก็ตาม สามารถใช้สารสนเทศร่วมกัน และแลกเปลี่ยนกันได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 และ ได้มีการปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ ปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. 1998 Revision) หรือเรียกอย่างย่อว่า AACR2R จัดทำโดยความร่วมมือของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน คณะกรรมการลงรายการของประเทศออสเตรเลียและของประเทศแคนาดา สมาคมห้องสมุดอังกฤษและหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยอาศัยมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรม (ISBD) เป็นหลัก ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ISBD เป็นส่วนเดียวกับ AACR2R <p> AACR2R ได้กำหนดรูปแบบในการลงรายการบรรณานุกรมออกเป็น 8 ส่วน คือ <p> 1) ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ <p> 2) ส่วนฉบับพิมพ์ <p> 3) ส่วนรายละเอียดเฉพาะวัสดุ หรือประเภทของสิ่งพิมพ์ <p> 4) ส่วนการพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ <p> 5) ส่วนลักษณะทางกายภาพ <p> 6) ส่วนชุด <p> 7) ส่วนหมายเหตุ <p> 8) ส่วนเลขมาตรฐานและข้อความที่เกี่ยวกับการได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Net Capital Ruleหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ, Example: เงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัท หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทหักด้วยหนี้สินรวมของบริษัทนั้น เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หมายถึง เงินกองทุนสภาพคล่องหักด้วยค่าความเสี่ยง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขึ้นมาใช้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานเกี่ยวกับฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์จะดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอที่จะจ่ายคืนหนี้สินแก่ลูกค้าเมื่อบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน [ตลาดทุน]
rule of speciality/specialtyหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง หลักเกณฑ์ไม่ให้ลงโทษผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดอื่น นอกเหนือจากความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน [การทูต]
Linguistic Criteriaหลักเกณฑ์ตามลักษณะการพูดและการออกเสียง [การแพทย์]
Lower-Order-Principleหลักเกณฑ์ขั้นต่ำกว่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And utterly unscientific.และไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่ Idemo dalje (1982)
Fighters have rules too: friendship, trust... Integrity.นักสู้ก็มีหลักเกณฑ์นะ ความเป็นเพื่อน ความเชื่อใจ ความซื่อตรง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Without rules...ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Does the ranted to be some measure of accountability?บรรษัท ประชาธิปไตย จำกัด จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ในด้านความรับผิดบ้างหรือเปล่า? The Corporation (2003)
On the basis that Nicky Parsons has compromised a covert operation.บนหลักเกณฑ์ที่ว่านิกกี้ พาร์สันให้ความร่วมมือในปฏิบัติการหลบซ่อนไงเล่า The Bourne Ultimatum (2007)
- Isn't that against procedure?- มันขัดกับหลักเกณฑ์รึเปล่า The Brave One (2007)
And a strict regimen of work and restด้วยหลักเกณฑ์ทั้งการงานและพักกาย Like Stars on Earth (2007)
Because you violated his standards.เพราะลูกทำผิดต่อหลักเกณฑ์ของพระองค์ Fireproof (2008)
But God doesn't judge by your standards.แต่พระเจ้าไม่ได้ตัดสินตามหลักเกณฑ์ของลูก Fireproof (2008)
He works at the Buy More, not living up to his potential.เขาทำงานอยู่ที่บายมอร์ ไม่มีหลักเกณฑ์ในการดำรงชีวิต Chuck Versus the Cougars (2008)
I don't know what the code is.ผมไม่รู้วว่าหลักเกณฑ์คืออะไร Hell Followed (2008)
That we don't have to do things that way. I don't understand.เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นแบบแผนเป็นหลักเกณฑ์/หนูไม่เข้าใจค่ะ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักเกณฑ์[lakken] (n) EN: principles ; rules ; criterion  FR: principes [ mpl ] ; règles [ fpl ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ground rule(n) หลักเกณฑ์พื้นฐาน, See also: กฎเบื้องต้น
rule(n) หลักเกณฑ์, See also: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ, Syn. direction, principle, regulation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ, รูปร่างหน้าตา, รูปการ, ด้าน (ปัญหา) , หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง, ทิศทาง, ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน, รากฐาน, หลักสำคัญ, ส่วนสำคัญ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
code(โคด) { coded, coding, codes } n. ประมวลกฎหมาย, หลักเกณฑ์, รหัส, เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส, จัดเป็นรหัส, Syn. rules
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์, คำสอนของศาสนา, ลัทธิแบบศาสนา, คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน, ความเชื่อ, สิทธันต์, Syn. tenet, doctrine
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์, หยั่ง, หัวรั้น, มั่นใจ, ดันทุรัง, Syn. dogmatical, opinionated, settled, one-sided
generalisationn. ลักษณะทั่วไป, หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป, การพูดคลุม, การลงความเห็น, การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality, majority
generalizationn. ลักษณะทั่วไป, หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป, การพูดคลุม, การลงความเห็น, การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality, majority
spaghetti codeรหัสสปาเกตตี้หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยไม่มีตรรกะ ไม่มีหลักเกณฑ์ ขาดระเบียบ ไม่มีเทคนิคในการใช้โปรแกรมโครงสร้าง (คงจะหมายถึงว่า พันกันยุ่งเหยิงเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้)

English-Thai: Nontri Dictionary
formula(n) สูตร, กฎ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ตำรา
formulation(n) การบัญญัติ, การกำหนด, การวางหลักเกณฑ์, การออกกฎ
scientific(adj) มีหลักเกณฑ์, เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
scientifically(adv) อย่างมีหลักเกณฑ์, ทางวิทยาศาสตร์
theorem(n) ทฤษฎี, บทพิสูจน์, หลักเกณฑ์, สูตร, ความเชื่อ, ความคิดเห็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] TH: หลักเกณฑ์  EN: criteria

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top