Search result for

หลักเกณฑ์

(47 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักเกณฑ์-, *หลักเกณฑ์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์น. หลักที่กำหนดไว้เพื่อใช้วินิจฉัยและปฏิบัติตาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruleหลักเกณฑ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rule of adjunctionหลักเกณฑ์การเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rule of signsหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Cramer's ruleหลักเกณฑ์คราเมอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Simpson's ruleหลักเกณฑ์ซิมป์สัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
true value ruleหลักเกณฑ์ประเมินราคาตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chain ruleหลักเกณฑ์ลูกโซ่, กฎลูกโซ่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parabolic ruleหลักเกณฑ์เชิงพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trapezoidal ruleหลักเกณฑ์เชิงสี่เหลี่ยมคางหมู [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
l'Hิpital's rule; l'Hospital's ruleหลักเกณฑ์โลปีตาล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anglo-American Cataloguing Rules หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน
เป็นหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อความหมายให้ตรงกัน ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะจัดทำหรือใช้ในที่ใด ประเทศใด ภาษาใดก็ตาม สามารถใช้สารสนเทศร่วมกัน และแลกเปลี่ยนกันได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 และ ได้มีการปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ ปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. 1998 Revision) หรือเรียกอย่างย่อว่า AACR2R จัดทำโดยความร่วมมือของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน คณะกรรมการลงรายการของประเทศออสเตรเลียและของประเทศแคนาดา สมาคมห้องสมุดอังกฤษและหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยอาศัยมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรม (ISBD) เป็นหลัก ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ISBD เป็นส่วนเดียวกับ AACR2R

AACR2R ได้กำหนดรูปแบบในการลงรายการบรรณานุกรมออกเป็น 8 ส่วน คือ

1) ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ

2) ส่วนฉบับพิมพ์

3) ส่วนรายละเอียดเฉพาะวัสดุ หรือประเภทของสิ่งพิมพ์

4) ส่วนการพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

5) ส่วนลักษณะทางกายภาพ

6) ส่วนชุด

7) ส่วนหมายเหตุ

8) ส่วนเลขมาตรฐานและข้อความที่เกี่ยวกับการได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Net Capital Ruleหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
เงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัท หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทหักด้วยหนี้สินรวมของบริษัทนั้น เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หมายถึง เงินกองทุนสภาพคล่องหักด้วยค่าความเสี่ยง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขึ้นมาใช้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานเกี่ยวกับฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์จะดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอที่จะจ่ายคืนหนี้สินแก่ลูกค้าเมื่อบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน [ตลาดทุน]
rule of speciality/specialtyหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง หลักเกณฑ์ไม่ให้ลงโทษผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดอื่น นอกเหนือจากความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน [การทูต]
Linguistic Criteriaหลักเกณฑ์ตามลักษณะการพูดและการออกเสียง [การแพทย์]
Lower-Order-Principleหลักเกณฑ์ขั้นต่ำกว่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That we don't have to do things that way. I don't understand.เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นแบบแผนเป็นหลักเกณฑ์/หนูไม่เข้าใจค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Well, they've given you permission to see your families as long as you guys follow the rules.แล้ว , พวกเขาอยากให้คุณยินยอม เพื่อดูครอบครัวของคุณ เนื่องจากเวลาที่ยาวนานพวกคุณทุกคน ทำตามหลักเกณฑ์ Earth (2009)
Forget the rule book.- ลืมเรื่องตำราหลักเกณฑ์ Episode #1.3 (2010)
I'm sorry, but you don't fit any of those categories yet.ฉันเสียใจที่จะบอกว่า คุณยังไม่ตรงกับ หลักเกณฑ์ข้อไหนเลย Let the Right One In (2010)
Second, it's on a year-to-year basis, our option to renew.อย่างที่สองคือ โดยหลักเกณฑ์แล้ว เราทำสัญญาปีต่อปี Spellbound (2011)
So in accordance with our rules, you'll be expelled and transferred!ดังนั้นตามหลักเกณฑ์ของเรา เธอจะถูกขับออกและย้าย Tekken: Blood Vengeance (2011)
There should be some sort of standard.นายต้องมีหลักเกณฑ์บางอย่างไม่ใช่เหรอ หลักเกณฑ์น่ะ แล้วร้านนี้จะไม่เจ๊งเหรอ Flower Boy Ramyun Shop (2011)
We'll be using this as the basis for any financial discussions going forward.เราจะใช้มันเป็นหลักเกณฑ์ ในการหารือ ด้านการเงินที่จะดำเนินต่อไป Duress (2012)
A man's gotta have a code.คนเราต้องมีหลักเกณฑ์ Basic Lupine Urology (2012)
A man's got to have a code.คนเราต้องมีหลักเกณฑ์ Basic Lupine Urology (2012)
"New Methodologies for Osteometric Analysis in Human Remains," by Arastoo Vaziri."หลักเกณฑ์ใหม่ในการวิเคราะห์ การศึกษาและวัด โครงกระดูกมนุษย์" โดย แอราสทู วาซีรี The Don't in the Do (2012)
I can assure you, I'm purely here on a social basis.ผมรับรองได้เลย ผมมาที่นี่โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ทางสังคม The Blood Is the Life (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักเกณฑ์[n.] (lakken) EN: principles ; rules ; criterion   FR: principes [mpl] ; règles [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ground rule[N] หลักเกณฑ์พื้นฐาน, See also: กฎเบื้องต้น
rule[N] หลักเกณฑ์, See also: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ, Syn. direction, principle, regulation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลักสำคัญ,ส่วนสำคัญ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
code(โคด) {coded,coding,codes} n. ประมวลกฎหมาย,หลักเกณฑ์,รหัส,เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส,จัดเป็นรหัส, Syn. rules
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
generalizationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
spaghetti codeรหัสสปาเกตตี้หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยไม่มีตรรกะ ไม่มีหลักเกณฑ์ ขาดระเบียบ ไม่มีเทคนิคในการใช้โปรแกรมโครงสร้าง (คงจะหมายถึงว่า พันกันยุ่งเหยิงเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้)

English-Thai: Nontri Dictionary
formula(n) สูตร,กฎ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ตำรา
formulation(n) การบัญญัติ,การกำหนด,การวางหลักเกณฑ์,การออกกฎ
scientific(adj) มีหลักเกณฑ์,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
scientifically(adv) อย่างมีหลักเกณฑ์,ทางวิทยาศาสตร์
theorem(n) ทฤษฎี,บทพิสูจน์,หลักเกณฑ์,สูตร,ความเชื่อ,ความคิดเห็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Thai: หลักเกณฑ์ English: criteria

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top