ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banner

B AE1 N ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banner-, *banner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banner[N] ธง, See also: ผืนธง, ร่มธง, Syn. flag
banner[ADJ] ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ, See also: ที่ประสบผลสำเร็จ
banner[N] พาดหัวข่าว, Syn. headline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
banner(n) ธง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
banner headingพาดตัวยักษ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; screamerตัวยักษ์พาดตลอดหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; standard; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banner cloudเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darling, I need the banner over here.ที่รัก ฉันต้องการป้ายมาแขวนไว้ตรงนี้นะ Mannequin: On the Move (1991)
I want to be sure that the Prince and Company banner will be prominently displayed on...ผมอยากให้แน่ใจว่า ป้ายบริษัทปริ๊นซ์แอนด์คอมเพนี จะปรากฏอยู่... Mannequin: On the Move (1991)
but manfully to fight under His banner against sin, the world and the devil.แลสู้ภายใน นามของพระเจ้าอย่างสมชายชาตรี Wuthering Heights (1992)
[FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV][FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV] The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง". Dante's Peak (1997)
Its banners caught high in the morning breeze.ทิวธงสูงตระหง่าน ในสายลมยามเช้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
25 people arrived they hung a big banner on the top of our house saying murderers they danced around outside with gasmasks and so on.มีคนมา 25 คน พวกเขาขึ้นไปแขวนป้ายผ้าผืนใหญ่บนหลังคาบ้านเรา เขียนว่า ฆาตกร The Corporation (2003)
Yeah, there's a message for you that a Mike Banner,ค่ะ มีข้อความจากไมค์ แบนเนอร์ฝากถึงคุณค่ะ Match Point (2005)
Detective Mike Banner, called.นักสืบไมค์ แบนเนอร์โทรมา Match Point (2005)
- Banner?-แบนเนอร์ Match Point (2005)
Detective Banner, please.ขอสายนักสืบแบนเนอร์ครับ Match Point (2005)
- Chris Wilton. Detective Banner.-คริส วิลตั้น นี่นักสืบแบนเนอร์ Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bannerFight under the banner of freedom.
bannerLike the banner, the design was based around the colour white.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธวัช[N] flag, See also: banner, standard, pennant, insignia, Syn. ธง, Notes: (สันสกฤต)
ธุช[N] flag, See also: banner, standard, pennon, streamer, colors, ensign, buntings, pennant, Syn. ธง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายเส้นชัย[n. exp.] (pāi sen chai) EN: finish banner   FR: banderole d'arrivée [f]
พาดหัว[n.] (phāt hūa) EN: newspaper banner ; streamer   
พาดหัว[v. exp.] (phāt hūa) EN: write a banner   
แถบโฆษณา[n. exp.] (thaēp khōsanā) EN: ad banner   FR: bandeau publicitaire [m]
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANNER    B AE1 N ER0
BANNERS    B AE1 N ER0 Z
BANNER'S    B AE1 N ER0 Z
BANNERMAN    B AE1 N ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banner    (n) bˈænər (b a1 n @ r)
banners    (n) bˈænəz (b a1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county, #2,886 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] banner, #24,348 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] banner; make manifest, #35,418 [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] banner decorated with animal's tail, #51,673 [Add to Longdo]
徽帜[huī zhì, ㄏㄨㄟ ㄓˋ, / ] banner, #646,397 [Add to Longdo]
广告条幅[guǎng gào tiáo fú, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, 广 / ] banner advertisement [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] banner [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] banner, flag, streamer; insignia [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] banner with falcons; mussed up hair [Add to Longdo]
条幅广告[tiáo fú guǎng gào, ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] banner advertisment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banner {n}; Transparent {n} | Banner {pl}banner | banners [Add to Longdo]
Bannerwerbung {f}; Balkenwerbung {f}banner ad [Add to Longdo]
Schlagzeile {f}; Balkenüberschrift {f}banner headline [Add to Longdo]
Bannermanturako {m} [ornith.]Bannerman's Turaco [Add to Longdo]
Bannermannektarvogel {m} [ornith.]Bannerman's Sunbird [Add to Longdo]
Bannermanweber {m} [ornith.]Bannerman's Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンバナーフィッシュ[, indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
シマハタタテダイ[, shimahatatatedai] (n) singular bannerfish (Heniochus singularius) [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish [Add to Longdo]
バナー[, bana-] (n) (1) banner; (2) {comp} (See リンクバナー) banner (graphic provided to link to site) [Add to Longdo]
バナー広告[バナーこうこく, bana-koukoku] (n) {comp} ad banner [Add to Longdo]
フエヤッコダイ属[フエヤッコダイぞく, fueyakkodai zoku] (n) Forcipiger (genus of tropical bannerfish in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]
ミナミハタタテダイ[, minamihatatatedai] (n) threeband pennantfish (Heniochus chrysostomus); pennant bannerfish; horned coralfish [Add to Longdo]
リンクバナー[, rinkubana-] (n) {comp} link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banner \Ban"ner\ (b[a^]n"n[~e]r), n. [OE. banere, OF. baniere,
   F. banni[`e]re, bandi[`e]re, fr. LL. baneria, banderia, fr.
   bandum banner, fr. OHG. bant band, strip of cloth; cf. bindan
   to bind, Goth. bandwa, bandwo, a sign. See {Band}, n.]
   1. A kind of flag attached to a spear or pike by a
    crosspiece, and used by a chief as his standard in battle.
    [1913 Webster]
 
       Hang out our banners on the outward walls. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A large piece of silk or other cloth, with a device or
    motto, extended on a crosspiece, and borne in a
    procession, or suspended in some conspicuous place.
    [1913 Webster]
 
   3. Any flag or standard; as, the star-spangled banner.
    [1913 Webster]
 
   {Banner fish} (Zool.), a large fish of the genus
    {Histiophorus}, of the Swordfish family, having a broad
    bannerlike dorsal fin; the sailfish. One species
    ({Histiophorus Americanus}) inhabits the North Atlantic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banner
   adj 1: unusually good; outstanding; "a banner year for the
       company"
   n 1: long strip of cloth or paper used for decoration or
      advertising [syn: {banner}, {streamer}]
   2: a newspaper headline that runs across the full page [syn:
     {streamer}, {banner}]
   3: any distinctive flag [syn: {standard}, {banner}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 banner
  n.
 
   1. A top-centered graphic on a web page. Esp. used in {banner ad}.
 
   2. On interactive software, a first screen containing a logo and/or author
   credits and/or a copyright notice. Similar to {splash screen}.
 
   3. The title page added to printouts by most print spoolers (see {spool}).
   Typically includes user or account ID information in very large
   character-graphics capitals. Also called a burst page, because it indicates
   where to burst (tear apart) fanfold paper to separate one user's printout
   from the next.
 
   4. A similar printout generated (typically on multiple pages of fan-fold
   paper) from user-specified text, e.g., by a program such as Unix's banner
   ({1,6)}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Banner /banr/ 
  banner; banners

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top