ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banner

B AE1 N ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banner-, *banner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banner[N] ธง, See also: ผืนธง, ร่มธง, Syn. flag
banner[ADJ] ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ, See also: ที่ประสบผลสำเร็จ
banner[N] พาดหัวข่าว, Syn. headline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
banner(n) ธง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
banner headingพาดตัวยักษ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; screamerตัวยักษ์พาดตลอดหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; standard; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banner cloudเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darling, I need the banner over here.ที่รัก ฉันต้องการป้ายมาแขวนไว้ตรงนี้นะ Mannequin: On the Move (1991)
I want to be sure that the Prince and Company banner will be prominently displayed on...ผมอยากให้แน่ใจว่า ป้ายบริษัทปริ๊นซ์แอนด์คอมเพนี จะปรากฏอยู่... Mannequin: On the Move (1991)
but manfully to fight under His banner against sin, the world and the devil.แลสู้ภายใน นามของพระเจ้าอย่างสมชายชาตรี Wuthering Heights (1992)
Its banners caught high in the morning breeze.ทิวธงสูงตระหง่าน ในสายลมยามเช้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
25 people arrived they hung a big banner on the top of our house saying murderers they danced around outside with gasmasks and so on.มีคนมา 25 คน พวกเขาขึ้นไปแขวนป้ายผ้าผืนใหญ่บนหลังคาบ้านเรา เขียนว่า ฆาตกร The Corporation (2003)
thought the next time i saw you, you'd be waving a banner at some protest rally outside luthorcorp.thought the next time i saw you, you'd be waving a banner at some protest rally outside luthorcorp. Aqua (2005)
Thanks to you, Lightning, we had a banner year!ขอขอบคุณที่คุณสายฟ้าเรามีแบนเนอร์ปี! Cars (2006)
Great people of the banner of the sun...Great people of the banner of the sun... Apocalypto (2006)
People of the banner of the sun, do not fear.People of the banner of the sun, do not fear. Apocalypto (2006)
Making banners for Spirit Week.มาทำธงสำหรับงานกีฬา Chapter Four 'Collision' (2006)
Ms. Roberts says we need a banner over the trophy case, and Jackie was all,คุณโรเบิร์ตบอกว่าเราต้องมีป้ายติดที่กล่อง and Jackie was all, Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Jerome Le Banner is famous for his punch.Jerome Le Banner เป็นสุดยอดของการต่อยหมัด Sex Is Zero 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bannerFight under the banner of freedom.
bannerLike the banner, the design was based around the colour white.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธวัช[N] flag, See also: banner, standard, pennant, insignia, Syn. ธง, Notes: (สันสกฤต)
ธุช[N] flag, See also: banner, standard, pennon, streamer, colors, ensign, buntings, pennant, Syn. ธง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายเส้นชัย[n. exp.] (pāi sen chai) EN: finish banner   FR: banderole d'arrivée [f]
พาดหัว[n.] (phāt hūa) EN: newspaper banner ; streamer   
พาดหัว[v. exp.] (phāt hūa) EN: write a banner   
แถบโฆษณา[n. exp.] (thaēp khōsanā) EN: ad banner   FR: bandeau publicitaire [m]
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANNER B AE1 N ER0
BANNERS B AE1 N ER0 Z
BANNER'S B AE1 N ER0 Z
BANNERMAN B AE1 N ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banner (n) bˈænər (b a1 n @ r)
banners (n) bˈænəz (b a1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄧˊ, ] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county, #2,886 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] banner, #24,348 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] banner; make manifest, #35,418 [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] banner decorated with animal's tail, #51,673 [Add to Longdo]
徽帜[huī zhì, ㄏㄨㄟ ㄓˋ, / ] banner, #646,397 [Add to Longdo]
广告条幅[guǎng gào tiáo fú, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, 广 / ] banner advertisement [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] banner [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] banner, flag, streamer; insignia [Add to Longdo]
[, ㄩˊ, ] banner with falcons; mussed up hair [Add to Longdo]
条幅广告[tiáo fú guǎng gào, ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] banner advertisment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banner {n}; Transparent {n} | Banner {pl}banner | banners [Add to Longdo]
Bannerwerbung {f}; Balkenwerbung {f}banner ad [Add to Longdo]
Schlagzeile {f}; Balkenüberschrift {f}banner headline [Add to Longdo]
Bannermanturako {m} [ornith.]Bannerman's Turaco [Add to Longdo]
Bannermannektarvogel {m} [ornith.]Bannerman's Sunbird [Add to Longdo]
Bannermanweber {m} [ornith.]Bannerman's Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンバナーフィッシュ[, indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
シマハタタテダイ[, shimahatatatedai] (n) singular bannerfish (Heniochus singularius) [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish [Add to Longdo]
バナー[, bana-] (n) (1) banner; (2) {comp} (See リンクバナー) banner (graphic provided to link to site) [Add to Longdo]
バナー広告[バナーこうこく, bana-koukoku] (n) {comp} ad banner [Add to Longdo]
フエヤッコダイ属[フエヤッコダイぞく, fueyakkodai zoku] (n) Forcipiger (genus of tropical bannerfish in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]
ミナミハタタテダイ[, minamihatatatedai] (n) threeband pennantfish (Heniochus chrysostomus); pennant bannerfish; horned coralfish [Add to Longdo]
リンクバナー[, rinkubana-] (n) {comp} link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banner \Ban"ner\ (b[a^]n"n[~e]r), n. [OE. banere, OF. baniere,
   F. banni[`e]re, bandi[`e]re, fr. LL. baneria, banderia, fr.
   bandum banner, fr. OHG. bant band, strip of cloth; cf. bindan
   to bind, Goth. bandwa, bandwo, a sign. See {Band}, n.]
   1. A kind of flag attached to a spear or pike by a
    crosspiece, and used by a chief as his standard in battle.
    [1913 Webster]
 
       Hang out our banners on the outward walls. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A large piece of silk or other cloth, with a device or
    motto, extended on a crosspiece, and borne in a
    procession, or suspended in some conspicuous place.
    [1913 Webster]
 
   3. Any flag or standard; as, the star-spangled banner.
    [1913 Webster]
 
   {Banner fish} (Zool.), a large fish of the genus
    {Histiophorus}, of the Swordfish family, having a broad
    bannerlike dorsal fin; the sailfish. One species
    ({Histiophorus Americanus}) inhabits the North Atlantic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banner
   adj 1: unusually good; outstanding; "a banner year for the
       company"
   n 1: long strip of cloth or paper used for decoration or
      advertising [syn: {banner}, {streamer}]
   2: a newspaper headline that runs across the full page [syn:
     {streamer}, {banner}]
   3: any distinctive flag [syn: {standard}, {banner}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 banner
  n.
 
   1. A top-centered graphic on a web page. Esp. used in {banner ad}.
 
   2. On interactive software, a first screen containing a logo and/or author
   credits and/or a copyright notice. Similar to {splash screen}.
 
   3. The title page added to printouts by most print spoolers (see {spool}).
   Typically includes user or account ID information in very large
   character-graphics capitals. Also called a burst page, because it indicates
   where to burst (tear apart) fanfold paper to separate one user's printout
   from the next.
 
   4. A similar printout generated (typically on multiple pages of fan-fold
   paper) from user-specified text, e.g., by a program such as Unix's banner
   ({1,6)}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Banner /banr/ 
  banner; banners

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top