ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shimmer

SH IH1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shimmer-, *shimmer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shimmer(vi) ส่องแวววาว, Syn. flash, glimmer, glisten
shimmer(vt) ส่องแวววาว, Syn. flash, glimmer, glisten
shimmer(n) แสงแวววาว, See also: แสงวูบวาบ, Syn. flash, shine
shimmery(adj) แวบวับ, See also: แวววาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shimmer(ชิม'เมอะ) n., v. (ส่อง) แสงแวววาว, แสงระยิบระยับ, แสงแวววับ., See also: shimmeringly adv.
shimmery(ชิม'เมอรี) adj. แวววาว, ระยิบระยับ, แวววับ, Syn. shimmering

English-Thai: Nontri Dictionary
shimmer(n) แสงระยิบระยับ, แสงแวววาว
shimmer(vi) ส่งแสงระยิบระยับ, ส่องแสงแวววาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The things I see are like shimmers in a pond.สิ่งที่ข้าเห็น... เหมือนเเสงระยิบระยับในบ่อนํ้า The Scorpion King (2002)
Does our consciousness just shimmer out of existence in our last moments on earth?จิตสำนึกของเราไม่เพียงสะท้อน ออกมาจากการดำรงอยู่ ในช่วงเวลาสุดท้ายของเราบนโลก? Is There Life After Death? (2011)
Tell her, her eyes shimmer like opalescent lilies in the lake of the palace of the celestial maidens.บอกเธอว่าตาเธอเหมือนดอกลิลลี่ ในทะเลสาปของพระราชวังของสาว บริสุทธิ์ในสวรรค์ The Wiggly Finger Catalyst (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นประกาย[pen prakāi] (v, exp) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten  FR: étinceler ; scintiller
แวบ[waēp] (v) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames  FR: flasher ; fuser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHIMMER SH IH1 M ER0
SHIMMERS SH IH1 M ER0 Z
SHIMMERED SH IH1 M ER0 D
SHIMMERING SH IH1 M ER0 IH0 NG
SHIMMERLIK SH IH1 M ER0 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shimmer (v) ʃˈɪmər (sh i1 m @ r)
shimmers (v) ʃˈɪməz (sh i1 m @ z)
shimmered (v) ʃˈɪməd (sh i1 m @ d)
shimmering (v) ʃˈɪmərɪŋ (sh i1 m @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淡光[dàn guāng, ㄉㄢˋ ㄍㄨㄤ,  ] shimmer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陽炎[かげろう;ようえん, kagerou ; youen] (n) heat haze; shimmer of hot air #13,807 [Add to Longdo]
剣光[けんこう, kenkou] (n) light emanating from a sword; shimmering of a sword [Add to Longdo]
糸遊[いとゆう, itoyuu] (n) shimmering of hot air [Add to Longdo]
水明[すいめい, suimei] (n) light shimmering on water [Add to Longdo]
耀う;赫う[かがよう, kagayou] (v5u, vi) (arch) to shimmer; to sparkle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shimmer \Shim"mer\, n.
   A faint, tremulous light; a gleaming; a glimmer.
   [1913 Webster]
 
      TWo silver lamps, fed with perfumed oil, diffused . . .
      a trembling twilight-seeming shimmer through the quiet
      apartment.                --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shimmer \Shim"mer\, v. i. [imp. & p. p. {Shimmered}; p. pr. &
   vb. n. {Shimmering}.] [OE. schimeren, AS. scimerian; akin to
   sc[imac]mian, sc[imac]man, to glitter, D. schemeren, G.
   schimmern, Dan. skimre, Sw. skimra, AS. sc[imac]ma a light,
   brightness, Icel. sk[imac]ma, Goth. skeima a torch, a
   lantern, and E. shine. [root]157. See {Shine}, v. i.]
   To shine with a tremulous or intermittent light; to shine
   faintly; to gleam; to glisten; to glimmer.
   [1913 Webster]
 
      The shimmering glimpses of a stream.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shimmer
   n 1: a weak and tremulous light; "the shimmer of colors on
      iridescent feathers"; "the play of light on the water"
      [syn: {shimmer}, {play}]
   v 1: shine with a weak or fitful light; "Beech leaves shimmered
      in the moonlight"
   2: give off a shimmering reflection, as of silk

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top