Search result for

shimmer

(40 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shimmer-, *shimmer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shimmer[VI] ส่องแวววาว, Syn. flash, glimmer, glisten
shimmer[VT] ส่องแวววาว, Syn. flash, glimmer, glisten
shimmer[N] แสงแวววาว, See also: แสงวูบวาบ, Syn. flash, shine
shimmery[ADJ] แวบวับ, See also: แวววาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shimmer(ชิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ,แสงแวววับ., See also: shimmeringly adv.
shimmery(ชิม'เมอรี) adj. แวววาว,ระยิบระยับ,แวววับ, Syn. shimmering

English-Thai: Nontri Dictionary
shimmer(n) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว
shimmer(vi) ส่งแสงระยิบระยับ,ส่องแสงแวววาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shining, shimmering, splendid.เปล่งปลั่ง ระยิบระยับ สวยงาม Aladdin (1992)
You can get jagged brutal cuts, slow fades shimmering little morphs.คุณสามารถจัดจากสัตว์ยะแหยงนั้น หิ่งห้อยที่ชะลอแสงช้าๆ eXistenZ (1999)
The things I see are like shimmers in a pond.สิ่งที่ข้าเห็น... เหมือนเเสงระยิบระยับในบ่อนํ้า The Scorpion King (2002)
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้ Hope Springs (2003)
I knew this other Mormon guy in the army. They got these sacred boxers, they shimmer.ชั้นรู้จักพวกหมอศาสนาในกองทัพ กางเกงในเค้าต้องมีประกายแสงแห่งธรรมแน่ๆเลย Latter Days (2003)
Fate has brought us together right here at this anointed hour under the shimmering disco ball.พรหมลิขิตให้เราทั้งสองคนมาเจอกันตรงนี้ ซึ่งเต็มไปด้วย แสงระยิบระยับแห่งลูกบอลดิสโก้ A Cinderella Story (2004)
Oh, the moon, the stars, the shimmering skyline.ก็ พระจันทร์ ดวงดาว ท้องฟ้าระยิบระยับ Purple Giraffe (2005)
Above me, there's nothing but shimmery light, the place where I've come from, and will go back to when I am done here.ก็โหนเชือกไง ว้าวว.. สนุกมากเลยเธอลองดูซิ Bridge to Terabithia (2007)
So, do allow the shimmering lights of summer to refresh and illuminateฉะนั้น จงปล่อยให้แสงระยับของคิมหันต์ เข้ามาปลุกประกาย High School Musical 2 (2007)
The asphalt which looks as though it might melt, the shimmering high-rise buildings in the distance, and the overly-cold air-conditioning in the department stores and subway.ทั้งยางมะตอยที่คล้ายจะละลาย ทั้งตึกละฟ้าสะท้อนแสงอยู่ไกลออกไป รวมถึงแอร์เย็นๆที่เปิดกระหน่ำในห้างฯกับรถไฟใต้ดิน 5 Centimeters Per Second (2007)
And merge into a shimmering ocean of knowledge.และไปผสานรวมกับมหาสมุทรแห่งความรู้สุกสกาว The Psychology of Letting Go (2010)
Every object that falls into a black hole leaves its mark both at the central mass and on the shimmering hologram at the event horizon.ใบเครื่องหมายทั้งในมวลกลาง และโฮโลแกรมส่องแสง ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ เมื่อหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten   FR: étinceler ; scintiller
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames   FR: flasher ; fuser

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIMMER    SH IH1 M ER0
SHIMMERS    SH IH1 M ER0 Z
SHIMMERED    SH IH1 M ER0 D
SHIMMERING    SH IH1 M ER0 IH0 NG
SHIMMERLIK    SH IH1 M ER0 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shimmer    (v) (sh i1 m @ r)
shimmers    (v) (sh i1 m @ z)
shimmered    (v) (sh i1 m @ d)
shimmering    (v) (sh i1 m @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣光[けんこう, kenkou] (n) light emanating from a sword; shimmering of a sword [Add to Longdo]
糸遊[いとゆう, itoyuu] (n) shimmering of hot air [Add to Longdo]
水明[すいめい, suimei] (n) light shimmering on water [Add to Longdo]
耀う;赫う[かがよう, kagayou] (v5u,vi) (arch) to shimmer; to sparkle [Add to Longdo]
陽炎[かげろう;ようえん, kagerou ; youen] (n) heat haze; shimmer of hot air [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淡光[dàn guāng, ㄉㄢˋ ㄍㄨㄤ, ] shimmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shimmer \Shim"mer\, n.
   A faint, tremulous light; a gleaming; a glimmer.
   [1913 Webster]
 
      TWo silver lamps, fed with perfumed oil, diffused . . .
      a trembling twilight-seeming shimmer through the quiet
      apartment.                --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shimmer \Shim"mer\, v. i. [imp. & p. p. {Shimmered}; p. pr. &
   vb. n. {Shimmering}.] [OE. schimeren, AS. scimerian; akin to
   sc[imac]mian, sc[imac]man, to glitter, D. schemeren, G.
   schimmern, Dan. skimre, Sw. skimra, AS. sc[imac]ma a light,
   brightness, Icel. sk[imac]ma, Goth. skeima a torch, a
   lantern, and E. shine. [root]157. See {Shine}, v. i.]
   To shine with a tremulous or intermittent light; to shine
   faintly; to gleam; to glisten; to glimmer.
   [1913 Webster]
 
      The shimmering glimpses of a stream.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shimmer
   n 1: a weak and tremulous light; "the shimmer of colors on
      iridescent feathers"; "the play of light on the water"
      [syn: {shimmer}, {play}]
   v 1: shine with a weak or fitful light; "Beech leaves shimmered
      in the moonlight"
   2: give off a shimmering reflection, as of silk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top