ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sich entspannen

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sich entspannen-, *sich entspannen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sich entspannen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sich entspannen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now we need something to relax you sister.Ihre Schwester muss sich entspannenThe Crawling Eye (1958)
You can relax.Sie können sich entspannenThe Devil at 4 O'Clock (1961)
Maybe I shouldn't have said that, but I don't want to see you tense.Vielleicht hätte ich lieber geschwiegen, aber Sie sollten sich entspannenThat Darn Cat! (1965)
Well, tell that worried jungle James Bond not to lose his cool.Sag dem besorgten Dschungel-James-Bond, er soll sich entspannenCheetah at Large (1966)
Look, I think it's good for a young man, after he's done some very good work, to enjoy himself, lie around and drink beer.Sieh mal, ich finde schon, dass ein junger Mann, der sehr gute Arbeit geleistet hat, sich entspannen, amüsieren, rumliegen und Bier trinken darf. The Graduate (1967)
So you tell the Wall Street to relax.Sag der Wall Street, sie soll sich entspannenThe Million Dollar Duck (1971)
Most chaplains I know, they wanna stand on the bridge with the old man looking through aviator sunglasses.Die meisten Kapläne wollen immer mit dem Alten auf der Brücke stehen... und sich entspannenThe Last Detail (1973)
Then you can relax.Dann können Sie sich entspannenMudd's Passion (1973)
To help you relax.Damit Sie sich entspannenFrankenstein and the Monster from Hell (1974)
Would you like to rest today, or would you like to join the group?Wollen Sie sich entspannen oder der Gruppe folgen? One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
# Oh, Lydia the tattooed lady # When her muscles start relaxingWenn die Muskeln sich entspannen Connie Stevens (1977)
Let yourself go.Sie müssen sich entspannenCop or Hood (1979)
Then you can take your vacation, and as far as your teeth are concerned you can relax and enjoy yourself.Dann können Sie lhre Ferien nehmen und was... ... IhreZähneangeht,könnenSiesich entspannen und Spaß haben. 10 (1979)
Tell him to relax.Sagen Sie, er soll sich entspannenAirplane! (1980)
You need to relax.Sie sollten sich entspannenRich and Famous (1981)
Well, that's why they got to unwind!Genau, deshalb müssen sie sich entspannen. Bin gleich wieder da, Abdul. A Plush Ride (1982)
Frank, relax a couple minutes. I'll be right back.Frank, Sie können sich entspannenThe Prodigal (1985)
You need to relax, and I'm going to help.Sie müssen sich entspannen, und ich werde Ihnen dabei helfen. The Man with One Red Shoe (1985)
I just want you to relax your mind so that half a memory can come to the surface, all right?Ich will, dass Sie sich entspannen, damit die Erinnerung wiederkommt. The Enemy Within (1986)
You got to relax. You got to calm down.Sie müssen sich entspannen, ruhiger werden. Police Academy 3: Back in Training (1986)
Well, i'm here now, so you can relax.Jetzt bin ich ja da. Sie können sich entspannenOpera (1987)
I've got him. You can relax.Sie können sich entspannenThe Child (1988)
And remember, you're here to relax.Und nicht vergessen, Sie sollen sich entspannenThe Invisible Killer (1989)
Sir, we have some complimentary in-flight slippers. If you'd care to take off your shoes and relax.Sir, wir haben Hausschuhe... falls Sie gern Ihre Schuhe ausziehen und sich entspannen möchten. The Gypsy Cried (1989)
- We've got the pizza dude coming.- Sich entspannen! Der Pizza-Mann kommt gleich! The 'Burbs (1989)
'You'll be able to relax.""Sie können sich entspannen." Star Trek V: The Final Frontier (1989)
You must relax. Relax?- Sie müssen sich entspannenThe Rescuers Down Under (1990)
Hey, Danny, will you tell your father to relax? I wish.Danny, sag deinem Vater, er soll sich entspannenTeenage Mutant Ninja Turtles (1990)
If it wasn't for me... If it wasn't for me, you'd be sitting in the sun, relaxing...Denn ohne mich würden Sie immer noch in der Sonne liegen und sich entspannenCaptain's Holiday (1990)
You need to relax.Sie müssen sich entspannenOff the Wall (1991)
So you boys can just relax, drink beer, chase chicks, and whatever.Sie können sich entspannen, Bier trinken, Mädchen anmachen, was Sie wollen. One False Move (1992)
And you'd like to relieve the stress.- Sie möchten sich entspannenChina Moon (1994)
In reality it is a place where men go to relax and unwind and watch surgically-altered hooters sway oddly to bad music, Peg.In Wirklichkeit... ist es ein Ort, an dem Männer sich entspannen, abschalten und... Silikonbusen anschauen, die im Takt... schlechter Musik schaukeln, Peg. The Naked and the Dead, But Mostly the Naked (1995)
In your parlance, "Kick back and let the big dog eat."In Ihrer Sprache: "Sich entspannen und den großen Hund fressen lassen." Tin Cup (1996)
Mr. Kent needs to relax.Mr. Kent sollte sich entspannenOedipus Wrecks (1996)
Ursula need to relax when it come to vine swinging, for George.Ursula muss sich entspannen, wenn sie an den Lianen schwingt. George of the Jungle (1997)
It's a taxi that people take when they need to relax.Es ist ein Taxi, das Menschen nehmen, wenn sie sich entspannen wollen. The One with the Free Porn (1998)
... havelives.Die mal 'ne Pause machen, sich entspannen, 'n Privatleben haben... Sweet November (2001)
- Sir, you've got to relax...- Sir, Sie müssen sich entspannen... Buffalo Soldiers (2001)
Yeah.Das heißt, Sie können sich entspannen... Bowling for Columbine (2002)
You've got to relax.Sie müssen sich entspannenThe Sea Is Watching (2002)
Now go in there and celebrate.Sie können sich entspannen11:00 p.m.-12:00 a.m. (2002)
-You can relax.-Sie können sich entspannenThe One with the Cooking Class (2002)
Captain. Sit, it's safe.Captain, Sie können sich entspannenBasic (2003)
Hey, Scarface. Tell your boy to chill. We can work this out.He Narbengesicht, sag ihm, er soll sich entspannenNever Die Alone (2004)
The people who can relax, enjoy the sunset, hold hands at the end of the day... they're the happy ones.Menschen, die sich entspannen können, lieben Sonnenuntergänge, halten abends Händchen und sind glücklich. After the Sunset (2004)
The Ted needs to chill.Der Ted muss sich entspannenHurry (2004)
A week off with pay. Send her home.Sie muss sich entspannenMr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
It's the one place where my people can unwind, be themselves.Es ist der einzige Ort, wo meine Leute sich entspannen können. Final Cut (2005)
But we all can relax now.-Jetzt darf man sich entspannenDay Watch (2006)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich beruhigen; sich entspannen; sich abregento chill out [Am.] [slang] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top