Search result for

bang

(124 entries)
(0.0671 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bang-, *bang*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bangkok[แบง ค๊อก] (n) กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang    [N] เสียงดังมาก, See also: เสียงระเบิด, เสียงปัง, ลั่นดังปัง, , Syn. blast, roar
bang    [N] การตีอย่างแรง, See also: การฟาด, Syn. whack
bang    [N] ความสนุก, Syn. enjoyment
bang    [VT] ตีอย่างแรง, See also: ฟาด, Syn. whack, slam
bang    [VT] ปิดอย่างแรง, See also: กระแทกปิด, ปิดดังปัง, Syn. slam
bang    [VI] ทำเสียงดังปึงปัง, See also: ทำกระแทกกระทั้น, Syn. clatter
bang    [ADV] กะทันหัน, See also: อย่างไม่คาดฝัน, Syn. suddenly
bang    [N] การระเบิดของพลังงาน, Syn. bomb, explosion
bang    [VT] ตัดผมม้า, See also: ตัดผมปรกหน้าผาก
bang    [N] ผมม้า, See also: ผมปรกหน้าผาก, Syn. fringe

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bangkokกรุงเทพฯ [TU Subject Heading]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Bangkok Plan of Actionแผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการดำเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกอังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอัง ค์ถัด ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสำนักเลขาธิการอังค์ถัดดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ และเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน แผนปฏิบัติการกรุงเทพแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีต่อการ พัฒนา (2) การประมวลพัฒนาการของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ (3) มาตรการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่นำมาใช้โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนารวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ และ (4) บทบาทในอนาคตของอังค์ถัด [การทูต]
Bangkok Processเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับ สนุนกระบวนการสร้างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าตาม ?Roadmap towards Democracy in Myanmar? เดิมเรียกว่า Forum on International Support for National Reconciliation in Myanmar ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Process ครั้งแรกเมื่อ 15 ธันวาคม 2546 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น พม่า สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งนาย Razali Ismail เป็นผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยพม่าเข้าร่วม [การทูต]
Bangladeshบังกลาเทศ [TU Subject Heading]
Bangladesh-India-Myanmar- Sri Lanka and Thailand Economic Cooperationกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างบังกลาเทศ อินเดีย พม่า ศรีลังกา และไทย " ในช่วงแรกบังกลาเทศ-อินเดีย-พม่า-ไทย ได้ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อจัดตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างบังกลาเทศ-อินเดีย-ศรีลังกา-ไทย (BIST-EC) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540 ต่อมา ได้รับพม่าเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ และเปลี่ยนชื่อจาก BIST-EC เป็น BIMST-EC เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2540 " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bangThe dynamite went off with a bang.
bangDon't shut the door with a bang.
bangThe speaker banged the table with his fist.
bangThey set off fireworks with a great bang.
bangThe car banged itself against a tree.
bangIt's not (currently) the mode for young girls to curl their bangs in.
bangThe boys were banging about upstairs.
bangAll of a sudden, the door shut with a bang.
bangExplosives went off with a bang.
bangHe banged on the table with his fist.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
bang-up(แบง'อัพ) adj. ดีเลิศ,พิเศษ
bangkok(แบง'คอค) n. กรุงเทพ,บางกอก
bangla desh(แบงละเดช') n. ประเทศบังคลาเทศ
bangladesh(แบงละเดช') n. ประเทศบังคลาเทศ
bangle(แบง'เกิล) n. กำไลมือ,กำไลเท้า,กำไล
bangtail(แบง'เทล) n. ม้าแข่ง
whiz-bang(วิซ'แบง) n. ลูกกระสุนขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงและได้ยินเสียงหวือ,ดอกไม้ไฟชนิดที่มีความเร็วสูง,ผู้ที่เป็นอัจฉริยะ,คำตลก adj. ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,ดีที่สุด, Syn. whizz-bang

English-Thai: Nontri Dictionary
bang(n) เสียงดัง,เสียงระเบิด
bangle(n) กำไล,กุณฑล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กทม.    [N] Bangkok, See also: BKK, Syn. กรุงเทพมหานคร
ขส.มก.    [N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ร.ศ. [N] Bangkok Era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก
ผมม้า    [N] bangs, See also: straight hair bobs, fringe, Example: เธอยังไว้ผมม้าเฉียบกริบเหมือนเดิม, Thai definition: ทรงผมผู้หญิงที่หวีส่วนหนึ่งลงมาปรกหน้าผากราวระดับคิ้ว
กึง    [ADV] bang, See also: suddenly and loudly, Example: ผมสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงลั่นกึงมากระทบหูผม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น, ดังก้อง
โครม [ADV] bang, See also: the sound of being crushed or something heavy falling, Syn. ปัง, Example: รถชนกันเสียงดังโครม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงคนหรือของหนักๆ ล้มหรือตกเป็นต้น
ปัง    [ADV] bang, Example: เขาใช้มือตบโต๊ะดังปังด้วยความโมโหก่อนว่า กูบอกแล้วไงว่าอย่าเชื่อปากคนอื่นให้มาก”, Thai definition: เสียงดังปัง
โพล่ง [ADV] plop, See also: bang, Syn. ตูม, โครม, Example: น้องถอยหลังมาชนถังใส่ผ้าหล่นลงน้ำเสียงดังโพล่ง, Thai definition: เสียงดังอย่างเสียงกระโดดลงไปในน้ำ
โป้ง [ADV] bang, Syn. ปัง, Example: ทันทีที่เสียงปืนดังโป้ง สัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างก็รีบหนีเอาตัวรอดอย่างไม่คิดชีวิต, Thai definition: เสียงดังโป้ง อย่างเสียงระเบิดของปืน
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร    [N] Bangkok Metropolitan Administration, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการของกรุงเทพมหานคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอบางละมุง[n. prop.] (Amphoē Bānglamung) EN: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung   FR: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung
บังกลาเทศ[n. prop.] (Bangkalāthēt) EN: Bangladesh   FR: Bangladesh
บางกะปิ[n. prop.] (Bāng Kapi) EN: Bang Kapi   FR: Bang Kapi
บางเขน [n. prop.] (Bāng Khēn) EN: Bang Khen   FR: Bang Khen
บางกอก[n. prop.] (Bāngkøk) EN: Bangkok   FR: Bangkok
บางกอกโพสต์[TM] (Bāngkøk Phōt) EN: Bangkok Post   FR: Bangkok Post [m]
บางละมุง[n. prop.] (Bāng Lamung) EN: Banglamung ; Bang Lamung   FR: Banglamung ; Bang Lamung
บางนา[n. prop.] (Bāng Nā) EN: Bang Na   FR: Bang Na
บางรัก[n. prop.] (Bāng Rak) EN: Bang Rak   FR: Bang Rak
บางแสน[n. prop.] (Bāng Saēn) EN: Bang Saen   FR: Bang Saen

CMU English Pronouncing Dictionary
BANG    B AE1 NG
BANGO    B AA1 NG G OW0
BANGS    B AE1 NG Z
BANGE    B AE1 N JH
BANGED    B AE1 NG D
BANGEE    B AE1 N JH IY0
BANGOR    B AE1 NG G AO2 R
BANGER    B AE1 NG ER0
BANGOR    B AE1 NG G ER0
BANGLE    B AE1 NG G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bang    (v) (b a1 ng)
bangs    (v) (b a1 ng z)
Bangor    (n) (b a1 ng g @ r)
banged    (v) (b a1 ng d)
banger    (n) (b a1 ng @ r)
bangle    (n) (b a1 ng g l)
Bangkok    (n) (b a1 ng k o1 k)
bangers    (n) (b a1 ng @ z)
banging    (v) (b a1 ng i ng)
bangles    (n) (b a1 ng g l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
番外[ばんがい, bangai] (n) พิเศษ, มากเป็นพิเศษ, มาก
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
番号[ばんごう, bangou] Thai: หมายเลข English: number

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futsch ist das Geld.Bang goes the money. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
がたり[, gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump) [Add to Longdo]
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
ごんごん[, gongon] (adv) (on-mim) bang; clang [Add to Longdo]
ずどん[, zudon] (n,adv-to) thud; bang [Add to Longdo]
せりばんご[, seribango] (n) ordinal number [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どかん[, dokan] (adv,adv-to) (on-mim) with a bang [Add to Longdo]
どすっ[, dosutsu] (adv-to) (See どすん) kerplunk; smack; bang [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàng, ㄅㄤˋ, ] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4 [Add to Longdo]
傍亮[bàng liàng, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] dawn; daybreak [Add to Longdo]
傍人篱壁[bàng rén lí bì, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄧˊ ㄅㄧˋ, / ] to depend on others [Add to Longdo]
傍人门户[bàng rén mén hù, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] to be dependent upon sb [Add to Longdo]
傍午[bàng wǔ, ㄅㄤˋ ˇ, ] towards noon; around midday [Add to Longdo]
傍大款[bàng dà kuǎn, ㄅㄤˋ ㄉㄚˋ ㄎㄨㄢˇ, ] to date a rich guy [Add to Longdo]
傍家儿[bàng jiā r, ㄅㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄖ˙, / ] lover; partner [Add to Longdo]
傍户而立[bàng hù ér lì, ㄅㄤˋ ㄏㄨˋ ㄦˊ ㄌㄧˋ, / ] to stand close to the door [Add to Longdo]
傍晚[bàng wǎn, ㄅㄤˋ ㄨㄢˇ, ] in the evening; when night falls; towards evening; at night fall; at dusk [Add to Longdo]
傍柳随花[bàng liǔ suí huā, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄡˇ ㄙㄨㄟˊ ㄏㄨㄚ, / ] prostitute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number [Add to Longdo]
ジョブ番号[ジョブばんごう, jobu bangou] job number [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]
バージョン番号[バージョンばんごう, ba-jon bangou] version number [Add to Longdo]
パス番号[パスばんごう, pasu bangou] path number [Add to Longdo]
ビット番号[びっとばんごう, bittobangou] bit number [Add to Longdo]
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] file serial number [Add to Longdo]
プロセス番号[プロセスばんごう, purosesu bangou] process number [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
番号[ばんごう, bangou] Nummer [Add to Longdo]
番組[ばんぐみ, bangumi] Programm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bang \Bang\, v. t.
   To cut squarely across, as the tail of a horse, or the
   forelock of human beings; to cut (the hair).
   [1913 Webster]
 
      His hair banged even with his eyebrows. --The Century
                          Mag.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bang \Bang\, n.
   The short, front hair combed down over the forehead, esp.
   when cut squarely across; a false front of hair similarly
   worn; -- usually used in the plural; as, her bangs came down
   almost to her eyes.
   [1913 Webster]
 
      His hair cut in front like a young lady's bang. --W. D.
                          Howells.
   [1913 Webster] Bang

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bang \Bang\, v. i.
   1. To make a loud noise, as if with a blow or succession of
    blows; as, the window blind banged and waked me; he was
    banging on the piano.
    [1913 Webster]
 
   2. To have sexual intercourse; to fuck. Considered vulgar and
    obscene. [vulgar slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bang \Bang\, n.
   1. A blow as with a club; a heavy blow.
    [1913 Webster]
 
       Many a stiff thwack, many a bang.   --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   2. The loud sound produced by a sudden concussion or
    explosion.
    [1913 Webster]
 
   3. A surge of pleasure; a thrill; -- usually used in the
    phrase get a bang out of; as, I always get a bang out of
    watching an ice skater do a quadruple jump. [informal]
 
   Syn: kick[5].
     [PJC]
 
   4. (Printing & Computers) An exclamation point; -- used in
    verbal descriptions of text, in printing and in computer
    technology; as, his email address is tom bang stanford dot
    edu (i.e. tom!stanford.edu). [slang]
    [PJC]
 
   5. An instance of sexual intercourse; a fuck. Considered
    vulgar and obscene. [vulgar slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bang \Bang\ (b[a^]ng), v. t. [imp. & p. p. {Banged}; p. pr. &
   vb. n. {Banging}.] [Icel. banga to hammer; akin to Dan. banke
   to beat, Sw. b[*a]ngas to be impetuous, G. bengel club,
   clapper of a bell.]
   1. To beat, as with a club or cudgel; to treat with violence;
    to handle roughly.
    [1913 Webster]
 
       The desperate tempest hath so banged the Turks.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To beat or thump, or to cause (something) to hit or strike
    against another object, in such a way as to make a loud
    noise; as, to bang a drum or a piano; to bang a door
    (against the doorpost or casing) in shutting it.
    [1913 Webster]
 
   3. To have sexual intercourse with; to fuck; -- usually used
    with the male as a subject. Considered vulgar or obscene.
    [vulgar slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bang \Bang\, Bangue \Bangue\, n.
   See {Bhang}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bang
   adv 1: directly; "he ran bang into the pole"; "ran slap into
       her" [syn: {bang}, {slap}, {slapdash}, {smack}, {bolt}]
   n 1: a vigorous blow; "the sudden knock floored him"; "he took a
      bash right in his face"; "he got a bang on the head" [syn:
      {knock}, {bash}, {bang}, {smash}, {belt}]
   2: a sudden very loud noise [syn: {bang}, {clap}, {eruption},
     {blast}, {bam}]
   3: a border of hair that is cut short and hangs across the
     forehead [syn: {bang}, {fringe}]
   4: the swift release of a store of affective force; "they got a
     great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush
     from injecting heroin"; "he does it for kicks" [syn: {bang},
     {boot}, {charge}, {rush}, {flush}, {thrill}, {kick}]
   5: a conspicuous success; "that song was his first hit and
     marked the beginning of his career"; "that new Broadway show
     is a real smasher"; "the party went with a bang" [syn: {hit},
     {smash}, {smasher}, {strike}, {bang}]
   v 1: strike violently; "slam the ball" [syn: {slam}, {bang}]
   2: to produce a sharp often metallic explosive or percussive
     sound; "One of them banged the sash of the window nearest my
     bed"
   3: close violently; "He slammed the door shut" [syn: {slam},
     {bang}]
   4: move noisily; "The window banged shut"; "The old man banged
     around the house"
   5: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
     everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
     intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the
     hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get
     laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have
     intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck},
     {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it},
     {bang}, {get it on}, {bonk}]
   6: leap, jerk, bang; "Bullets spanged into the trees" [syn:
     {spang}, {bang}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bang
 
 
   1. n. Common spoken name for ! (ASCII 0100001), especially when used in
   pronouncing a {bang path} in spoken hackish. In {elder days} this was
   considered a CMUish usage, with MIT and Stanford hackers preferring {excl}
   or {shriek}; but the spread of Unix has carried ?bang? with it (esp. via
   the term {bang path}) and it is now certainly the most common spoken name
   for !. Note that it is used exclusively for non-emphatic written !; one
   would not say ?Congratulations bang? (except possibly for humorous
   purposes), but if one wanted to specify the exact characters ?foo!? one
   would speak ?Eff oh oh bang?. See {shriek}, {ASCII}.
 
   2. interj. An exclamation signifying roughly ?I have achieved
   enlightenment!?, or ?The dynamite has cleared out my brain!? Often used to
   acknowledge that one has perpetrated a {thinko} immediately after one has
   been called on it.
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bang [bɑŋ]
   afraid
   agitated; anxious
   alarming; grave; serious
   afraid
   afraid; timid
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top