ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleam

G L IY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleam-, *gleam*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gleam(n) แสงที่เป็นประกาย, See also: แสงวูบวาบ
gleam(vi) เปล่งประกาย, See also: ส่งแสงวูบเดียว, Syn. flash, glimmer
gleam with(phrv) เป็นมันวาวด้วย, See also: เป็นเงามันด้วย, ส่องแสงเป็นประกาย, Syn. glisten with, glitter with
gleam with(phrv) ตาเป็นประกายด้วย (ความรู้สึก), Syn. glisten with, glitter with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gleam(กลีม) n. แสงวาบ, แสงอ่อน ๆ , ร่องรอย, นิดหน่อย, จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว, ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง, ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright

English-Thai: Nontri Dictionary
gleam(n) แสง, แสงสว่าง, แสงอ่อน, แสงแวบ
gleam(vi) ส่องแสง, ส่งแสง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this guru was, you know, handsome, you know, had a nice gleam in his eye, a nice tuck in his butt, say.และกูรูคือ คุณรู้มั้ย มีเมตตา รู้มั้ย มีแสงประกายที่ดีในตา มีสิ่งที่ดีๆในก้น อะนะ The Love Guru (2008)
*Flower gleam and glow, let your power shine*font color = "# 808080" กอเธล: ♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้ความเงางามอำนาจของคุณ♪ Tangled (2010)
*Flower, gleam and glow, let your powers shine*font color = "# 808080" กอเธล: ♪ดอกไม้ประกายและ เรืองแสงให้อำนาจของคุณส่องแสง♪ Tangled (2010)
*Flower gleam and glow, Let your power shine, Make the clock reverse, bring back what once was mine.*♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้ความเงางามอำนาจของคุณให้ นาฬิกากลับนำ กลับสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือง ♪ Tangled (2010)
*Flower gleam and glow. Let your power shine.*♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้ความเงางามอำนาจของคุณ ♪ Tangled (2010)
*Flower gleam and glow*♪แสงดอกไม้เรืองแสง♪ Tangled (2010)
*Flower gleam and glow, Let your powers shine*♪แสงดอกไม้เรืองแสง ให้อำนาจของคุณส่องแสง♪ Tangled (2010)
'We're here at the Atatürk Stadium' 'which gleams on the dusty plain like an Ottoman jewel'.'เราอยู่ที่นี่ ที่อลาเติร์ก สเตเดี้ยม' 'กับแสงสว่างบนที่ราบที่เต็มไปด้วยฝุ่น เหมือนอัญมณีของออตโตมัน Will (2011)
Gleam in its eye, bright as a rose ♪# เปล่งประกายในตา สดใสเช่นกุหลาบ # I Am Unicorn (2011)
I'll make the house gleam and glitter for the new owners.ฉันจะทำให้บ้านดูดีสำหรับเจ้าของคนใหม่ Piggy Piggy (2011)
# Gleams # Merry Christmas, boys! Merry Christmas, everyone!สุขสันต์วันคริสต์มาก ทุกคน! The 23rd (2011)
♪ In the morning gleam as the tide went down♪แสงในตอนเช้า เป็นน้ำที่ลงไป The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleamThe fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.
gleamThe lake was gleaming in the bright sunshine.
gleamWe saw the gleam of a distant lighthouse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพรว(adj) gleaming, See also: glistening, shining, Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว, Example: ช่างเสื้อประดับชุดราตรีด้วยเลื่อมสีแพรวหลายหลากสี, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวว[waēo] (n) EN: glitter ; light ; sparkle ; glint ; twinkling ; gleam  FR: lueur [ f ] ; étincelle [ f ] ; éclat [ m ]
แวววาม[waēowām] (v) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam
แวววับ[waēowap] (v) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam
แวบ[waēp] (v) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames  FR: flasher ; fuser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GLEAM G L IY1 M
GLEAMS G L IY1 M Z
GLEAMED G L IY1 M D
GLEAMING G L IY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gleam (v) glˈiːm (g l ii1 m)
gleams (v) glˈiːmz (g l ii1 m z)
gleamed (v) glˈiːmd (g l ii1 m d)
gleaming (v) glˈiːmɪŋ (g l ii1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一线微光[yī xiàn wēi guāng, ㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄨㄟ ㄍㄨㄤ,  线   /    ] gleam [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtschimmer { m }gleam of light [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てかてか[tekateka] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) gleaming [Add to Longdo]
てらてら[teratera] (adv, adv-to, vs) (on-mim) gleamingly; shinily [Add to Longdo]
一縷の望み[いちるののぞみ, ichirunonozomi] (n) gleam (ray) of hope [Add to Longdo]
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk [Add to Longdo]
氷の刃[こおりのやいば, koorinoyaiba] (n) gleaming sword [Add to Longdo]
明かり(P);明り;灯り(P);灯;灯かり;灯火(iK)[あかり, akari] (n) (1) (明かり, 明り only) light; illumination; glow; gleam; (2) (See 明かりを消す) lamp; light; (P) [Add to Longdo]
目を輝かす[めをかがやかす, mewokagayakasu] (exp, v5s) for one's eyes to gleam; eyes sparkling; with shining eyes [Add to Longdo]
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k, vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleam \Gleam\, v. t.
   To shoot out (flashes of light, etc.).
   [1913 Webster]
 
      Dying eyes gleamed forth their ashy lights. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleam \Gleam\, v. i. [Cf. OE. glem birdlime, glue, phlegm, and
   E. englaimed.] (Falconry)
   To disgorge filth, as a hawk.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleam \Gleam\, n. [OE. glem, gleam, AS. gl[ae]m, prob. akin to
   E. glimmer, and perh. to Gr. ? warm, ? to warm. Cf.
   {Glitter}.]
   [1913 Webster]
   1. A shoot of light; a small stream of light; a beam; a ray;
    a glimpse.
    [1913 Webster]
 
       Transient unexpected gleams of joi.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
       At last a gleam
       Of dawning light turned thitherward in haste
       His [Satan's] traveled steps.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A glimmer, and then a gleam of light. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Brightness; splendor.
    [1913 Webster]
 
       In the clear azure gleam the flocks are seen.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleam \Gleam\, v. t. [imp. & p. p. {Gleamed}; p. pr. & vb. n.
   {Gleaming}.]
   1. To shoot, or dart, as rays of light; as, at the dawn,
    light gleams in the east.
    [1913 Webster]
 
   2. To shine; to cast light; to glitter.
 
   Syn: To {Gleam}, {Glimmer}, {Glitter}.
 
   Usage: To gleam denotes a faint but distinct emission of
      light. To glimmer describes an indistinct and unsteady
      giving of light. To glitter imports a brightness that
      is intense, but varying. The morning light gleams upon
      the earth; a distant taper glimmers through the mist;
      a dewdrop glitters in the sun. See {Flash}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gleam
   n 1: an appearance of reflected light [syn: {gleam}, {gleaming},
      {glow}, {lambency}]
   2: a flash of light (especially reflected light) [syn: {gleam},
     {gleaming}, {glimmer}]
   v 1: be shiny, as if wet; "His eyes were glistening" [syn:
      {glitter}, {glisten}, {glint}, {gleam}, {shine}]
   2: shine brightly, like a star or a light [syn: {gleam},
     {glimmer}]
   3: appear briefly; "A terrible thought gleamed in her mind"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top