ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spanner

S P AE1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spanner-, *spanner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spanner(sl) คนโง่
spanner(n) กุญแจเลื่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're the famous spanner in the works.นายมันดังด้านความโง่อยู่แล้ว The Great Escapist (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจปากตาย(n) wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจแหวน(n) spanner, Syn. ประแจแหวน, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง 2 ข้างมีลักษณะคล้ายแหวนขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
ประแจ(n) wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุญแจปากตาย[kunjaē pāk tāi] (n, exp) EN: wrench ; spanner  FR: clé plate [f]
ประแจ[prajaē] (n) EN: key ; wrench ; spanner  FR: clé plate [f]
ประแจรวม[prajaē rūam] (n, exp) EN: combination spanner  FR: clé plate mixte [f]
ประแจแหวน[prajaē waēn] (n, exp) EN: ring spanner  FR: clé plate à embout circulaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPANNER S P AE1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spanner (n) spˈænər (s p a1 n @ r)
spanners (n) spˈænəz (s p a1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, ] spanner; wrench; lever (on a machine), #42,272 [Add to Longdo]
扳子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] spanner; wrench, #141,582 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlüsselweite {f}spanner gap; spanner opening; wrench opening [Add to Longdo]
Schraubenschlüssel {m} | Schraubenschlüssel {pl}spanner | spanners [Add to Longdo]
Spanner {m} (für Kette oder Seil) [techn.]turnbuckle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパナ[supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
ボックススパナ[bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ボックスレンチ[bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキースパナ[monki-supana] (n) monkey spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 spanner \span"ner\ (sp[a^]n"n[~e]r), n.
   1. One who, or that which, spans.
    [1913 Webster]
 
   2. The lock of a fusee or carbine; also, the fusee or carbine
    itself. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. An iron instrument having a jaw to fit a nut or the head
    of a bolt, and used as a lever to turn it with; a wrench;
    specifically, a wrench for unscrewing or tightening the
    couplings of hose. [Chiefly British usage]
    [1913 Webster]
 
   4. pl. A contrivance in some of the earlier steam engines for
    moving the valves for the alternate admission and shutting
    off of the steam.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inchworm \Inch"worm`\, n. (Zool.)
   The larva of any geometrid moth. It progresses forward by
   first bringing the rear end of the body forward, forming a
   loop, then moving the front part of the body; called also
   {measuring} worm, {measuringworm}, {spanner}, and {looper}.
   See {Geometrid}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spanner
   n 1: a hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt
      [syn: {wrench}, {spanner}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top