ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spanner

S P AE1 N ER0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spanner-, *spanner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spanner[SL] คนโง่
spanner[N] กุญแจเลื่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Geneva, I need the quantum spanner, the big one.เจนีวา ผมต้องการกุญแจเลื่อนควอนตั้ม เอาอันที่ใหญ่ที่สุด Virtual Systems Analysis (2012)
Isn't that what a... quantum spanner's for?แบบนี้ได้เวลาใช้กุญแจเลื่อนควอนตั้มแล้วสิ Virtual Systems Analysis (2012)
A quantum spanner.กุญแจเลื่อนควอนตั้ม Conventions of Space and Time (2013)
You're the famous spanner in the works.นายมันดังด้านความโง่อยู่แล้ว The Great Escapist (2013)
"The restaurant." You're not in France now, you bleedin' spanner."ภัตตาคาร" เลยรึ ไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสนะโว้ย ไอ้บื้อ Sing Street (2016)
- Spanner.ทึ่มจริงๆ Sing Street (2016)
He's not in school, Barry, you spanner.- ไม่ใช่คนในนี้โว้ย ไอ้โง่ Sing Street (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจปากตาย[N] wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจแหวน[N] spanner, Syn. ประแจแหวน, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง 2 ข้างมีลักษณะคล้ายแหวนขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
ประแจ[N] wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุญแจปากตาย[n. exp.] (kunjaē pāk tāi) EN: wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ประแจ[n.] (prajaē) EN: key ; wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ประแจรวม[n. exp.] (prajaē rūam) EN: combination spanner   FR: clé plate mixte [f]
ประแจแหวน[n. exp.] (prajaē waēn) EN: ring spanner   FR: clé plate à embout circulaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPANNER    S P AE1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spanner    (n) spˈænər (s p a1 n @ r)
spanners    (n) spˈænəz (s p a1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, ] spanner; wrench; lever (on a machine), #42,272 [Add to Longdo]
扳子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] spanner; wrench, #141,582 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlüsselweite {f}spanner gap; spanner opening; wrench opening [Add to Longdo]
Schraubenschlüssel {m} | Schraubenschlüssel {pl}spanner | spanners [Add to Longdo]
Spanner {m} (für Kette oder Seil) [techn.]turnbuckle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
ボックススパナ[, bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキースパナ[, monki-supana] (n) monkey spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[, renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 spanner \span"ner\ (sp[a^]n"n[~e]r), n.
   1. One who, or that which, spans.
    [1913 Webster]
 
   2. The lock of a fusee or carbine; also, the fusee or carbine
    itself. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. An iron instrument having a jaw to fit a nut or the head
    of a bolt, and used as a lever to turn it with; a wrench;
    specifically, a wrench for unscrewing or tightening the
    couplings of hose. [Chiefly British usage]
    [1913 Webster]
 
   4. pl. A contrivance in some of the earlier steam engines for
    moving the valves for the alternate admission and shutting
    off of the steam.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inchworm \Inch"worm`\, n. (Zool.)
   The larva of any geometrid moth. It progresses forward by
   first bringing the rear end of the body forward, forming a
   loop, then moving the front part of the body; called also
   {measuring} worm, {measuringworm}, {spanner}, and {looper}.
   See {Geometrid}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spanner
   n 1: a hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt
      [syn: {wrench}, {spanner}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top