ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aufregend

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aufregend-, *aufregend*, aufregen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
aufregend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: A. langweilig, Syn. spannend

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufregend { adj } | aufregender | am aufregendstenexciting | more exciting | most exciting [Add to Longdo]
aufregen | aufregend | aufgeregtto excite | exciting | excited [Add to Longdo]
aufregen | aufregendto discompose | discomposing [Add to Longdo]
nicht aufregendunexciting [Add to Longdo]
erregen; aufregen; anregen; hervorrufen | erregend; aufregend; anregend | erregt; aufgeregt; angeregtto excite | exciting | excited [Add to Longdo]
lasch; wenig aufregend { adj }tame [Add to Longdo]
reizen; aufregen; ärgern | reizend; aufregend; ärgernd | gereizt; aufgeregt; geärgert | reizt; regt auf; ärgertto irritate | irritating | irritated | irritates [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exciting?Aufregend? Untitled (1969)
Yes!Wie aufregend. City on Fire (1987)
spicy!-Oh, wie aufregend! Eden of the East the Movie I: The King of Eden (2009)
I'd better get in touch with Mrs Vole and have her come over.Der Tag war aufregend. Ach! Witness for the Prosecution (1957)
They weren't very exciting.Die waren nicht sehr aufregend. Another Time, Another Place (1958)
And second, you can write to New York... and tell them that you're covering the most tremendous story... and you can't leave until you've finished it.2. kannst du nach New York schreiben, sag, dass du die aufregendste Geschichte schreibst und dass du erst gehst, wenn sie fertig ist. Another Time, Another Place (1958)
Must have been very exciting work.Das war sicher sehr aufregend. Another Time, Another Place (1958)
Something frightening or exciting?Etwas Furcht erregendes oder etwas Aufregendes? The Magician (1958)
- How thrilling!- Wie aufregend! Bell Book and Candle (1958)
How exciting!Wie aufregend! The Buccaneer (1958)
How marvelous!Wie aufregend! Gigi (1958)
The ambassador thought you extremely talented and exciting.Andererseits fand der Botschafter dich unerhört talentiert und aufregend. Indiscreet (1958)
It's exciting and mysterious as Queen Yllana.Er ist so aufregend und geheimnisvoll wie Königin Yllana. Queen of Outer Space (1958)
Dangerous for women, refreshing for men.Gefährlich für die Damen und aufregend für lhre Männer. Sie werden es mir bestätigen. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
Only this morning, at the staff meeting, Jim made the point that... although we have to keep The Chronicle vital and exciting and commercial... perhaps we ought to do a little more interpretation of the news... give our readers a little more to think about.Erst heute Morgen wies Jim bei der Versammlung darauf hin, dass, obwohl wir The Chronicle lebendig, aufregend und kommerziell halten müssen, wir die Nachrichten vielleicht mehr hinterfragen sollten, den Lesern was zum Nachdenken geben. Teacher's Pet (1958)
But while Maggy had married and now led an exciting life in Paris, Jeanne had stayed in Dijon to wed Henri Tournier, publisher of the Burgundy Monitor.Aber während Maggy geheiratet hatte und nun ein aufregendes Leben in Paris führte, war Jeanne in Dijon geblieben, um Henri Tournier zu heiraten, den Verleger des Burgunder Anzeigers. The Lovers (1958)
Won't be long now.Aufregend, nicht? Jetzt dauert es nicht mehr lange. Carry on Nurse (1959)
- Too extreme?Ist es zu aufregend? The Gunfight at Dodge City (1959)
- Oh, Scott, it sounds so exciting.- Das klingt aufregend. Beloved Infidel (1959)
This does not bode well for me, I'm sure!Das wird wieder richtig aufregend. Le Bossu (1959)
The race is getting better by the minute .Das Rennen wird immer aufregender. An Angel on Wheels (1959)
You were never more beautiful.Du wirst immer aufregender. Face of the Frog (1959)
Isn't it exciting?Ist es nicht aufregend? The Mouse That Roared (1959)
You've probably got the sexiest chest in the Navy.Sie haben bestimmt die aufregendste Brust in der ganzen Marine! Operation Petticoat (1959)
Sure, it's fun, it's exciting. Dancing with a different doll every night.Es macht sicher Spaß und ist aufregend, jeden Abend mit einer anderen auszugehen. Pillow Talk (1959)
It must be exciting, working with all them colors and fabrics and all.Es muss aufregend sein, mit all den Farben, Stoffen und so zu arbeiten. Pillow Talk (1959)
Oh, yes, most distressing.Oh doch, ziemlich aufregend. The Battle of the Sexes (1960)
Took a long time for this night to get unexciting.Es war eine lange und aufregende Nacht. The Alamo (1960)
We were so thrilled to hear that Olympia was back.Wie aufregend, von Olympias Rückkehr zu erfahren. A Breath of Scandal (1960)
It might be very exciting to be with you at this moment, but--Es könnte sehr aufregend sein, jetzt bei Ihnen zu sein, aber... A Breath of Scandal (1960)
How exciting, I've never met a criminal before.Wie aufregend. Ich kenne keinen echten Verbrecher. Carry On Constable (1960)
I was fascinated by your cold violence.Ich fand deine Kälte und Strenge aufregend. The Devil's Eye (1960)
And the reason I employ you is because I'm well aware that the paying public who parade through this house at 2 shilling and 6 pence ahead, 1 half-crown. Are far more thrilled by catching a glimpse of a real live butler then they are by the Rembrandt at the top of the staircase.- Und ich beschäftige Sie aus dem einfachen Grund, weil das Publikum, das für zwei Shilling und Sixpence durch mein Haus marschiert, es viel aufregender findet, einen Blick auf einen leibhaftigen Butler ... zu werfen, als sich den Rembrandt da oben anzusehen. The Grass Is Greener (1960)
I must say, I think it's all rather exciting.Ich finde das alles sehr aufregend! The Grass Is Greener (1960)
ى he was so exciting, so fascinating and had a wonderful guadascio.Er hat so aufregend ausgesehen, so faszinierend. The Millionairess (1960)
He ran into some jiggly little number who was Vegas-bound.Bin ich dumm! Er hat bestimmt eine aufregende Nummer getroffen. Ocean's 11 (1960)
Jiggly little number isn't the way I'd describe Danny Ocean.Eine aufregende Nummer würde ich Danny Ocean nicht nennen. Ocean's 11 (1960)
- Oh, how exciting.- Wie aufregend. Peeping Tom (1960)
How thrilling!Wie aufregend! Never on Sunday (1960)
Most exciting.Sehr aufregend. Spartacus (1960)
- It must have been exciting.- Das war sicherlich aufregend. The Story of Ruth (1960)
Dodge, when did you think of all this?Ne aufregende Sache. Wann hast du dir das ausgeknobelt? Two Way Stretch (1960)
Does anything exciting ever happen around here?Ist in dieser Gegend jemals etwas Aufregendes passiert? Nick of Time (1960)
HOLD IT. OH, THIS IS SO EXCITING.Oh, das ist so aufregend. The Fever (1960)
I bet fate has got something exciting in store for you.Das Schicksal hält bestimmt etwas Aufregendes für dich bereit. Carry on Regardless (1961)
How exquisite, how exciting. May I come in?Wie exquisit, wie frisch, wie aufregend. Carry on Regardless (1961)
It's... exciting...Es ist... aufregend... Lover Come Back (1961)
But it was exciting.Aber es war aufregend. Scream of Fear (1961)
I want to eat good food, wear nice things. A short, exciting life for me!Ich möchte gut essen und ein aufregendes Leben, selbst wenn es kurz ist! Yojimbo (1961)
You're kind, aren't you?Auch wenn es nicht das aufregendste ist! Yojimbo (1961)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  aufregend /aufreːgənt/
   discomposing; exciting; exiting

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top