Search result for

sop

S AA1 P   
115 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sop-, *sop*
English-Thai: Longdo Dictionary
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sop[N] สิ่งปลอบใจ
sopor[N] การสลบไสล, See also: การไม่รู้สึกตัว
soppy[ADJ] มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป
soppy[ADJ] โชก, See also: แฉะ, ชุ่ม, Syn. wet, soaked, watery, rainy
sop up[PHRV] ล้างออก, See also: ขัดออก, Syn. mop up, soak up, take up, wipe up
sophist[N] นักปราชญ์, See also: อาจารย์, ผู้รอบรู้
sopping[ADJ] เปียกโชก, Syn. mashy
soprano[N] นักร้องที่ร้องเสียงสูงสุด, See also: นักร้องโซปราโน, Syn. falsetto, treble
soprano[N] เสียงร้องเพลงสูงสุด, See also: เสียงโซปราโน
sophistic[ADJ] เกี่ยวกับผู้รอบรู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sop(ซอพ) n. ชิ้นขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) สำหรับจุ่มลงในอาหารเหลว,สิ่งที่เปียกโชก,สิ่งที่ทำให้บรรเทา,สินบน,สิ่งที่ใช้สงบประสาท,คนอ่อนแอ,คนขี้เหล้า vt. จุ่มขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) ลงในอาหารเหลว,จุ่ม,แช่,ทำให้เปียกโชก,ดูดซึม,ดูดซับ,ทำให้บรรเทา,ให้สินบน vi. เปียกโชก,เปียก
sophism(ซอฟ'ฟิสซึม) n. การโต้แย้งโดยอ้างเหตุผลผิด ๆ ,การอ้างเหตุผลผิด ๆ ,การหลอกลวง,การตบตา, Syn. fallacy,false argument
sophist(ซอฟ'ฟิสทฺ) n. (ประวัติศาสตร์กรีก) ชนชั้นอาจารย์ปรัชญาและศิลปะการพูด
sophistic(ซะฟิส'ทิค,-เคิล) adj. ตอบโต้ด้วยคารมที่อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เกี่ยวกับsophistry (ดู) ,เกี่ยวกับsophistist (ดู), See also: sophistically adv., Syn. fallacious
sophistical(ซะฟิส'ทิค,-เคิล) adj. ตอบโต้ด้วยคารมที่อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เกี่ยวกับsophistry (ดู) ,เกี่ยวกับsophistist (ดู), See also: sophistically adv., Syn. fallacious
sophisticate(ซะฟิส'ทิเคท) n. ผู้ช่ำชองโลก. adj. ช่ำชองโลก vt. ทำให้ช่ำชองโลก,อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เจือปน,ทำให้ขาดความไร้เดียงสา,ทำให้ขาดลักษณะธรรมชาต'
sophisticated(ซะฟิส'ทิเคทิด) adj. ช่ำชองโลก,มีลักษณะของชาวกรุง,ขาดความไร้เดียงสา,ขาดลักษณะธรรมชาติ,ซึ่งอ้างเหตุผลผิด ๆ ,ตบตา,หลอกลวง,ทำให้หลงผิด,ซับซ้อน., Syn. sophisticate.
sophistication(ซะฟิสทิเค'เชิน) n. ลักษณะที่ช่ำชองโลก,ลักษณะชาวกรุง,การขาดความไร้-เดียงสา,การขาดลักษณะธรรมชาติ,การเปลี่ยนจากลักษณะธรรมชาติ,การอ้างเหตุผลผิด ๆ
sophomore(ซอฟ'ฟะมอรฺ) n. นักเรียนหรือนักศึกษาปีที่ 2
soporific(ซอพพะริฟ'ฟิค) adj. ทำให้หลับ,ทำให้ง่วงหลับ,ทำให้หลับใหล,ทำให้เซื่องซึม. n. ยานอนหลับ,ยาที่ทำให้ง่วงนอน,สิ่งที่ทำให้ง่วงหลับหรือเซื่องซึม -soporifically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
sop(vt) ทำให้เปียก,จุ่มน้ำ,แช่,ดูดซับ
sophism(n) การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด
sophist(n) ผู้ให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด
sophisticated(adj) ซับซ้อน,ตบตา
sophistication(n) ความซับซ้อน,การตบตา
sophistry(n) การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด
sophomore(n) นักศึกษาปีที่สอง
soppy(adj) โชก,ชุ่ม,มีฝนมาก
soprano(n) เสียงร้องสูงสุดของผู้หญิง
esophagus(n) หลอดอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sophisticationการปลอมปน (อาหาร, ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporอาการหลับลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporiferous-ทำให้หลับลึก [มีความหมายเหมือนกับ soporific ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporific๑. -ทำให้หลับลึก [มีความหมายเหมือนกับ soporiferous]๒. ยานอนหลับ [มีความหมายเหมือนกับ hypnotic ๑ และ somnifacient ๒]๓. สิ่งทำให้นอนหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporose; soporous-หลับลึก, -หลับปลุกไม่ตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporous; soporose-หลับลึก, -หลับปลุกไม่ตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sophomore (n) นักศึกษาปีที่ 2

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sop it wet.ซับหน่อย Awake (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sopHe looks quite sophisticated for his age.
sopI felt utterly out of place among those sophisticated people.
sopIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
sopIt's a sop to Cerberus.
sopIt's a sop to Congress.
sopModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
sopShe is famed as a soprano.
sopSophie had been looking forward to getting another letter from the unknown sender.
sopThat was another impressive fall-flat-on-your-face ... Hey, you alright, Sophie? Can you stand?
sopThe child was named Sophia after her grandmother.
sopThe engineer demonstrated how to operate the sophisticated system.
sopThe readers of that book think themselves sophisticated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวเปียก[N] sopping-wet rice, Example: ชาวบ้านเอาข้าวเปียกใส่ถ้วยไว้สำหรับใช้ติดธง, Thai definition: ข้าวที่หุงจนแฉะและกวนเหนียว ใช้ผนึกผ้าเป็นต้นให้ติดกัน
ซอด้วง[N] treble fiddle, See also: soprano fiddle, Example: ลูกสาวของเขาเรียนซอด้วง ส่วนลูกชายเรียนระนาดเอก, Count unit: คัน, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีประเภทซอ สำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องจมูก[n.] (chǿng jamūk) EN: nasopharynx   FR: pharynx supérieur [m]
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy   FR: éthique [f] ; morale [f]
คำถามทางปรัชญา[n. exp.] (khamthām thāng pratyā) EN: philosophical questions   FR: question philosophique [f]
ข้าวเปียก[n.] (khāopīek) EN: rice paste ; rice pudding ; sopping-wet rice   FR: riz mouillé [m]
คิดตก[v.] (khittok) EN: look at the bright side of things ; not take to heart ; take philosophically   FR: considérer avec philosophie
เครื่องฟังหัวใจ[n. exp.] (khreūang fang hūajai) EN: stethoscope   FR: stéthosope [m]
เครื่องฟังการเต้นของหัวใจ[n. exp.] (khreūang fang kān ten khøng hūajai) EN: stethoscope   FR: stéthosope [m]
ความคิดปรัชญา[n. exp.] (khwāmkhit pratyā = pratchayā) EN: philosophical thinking   FR: pensée philosophique [f]
กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน[n. exp.] (krabūankān patibat ngān māttrathān) EN: standard operating procedure (SOP)   
ลานไพลิน [n.] (lānphailin) EN: Giant bacopa, Water hyssop   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOP    S AA1 P
SOPE    S OW1 P
SOPP    S AA1 P
SOPS    S AA1 P S
SOPHY    S OW1 F IY0
SOPKO    S OW1 P K OW0
SOPER    S OW1 P ER0
SOPHIE    S OW1 F IY0
SOPHIA    S OW0 F IY1 AH0
SOPHER    S AA1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sop    (v) sˈɒp (s o1 p)
sops    (v) sˈɒps (s o1 p s)
Sophy    (n) sˈoufiː (s ou1 f ii)
soppy    (j) sˈɒpiː (s o1 p ii)
Sophia    (n) sˈəfˈaɪə (s @1 f ai1 @)
Sophie    (n) sˈoufiː (s ou1 f ii)
sopped    (v) sˈɒpt (s o1 p t)
sophism    (n) sˈɒfɪzəm (s o1 f i z @ m)
sophist    (n) sˈɒfɪst (s o1 f i s t)
soppier    (j) sˈɒpɪəʳr (s o1 p i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine), #48,853 [Add to Longdo]
女高音[nǚ gāo yīn, ㄋㄩˇ ㄍㄠ ㄧㄣ, ] soprano, #49,360 [Add to Longdo]
索福克勒斯[Suǒ fú kè lè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄜˋ ㄙ, ] Sophocles (496-406 BC), Greek tragedian, author of Oedipus the King, #311,084 [Add to Longdo]
索福克里斯[Suǒ fú kè lǐ sī, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ, / ] Sophocles (496-406 BC), Greek playwright [Add to Longdo]
诡辩家[guǐ biàn jiā, ㄍㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] sophist; one who relies on specious arguments [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sophismus {m}sophism [Add to Longdo]
Sophisterei {f} | Sophistereien {pl}sophistry | sophistries [Add to Longdo]
Sophist {m} | Sophisten {pl}sophist | sophists [Add to Longdo]
Sopran {m}soprano [Add to Longdo]
Sopranistin {f}soprano singer [Add to Longdo]
Sopran {m} (bei Knaben; Instrumenten) [mus.]treble [Add to Longdo]
sophistischsophistic [Add to Longdo]
sophistischsophistical [Add to Longdo]
soporös {adj}; schwere Bewusstseinstrübung verursachend [med.]soporific [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[, gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking [Add to Longdo]
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin [Add to Longdo]
ぐちゃぐちゃ[, guchagucha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
そっぽを向く;外方を向く[そっぽをむく, soppowomuku] (v5k,exp) (See 外方) to turn away; to face away [Add to Longdo]
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
びしょ濡れ[びしょぬれ, bishonure] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin; (P) [Add to Longdo]
アイソパイア[, aisopaia] (n) isopyre [Add to Longdo]
アイソパラメトリック[, aisoparametorikku] (adj-f) isoparametric [Add to Longdo]
アイソパルスシステム[, aisoparusushisutemu] (n) isopulse system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
等パラメタ曲線[とうパラメタきょくせん, tou parameta kyokusen] isoparametric curve [Add to Longdo]
シスオペ[しすおぺ, shisuope] SYSOP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sop \Sop\, n. [OE. sop, soppe; akin to AS. s?pan to sup, to sip,
   to drink, D. sop sop, G. suppe soup, Icel. soppa sop. See
   {Sup}, v. t., and cf. {Soup}.]
   1. Anything steeped, or dipped and softened, in any liquid;
    especially, something dipped in broth or liquid food, and
    intended to be eaten.
    [1913 Webster]
 
       He it is to whom I shall give a sop, when I have
       dipped it.              --John xiii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       Sops in wine, quantity, inebriate more than wine
       itself.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The bounded waters
       Should lift their bosoms higher than the shores,
       And make a sop of all this solid globe. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything given to pacify; -- so called from the sop given
    to Cerberus, as related in mythology.
    [1913 Webster]
 
       All nature is cured with a sop.    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. A thing of little or no value. [Obs.] --P. Plowman.
    [1913 Webster]
 
   {Sops in wine} (Bot.), an old name of the clove pink,
    alluding to its having been used to flavor wine.
    [1913 Webster]
 
       Garlands of roses and sops in wine.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Sops of wine} (Bot.), an old European variety of apple, of a
    yellow and red color, shading to deep red; -- called also
    {sopsavine}, and {red shropsavine}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sop \Sop\, v. t. [imp. & p. p. {Sopped}; p. pr. & vb. n.
   {Sopping}.]
   To steep or dip in any liquid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sop
   n 1: piece of solid food for dipping in a liquid [syn: {sop},
      {sops}]
   2: a concession given to mollify or placate; "the offer was a
     sop to my feelings"
   3: a prescribed procedure to be followed routinely; "rote
     memorization has been the educator's standard operating
     procedure for centuries" [syn: {standing operating
     procedure}, {standard operating procedure}, {SOP}, {standard
     procedure}]
   v 1: give a conciliatory gift or bribe to
   2: be or become thoroughly soaked or saturated with a liquid
     [syn: {sop}, {soak through}]
   3: dip into liquid; "sop bread into the sauce"
   4: cover with liquid; pour liquid onto; "souse water on his hot
     face" [syn: {drench}, {douse}, {dowse}, {soak}, {sop},
     {souse}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SOP
     Standard Operating Procedure
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sop /sɔp/
  1. lather
  2. gravy; sauce

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top