ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sophisticate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sophisticate-, *sophisticate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sophisticate(vt) ทำให้เชี่ยวชาญเรื่องทางโลก, Syn. civilize
sophisticated(adj) ซึ่งมีประสบการณ์มาก, See also: เจนโลก, ซึ่งรอบรู้ในทางโลก, ซึ่งผ่านโลกมามาก, Syn. refined, well-bred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sophisticate(ซะฟิส'ทิเคท) n. ผู้ช่ำชองโลก. adj. ช่ำชองโลก vt. ทำให้ช่ำชองโลก, อ้างเหตุผลผิด ๆ , เจือปน, ทำให้ขาดความไร้เดียงสา, ทำให้ขาดลักษณะธรรมชาต'
sophisticated(ซะฟิส'ทิเคทิด) adj. ช่ำชองโลก, มีลักษณะของชาวกรุง, ขาดความไร้เดียงสา, ขาดลักษณะธรรมชาติ, ซึ่งอ้างเหตุผลผิด ๆ , ตบตา, หลอกลวง, ทำให้หลงผิด, ซับซ้อน., Syn. sophisticate.
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่เจือปน, ไร้เดียงสา, เรียบ ๆ , ตรงไปตรงมา, บริสุทธิ์, แท้จริง, ไม่ซับซ้อน.

English-Thai: Nontri Dictionary
sophisticated(adj) ซับซ้อน, ตบตา

WordNet (3.0)
sophisticate(n) a worldly-wise person, Syn. man of the world
sophisticate(v) make less natural or innocent
sophisticate(v) alter and make impure, as with the intention to deceive, Syn. doctor up, doctor
sophisticate(v) make more complex or refined
twist(v) practice sophistry; change the meaning of or be vague about in order to mislead or deceive, Syn. pervert, convolute, twist around, sophisticate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sophisticate

v. t. [ imp. & p. p. Sophisticated p. pr. & vb. n. Sophisticating. ] [ LL. sophisticatus, p. p. of sophisticare to sophisticate. ] To render worthless by admixture; to adulterate; to damage; to pervert; as, to sophisticate wine. Howell. [ 1913 Webster ]

To sophisticate the understanding. Southey. [ 1913 Webster ]

Yet Butler professes to stick to plain facts, not to sophisticate, not to refine. M. Arnold. [ 1913 Webster ]

They purchase but sophisticated ware. Dryden. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To adulterate; debase; corrupt; vitiate. [ 1913 Webster ]

Sophisticated

{ } a. Adulterated; not pure; not genuine. [ 1913 Webster ]

So truth, while only one supplied the state,
Grew scare and dear, and yet sophisticate. Dryden. [ 1913 Webster ]

Variants: Sophisticate

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just not, well, sophisticated.มันแค่ไม่... อืม ไม่เป็นมืออาชีพพอ The Joy Luck Club (1993)
Maybe he's too sophisticated for you.บางทีเขาอาจจะดูแปลกๆในสายตาคุณ In the Mouth of Madness (1994)
We're looking for an answer more sophisticated than:ฉันว่าเรากำลังหาคำตอบที่ดูซับซ้อนกว่า The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
He's smart, he's sophisticated, and he has a real job.เขาทั้งดูดี เป็นคนทันสมัย เขามีงานที่มั่นคง แต่คุณ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
He's smart, he's sophisticated and he has a real job.เขาทั้งดูดี เป็นทันสมัย มีงานการที่มั่นคง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ Rebecca (1940)
They have more sophisticated shelters than this one.-เพราะที่นั่นมีที่หลบภัยมากกว่าที่นี่ Day of the Dead (1985)
it's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม Spies Like Us (1985)
so she's a sophisticated woman.แปลว่า เธอเป็นสาวทันสมัย Spies Like Us (1985)
Despite the age of these, they are technically sophisticated because--แม้ว่าจะเก่า แต่ใช้เทคนิคชั้นสูงเพราะ... Mona Lisa Smile (2003)
So sophisticated.เหมือนคนที่ผ่านอะไรมาเยอะ The Dreamers (2003)
The system is basically the same system producing more sophisticated products today.ระบบที่ผลิตสินค้าได้ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยพื้นฐานแล้วก็ยังเป็นระบบเดียวกันนี้แหละ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sophisticateHe looks quite sophisticated for his age.
sophisticateI felt utterly out of place among those sophisticated people.
sophisticateIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
sophisticateModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
sophisticateThe engineer demonstrated how to operate the sophisticated system.
sophisticateThe readers of that book think themselves sophisticated.
sophisticateThey have developed sophisticated computers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[øn tø lōk] (v, exp) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated
ซับซ้อน[sapsøn] (adj) EN: sophisticated ; complex ; intricate ; having layer upon layer of  FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sophisticate
sophisticate
sophisticated
sophisticated
sophisticates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sophisticated

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ,  ] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine) #48,853 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na, n, adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- #250 [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian #13,165 [Add to Longdo]
[いき(P);すい, iki (P); sui] (adj-na, n) (1) (いき only) chic; stylish; refined; sophisticated; smart; (2) understanding; sympathetic; (3) (すい only) the best; (P) #19,489 [Add to Longdo]
ださい[dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses [Add to Longdo]
貴やか[あてやか, ateyaka] (adj-na) (See 気品・1) elegant; sophisticated [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]
質樸[しつぼく, shitsuboku] (adj-na, n) simplicity; unsophisticated [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na, n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top