ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sophisticate

S AH0 F IH1 S T AH0 K EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sophisticate-, *sophisticate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sophisticate(vt) ทำให้เชี่ยวชาญเรื่องทางโลก, Syn. civilize
sophisticated(adj) ซึ่งมีประสบการณ์มาก, See also: เจนโลก, ซึ่งรอบรู้ในทางโลก, ซึ่งผ่านโลกมามาก, Syn. refined, well-bred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sophisticate(ซะฟิส'ทิเคท) n. ผู้ช่ำชองโลก. adj. ช่ำชองโลก vt. ทำให้ช่ำชองโลก,อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เจือปน,ทำให้ขาดความไร้เดียงสา,ทำให้ขาดลักษณะธรรมชาต'
sophisticated(ซะฟิส'ทิเคทิด) adj. ช่ำชองโลก,มีลักษณะของชาวกรุง,ขาดความไร้เดียงสา,ขาดลักษณะธรรมชาติ,ซึ่งอ้างเหตุผลผิด ๆ ,ตบตา,หลอกลวง,ทำให้หลงผิด,ซับซ้อน., Syn. sophisticate.
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่เจือปน,ไร้เดียงสา,เรียบ ๆ ,ตรงไปตรงมา,บริสุทธิ์,แท้จริง,ไม่ซับซ้อน.

English-Thai: Nontri Dictionary
sophisticated(adj) ซับซ้อน,ตบตา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sophisticateHe looks quite sophisticated for his age.
sophisticateI felt utterly out of place among those sophisticated people.
sophisticateIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
sophisticateModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
sophisticateThe engineer demonstrated how to operate the sophisticated system.
sophisticateThe readers of that book think themselves sophisticated.
sophisticateThey have developed sophisticated computers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[øn tø lōk] (v, exp) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated
ซับซ้อน[sapsøn] (adj) EN: sophisticated ; complex ; intricate ; having layer upon layer of  FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe

CMU English Pronouncing Dictionary
SOPHISTICATE S AH0 F IH1 S T AH0 K EY2 T
SOPHISTICATE S AH0 F IH1 S T AH0 K AH0 T
SOPHISTICATED S AH0 F IH1 S T AH0 K EY2 T IH0 D
SOPHISTICATED S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T AH0 D
SOPHISTICATES S AH0 F IH1 S T AH0 K IH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sophisticated (j) sˈəfˈɪstɪkɛɪtɪd (s @1 f i1 s t i k ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine), #48,853 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ださい[dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses [Add to Longdo]
貴やか[あてやか, ateyaka] (adj-na) (See 気品・1) elegant; sophisticated [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]
質樸[しつぼく, shitsuboku] (adj-na,n) simplicity; unsophisticated [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated [Add to Longdo]
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sophisticate \So*phis"ti*cate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Sophisticated}; p. pr. & vb. n. {Sophisticating}.] [LL.
   sophisticatus, p. p. of sophisticare to sophisticate.]
   To render worthless by admixture; to adulterate; to damage;
   to pervert; as, to sophisticate wine. --Howell.
   [1913 Webster]
 
      To sophisticate the understanding.    --Southey.
   [1913 Webster]
 
      Yet Butler professes to stick to plain facts, not to
      sophisticate, not to refine.       --M. Arnold.
   [1913 Webster]
 
      They purchase but sophisticated ware.  --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To adulterate; debase; corrupt; vitiate.
     [1913 Webster] Sophisticate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sophisticate \So*phis"ti*cate\, Sophisticated
 \So*phis"ti*ca`ted\, a.
   Adulterated; not pure; not genuine.
   [1913 Webster]
 
      So truth, while only one supplied the state,
      Grew scare and dear, and yet sophisticate. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sophisticate
   n 1: a worldly-wise person [syn: {sophisticate}, {man of the
      world}]
   v 1: make less natural or innocent; "Their manners had
      sophisticated the young girls"
   2: practice sophistry; change the meaning of or be vague about
     in order to mislead or deceive; "Don't twist my words" [syn:
     {twist}, {twist around}, {pervert}, {convolute},
     {sophisticate}]
   3: alter and make impure, as with the intention to deceive;
     "Sophisticate rose water with geraniol" [syn: {sophisticate},
     {doctor}, {doctor up}]
   4: make more complex or refined; "a sophisticated design"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top