Search result for

wet

(161 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wet-, *wet*
English-Thai: Longdo Dictionary
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wet[ADJ] เปียก, See also: แฉะ, ชุ่มไปด้วยน้ำ, โชก, ชื้นแฉะ, Syn. damp, moist, Ant. dry
wet[VT] ทำให้เปียก, See also: ทำให้ชื้น, ทำให้ชุ่ม, ทำให้แฉะ, Syn. damp, dampen, moisten, Ant. dry, dry out
wet[VI] ้เปียก, See also: ้ชื้น, ชุ่ม, แฉะ, Syn. dampen, moisten, Ant. dry, dry out
wet[VT] ปัสสาวะรดบนสิ่งของ เช่น ที่นอน หรือพรม
wet[N] ความเปียกชื้น
wet[N] สภาพอากาศที่มีฝนตก, See also: สภาพอากาศที่ชื้น
wet[ADJ] ซึ่งยังไม่แห้งดี
wet[ADJ] ซึ่งอนุญาตหรือสนับสนุนให้ผลิตหรือ่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)
wet[ADJ] ซึ่งขายแอลกอฮอล์ด้วย (คำไม่เป็นทางการ)
wet[N] ผู้สนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wet(เวท) {wetted/wet,wetting,wets} adj. เปียก,โชก,ชื้น,แฉะ,อนุญาตหรือเห็นด้วยกับการขายเหล้าหรือกลั่นเหล้า,แช่เหล้า,มีฝนตกมากหรือบ่อย,มีความชื้นสูง,ดื่มเหล้าเมา,ไร้าค่า,ใจเสาะ n. ความเปียก,ความชื้น,อากาศชื้น,ฝน vt. ทำให้เปียก,ทำให้ชื้น,ทำให้ชุ่ม vi. กลายเป็นเปียก
wet dreamn. การฝันว่าได้ร่วมเพศจนน้ำกามหลั่งออกมา
wet flyn. เหยื่อแมลงเทียมที่ใช้ตกปลา
wet goodsn. เหล้า,สินค้าของเหลว (เช่นน้ำมัน,สี)
wet nursen. แม่นม
wet packn. การอาบน้ำโดยการเช็ดตัวคนไข้ด้วยผ้าเปียก
wet washn. การชักเสื้อผ้าที่ไม่ต้องทำให้แห้งหรือต้องรีด
wet-nurse(เวท'เนอส) vt. เป็นแม่นมของ,ให้ความระมัดระวังหรือการเอาใจใส่มากเกินไป
wetblanket(เวท'แบลง'คิท) vt. ใช้พรมเปียกน้ำ,ทำให้หมดสนุกหรือหมดความกระตือรือร้น หรือหมดกำลังใจ
wether(เวธ'เธอะ) n. แกะตัวผู้ที่ตอนแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
wet(adj) เปียก,โชก,แฉะ,มีฝนมาก
wet(vt) ทำให้เปียก,กลั้ว,ดื่มสุรา,ทำให้ชุ่ม,ทำให้ชื้น
wether(n) แกะตอน
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wet coil; wetted coilคอยล์เปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet dream; emission; oneirogmus(จิตเวช.) ฝันเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet gangrene; gangrene, moistเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet linerปลอกสูบแบบเปียก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet nurse; wet-nurseแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet pleurisy; pleurisy with effusionเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet sump; wet-sump lubricationการหล่อลื่นแบบอ่างน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet-bulb depression temperatureอุณหภูมิลดกระเปาะเปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet-bulb temperatureอุณหภูมิกระเปาะเปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet-disc clutchคลัตช์แบบแผ่นเปียก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wet - bulb thermometerเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม เปียก [อุตุนิยมวิทยา]
Wet fogหมอกชุ่ม [อุตุนิยมวิทยา]
Wet Gasก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทนในสัดส่วนที่น้อยลง
ก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทนในสัดส่วนที่น้อยลง มีอีเทน โปรเพน และบิวเทนในสัดส่วนที่มากขึ้น และมี C5+ ด้วย ก๊าซธรรมชาติชนิดนี้เมื่อผลิตขึ้นมาส่วนหนึ่งจะมีสภาพเป็นของเหลว (ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของ C5+) [ปิโตรเลี่ยม]
Wet Gas แก๊สเปียก
เป็นแก๊สธรรมชาติที่มีสูตรโครงสร้างของโมเลกุล ประกอบด้วยคาร์บอน 3 ตัว (โปรมีน) หรือ 4 ตัว (นิวเทน) ที่มีสถานะเป็นแก๊ส อุณหภูมิและ ความดันของบรรยากาศเช่นเดียวกับแก๊สแห้ง แต่มีลักษณะชื้นคล้าย กับไอน้ำปนอยู่มาก [สิ่งแวดล้อม]
wet season riceข้าวนาปี, ข้าวที่ได้จากการปลูกในฤดูฝนโดยอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wet-bulb temperatureอุณหภูมิตุ้มเปียก [อุตุนิยมวิทยา]
wet-dry hygrometerไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกและแห้ง, อุปกรณ์วัดความชื้นของบรรยากาศ ประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน กระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์อันหนึ่งหุ้มด้วยวัสดุชื้น ความชื้นของบรรยากาศวัดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wetland พื้นที่ชุ่มน้ำ
พื้นที่ซึ่งดินมีน้ำขังอิ่มตัวไม่ลึกนักและมี พืชน้ำขึ้นงอกงาม ระบบนิเวศวิทยา เป็นไปตามธรรมชาติ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งดินเป็นตัวบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
wetlandwetland, พื้นที่ชุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Wetland animalsสัตว์ในพื้นที่ชุ่มน้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wetland (n ) พื้นที่ชุ่มน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those two wetbacks see that busted back door, they'll call for backup.เห็นพวกเม็กซิโกเข้าเมืองผิดกฏหมายสองคน คุมอยู่ประตูด้านหลัง พวกมันเรียกว่ากองกำลังเสริม Pilot (2008)
Get me a wet towel.ขอผ้าชุบน้ำด้วย Heartbreak Library (2008)
Wet towel...ผ้าชุบน้ำ Heartbreak Library (2008)
I'm okay. I'm already wet so I'll just leave. Are you my daughter's boyfriend?ไม่เป็นไร ยังไงชั้นก็เปียกไปแล้ว ไปล่ะ เธอเป็นแฟนลูกสาวชั้นเหรอ? My Sassy Girl (2008)
When I wet the bed?แล้วตอนผมฉี่รดที่นอน? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Or does the air this time of year smell like a goddamn wet dog?หรืออากาศทีนีมันกลินเหมือนหมาเนา Rambo (2008)
Every time I see a bag of Hershey's Kisses, my balls get so wet.ทุกครั้งที่ฉันเห็นห่อเฮอร์ชี่คิส ไข่ฉันก็จะเปียก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
If you two don't want to get your dicks wet, that's fine with me.ถ้านายสองคนไม่อยากที่จะจ้อนเปียก นั่นก็ดีกับฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'll get my dick wet. Pussy, I'm home!ฉันจะไปทำจ้อนเปียก น้องหรี่ พี่มาแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And the blood from your body is... is rushing to the wet internal walls, and my fingers would slide effortlessly... [laughing] Are you an actor or something?และเลือดของคุณก็จะ สูบฉีด ไปยังกำแพงภายในที่เปียกชื้น และมือของผมก็จะไล่... New York, I Love You (2008)
Not babies who wet themselves.ไม่ใช่เด็กอมมือที่ฉี่ราดตัวเอง 24: Redemption (2008)
So, does anybody want a wet T-shirt?งั้น มีใครอยากได้เสื้อเปียกๆมั้ง? The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wetYour dress is touching the wet paint.
wetYou're wet through.
wetIt being hot, she was wet with sweat.
wetWe were caught in a shower and got wet to the skin.
wetIt was raining, and Joe's long hair was completely wet by the time he got home.
wetIt rains so often in the wet season that it's hard to plan outings.
wetCome under my umbrella, or you'll get wet.
wetI got wet to the skin.
wetThat man is a wet blanket.
wetThe gound is still wet.
wetTom got wet to the skin and caught cold.
wetThey got thoroughly wet in the rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียกแฉะ[ADJ] wet, See also: soak, drip, muddy, damp, Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน, Ant. แห้ง, Example: เนื้อตัวของป้อมเลอะเทอะเพราะหกล้มลงไปบนดินที่เปียกแฉะ
ม่อลอกม่อแลก[ADJ] soaked, See also: wet and dirty, dirty, muddy, stained, soaking, Syn. เปื้อนๆ เปรอะๆ, มะลอกมะแลก
ฝันเปียก[N] wet dream, Example: ฝันเปียกมักเกิดหลังจากไม่ได้ร่วมเพศเป็นเวลานาน, Thai definition: การหลั่งน้ำกามในขณะนอนหลับและฝัน
พระนม[N] royal wet nurse, See also: wet nurse of a prince or a princess, Syn. แม่นม, Example: ในสมัยโบราณ การคัดเลือกพระนมให้พระโอรสหรือพระธิดาต้องกระทำอย่างถูกต้องตามประเพณี, Notes: (ราชา)
ภาพปูนเปียก[N] wet lime painting, Example: ช่างที่เขียนภาพปูนเปียกจะต้องมีฝีมือชำนาญและทำงานได้รวดเร็วด้วย, Thai definition: ภาพเขียนผนังอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เขียนขณะผนังยังชื้นอยู่
เปียก[ADJ] wet, See also: soaked, soggy, sodden, Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง
เปียก[V] wet, See also: soak, moisten, Syn. แฉะ, เฉอะแฉะ, Ant. แห้ง, Example: คืนที่ผ่านมามีฝนตกพรมตลอดคืนพื้นดินจึงเปียก, Thai definition: มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
เปียก[ADJ] wet, See also: soak, moist, Syn. ชุ่ม, ชื้น, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง, Thai definition: ที่มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
อู่น้ำ[N] wet dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อนำเรือเข้าไปในอู่แล้ว ปรับระดับน้ำภายในอู่ให้เรือลอยอยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อให้ซ่อมได้โดยสะดวก
แฉะ[V] wet, See also: muddy, slushy, Syn. เฉอะแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ฝนตกทำให้ถนนแฉะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy   FR: boueux
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: wet ; damp ; moist; humid   FR: humide
ชื้นแจะ [adj.] (cheūnjae) EN: damp ; wet   
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy   FR: détrempé ; boueux
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched   
ชุ่ม[adj.] (chum) EN: soaked ; wet   FR: imbibé ; imprégné
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet   FR: humide ; moite
ฝันเปียก[X] (fan pīek) EN: wet dream   

CMU English Pronouncing Dictionary
WET    W EH1 T
WETZ    W EH1 T S
WETTER    W EH1 T ER0
WETZEL    W EH1 T Z AH0 L
WETSEL    W EH1 T S AH0 L
WETNESS    W EH1 T N AH0 S
WETTING    HH W EH1 T IH0 NG
WETTEST    W EH1 T AH0 S T
WETTING    W EH1 T IH0 NG
WETSUIT    W EH1 T S UW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wet    (v) (w e1 t)
wets    (v) (w e1 t s)
wether    (n) (w e1 dh @ r)
wetted    (v) (w e1 t i d)
wetter    (j) (w e1 t @ r)
wethers    (n) (w e1 dh @ z)
wettest    (j) (w e1 t i s t)
wetting    (v) (w e1 t i ng)
Wetherby    (n) (w e1 dh @ b ii)
wettings    (n) (w e1 t i ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wettbewerb(n) |der, pl. Wettbewerbe| การประกวด, การแข่งขัน, การประชัน
Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn
Fotowettbewerb(n) |der, pl. Fotowettbewerbe| การประกวดการถ่ายภาพ
Tauwetter(n) |das, nur Sg.| สภาวะที่น้ำแข็งหรือหิมะละลายเป็นน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nassalarmventilstation {f}wet alarm valve station [Add to Longdo]
Nassarbeiten {pl}wet trades [Add to Longdo]
Ölzeugschrank {m}wet locker [Add to Longdo]
Wettbewebsklausel {f}; Konkurrenzklausel {f}ancillary covenant [Add to Longdo]
Wettbewerb {m}competition [Add to Longdo]
Wettbewerb {m} [econ.]business rivalry [Add to Longdo]
Wettbewerb {m}; Wettstreit {m} | Wettbewerbe {pl}contest | contests [Add to Longdo]
Wettbewerb {m}; Konkurrenz {f}; Konkurrent {m} | unlauterer Wettbewerbcompetition | unfair competition [Add to Longdo]
Wettbewerb {m}bee [Add to Longdo]
Wettbewerbsdruck {m}competitive pressure [Add to Longdo]
Wettbewerbsfaktor {m} | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor [Add to Longdo]
Wettbewerbsverbot {n}no-competition clause [Add to Longdo]
Wettbewerbsverstoss {m}anticompetitive violation [Add to Longdo]
Wettbewerbsvorteil {m}competitive edge [Add to Longdo]
Wettbüro {n}betting office [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
お寝小;御寝小[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting [Add to Longdo]
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin [Add to Longdo]
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing [Add to Longdo]
しとど[, shitodo] (adv) (arch) dripping wet [Add to Longdo]
じめじめ[, jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P) [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]
ちびる[, chibiru] (v5r,vt) (1) (col) to wet oneself; to shit oneself; (2) to be miserly [Add to Longdo]
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet [Add to Longdo]
びしょびしょ(P);びちょびちょ;ビショビショ;ビチョビチョ[, bishobisho (P); bichobicho ; bishobisho ; bichobicho] (adj-na,adv,n) (on-mim) saturated; wet through; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳母[rǔ mǔ, ㄖㄨˇ ㄇㄨˇ, ] wet nurse [Add to Longdo]
梦遗[mèng yí, ㄇㄥˋ ㄧˊ, / ] wet dream; nocturnal emission (ejaculation) [Add to Longdo]
[shī, , ] wet [Add to Longdo]
湿地[shī dì, ㄕ ㄉㄧˋ, 湿 / ] wetland [Add to Longdo]
湿衣[shī yī, ㄕ ㄧ, 湿 / ] wetsuit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
争奪[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争奪戦[そうだつせん, soudatsusen] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
天候[てんこう, tenkou] Wetter [Add to Longdo]
天気[てんき, tenki] Wetter [Add to Longdo]
天気予報[てんきよほう, tenkiyohou] Wettervorhersage [Add to Longdo]
我勝ち[われがち, waregachi] wetteifernd, ruecksichtslos [Add to Longdo]
気象庁[きしょうちょう, kishouchou] Wetteramt [Add to Longdo]
競う[きそう, kisou] wetteifern, konkurrieren [Add to Longdo]
競技[きょうぎ, kyougi] Wettkampf, Spiel [Add to Longdo]
競走[きょうそう, kyousou] Wettlauf, Wettrennen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wet \Wet\, v. t. [imp. & p. p. {Wet} (rarely {Wetted}); p. pr. &
   vb. n. {Wetting}.] [AS. w[=ae]tan.]
   To fill or moisten with water or other liquid; to sprinkle;
   to cause to have water or other fluid adherent to the
   surface; to dip or soak in a liquid; as, to wet a sponge; to
   wet the hands; to wet cloth. "[The scene] did draw tears from
   me and wetted my paper." --Burke.
   [1913 Webster]
 
      Ye mists and exhalations, that now rise . . .
      Whether to deck with clouds the uncolored sky,
      Or wet the thirsty earth with falling showers.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {To wet one's whistle}, to moisten one's throat; to drink a
    dram of liquor. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Let us drink the other cup to wet our whistles.
                          --Walton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wet \Wet\ (w[e^]t), a. [Compar. {Wetter}; superl. {Wettest}.]
   [OE. wet, weet, AS. w[=ae]t; akin to OFries. w[=e]t, Icel.
   v[=a]tr, Sw. v[*a]t, Dan. vaad, and E. water. [root]137. See
   {Water}.]
   [1913 Webster]
   1. Containing, or consisting of, water or other liquid;
    moist; soaked with a liquid; having water or other liquid
    upon the surface; as, wet land; a wet cloth; a wet table.
    "Wet cheeks." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Very damp; rainy; as, wet weather; a wet season. "Wet
    October's torrent flood." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) Employing, or done by means of, water or some
    other liquid; as, the wet extraction of copper, in
    distinction from dry extraction in which dry heat or
    fusion is employed.
    [1913 Webster]
 
   4. Refreshed with liquor; drunk. [Slang] --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {Wet blanket}, {Wet dock}, etc. See under {Blanket}, {Dock},
    etc.
 
   {Wet goods}, intoxicating liquors. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Nasty; humid; damp; moist. See {Nasty}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wet \Wet\, n. [AS. w[=ae]ta. See {Wet}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Water or wetness; moisture or humidity in considerable
    degree.
    [1913 Webster]
 
       Have here a cloth and wipe away the wet. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Now the sun, with more effectual beams,
       Had cheered the face of earth, and dried the wet
       From drooping plant.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Rainy weather; foggy or misty weather.
    [1913 Webster]
 
   3. A dram; a drink. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wet
   adj 1: covered or soaked with a liquid such as water; "a wet
       bathing suit"; "wet sidewalks"; "wet weather" [ant:
       {dry}]
   2: containing moisture or volatile components; "wet paint" [ant:
     {dry}]
   3: supporting or permitting the legal production and sale of
     alcoholic beverages; "a wet candidate running on a wet
     platform"; "a wet county" [ant: {dry}]
   4: producing or secreting milk; "a wet nurse"; "a wet cow";
     "lactating cows" [syn: {wet}, {lactating}] [ant: {dry}]
   5: consisting of or trading in alcoholic liquor; "a wet cargo";
     "a wet canteen"
   6: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
     {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
     {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
     {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy}, {stiff},
     {tight}, {wet}]
   n 1: wetness caused by water; "drops of wet gleamed on the
      window" [syn: {moisture}, {wet}]
   v 1: cause to become wet; "Wet your face" [ant: {dry}, {dry
      out}]
   2: make one's bed or clothes wet by urinating; "This eight year
     old boy still wets his bed"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 WET
     Western European Time [+0000] (TZ, WDT)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 wet [wɛt]
   act
   law
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top