Search result for

sophisticated

(41 entries)
(0.0035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sophisticated-, *sophisticated*, sophisticat, sophisticate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sophisticated[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์มาก, See also: เจนโลก, ซึ่งรอบรู้ในทางโลก, ซึ่งผ่านโลกมามาก, Syn. refined, well-bred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sophisticated(ซะฟิส'ทิเคทิด) adj. ช่ำชองโลก,มีลักษณะของชาวกรุง,ขาดความไร้เดียงสา,ขาดลักษณะธรรมชาติ,ซึ่งอ้างเหตุผลผิด ๆ ,ตบตา,หลอกลวง,ทำให้หลงผิด,ซับซ้อน., Syn. sophisticate.
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่เจือปน,ไร้เดียงสา,เรียบ ๆ ,ตรงไปตรงมา,บริสุทธิ์,แท้จริง,ไม่ซับซ้อน.

English-Thai: Nontri Dictionary
sophisticated(adj) ซับซ้อน,ตบตา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now go to France. The queen of France is sophisticated.ไปฝรั่งเศส พระราชินีแห่งฝรั่งเศสทรงทันสมัย The Other Boleyn Girl (2008)
But terror experts are already speculating this is the work of a new much more sophisticated and much better financed offshoot of al Qaeda than that which is responsible for the bombings in Amsterdam, London and other European cities.ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า เป็นฝีมือของกลุ่มใหม่ ซึ่งแนบเนียนและเงินหนา กว่ากลุ่มอื่นในอัล เคด้า มากกว่ากลุ่มที่รับผิดชอบการวางระเบิด Body of Lies (2008)
Because it's chic yet so sophisticated.เธอจะได้เงิน มอไซค์ ทุกสิ่งที่ต้องการ Gomorrah (2008)
She is a mature, sophisticated woman called Ms Georgia Nicolson.เธอเป็นผู้ใหญ่ มีภูมิฐาน ชื่อจอเจีย นิคโคลสัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Firstly, I have to prove to Robbie that I'm sophisticated and grown up.อย่างแรก ฉันจะแสดงให้ร็อบบี้เห็นว่า ฉันมีความคิดและฉันก็โตแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Very sophisticated.แผนดูโอเคหนิ Hell or High Water (2008)
These pranks, at first, attributed to rogue isolated hackers are now suspected to be the work of an elaborate and sophisticated, network of programming cells, spread around several countries.ดำเนินแก้ไขสิ่งที่พวกเค้าเรียกมันว่าN "สัญญาณดาวเทียมติดเชื้อ"... ในตอนแรก การเล่นตลกพวกนี้ ถูกคิดว่า Nเป็นฝีมือของแฮคเกอร์สมัครเล่น แต่ตอนนี้ กำลังถูกสงสัยว่า... Gamer (2009)
Alas, Chelsea seems intent on marketing herself as a sophisticated escort.คงทำให้ใครหลายต่อหลายคนพึงพอใจ แต่ว่า เชลซีดูเหมือนมุ่งมั่น The Girlfriend Experience (2009)
He raises the possibility that a number of political assassinations were conducted by an ancient but sophisticated network he calls the Nine Clans.ในรายงานนั้น เขาพูดถึงความเป็นไปได้ของจำนวนการลอบสังหาร ที่เกิดจากเครือข่ายที่เชี่ยวชาญมาแต่โบราณ ...เขาเรียกพวกมันว่ากลุ่ม 9 ตระกูล Ninja Assassin (2009)
Nothing very sophisticated.พวกนี้เป็นมือสมัครเล่น Bloodline (2009)
This is a sophisticated high-risk crime.นี่เป็นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง A Shade of Gray (2009)
I can't believe Jenny would turn this sophisticated soiree into a teenage rager.เด็กวัยรุ่นที่มีอะไรซับซ้อน ก็เธอทำให้เค้ากลายเป็นเด็กเหลวไหลและสุรุ่ยสุร่าย Remains of the J (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sophisticatedHe looks quite sophisticated for his age.
sophisticatedI felt utterly out of place among those sophisticated people.
sophisticatedIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
sophisticatedModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
sophisticatedThe engineer demonstrated how to operate the sophisticated system.
sophisticatedThe readers of that book think themselves sophisticated.
sophisticatedThey have developed sophisticated computers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[v. exp.] (øn tø lōk) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated   
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; intricate ; having layer upon layer of   FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe

CMU English Pronouncing Dictionary
SOPHISTICATED    S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sophisticated    (j) (s @1 f i1 s t i k ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gehoben {adj} | gehobener | am gehobenstensophisticated | more sophisticated | most sophisticated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses [Add to Longdo]
貴やか[あてやか, ateyaka] (adj-na) (See 気品・1) elegant; sophisticated [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]
質樸[しつぼく, shitsuboku] (adj-na,n) simplicity; unsophisticated [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated [Add to Longdo]
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sophisticate \So*phis"ti*cate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Sophisticated}; p. pr. & vb. n. {Sophisticating}.] [LL.
   sophisticatus, p. p. of sophisticare to sophisticate.]
   To render worthless by admixture; to adulterate; to damage;
   to pervert; as, to sophisticate wine. --Howell.
   [1913 Webster]
 
      To sophisticate the understanding.    --Southey.
   [1913 Webster]
 
      Yet Butler professes to stick to plain facts, not to
      sophisticate, not to refine.       --M. Arnold.
   [1913 Webster]
 
      They purchase but sophisticated ware.  --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To adulterate; debase; corrupt; vitiate.
     [1913 Webster] Sophisticate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sophisticate \So*phis"ti*cate\, Sophisticated
 \So*phis"ti*ca`ted\, a.
   Adulterated; not pure; not genuine.
   [1913 Webster]
 
      So truth, while only one supplied the state,
      Grew scare and dear, and yet sophisticate. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sophisticated
   adj 1: having or appealing to those having worldly knowledge and
       refinement and savoir-faire; "sophisticated young
       socialites"; "a sophisticated audience"; "a sophisticated
       lifestyle"; "a sophisticated book" [ant: {naif}, {naive}]
   2: ahead in development; complex or intricate; "advanced
     technology"; "a sophisticated electronic control system"
     [syn: {advanced}, {sophisticated}]
   3: intellectually appealing; "a sophisticated drama"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top