ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sopping

S AA1 P IH0 NG   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sopping-, *sopping*, sopp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sopping[ADJ] เปียกโชก, Syn. mashy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sopping(ซอพ'พิง) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your coat's sopping wet.เสื้อคลุมแม่เปียกไปหมด Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวเปียก[N] sopping-wet rice, Example: ชาวบ้านเอาข้าวเปียกใส่ถ้วยไว้สำหรับใช้ติดธง, Thai definition: ข้าวที่หุงจนแฉะและกวนเหนียว ใช้ผนึกผ้าเป็นต้นให้ติดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวเปียก[n.] (khāopīek) EN: rice paste ; rice pudding ; sopping-wet rice   FR: riz mouillé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOPPING S AA1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sopping (v) sˈɒpɪŋ (s o1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[, gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking [Add to Longdo]
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin [Add to Longdo]
びしょ濡れ[びしょぬれ, bishonure] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sop \Sop\, v. t. [imp. & p. p. {Sopped}; p. pr. & vb. n.
   {Sopping}.]
   To steep or dip in any liquid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sopping
   adv 1: extremely wet; "dripping wet"; "soaking wet" [syn:
       {soaking}, {sopping}, {dripping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top