ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sophistry

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sophistry-, *sophistry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
sophistry(n) การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sophistry (n) sˈɒfɪstriː (s o1 f i s t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sophisterei { f } | Sophistereien { pl }sophistry | sophistries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[kojitsuke] (n, adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
曲論[きょくろん, kyokuron] (n, vs) biased argument; biassed argument; sophistry; specious argument [Add to Longdo]
堅白同異[けんぱくどうい, kenpakudoui] (n) sophism; sophistry; quibbling [Add to Longdo]
似非理屈[えせりくつ, eserikutsu] (n) sophistry [Add to Longdo]
白馬非馬[はくばひば, hakubahiba] (n) sophistry; sophism; false syllogism [Add to Longdo]
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of [Add to Longdo]
詭弁;奇弁;詭辯(oK);危弁[きべん, kiben] (n, adj-no) sophistry; sophism; chicanery; play on words [Add to Longdo]
詭弁を弄する[きべんをろうする, kibenworousuru] (exp, vs-s) to use sophistry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sophistry \Soph"ist*ry\, n. [OE. sophistrie, OF. sophisterie.]
   1. The art or process of reasoning; logic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The practice of a sophist; fallacious reasoning; reasoning
    sound in appearance only.
    [1913 Webster]
 
       The juggle of sophistry consists, for the most part,
       in usig a word in one sense in the premise, and in
       another sense in the conclusion.   --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Fallacy}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sophistry
   n 1: a deliberately invalid argument displaying ingenuity in
      reasoning in the hope of deceiving someone [syn: {sophism},
      {sophistry}, {sophistication}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top