ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pretentious

P R IY0 T EH1 N SH AH0 S   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pretentious-, *pretentious*, pretentiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pretentious[ADJ] ที่พยายามทำให้ดูว่าตนเองสำคัญ, See also: เก๊ก, ซึ่งโอ้อวด, Syn. gaudy, ostentatious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง,เส-แสร้ง,มายา,อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious

English-Thai: Nontri Dictionary
pretentious(adj) โอ้อวด,ที่อวดอ้าง,ที่อ้างสิทธิ์,ซึ่งทำท่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did he come up with this pretentious cover too?เขาเป็นคนออกความคิดเรื่องหน้าปก เว่อร์ ๆ นี่ด้วยเหรอ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Committed to being a pretentious twat?มุ่งมั่นที่จะเป็น พวกเสแสร้งกวนโอ๊ยน่ะเหรอ Smell the Weakness (2017)
Living in an underground amusement park, and have, forgive me, the most pretentious names ever.แถมมี โทษนะ ชื่อเว่อร์วังน่าหมั่นไส้ที่สุด Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
A suffocating Chabeol household, pretentious parties...ครอบครัวคนมีเงินล้นฟ้าที่น่าอึดอัด งานปาร์ตี้อวดร่ำอวดรวย... Episode #1.3 (2013)
I had to deal with every last idiotic detail that pretentious socialite thought of.ฉันต้องรับมือกับทุกๆรายละเอียดที่งี่เง่า ที่พวกไฮโซขี้อวดทั้งหลายนั้นคิดไว้ Dangerous Territory (2013)
Franco, you're just a pretentious fucking nerd.ฟรังโก้ แกมันพวกคนโง่ที่อวดเก่ง This Is the End (2013)
I called him the professor because he spoke like a pretentious jerk.ผมเรียกเขาว่า ศาสตราจารย์ เพราะเขาพูดเห% The Blue Butterfly (2012)
I never should have ordered the food for you, never should have chosen such a pretentious restaurant.ผมไม่ควรสั่งอาหารให้คุณ ไม่ควรเลือกร้านอาหารหรูๆ Table for Fae (2012)
What if you spend the rest of your days wondering why you didn't try and stop her from falling into the flannelled arms of that pretentious poseur?แล้วถ้าคุณใช้เวลาตลอดทั้งวัน สงสัยว่าทำไมคุณไม่พยายามและหยุดเธอ จากอ้อมแขนสูงศักดิ์ The Princess Dowry (2012)
Probably because that was the most pretentious name they can come out withนั่นคงเป็นชื่อที่คิดว่าดีที่สุดแล้วละมั้ง Mirror Mirror (2012)
That's like throwing gasoline on a pretentious fire.อย่างนั้นมันเหมือน ราดน้ำมันบนกองไฟ And the Rich People Problems (2011)
Still using that pretentious old-school razor, Danny?ยังใช้มีดโกนหนวดแบบโบราณอยู่เหรอ แดนนี่? You're the One That I Haunt (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pretentiousHer nature is neither affected nor pretentious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวดเก่ง[ADJ] pretentious, See also: boastful, Syn. อวดรู้, อวดฉลาด, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: ทุกคนมองว่าเขาเป็นเด็กอวดเก่งเกินไป ทำให้ดูไม่น่ารัก, Thai definition: ที่สำแดงว่าตัวเก่ง, ที่ทำเป็นเก่ง
อวดรู้[ADJ] pretentious, Syn. อวดฉลาด, อวดเก่ง, อวดภูมิ, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: ประเทศนี้มีอะไรแปลกๆ เต็มไปด้วยคนอวดรู้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊ก[v.] (kek) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up   
เก๊กหน้า[v. exp.] (kek nā) EN: be pretentious; be ostentatious   
อวดเก่ง[adj.] (ūatkeng) EN: pretentious ; boastful   FR: vantard ; fanfaron
อวดรู้[adj.] (ūatrū) EN: pretentious   FR: pédant ; cuistre

CMU English Pronouncing Dictionary
PRETENTIOUS    P R IY0 T EH1 N SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pretentious    (j) prˈɪtˈɛnʃəs (p r i1 t e1 n sh @ s)
pretentiously    (a) prˈɪtˈɛnʃəsliː (p r i1 t e1 n sh @ s l ii)
pretentiousness    (n) prˈɪtˈɛnʃəsnəs (p r i1 t e1 n sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空心老大[kōng xīn lǎo dà, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, ] pretentious and vacuous person [Add to Longdo]
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, / ] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anspruchsvoll {adj} | anspruchsvoller | am anspruchsvollstenpretentious | more pretentious | most pretentious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
見栄を張る;見栄をはる;見えをはる;見えを張る[みえをはる, miewoharu] (exp,v5r) to be pretentious; to put on airs [Add to Longdo]
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement [Add to Longdo]
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]
門戸を張る[もんこをはる, monkowoharu] (exp,v5r) to keep a fine house; to put up a front; to make the front of the house nice (and be pretentious about it) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pretentious \Pre*ten"tious\, a. [Cf. F. pr['e]tentieux. See
   {Pretend}.]
   Full of pretension; disposed to lay claim to more than is
   one's; presuming; assuming. -- {Pre*ten"tious*ly}, adv. --
   {Pre*ten"tious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pretentious
   adj 1: making claim to or creating an appearance of (often
       undeserved) importance or distinction; "a pretentious
       country house"; "a pretentious fraud"; "a pretentious
       scholarly edition" [ant: {unpretentious}]
   2: intended to attract notice and impress others; "an
     ostentatious sable coat" [syn: {ostentatious}, {pretentious}]
     [ant: {unostentatious}, {unpretending}, {unpretentious}]
   3: (of a display) tawdry or vulgar [syn: {ostentatious},
     {pretentious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top