ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soppy

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soppy-, *soppy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soppy[ADJ] มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป
soppy[ADJ] โชก, See also: แฉะ, ชุ่ม, Syn. wet, soaked, watery, rainy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
soppy(adj) โชก,ชุ่ม,มีฝนมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sappy, soppy longhand love lettersสุขเศร้าเคล้าทุกข์สุข เขียนจดหมายรักสำบัดสำนวน Beastly (2011)
Come on, soppy bollocks.มาเหอะ ไอ้หำน้อย Wild Bill (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soppy (j) sˈɒpiː (s o1 p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rührselig; sentimental {adj}soppy [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐちゃぐちゃ[, guchagucha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy [Add to Longdo]
バカップル[, bakappuru] (n) (sl) (from ばかなカップル) (See 馬鹿・1) love birds; sickeningly sweet and soppy couple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soppy \Sop"py\, a.
   Soaked or saturated with liquid or moisture; very wet or
   sloppy.
   [1913 Webster]
 
      It [Yarmouth] looked rather spongy and soppy.
                          --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soppy
   adj 1: wet through and through; thoroughly wet; "stood at the
       door drenched (or soaked) by the rain"; "the speaker's
       sodden collar"; "soppy clothes" [syn: {sodden}, {soppy}]
   2: effusively or insincerely emotional; "a bathetic novel";
     "maudlin expressions of sympathy"; "mushy effusiveness"; "a
     schmaltzy song"; "sentimental soap operas"; "slushy poetry"
     [syn: {bathetic}, {drippy}, {hokey}, {maudlin}, {mawkish},
     {kitschy}, {mushy}, {schmaltzy}, {schmalzy}, {sentimental},
     {soppy}, {soupy}, {slushy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top