ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sophism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sophism-, *sophism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sophism(ซอฟ'ฟิสซึม) n. การโต้แย้งโดยอ้างเหตุผลผิด ๆ , การอ้างเหตุผลผิด ๆ , การหลอกลวง, การตบตา, Syn. fallacy, false argument
pansophism(แพน'ซะฟิสซึม) n. ลัทธิความรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกันในทางการเมือง, See also: pansophist n. pansophy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sophism(n) การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sophism (n) sˈɒfɪzəm (s o1 f i z @ m)
sophisms (n) sˈɒfɪzəmz (s o1 f i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sophismus { m }sophism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堅白同異[けんぱくどうい, kenpakudoui] (n) sophism; sophistry; quibbling [Add to Longdo]
白馬非馬[はくばひば, hakubahiba] (n) sophistry; sophism; false syllogism [Add to Longdo]
屁理屈[へりくつ, herikutsu] (n) sophism; quibble; hair-splitting; argument for argument's sake; cavil; frivolous objections [Add to Longdo]
詭弁;奇弁;詭辯(oK);危弁[きべん, kiben] (n, adj-no) sophistry; sophism; chicanery; play on words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sophism \Soph"ism\, n. [F. sophisme, L. sophisma, fr. Gr. ?, fr.
   ? to make wise, ? to be become wise, to play the sophist, fr.
   ? wise.]
   The doctrine or mode of reasoning practiced by a sophist;
   hence, any fallacy designed to deceive.
   [1913 Webster]
 
      When a false argument puts on the appearance of a true
      one, then it is properly called a sophism, or
      "fallacy".                --I. Watts.
   [1913 Webster]
 
      Let us first rid ourselves of sophisms, those of
      depraved men, and those of heartless philosophers. --I.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sophism
   n 1: a deliberately invalid argument displaying ingenuity in
      reasoning in the hope of deceiving someone [syn: {sophism},
      {sophistry}, {sophistication}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top