Search result for

superficial

(64 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superficial-, *superficial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superficial[ADJ] ผิวเผิน, See also: ไม่ลึกซึ้ง, ไม่สำคัญ, Syn. frivolous, not profound, shallow, Ant. deep, learned, profound
superficial[ADJ] ตื้นๆ, See also: อยู่ใกล้ผิวนอก, Syn. external, surface
superficial[ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, เร่งรีบ, Syn. cursory, hasty, perfunctory
superficially[ADV] แบบผิวเผิน, See also: แบบตื้นๆ, แบบลวกๆ, Syn. externally, hastily, not profoundly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superficial(ซูเพอพีช'เชิล) adj. ผิวเผิน,อยู่ผิวนอก,ใกล้ผิวหน้า,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ., See also: superficialness n. superficiality n., Syn. cursory

English-Thai: Nontri Dictionary
superficial(adj) ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superficial; sublimis-ผิว, ตื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superficialesเฟิร์นมีอับสปอร์ตามแผ่นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The wound is superficial.แผลไม่ลึกเท่าไหร่ Lancelot (2008)
Hiring an archaically superficial reflection of the male fantasy?ถ้าเราดูอย่างผิวเพิน จะทำยังไงให้ผู้ชายมันมีความรู้สึกมั่ง The House Bunny (2008)
I am, despite superficial appearances, working extremely hard.ถึงแม้ว่าฉันใช้พื้นฐานง่ายๆ ก็เป็นงานที่ยากมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The superficial crane attack. You kicked it again.วิชาการเรียนเงาจู่โจม Dragonball: Evolution (2009)
Superficial crane attack.พลังกระเรียนเงาจู่โจม Dragonball: Evolution (2009)
Superficial crane attack is the most fundamental techniques of the Air Master.เรียนเงาจู่โจมเป็นเคล็ดพื้นฐาน ของการใช้พลังลมปราณ Dragonball: Evolution (2009)
You think that being a princess is superficial.ว่าคิดยังไงให้เหมือนเจ้าหญิง มันไม่ยากเลย Princess Protection Program (2009)
You've never once felt that they're snobbish, shallow... superficialคุณไม่เคยรู้สึกเลย ว่าพวกเขาทำหัวสูง ผิวเผินดูไม่ลึกซึ้งนัก Invitation Only (2009)
The wounds are superficial.มีรอยบริเวณผิวหนัง Demonology (2009)
Each superficial.บริเวณผิวหนังของแต่ละศพ Demonology (2009)
Luckily, the wounds from the weapon were superficial but in the fall on the stairs she took quite a blow to the head.โชคดี ที่บาดแผลจากอาวุธไม่ลึกนัก ...แต่ศรีษะของเอถูกกระแทกอย่างแรงจากการตกบันได Episode #1.3 (2009)
He'll think he changed his modus operandi, but it'll only be superficially.เขาอาจคิดเปลี่ยน กระบวนวิธีการไป แต่มันก็เป็นเพียงผิวเผิน Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
superficialA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
superficialHe has a superficial knowledge of navigation.
superficialHe has only a superficial knowledge of Japanese.
superficialHe has only a superficial knowledge of the matter.
superficialHe has only a superficial knowledge of the subject.
superficialIf you have a complaint let me hear it. There's a difference between superficial obedience and honest loyalty you know.
superficialSomebody who wavers between hope and fear over superficial things should not be appointed to a management position.
superficialSuperficial knowledge.
superficialThere are a number of superficial reasons.
superficialThere is no superficial difference between them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื้นๆ[ADJ] superficial, See also: shallow, Example: คุณคิดว่าแผนตื้นๆ แบบนี้เขาจะไม่รู้เชียวหรือ, Thai definition: ที่มีลักษณะผิวเผิน ไม่ลึกซึ้ง
เผินๆ[ADV] superficially, See also: rough, sketchy, cursory, Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ, ผาด, ผิวเผิน, Ant. ลึก, Example: นกคุ่มตัวเล็กๆ พวกนั้น มองเผินๆ ก็คล้ายลูกไก่เหมือนกัน, Thai definition: อย่างไม่ลึกซึ้ง
เผินๆ[ADV] superficially, See also: casually, carelessly, Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ, Example: นกคุ่มตัวค่อนข้างเล็ก ชอบวิ่งอยู่กับดิน มองดูเผินๆ คล้ายลูกไก่แต่แข็งแรงกว่า, Thai definition: อย่างผิวๆ, ผาดๆ, ตื้นๆ
ความฉาบฉวย[N] superficiality, See also: sloppiness, slovenliness, perfunctoriness, coarseness, carelessness, Example: งานที่ทำด้วยความฉาบฉวยนั้นมักจะเป็นผลงานที่ไม่ดีนัก, Thai definition: ชั่วครั้งชั่วคราว, ขอไปที, ไม่จริงจัง
ตื้น[ADJ] superficial, See also: shallow, Syn. ผิวเผิน, Ant. ลึกซึ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
พื้น[adj.] (pheūn) EN: basic ; fundamental ; superficial ; simple ; common   
ผิวเผิน[adv.] (phiuphoēn) EN: superficially ; on the surface   
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory   
ตื้น[adj.] (teūn) EN: shallow ; superficial   FR: peu profond ; superficiel

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERFICIAL    S UW2 P ER0 F IH1 SH AH0 L
SUPERFICIALLY    S UW1 P ER0 F IH2 SH AH0 L L IY0
SUPERFICIALLY    S UW1 P ER0 F IH2 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superficial    (j) (s uu2 p @ f i1 sh l)
superficially    (a) (s uu2 p @ f i1 sh @ l ii)
superficiality    (n) (s uu2 p @ f i2 sh i a1 l i t ii)
superficialities    (n) (s uu2 p @ f i2 sh i a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oberflächlich {adj} | oberflächlicher | am oberflächlichstensuperficial | more superficial | most superficial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一知半解[いっちはんかい, icchihankai] (adj-na,n) superficial knowledge; half knowledge [Add to Longdo]
外面的[がいめんてき, gaimenteki] (adj-na) external; superficial; outward; surface [Add to Longdo]
空景気[からげいき, karageiki] (n) false or superficial prosperity [Add to Longdo]
軽薄[けいはく, keihaku] (adj-na,n) frivolous; superficial; (P) [Add to Longdo]
喉元思案[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]
字引学問[じびきがくもん, jibikigakumon] (n) superficial learning; book learning; merely knowing the meanings of a large number of individual words [Add to Longdo]
耳年増[みみどしま, mimidoshima] (n) young woman with a lot of superficial knowledge about sex, etc. [Add to Longdo]
春浅し[はるあさし, haruasashi] (exp) (See 季語・きご) early, superficial indications of spring (haiku term) [Add to Longdo]
小手先[こてさき, kotesaki] (n) (superficial) cleverness; (P) [Add to Longdo]
小知[しょうち, shouchi] (n) superficial knowledge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅薄[qiǎn bó, ㄑㄧㄢˇ ㄅㄛˊ, / ] superficial [Add to Longdo]
表证[biǎo zhèng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] superficial syndrome; illness that has not attacked the vital organs of the human body [Add to Longdo]
表面的[biǎo miàn de, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, ] superficial; just for show [Add to Longdo]
鄙陋[bǐ lòu, ㄅㄧˇ ㄌㄡˋ, ] superficial; shallow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superficial \Su`per*fi"cial\, a. [L. superficialis: cf. F.
   superficiel. See {Superficies}.]
   1. Of or pertaining to the superficies, or surface; lying on
    the surface; shallow; not deep; as, a superficial color; a
    superficial covering; superficial measure or contents;
    superficial tillage.
    [1913 Webster]
 
   2. Reaching or comprehending only what is obvious or
    apparent; not deep or profound; shallow; -- said
    especially in respect to study, learning, and the like;
    as, a superficial scholar; superficial knowledge.
    [1913 Webster]
 
       This superficial tale
       Is but a preface of her worthy praise. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He is a presumptuous and superficial writer.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       That superficial judgment, which happens to be right
       without deserving to be so.      --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster] -- {Su`per*fi"cial*ly}, adv. --
    {Su`per*fi"cial*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superficial
   adj 1: concerned with or comprehending only what is apparent or
       obvious; not deep or penetrating emotionally or
       intellectually; "superficial similarities"; "a
       superficial mind"; "his thinking was superficial and
       fuzzy"; "superficial knowledge"; "the superficial report
       didn't give the true picture"; "only superficial
       differences" [ant: {profound}]
   2: of, affecting, or being on or near the surface; "superficial
     measurements"; "the superficial area of the wall"; "a
     superficial wound"
   3: of little substance or significance; "a few superficial
     editorial changes"; "only trivial objections" [syn:
     {superficial}, {trivial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top