ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bombastic

B AA0 M B AE1 S T IH0 K   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bombastic-, *bombastic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,

English-Thai: Nontri Dictionary
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBASTIC    B AA0 M B AE1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bombastic    (j) bˈɒmbˈæstɪk (b o1 m b a1 s t i k)
bombastically    (a) bˈɒmbˈæstɪkliː (b o1 m b a1 s t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured [Add to Longdo]
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]
大風呂敷を広げる[おおぶろしきをひろげる, ooburoshikiwohirogeru] (exp,v1) to talk big; to be bombastic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bombastic \Bom*bas"tic\ (b[o^]m*b[.a]s"t[i^]k or
   b[u^]m*b[.a]s"t[i^]k), Bombastical \Bom*bas"tic*al\, a.
   Characterized by bombast; high-sounding; inflated. --
   {Bom*bas"tic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      A theatrical, bombastic, windy phraseology. --Burke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Turgid; tumid; pompous; grandiloquent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bombastic
   adj 1: ostentatiously lofty in style; "a man given to large
       talk"; "tumid political prose" [syn: {bombastic},
       {declamatory}, {large}, {orotund}, {tumid}, {turgid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top