ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จริยศาสตร์

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จริยศาสตร์-, *จริยศาสตร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จริยศาสตร์[N] ethics, See also: moral principles, Example: จากการที่ได้มีโอกาสไปสอนวิชาจริยศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ทำให้อาจารย์เกิดความสนใจทางด้านปรัชญา, Thai definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความประพฤติและการครองชีวิตว่า อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควรอะไรไม่ควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จริยศาสตร์น. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูกไม่ถูก ดีไม่ดี ควรไม่ควร และพิจารณาปัญหาเรื่องสถานภาพของค่าทางศีลธรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ethicsจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethics, naturalisticจริยศาสตร์แบบธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalistic ethicsจริยศาสตร์แบบธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethicsจริยศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, most doctors live by a code of ethics.คุณรู้มั๊ย,หมอส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตด้วยคติทางจริยศาสตร์ The Method in the Madness (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy   FR: éthique [f] ; morale [f]
จริยศาสตร์ธุรกิจ[n. exp.] (jariyasāt thurakit) EN: business ethics   FR: éthique des affaires [f]
จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม[n. exp.] (jariyasāt saphāwa waētløm) EN: environmental ethics   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethics[N] จริยศาสตร์, See also: จริยธรรม, ธรรมจริยา, หลักศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deontology(ดีออนทอล'โลจี) n. จริยศาสตร์,หลักจรรยา
ethics(เอธ'ธิคซฺ) n. จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ., See also: ethician n. ดูthics ethician n. ดูthics ethicist n. ดูthics
philosophy(ฟิลอส'ซะฟี) n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา,ระบบหลักการ,สาขาวิชาทั้งหมด (ยกเว้นแพทยศาสตร์,วิชากฎหมาย และศาสนศาสตร์) ,ธรรมะ,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ,จริยศาสตร์,ความรักวิชาอย่างคลั่งไคล้

English-Thai: Nontri Dictionary
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์
philosophy(n) ปรัชญา,จริยศาสตร์,ธรรมะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top